ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพม.20 2930 4011
2นางสาวกนิษฐา ทองเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางสาวปราณี มงกุฎทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการควบคุม กำกับ กลั่นกรองงาน กลุ่มอำนวยการ0 2930 4490-2 ต่อ 107,108
4นางศิรินันท์ จิวตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ควบคุม กำกับ กลั่นกรองงาน ดำเนินการและเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินอุดหนุน บำเหน็จบำนาญ0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
5นางสมสิริ จันทร์สว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนควบคุม กำกับ กลั่นกรองงาน และปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ0 2930 4490-2 ต่อ 114
6นางยุพดี ดีอินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายในและตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
7นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
8นายสุธี พึ่งกลั่นดีไม่กำหนด --เทคโนโลยีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0623407976
9นางสาวปนัดดา แก้วกล้าไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี0849296661
10นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัยไม่กำหนด --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0937749933
11นางสาววริสรา การะพิทักษ์ไม่กำหนด --เศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0969943587
12นางสาวนิ่มนุช เกิดพร้อมไม่กำหนด --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0851315689
13นางสาววิภาดา หวังเกษมไม่กำหนด --เศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/ข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบเบิกจ่ายตรง0945540213
14นางสาวทิพย์วรรณ ทิพวงศ์ไม่กำหนด --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0945057782
15นายอนุศาสน์ ตาสนไม่กำหนด --ศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติข้าราชการครู0949807771
16นางบุษบา พลเสนไม่กำหนด --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ/ขอมีบัตรข้าราชการ0830396789
17นางสาวภาวิณี ศิริเวชไม่กำหนด --คบ.ฟิสิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์0909211114
18นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะไม่กำหนด --คบ. (5ปี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว0989570644
19นางสาวสุวรรณา จงจิตรไม่กำหนด --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาออกหนังสือรับรอง กศน. / งานธุรการกลุ่ม0935397595
20นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
21นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชาฟิสิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้0958965653
22นายสมหวัง สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศบ. /ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
23นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัญฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0805496595
24นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์(สากล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี / งานวัดผลและประเมินผล0628863666
25นางสาวมาเรียม ซอหมัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา02 9304490 - ต่อ 120 - 122
26นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0899664381
27นางสาวภัททิยา สุปินะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.(เคมี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา0932628919 / 0804508889
28นางสาวสุวิมล อินทปันตึศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
29นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี / งานวัดผลและประเมินผล/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ0835445563
30นางสุพัชร์ชญา วิสูญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0898442358
31นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ศึกษานิเทศก์ --การศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม พัฒนาสื่อฯ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / งานประกันคุณภาพ0868972892
32นางสาวศุภิสรา เสือทองศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ0851178191
33นายวรสิทธิ์ ญวนพลอยศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0928588825
34นางขวัญเรือน โคกเสือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน02 930 4490 - 92
35นางสาวนันชรัตน์ เอี่ยมวรชัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0 2930 4490-2 ต่อ 107,108
36นางสาวทิชา แสงเล็กนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0 2930 4490-2 ต่อ 107,108
37นางสาวชนัตพร ปลื้มปัญญานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป02 930 4490 - 92
38นางมาลัย ผลดีนานานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี02 9304490 -2 ต่อ 109-110
39นางจีรานันท์ วรรณศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
40นางสมจิตร สืบอินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุทุกประเภท0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
41นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
42นางสุภาวรรณ ผุดมากนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ การย้าย แต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
43นายพงศกร พลเสนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง0866298828
44นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ และดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนฯ0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
45นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการทล.บ.เทคนิคการพิมพ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเครื่องราชอิสริยาภรณ์0956625697
46นางสาวฐาปนีย์ ทองเกิดนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร02 930 4490 - 92
47นางเกษแก้ว ชื่นรุ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 113
48นางสาวนันทนา ภพพินิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ0 2930 4490-2 ต่อ 114
49นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล0 2930 4490-2 ต่อ 114
50นายเขมมชาติ วัฒนโสภณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ., วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
51นางอัญชลี เจริญสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ งานติดตามประเมินผล0 2930 4490-2 ต่อ 114
52นายสมชาย จิราพิพัฒนชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตไปต่างประเทศ การขอมีบัตรประจำตัวฯ การออกหนังสือรับรอง0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
53นางปราณี ทองสืบสายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
54นางวาสนา มูเนาวาเราะห์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานศศ.บ./ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ส่งเสริมงานแนะแนวในสถานศึกษา/ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม02 9304490 - ต่อ 117-118
55นายวีระพงศ์ ดอกผึ้งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.เทคนิคการสัตวแพทย์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว จัดทำโปรแกรมรายงารนผลการรับนักเรียน0821963930
56นายพิษณุ ทองสืบสายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูฯ0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
57นางสาววณี พ่อค้านักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
58นางดลนพร โสรัจจะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
59นางสาวรัชวลี วรวุฒิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการกศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกล่มนิเทศ ติดตามฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
60นางรอมะ เพ็งสะและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา ค่าเช่าบ้าน0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
61นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุลเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกงบลงทุน และงบดำเนินงานของโรงเรียน0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
62นางสาวภูษา จัดพลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ และเบิกงบดำเนินงานของสำนักงาน0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
63นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ0610354122
64นางสาวกาญจนา เจริญยิ่งไม่กำหนด --การบริหารงานบุคคลบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ029304490 ต่อ 120
65นางสาวปนัสยา สุวรรณ์ไม่กำหนด --ญี่ปุ่นธุรกิจบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล/กบข./ลาอุปสมบท0991456458
66นางสาวอุไร ลือเล่าลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการกล่มบริหารงานบุคคล0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
67นายคำรณ แสงถึกไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา0922637664
68นายลาเต็บ เนตรทองไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0863317105
69นายนันทสิทธิ์ จารุพันธ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0957504584
70นางสาวหฤทัย ประสงค์กิจไม่กำหนด --ศิลปศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหารงานประสาน0917329588
71นางสาวอนุสรา จั่นกลางไม่กำหนด --ครุศาสตร์ ชีววิทยาบริการงานทั่วไป อำนวยการงานสารบรรณกลาง/บัญชีลงเวลา/การลา0917177276
72นายวิทยาพณธ์ ฉิมอ่องไม่กำหนด --พัฒนาสังคมบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0849332178
73นายประพจน์ เพ็งส้มไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการขับรถยนต์0983758366
74นางวิมลพรรณ กระหม่อมทองไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดสำนักงาน0928502218
75นางสาวสุวิมล เทียกสีบุญไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดสำนักงาน0893758438