ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวฆอนิมะฮ์ พูลสุขรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร098-246-5805
2นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ02-354-5254
3นางรุ่งรัตน์ สงปานนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
4นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษปริญญาตรีผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน023545259
5นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรปศ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน023545257
6นางอารมณ์ บทมาตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา023545258
7นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคล0819415804
8นางสาวณภัทร ใจกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการศึกษา0857230562
9นางศุภสิตา รสโหมดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นายอนิรุทร์ บุญเกื้อศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,งานวิจัยในชั้นเรียน
11นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นายสยาม ปิยะนราธรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางวิภารัตน์ เศวตโกรสรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
14นางสาวชมกมล หาพันนานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
15นางสาวธนพร คนเสงี่ยมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
16นางพรสวรรค์ ปิตุยะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
17นายธนพงษ์ บูชายันต์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0851007668
18นางสาวสิรีธร แสงสว่างนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0632249494
19นางสาวธนาศรี พานทองนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0809814971
20นางสาวบุษบา คุณพาทีนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคดีความ กฎหมาย023545257
21นางวิภารัตน์ พันจิตร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0895960447
22นางนวรัตน์ อินทรวิเชียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม
23นางสาวสมฤทัย ธรรมมานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์การเรียน , โฮมสคูล0988749425
24นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะกรรมการสถานศึกษา0910199723 , 0658600552
25นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
26นางพิชญ์สุกานต์ ธวัลหทัยกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.(พืชสวน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพระราชดำริ,ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน,ระดมทรัพยากร0956164245
27นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0811347422
28นายนฤสรณ์ ทองใบเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0879971521
29นางสาวนวนันท์ อิทรวิเชียร์เจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0923648480
30ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย กฤษสุริยาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0865799046
31นางสาวอัชราพรรณ สหรัฐพนักงานราชการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0969934158
32นางสาวปุณิกา ทองเมืองพุทธพนักงานราชการ --ม.6วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0955562922
33นายนิกร ยะวงศ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางสาวพรสวรรค์ จันอินพนักงานราชการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่ม0943241595
35นางสาวสุปราณี เรืองสัตย์ลูกจ้างประจำ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0997158531
36นางสาวอัจฉรา บุญศรีลูกจ้างประจำ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0811947477
37นางสาวสุธาทิพย์ สุขสุหรัดลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ085142799
38นายจำหริด เชี่ยวชาญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
39นายขจร พิมพ์พันธ์ดีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
40นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติลูกจ้างประจำ --ร.บ.นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ