รายงานการรับบริจาคเงินสดและอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือโรงเรียนที่ถูกน้ำท่วมภาคใต้ ภาคกลาง
คลิกตรงชื่อเขตเพื่อเข้าดูรายการบริจาครายย่อย...
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา บริจาคเงินสด มูลค่า(บาท) รวมทั้งสิ้น
วัสดุอุปกรณ์ เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องเขียนแบบเรียน ยาเวชภัณฑ์ต่างๆ อาหารสำเร็จรูป อื่นๆ
สพป.กรุงเทพมหานคร  นายสุรชัย ทองทวี 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 1  ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 146,915.00 3,900.00 25,225.00 6,000.00 13,000.00 168,810.00 2,000.00 365,850.00
สพม. เขต 2  นายไพรัช แสงทอง 1,366,547.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,366,547.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 1  นายอภิชัย ทำมาน 129,846.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129,846.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 2  นายอนันต์ กัลปะ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 50,000.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 3  นายวุฒิภัทร จูมโสดา 134,782.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 134,782.00
สพป.กาญจนบุรี เขต 4  นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.จันทบุรี เขต 1  นายมนตรี ทัดเทียม 233,878.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 233,878.00
สพป.จันทบุรี เขต 2  นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 179,570.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,570.00
สพม. เขต 17  นายวรวิทย์ พรหมคช 166,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166,000.00
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1  นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 70,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 70,000.00
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2  นายตั้ง อสิพงศ์ 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพม. เขต 6  ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ชลบุรี เขต 1  นายวสันต์ นาวเหนียว 625,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 625,000.00
สพป.ชลบุรี เขต 2  นายธานินท์ ชลจิตต์ 275,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 275,000.00
สพป.ชลบุรี เขต 3  นายวิชัย พวงภาคีศิริ 339,166.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339,166.00
สพม. เขต 18  นายสมศักดิ์ ทองเนียม 245,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 245,000.00
สพป.ชัยนาท  นายวิระ แข็งกสิการ 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
สพป.ตราด  ดร.ครรชิต วรรณชา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.นครนายก  ดร.สุดา สุขอ่ำ 143,113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 143,113.00
สพป.นครปฐม เขต 1  นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา 30,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,000.00
สพป.นครปฐม เขต 2  นายทวีพล แพเรือง 121,039.00 5,490.00 1,200.00 0.00 0.00 3,210.00 0.00 130,939.00
สพป.นนทบุรี เขต 1  นายกำจัดคงหนู 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.นนทบุรี เขต 2  นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 150,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150,000.00
สพม. เขต 3  นายวีระพงศ์ เดชบุญ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปทุมธานี เขต 1  นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปทุมธานี เขต 2  นายวิชัย แสงศรี 102,290.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 102,290.00
สพม. เขต 4  นายนพพร พิพิธจันทร์ 124,607.00 0.00 12,000.00 2,500.00 1,750.00 65,508.00 10,708.00 217,073.00
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  บุญเทียม อังสวัสดิ์ 860,328.00 1,140,000.00 962,560.00 600,000.00 600,000.00 819,720.00 0.00 4,982,608.00
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2  นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.ปราจีนบุรี เขต 1  นายดำเนิน เพียรค้า 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 30,017.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30,017.00
สพม. เขต 7  นายธนัญชัย สายสุด 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1  นายอารักษ์ พัฒนถาวร 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  นายดำหริ งิมสันเทียะ 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.เพชรบุรี เขต 1  นายกนก ปิ่นตบแต่ง 177,378.00 0.00 771,600.00 0.00 3,945.00 184,800.00 8,520.00 1,146,243.00
สพป.เพชรบุรี เขต 2  นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 111,556.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,500.00 1,500.00 132,556.00
สพม. เขต 10  ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 68,190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 68,190.00
สพป.ระยอง เขต 1  นายธวัชชัย อุ่ยพานิช 200,000.00 3,000.00 0.00 0.00 0.00 9,000.00 0.00 212,000.00
สพป.ระยอง เขต 2  นายธงชัย มั่นคง 304,545.00 0.00 10,000.00 10,000.00 15,000.00 25,000.00 1,500.00 366,045.00
สพป.ราชบุรี เขต 1  นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร 213,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 213,000.00
สพป.ราชบุรี เขต 2  นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 8  นายสมชาย รองเหลือ 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
สพป.ลพบุรี เขต 1  นายปัญญา แก้วเหล็ก 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.ลพบุรี เขต 2  ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.สมุทรปราการ เขต 1  นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ 179,150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 179,150.00
สพป.สมุทรปราการ เขต 2  นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 145,604.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,300.00 5,260.00 153,164.00
สพป.สมุทรสงคราม  ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 155,260.00 7,500.00 12,500.00 0.00 0.00 25,000.00 10,000.00 210,260.00
สพป.สมุทรสาคร  นายปรีดี ภูสีน้ำ 93,160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 93,160.00
สพป.สระแก้ว เขต 1  นายไสว สารีบท 63,580.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,580.00
สพป.สระแก้ว เขต 2  นายสิงห์ โพธิ์งาม 100,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100,000.00
สพป.สระบุรี เขต 1  นายธันวา ดีช่วย 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 50,000.00
สพป.สระบุรี เขต 2  นายปราโมทย์ แสนกล้า 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95,000.00
สพป.สิงห์บุรี  นายสุเมธี จันทร์หอม 180,000.00 0.00 25,000.00 0.00 20,000.00 17,950.00 41,955.00 284,905.00
สพม. เขต 5  นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 40,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40,000.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 1  นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 35,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 35,000.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2  นายวีระ ทวีสุข 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3  นายไพศาล ปันแดน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
สพม. เขต 9  นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช 390,428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 390,428.00
สพป.อ่างทอง  นายสุดใจ มอญรัต 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00
รวม 8,619,949.00 1,159,890.00 1,820,085.00 618,500.00 653,695.00 1,360,798.00 81,443.00 14,314,360.00
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/06/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน