ข้อมูลการได้รับหนังสือเรียนปีการศึกษา 2559 จำแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ร.ร.ในสังกัด(โรง) จำนวน ร.ร.ที่รายงาน(โรง) เฉลี่ยการส่งหนังสือ(ครั้ง) จำนวนโรงเรียนที่ได้รับการส่งหนังสือจริงครั้งแรก หนังสือเรียนที่ได้รับจำแนกตามกลุ่มสาระและระดับ ปวช.
ก่อน 12 พ.ค.59(โรง) ใน 12-16 พ.ค.59(โรง) หลัง 16 พ.ค.59(โรง) เสริมอนุบาลฯ (ร้อยละ) ภาษาไทย (ร้อยละ) คณิตศาสตร์ (ร้อยละ) วิทยาศาสตร์ (ร้อยละ) สังคมศึกษาฯ (ร้อยละ) การงานอาชีพฯ (ร้อยละ) ศิลปะ (ร้อยละ) ภาษา ตปท. (ร้อยละ) สุขศึกษาฯ (ร้อยละ) ปวช.1-3 (ร้อยละ)
1สพป.กรุงเทพมหานคร [ดูรายโรง] นายปริญญา ธรเสนา 37 37 1.38 37 0 0 83.2497.0397.3098.5198.6594.4190.7390.3098.190.00
2สพม. เขต 1 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยตรี อานนท์ สุขภาคกิจ 67 67 1.15 63 4 0 0.0097.1597.2297.8498.2298.6698.9697.8498.660.00
3สพม. เขต 2 [ดูรายโรง] นายไพรัช แสงทอง 52 52 1.87 50 1 1 0.0091.5090.6791.1292.9494.0694.0893.0893.98100.00
4สพป.กาญจนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายอภิชัย ทำมาน 143 143 1.53 127 9 7 90.8493.9294.6492.9492.4592.7092.6289.4191.020.00
5สพป.กาญจนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายอนันต์ กัลปะ 102 102 1.39 102 0 0 96.8996.0897.4593.7495.4596.4296.2793.6895.000.00
6สพป.กาญจนบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวุฒิภัทร จูมโสดา 81 81 1.47 79 0 2 96.0592.0790.1591.9096.4297.8997.1091.7796.790.00
7สพป.กาญจนบุรี เขต 4 [ดูรายโรง] นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ 93 93 1.40 89 4 0 92.8796.1395.6793.6696.1096.1894.2488.7694.680.00
8สพป.จันทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายมนตรี ทัดเทียม 87 87 1.66 80 5 2 90.0690.3290.2386.9495.3694.5493.4088.7793.590.00
9สพป.จันทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นางสุดา สุขอ่ำ 108 102 1.75 87 6 8 84.3688.8492.4382.1994.4194.4193.1188.0992.3895.38
10สพม. เขต 17 [ดูรายโรง] นายวรวิทย์ พรหมคช 39 39 1.92 34 2 3 5.1393.5189.1088.1897.1591.0389.3187.9597.670.00
11สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 [ดูรายโรง] นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ 142 142 1.29 131 7 4 91.1693.4995.7591.2096.3795.8396.6791.6594.990.00
12สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 [ดูรายโรง] นายตั้ง อสิพงศ์ 152 154 1.26 146 6 1 95.3698.7797.9696.0698.3298.3197.9596.1698.740.00
13สพม. เขต 6 [ดูรายโรง] ดร.ธีระวัฒน์ วรรณนุช 54 54 1.54 46 3 5 5.5690.1792.9692.6192.80103.2094.3790.5291.8598.33
14สพป.ชลบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายวสันต์ นาวเหนียว 82 82 1.57 71 8 3 93.9093.4594.0191.9394.5091.9891.5091.0491.740.00
15สพป.ชลบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายธานินท์ ชลจิตต์ 112 112 1.41 105 3 3 94.9696.4495.7691.0796.3396.4197.6390.3296.96100.00
16สพป.ชลบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายวิชัย พวงภาคีศิริ 81 81 1.74 74 2 4 83.6389.9085.4880.4789.0788.2083.5981.4686.040.00
17สพม. เขต 18 [ดูรายโรง] นายสมศักดิ์ ทองเนียม 50 50 1.76 45 4 1 0.0091.7685.9488.6691.5090.8490.2294.0697.5085.00
18สพป.ชัยนาท [ดูรายโรง] นายวิระ แข็งกสิการ 180 180 1.38 154 18 6 90.7795.2095.1293.4293.9094.4193.7991.1894.350.00
19สพป.ตราด [ดูรายโรง] ดร.ครรชิต วรรณชา 110 110 1.80 96 9 4 84.5489.3187.1682.6492.2291.2694.6387.8093.2995.43
20สพป.นครนายก [ดูรายโรง] ดร.สุดา สุขอ่ำ 132 133 1.32 120 8 5 95.0894.0295.4092.2897.0396.0596.1395.4596.130.00
21สพป.นครปฐม เขต 1 [ดูรายโรง] นายอธิวัฒน์ พันธ์ประชา 123 122 1.50 106 8 8 95.4195.2496.8192.8098.5197.2096.5792.1297.3499.74
22สพป.นครปฐม เขต 2 [ดูรายโรง] นายทวีพล แพเรือง 121 122 1.51 110 7 4 94.1494.9891.7689.6193.8793.7093.7487.5293.970.00
23สพป.นนทบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกำจัดคงหนู 32 32 2.19 29 1 2 94.7892.6986.9790.7889.8491.8889.6987.7886.130.00
24สพป.นนทบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายเสถียร เลยะกุล (รก.) 63 64 1.75 63 1 0 92.9495.5693.9193.6196.1793.2092.8992.1193.20100.00
25สพม. เขต 3 [ดูรายโรง] นายวีระพงศ์ เดชบุญ 47 47 1.60 43 2 2 4.2694.0494.9193.8993.5196.3496.7288.5395.11100.00
26สพป.ปทุมธานี เขต 1 [ดูรายโรง] นายพัฒนะ งามสูงเนิน 103 103 1.75 95 3 5 93.1694.1294.9092.0395.6394.0193.8692.5695.830.00
27สพป.ปทุมธานี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวิชัย แสงศรี 67 67 1.64 56 5 6 96.8791.3691.8489.2896.4296.9397.3993.3497.4595.00
28สพม. เขต 4 [ดูรายโรง] นายนพพร พิพิธจันทร์ 42 42 1.88 41 0 0 6.9089.0587.4089.2494.1792.2492.8694.4895.67100.00
29สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 [ดูรายโรง] บุญเทียม อังสวัสดิ์ 121 122 1.51 100 19 3 95.3391.7090.2690.4396.0296.8097.1694.9197.300.00
30สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 [ดูรายโรง] นายสุรินทร์ บัวงาม (รก.) 89 90 1.41 86 1 2 96.1096.6795.9393.6096.4797.3796.2095.9998.860.00
31สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายดำเนิน เพียรค้า 123 123 1.33 117 2 4 91.9294.9395.3493.6195.8895.6796.0795.0297.330.00
32สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายพงษ์พิศาล ชินชำราญ 113 113 1.59 92 18 3 92.2689.8590.5189.2796.8897.5797.6892.3798.760.00
33สพม. เขต 7 [ดูรายโรง] นายธนัญชัย สายสุด 43 43 1.79 40 1 2 6.9889.7282.4784.7288.9582.4788.2382.0585.3090.00
34สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 [ดูรายโรง] นายอารักษ์ พัฒนถาวร 180 188 1.70 166 13 9 95.2395.6195.5492.5196.3197.2497.2193.4196.690.00
35สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 [ดูรายโรง] นายดำหริ งิมสันเทียะ 164 164 1.55 160 4 0 94.1994.3293.3890.8694.9896.6096.9991.3496.35100.00
36สพป.เพชรบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายกนก ปิ่นตบแต่ง 100 104 1.38 82 9 5 77.5987.4487.8480.1887.3088.5188.9886.0188.020.00
37สพป.เพชรบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายประชุม แรงกสิกรณ์(รักษาราชการแทน) 126 126 1.45 91 27 8 93.3389.8388.7990.6193.5393.3793.2489.2992.4295.79
38สพม. เขต 10 [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 60 60 1.78 34 1 25 5.0089.7092.7888.4793.8288.6097.5591.7797.0588.13
39สพป.ระยอง เขต 1 [ดูรายโรง] นายธวัชชัย อุ่ยพานิช 116 116 1.71 110 4 2 89.2093.6992.8888.5693.9194.9992.2689.9792.290.00
40สพป.ระยอง เขต 2 [ดูรายโรง] นายธงชัย มั่นคง 88 88 1.72 72 7 8 85.6183.6480.9087.0791.7587.3086.8089.9887.7798.33
41สพป.ราชบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายรังสรรค์ อ้วนวิจิตร 180 181 1.30 164 11 5 94.7096.8297.0992.7897.3096.2797.3094.5997.650.00
42สพป.ราชบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายนิวัฒน์ แก้วเพชร 150 150 1.46 129 12 7 96.3795.5694.5892.6196.8395.6895.7190.7995.33100.00
43สพม. เขต 8 [ดูรายโรง] นายสมชาย รองเหลือ 55 55 1.69 54 0 1 0.0094.6991.4290.9890.8089.9885.2490.9194.5383.25
44สพป.ลพบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายปัญญา แก้วเหล็ก 174 175 1.31 162 7 6 94.4096.9895.3992.6897.1897.0998.0995.6098.000.00
45สพป.ลพบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ 139 140 1.16 134 6 0 95.8597.9898.1697.3498.1797.4197.8696.7297.970.00
46สพป.สมุทรปราการ เขต 1 [ดูรายโรง] นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์ 72 72 1.65 69 0 3 84.7290.8392.6093.8598.07100.0099.0891.5897.880.00
47สพป.สมุทรปราการ เขต 2 [ดูรายโรง] นายภูมินันท์ ขวัญเมือง(รก.ผอ.สพป.สป.2) 71 71 1.80 57 6 8 74.1789.6188.8292.4891.6891.7993.1888.1391.8296.36
48สพป.สมุทรสงคราม [ดูรายโรง] ว่าที่ร้อยเอกวิสาร ปัญญชุณห์ 72 22 1.64 19 0 3 80.4592.0592.2787.0990.9185.4592.3285.5995.45100.00
49สพป.สมุทรสาคร [ดูรายโรง] นายปรีดี ภูสีน้ำ 103 100 1.56 84 8 7 90.3095.5296.2394.6799.2999.0696.6993.5598.5895.46
50สพป.สระแก้ว เขต 1 [ดูรายโรง] นายไสว สารีบท 146 146 1.36 138 5 3 95.8196.1695.9797.2597.2694.8394.8394.9096.12100.00
51สพป.สระแก้ว เขต 2 [ดูรายโรง] นายสิงห์ โพธิ์งาม 123 125 1.51 99 20 5 81.6687.7287.4686.3487.9387.1087.0286.0087.490.00
52สพป.สระบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายธันวา ดีช่วย 128 128 1.23 126 2 0 95.5597.7097.2394.5996.0794.7095.2795.2395.1987.18
53สพป.สระบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายปราโมทย์ แสนกล้า 141 141 1.32 135 6 0 93.0395.9295.7892.2197.9696.9896.4894.5598.130.00
54สพป.สิงห์บุรี [ดูรายโรง] นายสุเมธี จันทร์หอม 108 111 1.60 106 0 5 92.3891.8091.4390.1088.3292.0591.9688.7393.460.00
55สพม. เขต 5 [ดูรายโรง] นางมณฑ์ณัทอร วุฒิวิชญานันต์ 63 63 1.79 55 4 4 4.6086.1085.3588.0089.3788.8487.1789.3289.98100.00
56สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 [ดูรายโรง] นายจักรพรรดิ์ จิตมณี 137 140 1.60 106 23 11 91.8193.7294.8290.3796.6795.9994.5693.2395.3397.73
57สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 [ดูรายโรง] นายวีระ ทวีสุข 136 136 1.56 110 16 8 89.1292.1893.3290.3194.7694.6094.3390.9695.15100.00
58สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 [ดูรายโรง] นายไพศาล ปันแดน 126 122 1.56 97 13 11 89.7095.8495.0290.8696.1695.3994.8092.1394.4498.74
59สพม. เขต 9 [ดูรายโรง] นายเกรียงพงศ์ ภูมิราช 61 61 1.82 58 2 1 0.0091.7591.1390.2592.2689.0092.4892.8294.2593.75
60สพป.อ่างทอง [ดูรายโรง] นายสุดใจ มอญรัต 151 149 1.65 131 14 3 90.4094.4494.2088.3092.4793.9491.2189.3094.09100.00
รวม 6,161 6,125 1.57 5,462 387 248 80.19 93.11 92.56 90.86 94.54 94.08 93.90 91.24 94.62 12.41
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (01/05/17) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน