เจ้าหน้าที่ eme สพม. , สพป. [ ภาคกลาง ]
ที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชื่อ นามสกุล รับหน้าที่กลุ่มงาน เบอร์ติดต่อ
1.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน023545257
2.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1นางนวรัตน์ อินทรวิเชียรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
3.มัธยมศึกษา เขต 1นางสาวนันทพร พัฒน์วิชัยโชติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
4.มัธยมศึกษา เขต 2นางอัญชลี เจริญสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 114
5.มัธยมศึกษา เขต 2นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 114
6.มัธยมศึกษา เขต 2นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0610354122
7.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นางปรางมาศ สุขล้อมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0849334515
8.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นางนงคราญ เรืองนุ่นผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0840215167
9.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1นายยอดยิ่ง ทองรอดผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0907208835
10.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2นางอัญชลี นันท์จันทึกผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7102214
11.มัธยมศึกษา เขต 3นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ว่องกิจผู้ดูแลหลักระบบอีมีฝ่ายผู้บริหาร0830551309
12.มัธยมศึกษา เขต 3นางสาวรัชดาพร บุบผาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0819605182
13.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1นางสาวอรทัย หล่อสันติสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน-
14.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1นางลำเพย สนธิผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819315642
15.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0 2523 3348 ต่อ 110
16.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นางสาวไอลดา คล้ายสำริดผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
17.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2นางอรพิน มีวิชัยผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
18.มัธยมศึกษา เขต 4นางสาวกัญญาลักษณ์ กุลโสภิตผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-8132023
19.มัธยมศึกษา เขต 4นางสาวสุชาดา เหมือนแก้วผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0873421766
20.มัธยมศึกษา เขต 4นางสาวโชติรส สุขชูศรีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีอำนวยการ0840804094
21.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางวันวิสา ขันติวงษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
22.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางปรานี สุขอุดมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
23.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวันผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน
24.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2นางณัฎฐ์สุมน นันทิชาธนาศิริผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน061-8589977
25.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2นางนิสากรณ์ สุภาพจน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน085-1746225
26.ประถมศึกษาอ่างทองนางไพฑูรย์ จิตใสผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0947422998
27.ประถมศึกษาอ่างทองนางวิภา สาธิตะกรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0817537095
28.ประถมศึกษาอ่างทองนายโสรส มั่นดีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ035611371 ต่อ107
29.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นางกชพรรณ พุกาธรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0896959264
30.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุลผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0891889049
31.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1นางประครอง แก้วดวงเล็กผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน085 1110073
32.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081 816 1350
33.ประถมศึกษาสิงห์บุรีนางสาวสุขวรรณ ทองสุขผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
34.ประถมศึกษาสิงห์บุรีนางสาวอนงค์ บุญเอี่ยมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
35.มัธยมศึกษา เขต 5นางสาวอุสา กลับหอมผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน089-6442686
36.มัธยมศึกษา เขต 5นางสาวกุลภัสสรณ์ พิทักษ์ศักดาชัยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน080-0207298
37.มัธยมศึกษา เขต 5นางสาวธีราพร เกตุสำราญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน086-0634282
38.ประถมศึกษาชัยนาทนางสาวสายชล ภูไทยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-2070608
39.ประถมศึกษาชัยนาทนางสาววาสนา นิยมธรรมผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน089-9612326
40.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2นางสมปอง โฆษิตพลผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน08-6123-5015
41.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางสาวอัจฉรา ทรงธรรมบวรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน082-2095891
42.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางประภาศรี พิทอนวอนผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ086-8154050
43.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1นางสาววรรณา แขกปัญญาผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-3361345
44.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นางสาวนวลพร สุวรรณผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน038474630-5
45.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2นายอัคคกฤต เชยชิตผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน038474630-5
46.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3นางสาวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0898978736
47.มัธยมศึกษา เขต 18นางสาวมนทิรา วุฒิสารผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-7036111
48.มัธยมศึกษา เขต 18นางธนนันท์ คณะรมย์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ198-2527145
49.ประถมศึกษาระยอง เขต 1นางวัลลภา จันทรพิทักษ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0992159175
50.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางสาวอลิสา คชารัตน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีอำนวยการ
51.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางแสงเดือน วงษ์มณีผู้ดูแลร่วมระบบอีมีบริหารงานบุคคล
52.ประถมศึกษาระยอง เขต 2นางสาวพนิดา คุ้มคงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีบริหารงานบุคคล
53.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1นางอุมาพร จรัลทรัพย์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-7716052
54.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2นางสาวพรทิพา ภูเลื่อนผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน086-6573031
55.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2นายลอย เต่าทองผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ098-3342985
56.มัธยมศึกษา เขต 17นางสาวสุกัญญา ชาญพนาผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0812912389
57.มัธยมศึกษา เขต 17นางสาวลาวัลย์ เฟื่องประยูรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน081-6522084
58.ประถมศึกษาตราดนางกรวรรณ บุญฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0897480735
59.ประถมศึกษาตราดนางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏิผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
60.ประถมศึกษาตราดนางชมพูนุช เสริมเสนาบุญผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0892441796
61.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางกำไร นาคประเสริฐผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0899898001
62.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางนฤมล สินเจริญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0817826095
63.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0868417085
64.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายบัญหาญ เดชเฟื่องผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0818649976
65.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นางชิดชญา ฆังคะรัตน์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0819968195
66.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายนายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
67.มัธยมศึกษา เขต 6นางสาวนภาพร สะมันผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0892036069
68.มัธยมศึกษา เขต 6ว่าที่ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผน0811564490
69.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1นางสาวสธนา สำนักวังชัยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน037213200
70.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2นางสาวอรอนงค์ ยุทธวิธีผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0878342255
71.ประถมศึกษานครนายกนางสุพรรณิกา งามฤทธิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน081-6867106
72.ประถมศึกษานครนายกนางวันประภา เนื่องจากจันทร์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา089-7470507
73.ประถมศึกษานครนายกนางณภาษร อ๊อกเวชะผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0912751880
74.ประถมศึกษานครนายกนายกิตติศักด์ แป้นงามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ087-8141000
75.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสมพิศ สุวรรณชัยผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผนนักวิชาการศึกษา
76.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวแววตา ทองเกลี้ยงผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการ
77.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวทัศนีย์ เข็มเพชรผู้ดูแลร่วมระบบอีมีส่งเสริมการจัดการศึกษา
78.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นายสากล พรหมศิริเดชผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
79.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ผู้ดูแลร่วมระบบอีมีนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
80.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นางบุญญาพร ศิริภักดิ์ผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน061-1544599
81.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นางพรรณวิภา เทพขามผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน
82.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2นายณพล ยะนินทรผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน0882864153
83.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1นางพิมพ์สิริ สหเกียรติผู้ดูแลหลักระบบอีมีนโยบายและแผน