ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติ บุญเชิดผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081-768-3550
2นายอุทัย โทจำปานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน
3นางวัลภา เขียวชอุ่มนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
4นายพิพัฒน์ เพ็ชรพรหมศรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
5นายประทีป หมื่นขำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นางสาวธนศร อุ่นยืนยงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
7นางศันสนีย์ จันไกรผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางฐิตาภรณ์ บุญประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสวิชญา เชื่อถือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
10นายธเนศ ไชยสุวรรณนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
11นายวรพงษ์ แจ่มจำรัสนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
12นางสาวสารภี ก้อยการุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
13นางวารี คหินทพงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
14นางสมฤดี รตะสุขารมย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
15นายวีระยุทธ ศิริรัตน์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
16นางสาวนันทพร พัฒน์วิชัยโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
17นางสาวสุมณฑา สาธุกานนท์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
18นางสาวพิตตินันท์ ฉัตรหลวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
19นางหนูทิพย์ เลิศนันทกิจเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวนันทกานต์ ชานันโทลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
21นายเอกวิทย์ วิรัตน์ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
22นายเกษม แผ่นทองไม่กำหนด --นักการภารโรง อำนวยการ
23นายธนากร หิรัญยะมานลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
24นางสาวศรัญญา วงศ์สูงเนินลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
25นางเพ็ญจันทร์ สอนเกตุลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ