ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติ บุญเชิดผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-768-3550
2นายธนารัชต์ สมคเณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล
3นายอุทัย โทจำปานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
4นางวัลภา เขียวชอุ่มนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
5นายสุรพล โกมลมรรคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
6นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
7นายประทีป หมื่นขำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
8นางสาวธนศร อุ่นยืนยงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
9นายทองดี ศรีอันยู้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางศันสนีย์ จันไกรผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางสวิชญา เชื่อถือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
13นายวรพงษ์ แจ่มจำรัสนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
14นายธเนศ ไชยสุวรรณนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
15นางสมฤดี รตะสุขารมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
16นางสาวสารภี ก้อยการุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
17นางสาวสมฤทัย ธรรมมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
18นางวารี คหินทพงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
19นายวีระยุทธ ศิริรัตน์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นางสาวนันทพร พัฒน์วิชัยโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
21นางสาวสุมณฑา สาธุกานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
22นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
23นางสาวสุพินดา คำภักดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวนันทกานต์ ชานันโทลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
26นายสมหมาย ปองเปาลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
27นายทิษณุ สายบัวลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
28นายเอกวิทย์ วิรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
29นายเกษม แผ่นทองไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการ
30นายธนากร หิรัญยะมานลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
31นางเพ็ญจันทร์ สอนเกตุลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
32นางสาวศรัญญา วงศ์สูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ