ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิทยา ประวะโขผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0896206788
2นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ02-354-5254
3นางรุ่งรัตน์ สงปานนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
4นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษปริญญาตรีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน023545259
5นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรปศ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน023545257
6นางอารมณ์ บทมาตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา023545258
7นายอนิรุทร์ บุญเกื้อศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,งานวิจัยในชั้นเรียน
8นางศุภสิตา รสโหมดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นายสยาม ปิยะนราธรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางสาวณภัทร ใจกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการศึกษา0857230562
11นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางวิภารัตน์ เศวตโกรสรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
13นางสาวชมกมล หาพันนานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
14นายธนพงษ์ บูชายันต์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0851007668
15นางสาวธนพร คนเสงี่ยมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16นางพรสวรรค์ ปิตุยะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17นางสาวสิรีธร แสงสว่างนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0632249494
18นางนวรัตน์ อินทรวิเชียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม
19นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
20นางพิชญ์สุกานต์ ธวัลหทัยกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.(พืชสวน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพระราชดำริ,ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน,ระดมทรัพยากร0956164245
21นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะกรรมการสถานศึกษา0910199723 , 0658600552
22นางสาวสมฤทัย ธรรมมานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์การเรียน , โฮมสคูล0988749425
23นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0811347422
25ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย กฤษสุริยาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0865799046
26นายนิกร ยะวงศ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นายจำหริด เชี่ยวชาญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
28นายขจร พิมพ์พันธ์ดีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
29นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติลูกจ้างประจำ --ร.บ.นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ