ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายวิทยา ประวะโขผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0896206788
2นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแล ....
3นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ02-354-5254
4นางรุ่งรัตน์ สงปานนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
5นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษปริญญาตรีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน023545259
6นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรปศ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน023545257
7นางอารมณ์ บทมาตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา023545258
8นายวิมาน กะริอุณะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นายอนิรุทร์ บุญเกื้อศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,งานวิจัยในชั้นเรียน0827828728
10นางศุภสิตา รสโหมดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางสาวณภัทร ใจกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการศึกษา0857230562
12นายสยาม ปิยะนราธรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางวิภารัตน์ เศวตโกรสรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางสาวชมกมล หาพันนานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
17นายธนพงษ์ บูชายันต์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0851007668
18นางสาวธนพร คนเสงี่ยมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นางพรสวรรค์ ปิตุยะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20นางสาวสิรีธร แสงสว่างนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0632249494
21นางนวรัตน์ อินทรวิเชียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม
22นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
23นางพิชญ์สุกานต์ ธวัลหทัยกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.(พืชสวน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพระราชดำริ,ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน,ระดมทรัพยากร0956164245
24นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะกรรมการสถานศึกษา0910199723 , 0658600552
25นางสาวสมฤทัย ธรรมมานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์การเรียน , โฮมสคูล0988749425
26นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
27นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0811347422
28ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย กฤษสุริยาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0865799046
29นายนิกร ยะวงศ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นายจำหริด เชี่ยวชาญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
31นายขจร พิมพ์พันธ์ดีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
32นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติลูกจ้างประจำ --ร.บ.นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ