สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายสุรชัย ทองทวี 37 35 99203010207914,189,695.832,9703,0143,0873,0843,1563,1923,2715935864921301258500023,785
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 67 65 19412161009092,120,982.85000000020,00519,11318,82119,34417,46716,798000111,548
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรัช แสงทอง 52 51 3581004910170114,811,398.331,88600000023,20523,33622,47120,68818,81318,295000128,694
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 142 139 23811510203015713,865,993.504,7912,6412,7242,8152,7282,6712,65196591578700000023,688
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 101 97 15996001001119,246,345.183,1881,6921,7111,7551,8071,9241,83876369959160453700016,110
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวุฒิภัทร จูมโสดา (รักษาราชการแทน) 81 80 1406100118010014,274,174.854,2072,6782,6722,6582,5012,4362,4311,0611,147910130554300022,929
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 92 92 1706920200110110,234,516.103,4711,8411,8191,8671,8551,7921,90481879064635221400016,874
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 85 81 16971405101039,985,275.292,7152,2102,0652,0611,9772,0782,16674569665600000017,369
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 106 108 4591013040012111,578,594.864,8002,5222,4582,2792,2822,3622,23577074961900000021,076
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายวรวิทย์ พรหมคช 39 37 72173115104419,241,847.36454025292225244,5064,2564,1413,9133,5433,44200024,011
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิสูตร เจริญวงษ์ 142 142 2001331071014918,276,133.986,5413,6493,8033,6973,6703,6933,9461,0091,0771,02100000032,106
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์ บุญยืน 152 150 2141462020015216,820,241.677,0303,2093,2293,2313,0193,1003,2031,2643,8481,10800000032,241
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์ 54 49 1311710310010077,246,238.779000000012,20612,09311,4589,2808,6778,24700062,051
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวสันต์ นาวเหนียว 81 81 13572009009212,229,590.444,4152,6902,6082,5782,5612,5352,59488089381100000022,565
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเต็ม เสืออ่วม (รักษาการ) 112 112 1601032070012213,546,451.685,0552,9302,9032,8292,7922,7062,92289987185700000024,764
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิชัย พวงภาคีศิริ 81 78 1572630463010020,630,995.256,0314,4844,4884,3204,1564,181124,1941,6521,6451,477000000156,628
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 49 49 27861039305668,018,385.80050344446476514,63514,28513,45711,3689,9139,95149302974,003
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] ว่าง 177 177 2961731030019512,791,804.134,3902,5222,4642,4792,6552,6722,63887185475300000022,298
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] - ว่าง - 110 107 1809140120012812,375,651.704,3642,5942,5502,4882,4172,3782,80366966957800000021,510
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] ดร.สุดา สุขอ่ำ 132 131 2371191092014511,042,181.513,8742,0812,1062,1182,1792,1982,314618610537200011118,658
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา 121 118 3589500230014718,829,357.606,6583,6813,7743,8993,9323,9714,09673369662200000032,062
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายทวีพล แพเรือง 121 120 24310510130116916,868,556.866,1713,4273,4183,3933,3563,4333,55183283381300000029,227
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัดคงหนู 32 32 83210011004210,645,566.933,3382,0692,1292,1242,1352,1562,2294054503451001039900017,682
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 63 62 166450014309614,173,874.504,7612,7202,7942,8132,7782,7432,93470267559300000023,513
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายมานะ พุ่มบัว 47 46 14351038208057,693,173.652,69900000012,31212,11711,6299,9358,7258,50100065,918
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 103 102 1,1766710313016921,621,850.676,9544,4504,4644,3934,5164,4574,3571,2601,2301,1182015000037,234
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 67 66 1624600182011214,398,118.214,0232,8182,7632,7032,7682,8212,8431,2091,2041,00170605000024,333
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นายนพพร พิพิธจันทร์ 43 42 114101028305654,547,697.99080707070707012,14011,90611,39510,1068,8078,43100063,215
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก 121 118 1821120141012813,948,657.604,2242,7292,6872,6592,7282,6892,71193184778065335200023,135
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 89 87 1338510100878,456,592.443,0731,6851,7401,7541,6771,6391,69770864259935392500015,313
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 122 121 20611000101014110,572,918.003,5772,1002,1612,0212,0572,1772,15575871569100000018,412
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 113 113 253991093113110,325,349.884,4752,4791,7631,7611,7351,6651,77783386689000000018,244
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 44 42 103120028205133,595,780.7300000006,4216,1836,1316,1555,7375,47960583736,261
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นางสาวกัลยาณี นรสิงห์ 181 185 41816650131019920,752,819.397,3514,0423,8483,9704,0394,0454,1071,5081,6271,37830515000036,046
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 161 158 2661560020016913,754,250.434,8312,7132,7922,7402,7162,7482,8571,0211,03488800000024,340
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกนก ปิ่นตบแต่ง 100 100 15093102041028,037,233.302,2831,6291,6431,7001,6721,6521,70120622118800000012,895
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 126 126 230118303111478,146,638.653,6591,8151,8081,7901,7021,8041,74937639538600000015,484
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ 59 59 140272029107447,621,035.26000000010,2009,9049,4067,8537,2666,81056364351,574
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุพรรณ หารธุจิต 115 113 2498610242012826,180,155.707,2085,2635,3345,1505,0915,3265,3361,7461,5951,44500000043,494
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 88 88 204801061010410,142,483.403,2542,4242,3252,2462,2292,2502,19845340640900000018,194
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] 177 177 4971712040024733,959,410.556,7864,2894,0904,1854,1334,0204,0601,1081,16594800000034,784
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 148 147 29713310121019313,319,187.804,7892,6392,6282,6632,7422,8762,8921,06579380300000023,890
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 55 54 124170032417152,209,704.00000000010,84410,23310,0178,3967,6637,25150795954,592
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายปัญญา แก้วเหล็ก 162 161 3151543031018413,121,792.004,5002,5212,5592,6202,7652,7782,8141,0091,07294900000023,587
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 139 138 2441313040015413,249,496.254,6132,2252,3782,4742,4742,6162,7181,1461,1771,00532482000022,926
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูฃาติ แก้วนอก (รักษาราชการแทน) 72 68 159480019109920,104,429.364,4964,0074,0014,0864,1674,2384,4331,2961,4191,20718233600033,427
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 71 68 137503014108915,155,161.254,3453,6933,6903,5483,6313,4993,68362965351800000027,889
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ ศรีสนิท 71 65 866100400695,439,889.001,9321,1141,1331,1521,2481,1991,2602242512390000009,752
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นางกัลยา มาลัย รักษาราชการแทน 103 103 35069202930155121,178,139.786,7004,3914,5674,5504,5224,5494,5571,5201,4181,16932203000038,025
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] นายไสว สารีบท 146 145 25012010231017217,029,842.435,6973,4113,3533,1763,2183,3083,3091,2641,1801,14300000029,059
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] บรรลุ ดารา 123 120 29210320114012812,344,834.104,3672,3382,2972,3052,2512,4002,41689088281000000020,956
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายคชาสวัสดิ์ อยู่อมรินทร์ (รักษาราชการแทน) 128 127 216122103101619,364,796.453,6092,2032,2272,2622,5052,3042,35930734830900000018,433
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 139 139 2481312051016713,542,882.924,6152,6712,5222,7052,6942,6672,6481,10998590500000023,521
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายสุเมธี จันทร์หอม 108 108 170102303001208,539,092.902,6221,5831,6111,6901,7171,7861,69356459452400000814,392
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 63 64 136301029407342,872,884.8400000009,2859,0648,8738,2377,8277,57800050,864
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 138 137 34712250100015112,295,617.104,5012,6062,5902,5722,6042,6432,73855048244800000021,734
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวีระ ทวีสุข 136 134 3981224143014312,185,783.264,3122,4082,4112,3412,4672,4462,54766362254500000020,762
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 126 126 3051220030112811,115,447.153,5232,3212,2522,3412,4762,3302,37141661436000000019,004
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] - 61 60 158101048106462,897,423.070000015013513,47713,05712,46710,2669,4079,14926626524468,883
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] นายสุดใจ มอญรัต 151 147 2541392051015512,902,158.254,0592,4612,3232,3842,3732,5122,58260663156600000020,497
รวม 6,125 6,047 14,008 4,933 89 4 933 78 10 7370 1,495,666,582.70 223,868 133,852 132,891 132,572 133,011 133,957 256,782 190,860 189,318 176,703 126,318 114,484 110,473 482 469 421 2,056,461
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (20/08/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน