รายงาน ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ข้อมูลแสดงการรายงานการติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ยุทธศาสตร์ )
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์เพิ่มเติม
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
ตัวบ่งชี้(ตัว)รายงาน
(ตัว)
รับรอง
(ตัว)
1ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 1นายสุรชัย ทองทวี431292423311221
2ประถมศึกษาสมุทรปราการ 1นายชูชาติ แก้วนอก431210243331221
3ประถมศึกษาสมุทรปราการ 2นายไตรรัตน์ โคสะสุ43121041331121
4ประถมศึกษานนทบุรี 1นายกำจัด คงหนู431272413312111
5ประถมศึกษานนทบุรี 2นางธรรมพร แข็งกสิการ412742331211
6ประถมศึกษาปทุมธานี 1นายจำนงค์ สุดาเดช42124141331211
7ประถมศึกษาปทุมธานี 2นายวิชัย แสงศรี412243121
8ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 1นายดำหริ งิมสันเทียะ4312104333112211
9ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 2นายบูรพา พรหมสิงห์43121024433112211
10ประถมศึกษาอ่างทอง -นายมโน ชุนดี4312924233112211
11ประถมศึกษาลพบุรี 1นายมานพ ษมาวิมล431210241331221
12ประถมศึกษาลพบุรี 2ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ41129241331211
13ประถมศึกษาสิงห์บุรี -นายพิเชฐร์ วันทอง4312814233112111
14ประถมศึกษาชัยนาท -นางสาวลออ วิลัย43121024233112211
15ประถมศึกษาสระบุรี 1นายสมุทร สมปอง43121024233112211
16ประถมศึกษาสระบุรี 2ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง43121024233112211
17ประถมศึกษาชลบุรี 1นายเต็ม เสืออ่วม43121014333112211
18ประถมศึกษาชลบุรี 2นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ43121024233112211
19ประถมศึกษาชลบุรี 3นายวิชัย พวงภาคีศิริ4312724133112211
20ประถมศึกษาระยอง 1นายสุพรรณ หารธุจิต4112714333112111
21ประถมศึกษาระยอง 2นายธงชัย มั่นคง4112102433121
22ประถมศึกษาจันทบุรี 1นายมนตรี ทัดเทียม431282423311211
23ประถมศึกษาจันทบุรี 2นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์431282443312111
24ประถมศึกษาตราด - นายอัมพล หันทยุง4312943311211
25ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย43125242331211
26ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา 2นายวิสูตร เจริญวงษ์431210244331121
27ประถมศึกษาปราจีนบุรี 1นายดำเนิน เพียรค้า4312924233112111
28ประถมศึกษาปราจีนบุรี 2นายประกิจ พุ่มพฤกษ์43121014433112211
29ประถมศึกษานครนายก -นายพิเชษฐ์ นนท์พละ43121014433112211
30ประถมศึกษาสระแก้ว 1นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์43121024433112211
31ประถมศึกษาสระแก้ว 2นายกำพล กระมล43121024433112211
32ประถมศึกษาราชบุรี 1 นายยรรยงค์ เจริญศรี43121014233112211
33ประถมศึกษาราชบุรี 2-41121024233112211
34ประถมศึกษากาญจนบุรี 1นายวิทยาเกียรติ เงินดี4312112423312211
35ประถมศึกษากาญจนบุรี 2นายอาดุลย์ พรมแสง42129413312111
36ประถมศึกษากาญจนบุรี 3นายณรงค์ ศรีละมุล4212614233112211
37ประถมศึกษากาญจนบุรี 4นายนิพัฒน์ มณี421292433312211
38ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 1นายจักรพรรดิ์ จิตมณี4312102423312211
39ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 2นายวิเชียร อินทรศักดิ์4312914333112211
40ประถมศึกษาสุพรรณบุรี 3นายไพศาล ปันแดน431291413311221
41ประถมศึกษานครปฐม 1นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์4312824233112211
42ประถมศึกษานครปฐม 2นายสมบัติ จันทร์มีชัย431284233112211
43ประถมศึกษาสมุทรสาคร -นายทวี ทะนอก431291413311211
44ประถมศึกษาสมุทรสงคราม -นายสมหมาย เทียนสมใจ421281433312211
45ประถมศึกษาเพชรบุรี 1นายศุภชัย ชนะดี43129141331211
46ประถมศึกษาเพชรบุรี 2นายฐานันดร บรรดาศักดิ์43121024233112211
47ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 1นายไพรัช มณีโชติ4112514333112211
48ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 2นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง421282433211211
49มัธยมศึกษา 1นายกิตติ บุญเชิด41121431121
50มัธยมศึกษา 2นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์431261433111221
51มัธยมศึกษา 3นายธีระวัฒน์ วรรณนุช431281443111221
52มัธยมศึกษา 4นางงามพิศ ลวากร44121041311121
53มัธยมศึกษา 5นายธวัช แซ่ฮ่ำ431281433111221
54มัธยมศึกษา 18นายสมศักดิ์ ทองเนียม41121043331221
55มัธยมศึกษา 17นายสุรชาติ มานิตย์411242311221
56มัธยมศึกษา 6นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร4212843311221
57มัธยมศึกษา 7นายสุรชาติ เครือศรี4312543111211
58มัธยมศึกษา 8นายจตุรงค์ สุขแก้ว42128433111221
59มัธยมศึกษา 9นายนิพนธ์ ก้องเวหา4112243111221
60มัธยมศึกษา 10นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน41241423121
รวม 240 146 0 720 486 72 240 133 0 180 148 0 60 38 0 120 89 0 60 32 0
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/07/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน