รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี4312924233111221
2ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก4312102433311221
3ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ4312102413311121
4ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู4312724133112111
5ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ41272423311211
6ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช421272423311221
7ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี421254431211
8ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ43121143331112211
9ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์431210244331112211
10ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี431210242331112211
11ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล431210241331112211
12ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ411292413311221
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง43128242331112111
14ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย431210242331112211
15ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง431210242331112211
16ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง431210242331112211
17ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม431210243331112211
18ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ431210242331112211
19ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ43128241331112211
20ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต41128243331112111
21ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง4112102433121
22ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม4412924333111221
23ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์4312824433112111
24ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง431292433111211
25ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย431252423311211
26ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์431210244331112111
27ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า43129242331112111
28ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์431210144331112211
29ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ431210144331112211
30ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์431210244331112211
31ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล431210244331112211
32ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี431210242331112211
33ประถมศึกษาราชบุรี 2-431210242331112211
34ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี43121124233112211
35ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง42129241331112211
36ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล43127243331112211
37ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี4212924333112211
38ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี43121024233112211
39ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์43129243331112211
40ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน4312924133111221
41ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์43128242331112211
42ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย43128142331112211
43ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก4312924133111211
44ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ4212824333112211
45ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี431291413311221
46ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์431210242331112211
47ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ41125243331112211
48ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง4212824332111211
49มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด411214311121
50มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์4312614331111221
51มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช4312814431111221
52มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร44121041311121
53มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ4312814331111221
54มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม4112101443311221
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์41125423111221
56มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร4212844311221
57มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี43125431111211
58มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว4312814331111221
59มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา42122431111221
60มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน43125143311221
รวม 240 157 0 720 504 94 240 143 0 180 148 56 60 40 0 120 98 0 60 34 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/09/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน