สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดที่รายงานการจัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามวิธีการจัดซื้อและจำนวนนักเรียน ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) จำนวนผู้เสนอ(ข้อ1)(ราย) วิธีการจัดหา(จัดซื้อจัดจ้าง)หนังสือเรียน (ข้อ 2) จำนวนคู่สัญญา(ข้อ3)(ราย) จำนวนเงินทำสัญญา
ซื้อหนังสือเรียน(บาท)
จำนวนนักเรียนที่ใช้เป็นฐานการจัดซื้อ
ตกลงราคา สอบราคา ประกวดราคา วิธีพิเศษ กรณีพิเศษ อิเล็กทรอนิกส์ อนุบาล(คน) ป.1(คน) ป.2(คน) ป.3(คน) ป.4(คน) ป.5(คน) ป.6(คน) ม.1(คน) ม.2(คน) ม.3(คน) ม.4(คน) ม.5(คน) ม.6(คน) ปวช.1(คน) ปวช.2(คน) ปวช.3(คน) รวมทุกชั้น(คน)
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายสุรชัย ทองทวี 37 35 99203010207914,189,695.832,9703,0143,0873,0843,1563,1923,2715935864921301258500023,785
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 67 65 19412161009092,120,982.85000000020,00519,11318,82119,34417,46716,798000111,548
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรัช แสงทอง 52 51 3581004910170114,811,398.331,88600000023,20523,33622,47120,68818,81318,295000128,694
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 142 139 23811510203015713,865,993.504,7912,6412,7242,8152,7282,6712,65196591578700000023,688
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนันต์ กัลปะ 102 100 16399001001149,358,569.183,2571,7401,7691,7921,8431,9601,87576369959160453700016,431
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวุฒิภัทร จูมโสดา 81 81 1426200118010114,559,526.854,3332,7522,7522,7302,5822,4782,4941,0611,147910130554300023,467
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 92 93 1717020200110210,251,141.003,4811,8451,8241,8681,8571,7991,91081879064635221400016,909
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 85 81 16971405101039,985,275.292,7152,2102,0652,0611,9772,0782,16674569665600000017,369
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ (รก.) 106 108 4591013040012111,578,594.864,8002,5222,4582,2792,2822,3622,23577074961900000021,076
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายวรวิทย์ พรหมคช 39 37 72173115104419,241,847.36454025292225244,5064,2564,1413,9133,5433,44200024,011
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 142 142 2001331071014918,276,133.986,5413,6493,8033,6973,6703,6933,9461,0091,0771,02100000032,106
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] นายตั้ง อสิพงศ์ 152 150 2141462020015216,820,241.677,0303,2093,2293,2313,0193,1003,2031,2643,8481,10800000032,241
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช 54 50 1341710320010179,382,938.773201201311051109311612,65612,60311,9349,5308,9238,49800065,139
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวสันต์ นาวเหนียว 82 82 137720010009513,453,490.245,2263,1173,0243,0092,9922,9773,03588089381100000025,964
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายธานินท์ ชลจิตต์ 112 112 1601032070012213,546,451.685,0552,9302,9032,8292,7922,7062,92289987185700000024,764
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิชัย พวงภาคีศิริ 81 78 1572630463010020,630,995.256,0314,4844,4884,3204,1564,181124,1941,6521,6451,477000000156,628
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 50 50 28061040305770,576,544.80050344446476515,19414,83213,95011,74110,22810,27749302976,616
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] นายวิระ แข็งกสิการ 180 180 3001761030019812,830,824.134,4032,5312,4732,4902,6662,6852,65087185475300000022,376
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] ดร.ครรชิต วรรณชา 110 108 1819240120012912,409,614.704,3642,6012,5542,4952,4242,3882,81666966957800000021,558
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] ดร.สุดา สุขอ่ำ 132 132 2381201092014611,069,718.813,8882,0902,1112,1252,1842,2052,315618610537200011118,706
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา 124 120 3619700230014918,864,737.606,6623,6863,7813,9093,9403,9794,10873369662200000032,116
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายทวีพล แพเรือง 121 120 24310510130116916,868,556.866,1713,4273,4183,3933,3563,4333,55183283381300000029,227
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัดคงหนู 32 32 83210011004210,645,566.933,3382,0692,1292,1242,1352,1562,2294054503451001039900017,682
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 63 62 166450014309614,173,874.504,7612,7202,7942,8132,7782,7432,93470267559300000023,513
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายวีระพงศ์ เดชบุญ 47 46 14351038208057,693,173.652,69900000012,31212,11711,6299,9358,7258,50100065,918
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายสมบัติ จันทร์มีชัย (รก) 103 102 1,1766710313016921,621,850.676,9544,4504,4644,3934,5164,4574,3571,2601,2301,1182015000037,234
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 67 66 1624600182011214,398,118.214,0232,8182,7632,7032,7682,8212,8431,2091,2041,00170605000024,333
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นายนพพร พิพิธจันทร์ 43 42 114101028305654,547,697.99080707070707012,14011,90611,39510,1068,8078,43100063,215
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] บุญเทียม อังสวัสดิ์ 121 118 1821120141012813,948,657.604,2242,7292,6872,6592,7282,6892,71193184778065335200023,135
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 89 87 1338510100878,456,592.443,0731,6851,7401,7541,6771,6391,69770864259935392500015,313
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 123 123 20911100111014410,782,933.203,6452,1312,2152,0752,0902,2242,20875871569100000018,752
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายสายยนต์ สุวรรณเกตุ (รักษาราชการแทน) 113 113 253991093113110,325,349.884,4752,4791,7631,7611,7351,6651,77783386689000000018,244
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 43 42 103120028205133,595,780.7300000006,4216,1836,1316,1555,7375,47960583736,261
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายอารักษ์ พัฒนถาวร 181 185 41816650131019920,752,819.397,3514,0423,8483,9704,0394,0454,1071,5081,6271,37830515000036,046
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 164 164 2731620020017514,036,018.434,8972,7792,8572,7932,7812,8082,9261,0441,04690100000024,832
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกนก ปิ่นตบแต่ง 100 100 15093102041028,037,233.302,2831,6291,6431,7001,6721,6521,70120622118800000012,895
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 126 126 230118303111478,146,638.653,6591,8151,8081,7901,7021,8041,74937639538600000015,484
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 60 60 142282029107547,653,434.26000000010,2109,9119,4157,8587,2726,81456364351,615
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายธวัชชัย อุ่ยพานิช 116 114 2508710242012926,202,513.707,2145,2695,3425,1565,0975,3325,3391,7461,5951,44500000043,535
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 88 88 204801061010410,142,483.403,2542,4242,3252,2462,2292,2502,19845340640900000018,194
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร 180 180 5011742040025133,985,535.556,7914,2934,0924,1904,1394,0284,0691,1081,16594800000034,823
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 150 150 30013610121019613,375,481.804,8082,6452,6392,6732,7502,8912,9091,06579380300000023,976
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 55 54 124170032417152,209,704.00000000010,84410,23310,0178,3967,6637,25150795954,592
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายปัญญา แก้วเหล็ก 174 174 3291673031019713,285,242.004,5632,5522,6072,6672,8092,8102,8511,0091,07294900000023,889
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 139 138 2441313040015413,249,496.254,6132,2252,3782,4742,4742,6162,7181,1461,1771,00532482000022,926
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ 72 68 159480019109920,104,429.364,4964,0074,0014,0864,1674,2384,4331,2961,4191,20718233600033,427
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 71 68 137503014108915,155,161.254,3453,6933,6903,5483,6313,4993,68362965351800000027,889
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 72 66 876200400705,591,089.001,9691,1361,1531,1761,2701,2191,2772452752520000009,972
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นายปรีดี ภูสีน้ำ 103 103 35069202930155121,178,139.786,7004,3914,5674,5504,5224,5494,5571,5201,4181,16932203000038,025
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] นายไสว สารีบท 146 145 25012010231017217,029,842.435,6973,4113,3533,1763,2183,3083,3091,2641,1801,14300000029,059
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] นายสิงห์ โพธิ์งาม 123 120 29210320114012812,344,834.104,3672,3382,2972,3052,2512,4002,41689088281000000020,956
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายธันวา ดีช่วย 128 127 216122103101619,364,796.453,6092,2032,2272,2622,5052,3042,35930734830900000018,433
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 141 140 2491322051016813,548,943.924,6152,6732,5242,7062,6952,6672,6511,10998590500000023,530
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายสุเมธี จันทร์หอม 108 108 170102303001208,539,092.902,6221,5831,6111,6901,7171,7861,69356459452400000814,392
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 63 64 136301029407342,872,884.8400000009,2859,0648,8738,2377,8277,57800050,864
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 138 138 34812350100015212,322,357.104,5072,6112,5912,5832,6102,6502,74455048244800000021,776
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวีระ ทวีสุข 136 136 4041224163014613,193,570.264,6742,4572,4482,3872,5162,4802,59268663157100000021,442
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 126 126 3051220030112811,115,447.153,5232,3212,2522,3412,4762,3302,37141661436000000019,004
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช 61 61 161111048106563,167,835.570000015013513,52713,10712,51710,3169,4479,18726626524469,161
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] นายสุดใจ มอญรัต 151 147 2541392051015512,902,158.254,0592,4612,3232,3842,3732,5122,58260663156600000020,497
รวม 6,159 6,097 14,077 4,977 89 4 939 78 10 7425 1,504,390,052.40 225,777 134,777 133,854 133,510 133,942 134,844 257,742 191,996 190,477 177,783 126,996 115,091 111,092 482 469 421 2,069,253
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (24/06/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน