รายงานข้อมูล จุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.
ข้อมูลแสดงการรายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รายงานจุดเน้นของนายกรัฐมนตรีและนโยบาย ศธ.ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รวมทั้งสิ้น ๑๘ หัวข้อรายงาน
1.นโยบายฯข้อ1 2.นโยบายฯข้อ2 3.นโยบายฯข้อ3 4.นโยบายฯ-ข้อ4 5.นโยบายฯ-ข้อ5 6.นโยบายฯข้อ6 7.นโยบายฯข้อ7 8.นโยบายฯข้อ8 9.นโยบายฯข้อ9 10.นโยบายฯข้อ10 11.นโยบายฯข้อ11 12.นโยบายฯข้อ12 13.นโยบายฯข้อ13 14.นโยบายฯข้อ14 15.จุดเน้นฯข้อ1(1.1) 16.จุดเน้นฯข้อ1(1.2) 17.จุดเน้นฯข้อ1(1.3) 18.จุดเน้นฯข้อ 2
ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง ทั้งหมด รายงาน รับรอง
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุข111111111111111111111111
2ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก1111111111111111111111111111111111
3ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายทศพร ถือพุดซา111111111111111111111111111111111
4ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว11111111111111111111111111111111111
5ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ1111111111111111111111111111111111
6ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย1111111111111111111111111
7ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง1111111111111111111111111111111111
8ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ1111111111111111111111111111111
9ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2111111111111111111111111111111111111
10ประถมศึกษาอ่างทอง -นายนพปฎล บุญพงษ์111111111111111111111111
11ประถมศึกษาลพบุรี 1ว่าง111111111111111111111111111111
12ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.มโน ชุนดี11111111111111111111111111
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง111111111111111111111111
14ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย111111111111111111111111
15ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า1111111111111111111111111111111111
16ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง1111111111111111111111111111111111
17ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม111111111111111111111111
18ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ111111111111111111111111
19ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง1111111111111111111111111111111111
20ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต11111111111111111111111
21ประถมศึกษาระยอง 2นายธันวา ลิ่มสถาพร11111111111111111111111111
22ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายเดือน ทองกุล1111111111111111111111111
23ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์111111111111111111111111111
24ประถมศึกษาตราด -ดร.ลัดดา ท่าพริก รักษาราชการแทน111111111111111111111111111111111
25ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 111111111111111111111
26ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์1111111111111111111111111111111
27ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1ดร.วิเศษ พลอาจทัน11111111111111111111111111
28ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายสุชีพ ช่วยแก้ว11111111111111111111111111111111
29ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ1111111111111111111111111111111111
30ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์1111111111111111111111111111111111
31ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายอัมพล หันทยุง11111111111111111111111111111
32ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี111111111111111111111111
33ประถมศึกษาราชบุรี 2- ว่าง -11111111111111111111111111111111
34ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี11111111111111111111111
35ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง111111111111111111111111
36ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล1111111111111111111111111
37ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี11111111111111111111111111
38ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน1111111111111111111111111
39ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายเกษม คำศรี1111111111111111111111111111111111
40ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์1111111111111111111111111111111111
41ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์1111111111111111111111111111111
42ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ111111111111111111111111111111111
43ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก111111111111111111111111
44ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นางชุลีกร ทองด้วง111111111111111111111111111111111
45ประถมศึกษาเพชรบุรี 11111111111111111111111111111111111
46ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม11111111111111111111111
47ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ111111111111111111111111111111111
48ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์111111111111111111111111111111111
49มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา11111111111111111111
50มัธยมศึกษา 2นายสุชาติ กลัดสุข111111111111111111111
51มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี1111111111111111111111111
52มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร1111111111111111111111111111111
53มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ1111111111111111111111111111111
54มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์1111111111111111111111
55มัธยมศึกษา 17นายพิทยุตม์ กงกุล (รก.)11111111111111111111111
56มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร1111111111111111111111111
57มัธยมศึกษา 7นายกฤษ ละมูลมอญ111111111111111111
58มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว11111111111111111111111
59มัธยมศึกษา 9นายเจริญชัย กิตติพีรเดช1111111111111111111111111111111
60มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว1111111111111111111111
รวม 60 0 0 60 0 0 60 36 0 60 0 0 60 31 0 60 0 0 60 34 0 60 0 0 60 55 0 60 0 0 60 30 0 60 0 0 60 24 0 60 0 0 60 47 0 60 0 0 60 30 0 60 0 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (31/05/20) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน