ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแล ....
2นางสาวบุญญลักษณ์ พิมพาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ02-354-5254
3นางยุพา มงคลทิพย์รัตน์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษปริญญาตรีผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์023545259
4นางสาววิภาวดี เหล็มเต๊ะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรปศ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน023545257
5นางสาวรัชนีวัลย์ จุลบาทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางสาวอักษรา ประสิทธิ์ศิลป์ศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นายวิมาน กะริอุณะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นายอนิรุทร์ บุญเกื้อศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย,งานวิจัยในชั้นเรียน0827828728
9นางสาวนฤมล แจ้งกิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา/นิเทศ ติดตามฯ0870126111
10นางสาวณภัทร ใจกล้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการการศึกษามหาบัณฑิต การสอนคณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการศึกษา0857230562
11นายสยาม ปิยะนราธรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางยุพาวรรณ ลีนิฐฎาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางศุภสิตา รสโหมดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางวิภารัตน์ เศวตโกรสรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
15นางรุ่งรัตน์ สงปานนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางสาวศรทิพย์ เทศมาสานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
17นางสาวชมกมล หาพันนานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
18นางสาวลินดา สุทธิกาญจน์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0992896192
19นางพรสวรรค์ ปิตุยะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20นายธนพงษ์ บูชายันต์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0851007668
21นางสาวธนพร คนเสงี่ยมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22นางสาวสิรีธร แสงสว่างนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0632249494
23นางนวรัตน์ อินทรวิเชียรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม
24นางกฤติมา จินดาธนกิตติ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
25นางพิชญ์สุกานต์ ธวัลหทัยกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวทบ.(พืชสวน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโครงการพระราชดำริ,ส่งเสริมกิจกรรมนักเรียน,ระดมทรัพยากร0956164245
26นางสาวอุไรวรรณ บุญยิ่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน,คณะกรรมการสถานศึกษา0910199723 , 0658600552
27นางอารมณ์ บทมาตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา023545258
28นางศิริภรณ์ ศรีชัยปัญหานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางสาวสมฤทัย ธรรมมานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศูนย์การเรียน , โฮมสคูล0988749425
30นางสาวชุติมา พึ่งพัฒน์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0811347422
31ว่าที่ร้อยตรีภัทรชัย กฤษสุริยาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0865799046
32นายนิกร ยะวงศ์พนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นายจำหริด เชี่ยวชาญลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
34นายขจร พิมพ์พันธ์ดีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
35นายวิโรจน์ สุวรรณสุขสันติลูกจ้างประจำ --ร.บ.นักการภารโรง อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ