ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
ที่
สนง. เขตพื้นที่การศึกษา บุคลากรประจำ สพท. บุคลากรช่วยราชการ ลูกจ้างและอื่นๆ รวม ข้อมูลเพิ่มเติม..
ผอ. รอง ผอ. ศน. บุคลากร.กศ. ขรก.ครู ขรก.พลเรือน พนักงานฯ ประจำ ชั่วคราว อื่นๆ
1 สพท.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 0 3 9 12 0 1 0 3 0 0 29
คลิก..
2 สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 1 2 7 41 0 1 0 10 1 0 63
คลิก..
3 สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 1 3 8 36 0 0 0 4 9 0 61
คลิก..
4 สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 1 3 9 31 1 0 0 3 0 0 49
คลิก..
5 สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 1 2 10 33 0 0 0 5 7 0 58
คลิก..
6 สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 1 2 5 21 0 0 0 6 11 0 46
คลิก..
7 สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 1 1 5 29 0 0 0 7 0 0 43
คลิก..
8 สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 1 4 4 39 0 0 0 7 0 0 55
คลิก..
9 สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 1 2 5 49 2 0 0 5 10 0 76
คลิก..
10 สพท.ประถมศึกษาอ่างทอง เขต - 1 5 9 39 0 0 0 6 5 0 67
คลิก..
11 สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 1 4 12 39 0 0 0 7 12 0 76
คลิก..
12 สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 1 1 9 41 0 0 0 3 0 0 55
คลิก..
13 สพท.ประถมศึกษาสิงห์บุรี เขต - 1 5 4 28 0 1 0 7 1 0 47
คลิก..
14 สพท.ประถมศึกษาชัยนาท เขต - 1 4 7 36 0 0 0 7 11 0 67
คลิก..
15 สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 1 4 9 39 0 0 0 9 0 0 62
คลิก..
16 สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 1 3 8 33 0 0 0 6 0 0 51
คลิก..
17 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 1 4 5 35 0 0 0 7 0 0 52
คลิก..
18 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 1 2 10 29 0 1 0 2 11 0 56
คลิก..
19 สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 1 2 11 34 0 0 0 0 0 0 48
คลิก..
20 สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 1 1 1 14 43 0 0 0 6 0 0 65
คลิก..
21 สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 2 0 2 8 24 0 1 0 0 0 0 46
คลิก..
22 สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 1 5 3 32 0 0 0 2 0 0 43
คลิก..
23 สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 1 2 2 31 0 0 0 2 0 0 38
คลิก..
24 สพท.ประถมศึกษาตราด เขต - 1 3 11 28 0 0 0 2 0 0 49
คลิก..
25 สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 1 3 8 27 0 2 0 9 0 0 50
คลิก..
26 สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 0 5 8 46 0 0 0 8 5 0 72
คลิก..
27 สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 1 1 14 30 0 0 0 6 0 0 52
คลิก..
28 สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 1 2 8 27 0 0 0 0 0 0 38
คลิก..
29 สพท.ประถมศึกษานครนายก เขต - 1 3 9 25 0 0 0 7 15 0 62
คลิก..
30 สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 1 2 19 36 0 0 0 5 0 0 63
คลิก..
31 สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 0 6 4 40 0 0 0 3 0 0 53
คลิก..
32 สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 1 1 6 52 0 0 0 11 0 0 71
คลิก..
33 สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 0 2 5 33 0 0 0 7 0 0 47
คลิก..
34 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 1 1 16 35 0 0 0 9 1 0 63
คลิก..
35 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2 1 5 13 37 0 0 0 6 0 0 62
คลิก..
36 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 1 1 13 28 0 0 0 4 0 0 47
คลิก..
37 สพท.ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 1 2 7 17 0 0 0 2 16 0 45
คลิก..
38 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 1 4 16 41 1 0 0 11 5 0 83
คลิก..
39 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 0 6 20 45 0 0 0 2 0 0 76
คลิก..
40 สพท.ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 1 4 5 31 0 0 0 4 0 0 45
คลิก..
41 สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 1 2 7 45 0 0 0 10 2 0 67
คลิก..
42 สพท.ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 1 2 12 37 0 1 0 2 6 0 61
คลิก..
43 สพท.ประถมศึกษาสมุทรสาคร เขต - 1 1 7 32 0 0 0 5 11 0 58
คลิก..
44 สพท.ประถมศึกษาสมุทรสงคราม เขต - 1 1 8 52 0 0 0 9 2 0 73
คลิก..
45 สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 0 3 7 34 0 0 0 3 3 0 53
คลิก..
46 สพท.ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 2 1 4 7 29 0 2 0 4 0 0 47
คลิก..
47 สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 1 3 7 32 0 0 0 6 0 0 50
คลิก..
48 สพท.ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 1 5 10 32 0 1 0 2 11 0 62
คลิก..
49 สพท.มัธยมศึกษา เขต 1 1 1 3 19 0 0 0 1 6 0 32
คลิก..
50 สพท.มัธยมศึกษา เขต 2 1 1 17 35 0 0 0 1 1 0 79
คลิก..
51 สพท.มัธยมศึกษา เขต 3 1 1 3 29 0 0 0 0 0 0 34
คลิก..
52 สพท.มัธยมศึกษา เขต 4 0 3 8 19 0 0 0 0 0 0 55
คลิก..
53 สพท.มัธยมศึกษา เขต 5 1 2 6 25 1 0 0 3 15 0 54
คลิก..
54 สพท.มัธยมศึกษา เขต 18 1 3 6 28 0 0 0 0 0 0 38
คลิก..
55 สพท.มัธยมศึกษา เขต 17 1 1 9 36 0 0 0 1 0 0 48
คลิก..
56 สพท.มัธยมศึกษา เขต 6 1 2 3 14 0 0 0 1 5 0 26
คลิก..
57 สพท.มัธยมศึกษา เขต 7 3 1 2 21 0 0 1 2 1 0 31
คลิก..
58 สพท.มัธยมศึกษา เขต 8 1 1 6 20 0 0 0 1 13 0 42
คลิก..
59 สพท.มัธยมศึกษา เขต 9 0 1 14 26 1 0 0 2 16 0 61
คลิก..
60 สพท.มัธยมศึกษา เขต 10 0 0 9 14 0 0 0 0 0 0 23
คลิก..
61 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
คลิก..
62 สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
คลิก..
รวม 52 155 506 1,933 6 11 1 263 212 0 3,227
หมายเหตุ ข้อมูลนี้เป็นการนับรวมจาก สพท.
ข้อมูล (25/06/18) สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน