ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.กลุ่มสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวธนศร อุ่นยืนยงนักวิชาการเงินและบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีนักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการเงินและบัญชี
2นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ครุศาสตร์บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ว)เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน(ว)