รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคกลาง
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กรุงเทพมหานคร  นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 1  นายกิตติ บุญเชิด 146,915.00 3,900.00 25,225.00 6,000.00 13,000.00 168,810.00 2,000.00 365,850.00
สพม. เขต 2  นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 1,366,547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,366,547.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นายวิทยาเกียรติ เงินดี 129,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,846.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นายอาดุลย์ พรมแสง 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 50,000.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นายณรงค์ ศรีละมุล 134,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,782.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายนิพัฒน์ มณี 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.จันทบุรี เขต 1  นายมนตรี ทัดเทียม 233,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,878.00
สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ 179,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,570.00
สพม. เขต 17  นายสุรชาติ มานิตย์ 166,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,000.00
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นายวิสูตร เจริญวงษ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 6  นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ชลบุรี เขต 1  นายเต็ม เสืออ่วม 625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,000.00
สพป.ชลบุรี เขต 2  นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ 275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00
สพป.ชลบุรี เขต 3  นายบุญเพชร วันนา (รองฯ รก.) 339,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,166.00
สพม. เขต 18  นายสมศักดิ์ ทองเนียม 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00
สพป.ชัยนาท  นางสาวลออ วิลัย 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ตราด  นายอัมพล หันทยุง 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.นครนายก  นายพิเชษฐ์ นนท์พละ 143,113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,113.00
สพป.นครปฐม เขต 1  นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.นครปฐม เขต 2  นายสมบัติ จันทร์มีชัย 121,039.00 5,490.00 1,200.00 0.00 0.00 3,210.00 0.00 130,939.00
สพป.นนทบุรี เขต 1  นายกำจัด คงหนู 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.นนทบุรี เขต 2  นางธรรมพร แข็งกสิการ 300,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 300,000.00
สพม. เขต 3  นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปทุมธานี เขต 1  นายจำนงค์ สุดาเดช 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปทุมธานี เขต 2  นายวิชัย แสงศรี 102,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,290.00
สพม. เขต 4  นางงามพิศ ลวากร 124,607.00 0.00 12,000.00 2,500.00 1,750.00 65,508.00 10,708.00 217,073.00
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  นายไพรัช มณีโชติ 860,328.00 1,140,000.00 962,560.00 600,000.00 600,000.00 819,720.00 0.00 4,982,608.00
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นายสุรินทร์ บัวงาม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นายดำเนิน เพียรค้า 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ 30,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,017.00
สพม. เขต 7  นายสุรชาติ เครือศรี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นายดำหริ งิมสันเทียะ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นายบูรพา พรหมสิงห์ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.เพชรบุรี เขต 1  นายศุภชัย ชนะดี 177,378.00 0.00 771,600.00 0.00 3,945.00 184,800.00 8,520.00 1,146,243.00
สพป.เพชรบุรี เขต 2  นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 111,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 1,500.00 132,556.00
สพม. เขต 10  นายนิกูล ประทีปพิชัย 68,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,190.00
สพป.ระยอง เขต 1  นายสุพรรณ หารธุจิต 200,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 212,000.00
สพป.ระยอง เขต 2  นายธงชัย มั่นคง 304,545.00 0.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 25,000.00 1,500.00 366,045.00
สพป.ราชบุรี เขต 1  นายยรรยงค์ เจริญศรี 213,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,000.00
สพป.ราชบุรี เขต 2  - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 8  นายจตุรงค์ สุขแก้ว 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
สพป.ลพบุรี เขต 1  นายมานพ ษมาวิมล 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.ลพบุรี เขต 2  ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นายชูชาติ แก้วนอก 179,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,150.00
สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นายไตรรัตน์ โคสะสุ 145,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 5,260.00 153,164.00
สพป.สมุทรสงคราม  นายสมหมาย เทียนสมใจ 155,260.00 7,500.00 12,500.00 0.00 0.00 25,000.00 10,000.00 210,260.00
สพป.สมุทรสาคร  นายทวี ทะนอก 93,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,160.00
สพป.สระแก้ว เขต 1  นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ 63,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,580.00
สพป.สระแก้ว เขต 2  นายกำพล กระมล 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.สระบุรี เขต 1  นายสมุทร สมปอง 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.สระบุรี เขต 2  ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00
สพป.สิงห์บุรี  นายพิเชฐร์ วันทอง 180,000.00 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 17,950.00 41,955.00 284,905.00
สพม. เขต 5  นายธวัช แซ่ฮ่ำ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายไพศาล ปันแดน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 9  นายนิพนธ์ ก้องเวหา 390,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,428.00
สพป.อ่างทอง  นายมโน ชุนดี 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
รวม 8,769,949.00 1,159,890.00 1,820,085.00 618,500.00 653,695.00 1,360,798.00 81,443.00 14,464,360.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/01/19) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน