รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี411243121
2ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก41243121
3ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ42124331211
4ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู4312724433112211
5ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ412431211
6ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช4112241331211
7ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี41243121
8ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ42122433312211
9ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์421291433311211
10ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี42126413312211
11ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล4112431211
12ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ41243121
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง41124231211
14ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย4212824133112211
15ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง431210242311221
16ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง43121024433112211
17ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม43121014432112211
18ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ4312343312211
19ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ41243121
20ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต411243121
21ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง41243121
22ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม421294331211
23ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์4212914431211
24ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง41243121
25ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย4122423121
26ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์4412101443312211
27ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า43129241311211
28ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์42121433112211
29ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ43121014433112211
30ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์43121024433112211
31ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล4312104433112211
32ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี412413121
33ประถมศึกษาราชบุรี 2-41243121
34ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี412414331211
35ประถมศึกษากาญจนบุรี 2-4122431211
36ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล421251423112111
37ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี4312914431112211
38ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี41243121
39ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์43123142331211
40ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน41243121
41ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์421281413121
42ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย412443121
43ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก41243121
44ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ4412714231221
45ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี4212814131211
46ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์412143121
47ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ411243121
48ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง41243121
49มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด41243121
50มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์41243121
51มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช412143121
52มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร43124443121
53มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ431281443111221
54มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม412423121
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์412343311211
56มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร42126413121
57มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี411243121
58มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว41243121
59มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา41243121
60มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน41243121
รวม 240 78 0 720 210 25 240 75 0 180 57 0 60 13 0 120 42 0 60 19 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (26/05/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน