รายงานข้อมูล จุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.
ข้อมูลแสดงการรายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น ๑๘ หัวข้อรายงาน
1.นโยบายฯข้อ1 2.นโยบายฯข้อ2 3.นโยบายฯข้อ3 4.นโยบายฯ-ข้อ4 5.นโยบายฯ-ข้อ5 6.นโยบายฯข้อ6 7.นโยบายฯข้อ7 8.นโยบายฯข้อ8 9.นโยบายฯข้อ9 10.นโยบายฯข้อ10 11.นโยบายฯข้อ11 12.นโยบายฯข้อ12 13.นโยบายฯข้อ13 14.นโยบายฯข้อ14 15.จุดเน้นฯข้อ1(1.1) 16.จุดเน้นฯข้อ1(1.2) 17.จุดเน้นฯข้อ1(1.3) 18.จุดเน้นฯข้อ 2
ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี1111111111111111111111
2ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก11111111111111111111111
3ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ1111111111111111111111
4ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู111111111111111111111111111
5ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ1111111111111111111111
6ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช111111111111111111111111
7ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี11111111111111111111
8ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ111111111111111111111111
9ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์111111111111111111111111111111111
10ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี111111111111111111111111
11ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล111111111111111111111
12ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ111111111111111111
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง1111111111111111111
14ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย111111111111111111111
15ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง111111111111111111111111111111111
16ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง1111111111111111111111111111111111
17ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม111111111111111111111111
18ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ111111111111111111111111
19ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ111111111111111111111111111111
20ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต1111111111111111111111
21ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง1111111111111111111111111
22ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม1111111111111111111111111
23ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์11111111111111111111111111
24ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง111111111111111111111111111111111
25ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย1111111111111111111
26ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์1111111111111111111111111111111
27ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า1111111111111111111111111
28ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์1111111111111111111111
29ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ1111111111111111111111111111111111
30ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์1111111111111111111111111111111111
31ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล1111111111111111111
32ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี111111111111111111111111
33ประถมศึกษาราชบุรี 2-11111111111111111111111111111
34ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี11111111111111111111
35ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง1111111111111111111111
36ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล111111111111111111111111
37ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี11111111111111111111111111
38ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี1111111111111111111111111
39ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์1111111111111111111111111111111111
40ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน11111111111111111111111111111111
41ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์11111111111111111111111
42ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย11111111111111111111111111111111
43ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก1111111111111111111111
44ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ1111111111111111111111
45ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี11111111111111111111111111111
46ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์11111111111111111111111
47ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ1111111111111111111
48ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง111111111111111111111
49มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด1111111111111111111
50มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์111111111111111111111
51มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช1111111111111111111111
52มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร1111111111111111111111111111111
53มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ1111111111111111111111111111111
54มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม11111111111111111111
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์111111111111111111111
56มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร11111111111111111111111
57มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี111111111111111111
58มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว11111111111111111111
59มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา111111111111111111111111
60มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน1111111111111111111111
รวม 60 0 0 60 0 0 60 24 0 60 0 0 60 19 0 60 0 0 60 22 0 60 0 0 60 41 0 60 0 0 60 19 0 60 0 0 60 15 0 60 0 0 60 41 0 60 0 0 60 17 0 60 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน