สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายสุรชัย ทองทวี 37 35 99203010207914,189,695.832,9703,0143,0873,0843,1563,1923,2715935864921301258500023,785
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 67 65 19412161009092,120,982.85000000020,00519,11318,82119,34417,46716,798000111,548
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 52 50 3491004810161112,512,231.431,88600000022,68022,75721,92820,24818,46017,946000125,905
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิทยาเกียรติ เงินดี 141 138 23611410203015613,847,603.504,7792,6342,7162,8092,7262,6652,64596591578700000023,641
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 101 97 15996001001119,246,345.183,1881,6921,7111,7551,8071,9241,83876369959160453700016,110
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน) 81 79 139600011809914,185,724.854,1692,6642,6522,6442,4802,4152,4181,0611,147910130554300022,788
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] 92 92 1706920200110110,234,516.103,4711,8411,8191,8671,8551,7921,90481879064635221400016,874
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 83 78 16568405101009,929,359.292,6892,1952,0532,0481,9722,0662,14774569665600000017,267
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ 106 107 4581003040012011,553,384.864,7812,5172,4482,2762,2802,3552,23077074961900000021,025
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายสุรชาติ มานิตย์ 39 36 70163115104319,165,437.36454025292225244,4864,2414,1163,8933,5383,43200023,916
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิสูตร เจริญวงษ์ 138 138 1961291071014518,191,404.286,5033,6313,7863,6723,6523,6723,9301,0091,0771,02100000031,953
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน 149 146 2081422020014816,642,215.676,9723,1733,1923,2002,9823,0753,1711,2513,8331,09200000031,941
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 54 49 1311710310010077,246,238.779000000012,20612,09311,4589,2808,6778,24700062,051
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายเต็ม เสืออ่วม 82 81 13572009009212,229,590.444,4152,6902,6082,5782,5612,5352,59488089381100000022,565
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ 112 111 1591032060012111,924,941.684,4502,5282,5272,4402,4062,3422,57489987185700000021,894
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิชัย พวงภาคีศิริ 81 77 153263045309820,054,333.255,8214,3544,3434,1754,0114,046124,0641,5721,6051,477000000155,468
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 50 49 27861039305668,018,385.80050344446476514,63514,28513,45711,3689,9139,95149302974,003
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] นางสาวลออ วิลัย 177 177 2961731030019512,791,804.134,3902,5222,4642,4792,6552,6722,63887185475300000022,298
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] นายอัมพล หันทยุง 110 107 1809140120012812,375,651.704,3642,5942,5502,4882,4172,3782,80366966957800000021,510
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] นายพิเชษฐ์ นนท์พละ 132 131 2371191092014511,042,181.513,8742,0812,1062,1182,1792,1982,314618610537200011118,658
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 121 117 3559400230014618,813,010.606,6543,6763,7713,8943,9313,9654,09373369662200000032,035
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมบัติ จันทร์มีชัย 121 120 24310510130116916,868,556.866,1713,4273,4183,3933,3563,4333,55183283381300000029,227
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัดคงหนู 32 32 83210011004210,645,566.933,3382,0692,1292,1242,1352,1562,2294054503451001039900017,682
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางธรรมพร แข็งกสิการ 63 61 163450013309313,713,874.504,6812,6502,7272,7402,7152,6782,85564261955500000022,862
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 47 46 14351038208057,693,173.652,69900000012,31212,11711,6299,9358,7258,50100065,918
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจำนงค์ สุดาเดช 103 102 1,1766710313016921,621,850.676,9544,4504,4644,3934,5164,4574,3571,2601,2301,1182015000037,234
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 67 66 1624600182011214,398,118.214,0232,8182,7632,7032,7682,8212,8431,2091,2041,00170605000024,333
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นางงามพิศ ลวากร 43 42 114101028305654,547,697.99080707070707012,14011,90611,39510,1068,8078,43100063,215
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก 121 118 1821120141012813,948,657.604,2242,7292,6872,6592,7282,6892,71193184778065335200023,135
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 89 86 1328410100868,423,365.443,0701,6751,7341,7461,6721,6271,69070864259935392500015,262
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 119 118 20210700101013710,534,404.003,5422,0912,1532,0032,0482,1682,14775871569100000018,316
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ 113 109 24795109311269,963,712.884,3722,4121,6891,7031,6761,5981,71480585187000000017,690
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายสุรชาติ เครือศรี 44 42 103120028205133,595,780.7300000006,4216,1836,1316,1555,7375,47960583736,261
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 181 179 40516050131019320,348,544.797,1943,9673,7623,9063,9763,9734,0171,4761,5941,35930515000035,355
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายบูรพา พรหมสิงห์ 161 157 2651550020016813,680,774.434,8062,6982,7702,7182,7012,7332,8421,0211,03488800000024,211
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายศุภชัย ชนะดี 94 91 1438810200977,950,521.452,2621,6121,6221,6801,6531,6361,67720622118800000012,757
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 123 122 223114303111438,054,177.853,6271,7911,7791,7641,6861,7831,72237639538600000015,309
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] นางเดือนพฤกษา เพ็ชรสีเงิน 60 58 138272028107345,598,880.7500000009,6849,4188,9247,4186,8856,48456364348,948
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุพรรณ หารธุจิต 115 113 2498610242012826,180,155.707,2085,2635,3345,1505,0915,3265,3361,7461,5951,44500000043,494
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 87 87 203791061010310,133,295.403,2482,4222,3232,2442,2262,2502,19145340640900000018,172
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายยรรยงค์ เจริญศรี 177 176 4961702040024633,906,414.556,7584,2794,0804,1664,1124,0074,0511,1081,16594800000034,674
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 148 147 29713310121019313,319,187.804,7892,6392,6282,6632,7422,8762,8921,06579380300000023,890
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายจตุรงค์ สุขแก้ว 55 53 121170031417048,352,850.30000000010,1459,5679,3337,7427,1156,66250795950,752
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมานพ ษมาวิมล 162 161 3151543031018413,121,792.004,5002,5212,5592,6202,7652,7782,8141,0091,07294900000023,587
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 139 135 2401283040015113,051,029.254,5792,2022,3412,4362,4432,5692,6601,1461,1771,00532482000022,658
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูชาติ แก้วนอก 72 68 159480019109920,104,429.364,4964,0074,0014,0864,1674,2384,4331,2961,4191,20718233600033,427
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายไตรรัตน์ โคสะสุ 71 67 136503013108814,571,640.254,3453,5413,5383,3893,4933,3643,52462965351800000026,994
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] นายสมหมาย เทียนสมใจ 72 64 856000400685,344,089.001,8851,0861,1161,1381,2231,1721,2302242512390000009,564
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นายทวี ทะนอก 103 102 34768202930154120,971,719.736,6404,3634,5394,5274,4924,5244,5261,4951,3841,14232203000037,714
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] 146 145 25012010231017217,029,842.435,6973,4113,3533,1763,2183,3083,3091,2641,1801,14300000029,059
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] นายกำพล กระมล 121 117 28910020114012512,247,704.104,3442,3172,2762,2882,2242,3762,39589088281000000020,802
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 122 120 201115103101529,202,909.453,5522,1582,1852,2232,4682,2742,31929233329100000018,095
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง 139 139 2481312051016713,542,882.924,6152,6712,5222,7052,6942,6672,6481,10998590500000023,521
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายพิเชฐร์ วันทอง 103 102 15897302001118,444,136.402,5621,5541,5901,6551,6891,7531,66656459452400000814,159
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 64 63 134301028407242,776,326.8400000009,2729,0368,8588,2307,8047,56800050,768
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 138 137 34712250100015112,295,617.104,5012,6062,5902,5722,6042,6432,73855048244800000021,734
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเกษม คำศรี 136 133 3951214143014212,142,796.264,2922,4042,4002,3302,4562,4372,53666362254500000020,685
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 126 125 3031210030112711,056,177.153,5012,3102,2482,3242,4612,3172,36141661436000000018,912
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] นายบำรุง เสียงเพราะดี รักษาราชการแทน 61 60 158101048106462,897,423.070000015013513,47713,05712,46710,2669,4079,14926626524468,883
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] นายมโน ชุนดี 145 146 2521382051015412,863,916.254,0402,4512,3162,3752,3642,5042,58160663156600000020,434
รวม 6,088 5,969 13,874 4,868 89 4 924 78 6 7278 1,481,459,033.09 222,026 132,570 131,598 131,269 131,770 132,719 255,493 188,834 187,336 174,816 124,762 113,174 109,189 482 469 421 2,036,928
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/01/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน