เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน023545257
2.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1นางนวรัตน์ อินทรวิเชียรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
3.มัธยมศึกษา เขต 1นางสาวนันทพร พัฒน์วิชัยโชติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
4.มัธยมศึกษา เขต 2นางอัญชลี เจริญสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 114
5.มัธยมศึกษา เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
6.มัธยมศึกษา เขต 2นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0610354122
7.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นางปรางมาศ สุขล้อมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0849334515
8.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นางนงคราญ เรืองนุ่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0840215167
9.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นายยอดยิ่ง ทองรอดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0907208835
10.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2ผู้ดูแลหลักระบบอีมี
11.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-239--3906,081-661-2206
12.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นางสาวปณิดา ภูห้องเพชรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ02-5911301-4 ต่อ102
13.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นางโสภา ลอยหาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน02-5911301-4 ต่อ 122
14.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1นายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ085-239--3906,081-661-2206
15.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน02-5950531-4,0889956146
16.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2นางสวาท ก่อเจดีย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน02-5950531-4,084-1399398
17.มัธยมศึกษา เขต 3นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ว่องกิจผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0830551309
18.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1นางสาวอรทัย หล่อสันติสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน-
19.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
20.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 2523 3348 ต่อ 110
21.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นางสาวไอลดา คล้ายสำริดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
22.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นางอรพิน มีวิชัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
23.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางวันวิสา ขันติวงษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
24.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางปรานี สุขอุดมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
25.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวันผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
26.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2นางณัฎฐ์สุมน นันทิชาธนาศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน061-8589977
27.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2นางนิสากรณ์ สุภาพจน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-1746225
28.ประถมศึกษาอ่างทองนางไพฑูรย์ จิตใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0947422998
29.ประถมศึกษาอ่างทองนางสุณี บุญเลิศผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ0945606129
30.ประถมศึกษาอ่างทองผู้ดูแลหลักระบบอีมี
31.ประถมศึกษาอ่างทองนางอรจิรา พุ่มพฤกษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0867833684
32.ประถมศึกษาอ่างทองนางสมคิด ชีระภากรผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0823568144
33.ประถมศึกษาอ่างทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
34.ประถมศึกษาอ่างทองนายโสรส มั่นดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818524263
35.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นางกชพรรณ พุกาธรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896959264
36.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
37.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นางประครอง แก้วดวงเล็กผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน085 1110073
38.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08 1816 1350
39.ประถมศึกษาสิงห์บุรีนางสาวสุขวรรณ ทองสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
40.ประถมศึกษาสิงห์บุรีนางสาวอนงค์ บุญเอี่ยมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
41.มัธยมศึกษา เขต 5นางสาวอุสา กลับหอมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-6442686
42.มัธยมศึกษา เขต 5นางวัญชุรี ธูปบูชากรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน095-5274645
43.มัธยมศึกษา เขต 5นางสาวธีราพร เกตุสำราญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-0634282
44.ประถมศึกษาชัยนาทนางสาวสายชล ภูไทยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-2070608
45.ประถมศึกษาชัยนาทนางสาววาสนา นิยมธรรมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-9612326
46.ประถมศึกษาชัยนาทนายองอาจ พินทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-5656989
47.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
48.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1นางลมัย ศรีเมืองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
49.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2นางสมปอง โฆษิตพลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-6123-5015
50.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางสาวอัจฉรา ทรงธรรมบวรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน082-2095891
51.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางประภาศรี พิทอนวอนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-8154050
52.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางสาววรรณา แขกปัญญาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-3361345
53.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางสาวรัตนอาภา อัตโตหิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0959265156
54.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นางสาวนวลพร สุวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน038474630-5
55.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นายอัคคกฤต เชยชิตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน038474630-5
56.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นางสาวสว่าง จันทุมมีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818637076
57.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3นางสาวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0898978736
58.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0876040471
59.มัธยมศึกษา เขต 18นางสาวมนทิรา วุฒิสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-7036111
60.มัธยมศึกษา เขต 18นางธนนันท์ คณะรมย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ198-2527145
61.ประถมศึกษาระยอง เขต 1นางวัลลภา จันทรพิทักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0992159175
62.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางสาวอลิสา คชารัตน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ
63.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางแสงเดือน วงษ์มณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีบริหารงานบุคคล
64.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางสาวพนิดา คุ้มคงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีบริหารงานบุคคล
65.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1นางอุมาพร จรัลทรัพย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7716052
66.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2นางสาวพรทิพา ภูเลื่อนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-6573031
67.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2นายลอย เต่าทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-3342985
68.มัธยมศึกษา เขต 17นางสาวสุกัญญา ชาญพนาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0812912389
69.มัธยมศึกษา เขต 17ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
70.ประถมศึกษาตราดนางกรวรรณ บุญฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0881978956
71.ประถมศึกษาตราดนางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏิผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
72.ประถมศึกษาตราดนางชมพูนุช เสริมเสนาบุญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0892441796
73.ประถมศึกษาตราดผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
74.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางกำไร นาคประเสริฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0899898001
75.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางนฤมล สินเจริญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817826095
76.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0868417085
77.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายบัญหาญ เดชเฟื่องผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818649976
78.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางชิดชญา ฆังคะรัตน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819968195
79.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายนายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
80.มัธยมศึกษา เขต 6นางสาวนภาพร สะมัน (รก.ผอ.กลุ่ม)ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0892036069
81.มัธยมศึกษา เขต 6ว่าที่ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0811564490
82.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1นางสาวสธนา สำนักวังชัยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน037213200
83.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2นางสาวอรอนงค์ ยุทธวิธีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0878342255
84.ประถมศึกษานครนายกนางวันประภา เนื่องจากจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา089-7470507
85.ประถมศึกษานครนายกนางณภาษร อ๊อกเวชะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0912751880
86.ประถมศึกษานครนายกนายกิตติศักด์ แป้นงามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-8141000
87.ประถมศึกษานครนายกนางสาวดวงพร สุขกายาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896018059
88.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสมพิศ สุวรรณชัยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา
89.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวกุลญา คชสีห์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
90.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางอร่ามศรี พราวศรีผู้ดูแลหลักระบบอีมีบริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
91.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวแววตา ทองเกลี้ยงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ
92.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวทัศนีย์ เข็มเพชรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
93.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นายสากล พรหมศิริเดชผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
94.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
95.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิริผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ
96.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน061-1544599
97.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นางพรรณวิภา เทพขามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0814025771
98.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นายณพล ยะนินทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882864153
99.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางพิมพ์สิริ สหเกียรติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
100.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางพิศมัย พงษ์พาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน032-326013
101.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางอาภรณ์ มุ่งเมืองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
102.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1ผู้ดูแลร่วมระบบอีมี
103.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางลำยอง เพิ่มพูลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ
104.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2นางจุฬา ดำรงค์สกุลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน032-232969
105.มัธยมศึกษา เขต 8นางสาวพุทธชาด ทองหยวกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน032-327443 ต่อ 13
106.มัธยมศึกษา เขต 8นายชาคริต ราชนิธยากรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน032-327443 ต่อ 18
107.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1นางสาวจินตนา ศรีธินันท์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน034-564330 ต่อ 361
108.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1นางนิตยาพร แซ่ตั้งผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ034-564330 ต่อ 792
109.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1นางสาวเสวรี น้อยนาทผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน034-564330
110.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1นางอรพิมพ์พรรณ คัมภีร์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ034-564330 ต่อ 792
111.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2นางสาวนิภา สุขพิทักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-9132640
112.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3นางสาวศุภรัชต์ กาญจนางกูรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0-3459-1111 ต่อ 18
113.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4นางสาวธนาภรณ์ สังข์วงศ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-1220614
114.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4นางมาริษา ประดิษฐพงษ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-2193022
115.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1นางสาวชนิดา แสวงคำผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0895483921
116.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1นางจินตนา องค์ปรีชาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-6057643
117.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2นางปรียาวรรณ ชะเอมวันผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-3999087
118.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2นางสาวธาริณี เกิดเทศผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน097 1086349
119.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3นางจงรัก บริบูรณ์บันเทิงผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0983852457
120.มัธยมศึกษา เขต 9นางเครือวรรณ์ อ้อยจินดาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-7639221
121.มัธยมศึกษา เขต 9นางสุวภรณ์ พันธ์ลูกฟักผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-8805740
122.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1นางสมหมาย ดอกจันทน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีตรวจสอบภายใน
123.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
124.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่นผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
125.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1นางสุนีย์ นิ่มคล้ายผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯลูกจ้างประจำ
126.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2นางศศิธร แร่ทองผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
127.ประถมศึกษาสมุทรสาครนางสาวอรประภา รัตนปัญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0939726275
128.ประถมศึกษาสมุทรสงครามนางศิริรัตน์ จันมะณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0806168368
129.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นางปรียนันทน์ สุนทรวาทะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0896855160 , 0955323335
130.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1นางวราภรณ์ เวทย์วิทยานุวัฒน์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน032-425076
131.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2นางมาลัยรัตน์ โอฬารวัตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-3839211
132.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2นางสุพิชชา แสนสวยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-1539091
133.มัธยมศึกษา เขต 10นางสาวนพมาส สายน้ำปราณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081 5273397
134.มัธยมศึกษา เขต 10นางรัชจิกร จิตวัฒนานนท์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
135.มัธยมศึกษา เขต 10นางศุภลักษณ์ คำดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
136.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ081-6415496
137.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นางดารณี ธรรมรงรัตน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ084-1250803
138.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นางกนกพร บุญญะบุญญาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-3449692
139.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นางกนกวรรณ ญาณกิตติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081 - 7022379
140.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1นายปรัชญา อาษาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0807809808
141.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2นางกัลยรัสย์ สุขประเสริฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-1880-6009