สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ 37 35 99203010207914,189,695.832,9703,0143,0873,0843,1563,1923,2715935864921301258500023,785
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] นายกิตติ บุญเชิด 67 64 19112160008991,525,509.25000000019,86518,98818,68619,25417,37216,734000110,899
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ 52 49 3471004710160109,079,781.331,88600000021,94222,01121,16119,47617,73717,282000121,495
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวิทยาเกียรติ เงินดี 139 136 23411210203015413,830,393.504,7712,6262,7112,8002,7202,6562,63496591578700000023,585
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอาดุลย์ พรมแสง 101 97 15996001001119,246,345.183,1881,6921,7111,7551,8071,9241,83876369959160453700016,110
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายณรงค์ ศรีละมุล 81 78 137600011709813,853,614.854,0592,5702,5802,5772,4052,3302,3491,0611,147910130554300022,216
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] นายนิพัฒน์ มณี 92 91 1696820200110010,152,585.503,4341,8211,8061,8571,8431,7821,89179877363535221400016,711
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 83 77 1646840410998,843,359.292,3942,0051,8831,8501,7951,8281,90260060851500000015,380
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ 106 107 4581003040012011,553,384.864,7812,5172,4482,2762,2802,3552,23077074961900000021,025
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายสุรชาติ มานิตย์ 39 36 70163115104319,165,437.36454025292225244,4864,2414,1163,8933,5383,43200023,916
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวย 138 137 1871291061014216,632,189.285,9463,3013,4163,2573,2843,2273,4771,0091,0771,02100000029,015
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิสูตร เจริญวงษ์ 149 146 2081422020014816,642,215.676,9723,1733,1923,2002,9823,0753,1711,2513,8331,09200000031,941
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร 54 49 1311710310010077,246,238.779000000012,20612,09311,4589,2808,6778,24700062,051
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายเต็ม เสืออ่วม 82 79 12970009009012,009,531.444,3162,6372,5602,5302,5172,4932,53985587978900000022,115
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ุ 112 111 1591032060012111,924,941.684,4502,5282,5272,4402,4062,3422,57489987185700000021,894
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิชัย พวงภาคีศิริ 81 77 153263045309820,054,333.255,8214,3544,3434,1754,0114,046124,0641,5721,6051,477000000155,468
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 50 48 27561038305564,889,185.80050344446476513,86513,55712,76810,5989,3009,28549302969,767
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] นางสาวลออ วิลัย 176 176 2951721030019412,786,124.134,3902,5212,4632,4782,6542,6712,63587185475300000022,290
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] นายอัมพล หันทยุง 110 104 1738840120012412,094,727.904,2942,5582,5112,4462,3792,3332,75362862356100000021,086
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] นายพิเชษฐ์ นนท์พละ 132 131 2371191092014511,042,181.513,8742,0812,1062,1182,1792,1982,314618610537200011118,658
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 121 117 3559400230014618,813,010.606,6543,6763,7713,8943,9313,9654,09373369662200000032,035
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายสมบัติ จันทร์มีชัย 120 119 24210410130116816,865,342.866,1683,4253,4143,3893,3543,4323,54583283381300000029,205
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัด คงหนู 32 32 83210011004210,645,566.933,3382,0692,1292,1242,1352,1562,2294054503451001039900017,682
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางธรรมพร แข็งกสิการ 63 60 159450013209113,476,230.404,5882,6002,6682,6822,6712,6202,80464261955500000022,449
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายธีระวัฒน์ วรรณนุช 47 46 14351038208057,693,173.652,69900000012,31212,11711,6299,9358,7258,50100065,918
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจำนงค์ สุดาเดช 103 102 1,1766710313016921,621,850.676,9544,4504,4644,3934,5164,4574,3571,2601,2301,1182015000037,234
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 67 66 1624600182011214,398,118.214,0232,8182,7632,7032,7682,8212,8431,2091,2041,00170605000024,333
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นางงามพิศ ลวากร 43 40 109101026305249,602,041.59000000011,10410,85910,4699,2988,1897,85100057,770
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] นายไพรัช มณีโชติ 120 117 1811110141012713,851,428.604,1672,6862,6442,6312,6972,6552,67393184778065335200022,861
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม 89 85 1298310100858,348,775.443,0381,6551,7191,7291,6551,6081,67670864259935392500015,128
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 119 117 1991070091013610,431,714.003,5142,0772,1381,9882,0282,1592,13073670168200000018,153
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ 113 109 24795109311269,963,712.884,3722,4121,6891,7031,6761,5981,71480585187000000017,690
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายสุรชาติ เครือศรี 44 40 97120026204732,247,523.7300000006,0885,8925,8425,8905,4685,25760583734,592
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 180 178 40315950131019220,313,544.797,1823,9603,7583,9003,9693,9674,0031,4761,5941,35930515000035,299
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายบูรพา พรหมสิงห์ 161 157 2651550020016813,680,774.434,8062,6982,7702,7182,7012,7332,8421,0211,03488800000024,211
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายศุภชัย ชนะดี 93 91 1438810200977,950,521.452,2621,6121,6221,6801,6531,6361,67720622118800000012,757
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายฐานันดร บรรดาศักดิ์ 123 121 221113303111428,040,221.853,6171,7881,7741,7601,6851,7801,71937639538600000015,280
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] นายนิกูล ประทีปพิชัย 60 58 138272028107345,598,880.7500000009,6849,4188,9247,4186,8856,48456364348,948
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายสุพรรณ หารธุจิต 115 113 2498610242012826,180,155.707,2085,2635,3345,1505,0915,3265,3361,7461,5951,44500000043,494
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 87 86 20079105101029,142,118.403,2482,1372,0441,9501,9541,9701,94045340640900000016,511
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายยรรยงค์ เจริญศรี 177 175 4941692040024533,845,531.556,7334,2754,0744,1594,0993,9904,0431,1081,16594800000034,594
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] - 147 145 29413110121019113,118,513.804,7362,6162,6042,6442,7162,8472,8671,04576577300000023,613
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายจตุรงค์ สุขแก้ว 55 53 121170031417048,352,850.30000000010,1459,5679,3337,7427,1156,66250795950,752
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมานพ ษมาวิมล 162 161 3151543031018413,121,792.004,5002,5212,5592,6202,7652,7782,8141,0091,07294900000023,587
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 139 131 2341243040014612,704,011.254,4792,1512,2852,3952,3922,5312,5851,1301,15598732482000022,190
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายชูชาติ แก้วนอก 72 68 159480019109920,104,429.364,4964,0074,0014,0864,1674,2384,4331,2961,4191,20718233600033,427
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายไตรรัตน์ โคสะสุ 71 66 135493013108714,503,406.254,2983,5193,5193,3743,4663,3503,51162965351800000026,837
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] นายสมหมาย เทียนสมใจ 72 64 856000400685,344,089.001,8851,0861,1161,1381,2231,1721,2302242512390000009,564
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นายทวี ทะนอก 103 101 34667202930153120,626,733.736,6054,3234,4994,4814,4424,4744,4561,3751,3041,06832203000037,109
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] นายบัญญัติ เพ็ญจันทร์ 145 144 24911910231017117,010,442.435,6793,4083,3503,1753,2143,3033,3021,2641,1801,14300000029,018
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] นายกำพล กระมล 121 116 2889920114012412,226,759.104,3302,3052,2702,2852,2212,3722,39489088281000000020,759
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมุทร สมปอง 124 119 199114103101519,136,029.453,5172,1342,1682,2082,4572,2562,29329233329100000017,949
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง 139 138 2471302051016613,528,104.924,6112,6692,5172,7022,6932,6652,6481,10998590500000023,504
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายพิเชฐร์ วันทอง 103 102 15897302001118,444,136.402,5621,5541,5901,6551,6891,7531,66656459452400000814,159
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นายธวัช แซ่ฮ่ำ 64 61 128291027407038,836,326.8400000008,6198,3458,1737,7157,3187,11800047,288
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 138 136 34612150100015012,153,378.404,4742,5862,5792,5562,5852,6252,72751545741400000021,518
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิเชียร อินทรศักดิ์ 134 131 3941204133014112,126,652.264,2882,4022,3982,3282,4522,4332,53066362254500000020,661
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 126 122 2981180030112310,919,653.353,4662,2702,2152,2862,4292,2892,33541661436000000018,680
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] นายนิพนธ์ ก้องเวหา 61 59 156101047106359,424,423.070000015013512,71712,31511,6889,5458,8168,54626626524464,687
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] นายมโน ชุนดี 145 146 2521382051015412,863,916.254,0402,4512,3162,3752,3642,5042,58160663156600000020,434
รวม 6,079 5,920 13,774 4,835 89 4 910 76 6 7220 1,454,017,662.99 220,218 131,091 130,164 129,777 130,344 131,137 253,862 183,960 182,632 170,190 120,821 109,779 105,940 482 469 421 2,001,287
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (17/10/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน