รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายวิทยา ประวะโข4311293443311122111
2ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก4312103443311122111
3ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายชำนาญ รามแก้ว4312103443311122111
4ประถมศึกษานนทบุรี 1นายนพพร มากคงแก้ว4312113443311122111
5ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ4312103443311122111
6ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายสมบัติ จันทร์มีชัย4312103443311122111
7ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายชนาธิป สำเริง43129344331122111
8ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ4312103443311122111
9ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์4312103443311122111
10ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี4312103443311122111
11ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล4312103443311122111
12ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ431211344331112211
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง4312103443311122111
14ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย4312103443311122111
15ประถมศึกษาสระบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า4312103443311122111
16ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง4312103443311122111
17ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม4312103443311122111
18ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ4312103433311122111
19ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวันชัย บุญทอง431293443311122111
20ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต4312103443311121111
21ประถมศึกษาระยอง 2นายประจิม มงคลสุข431210344331122111
22ประถมศึกษาจันทบุรี 144121134433111221
23ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์431293443311122111
24ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง43112934331112211
25ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 143128344331112211
26ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์431210344331112211
27ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1431293443311121111
28ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์4312103443311122111
29ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ4312102443311122111
30ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์4312103443311122111
31ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล4312103443311122111
32ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี4312103443311122111
33ประถมศึกษาราชบุรี 2นายประหยัด สุขขี4312103433311122111
34ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี4312113443311122111
35ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง441293433311122111
36ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล431293433311122111
37ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี4312103433311122111
38ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1ดร.ไพศาล ปันแดน4312103433311122111
39ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์431293433311122111
40ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายรัตน์มณี รัตนปกรณ์4312103433311122111
41ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์4312103433311122111
42ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมหมาย เทียนสมใจ431283433311122111
43ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก4312103443311121111
44ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายพิศิทธิ์ แพงศรีนิธิศ43121034433112211
45ประถมศึกษาเพชรบุรี 14312103443311122111
46ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายจัตุพร บุญระดม4312103433311122111
47ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ4312103443311122111
48ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายบวร เทศารินทร์431210344331112211
49มัธยมศึกษา 1นายนิพนธ์ ก้องเวหา431221413111211
50มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์4312824331111221
51มัธยมศึกษา 3นายสุรชาติ เครือศรี4312924431111221
52มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร4412102433211221
53มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ4312824331111221
54มัธยมศึกษา 18นายสุรชาติ มานิตย์43121124433111221
55มัธยมศึกษา 17นายสมศักดิ์ ทองเนียม4312924431111221
56มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร421281443111221
57มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี4312514131111211
58มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว4312814331111221
59มัธยมศึกษา 9 นายบำรุง เสียงเพราะดี (รองฯ รักษาการ)4312924431111221
60มัธยมศึกษา 10ว่าที่ร้อยตรี นพดล รักษ์แก้ว431282433111221
รวม 240 182 2 720 566 163 240 217 0 180 157 56 60 56 0 120 115 0 60 45 43
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (19/07/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน