ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุชาติ กลัดสุขผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพม.20 2930 4011
2นายชนะ สุ่มมาตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพม.202 930 4490
3นางสาวกนิษฐา ทองเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นายอำนาจ อัปษรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพม.2
5นางสาวมาเรียม ซอหมัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา02 9304490 - ต่อ 120 - 122
6นางสาวปราณี มงกุฎทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการควบคุม กำกับ กลั่นกรองงาน กลุ่มอำนวยการ0 2930 4490-2 ต่อ 107,108
7นางดลนพร โสรัจจะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
8นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
9นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ และดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนฯ0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
10นายเขมมชาติ วัฒนโสภณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ., วท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
11นางยุพดี ดีอินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายในและตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
12นางสาวอรวรรณ เตียวเจริญนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์02 930 4490
13นายณัฐพงศ์ สินค้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกฎหมาย02 930 4490
14นางวิภารัตน์ กองมะเริงไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ02 930 4490
15นายยศนันทน์ สัตย์ธรรมไม่กำหนด --วิทยาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ0851673440
16นางสาววริสรา การะพิทักษ์ไม่กำหนด --เศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0969943587
17นางสาววิภาดา หวังเกษมไม่กำหนด --เศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/ข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบเบิกจ่ายตรง0945540213
18นางพัชราภรณ์ ฉิมนันท์ไม่กำหนด --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ตำแหน่งนักจิตวิทยา02 930 4490
19นายสิทธิพงษ์ เมืองโคตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ02 930 4490
20นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0899664381
21นายจิระวัฒน์ ธนะสุนทรไชย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ02 930 4490
22นางสาวภัททิยา สุปินะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.(เคมี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา0932628919 / 0804508889
23นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชาฟิสิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้0958965653
24นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์(สากล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี / งานวัดผลและประเมินผล0628863666
25นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี / งานวัดผลและประเมินผล/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ0835445563
26นางอรทิตย์ มีขันเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยาประยุกต์, กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089 569 6047
27นางสาวขนิษฐา พุ่มสงวนศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ02 930 4490
28นางสาวศุภิสรา เสือทองศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ0851178191
29นางสาวภิลดาภา เรืองทองสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศิลปศาสตร์บัญฑิต (ภาษาญี่ปุ่น) บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศบริหาร/กลุ่มสาระต่างประเทศ0905676141
30นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัญฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0805496595
31นางสุพัชร์ชญา โสรธรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0898442358
32นางสาวสุวิมล อินทปันตึศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
33นางขวัญเรือน โคกเสือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน02 930 4490 - 92
34นางสาวชนัตพร ปลื้มปัญญานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป02 930 4490 - 92
35นางสมจิตร สืบอินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุทุกประเภท0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
36นางจีรานันท์ วรรณศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
37นางสิริการญจน์ ศรีลาพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.การบัญชี, ศษ.บ.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0959787492
38นายสมชาย จิราพิพัฒนชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตไปต่างประเทศ การขอมีบัตรประจำตัวฯ การออกหนังสือรับรอง0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
39นางสุภาวรรณ ผุดมากนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ การย้าย แต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
40นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการทล.บ.เทคนิคการพิมพ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเครื่องราชอิสริยาภรณ์0956625697
41นายพงศกร พลเสนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง0866298828
42นางสาวฐาปนีย์ ทองเกิดนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร02 930 4490 - 92
43นางสาวนันทนา ภพพินิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ0 2930 4490-2 ต่อ 114
44นางเกษแก้ว ชื่นรุ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 113
45นางสาวศรัญญา กองแก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0803857641
46นางอัญชลี เจริญสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและรายงานผล0 2930 4490-2 ต่อ 114
47นางสาวสุวรรณี มหาชัยนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา02 930 4490
48นางไซกะ แวะและนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา02 930 4490
49นางสาววณี พ่อค้านักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
50นางสาวรัชวลี วรวุฒิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการกศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกล่มนิเทศ ติดตามฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
51นางรอมะ เพ็งสะและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา ค่าเช่าบ้าน0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
52นางสาวภูษา จัดพลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ และเบิกงบดำเนินงานของสำนักงาน0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
53นางสาวฐิติมากรณ์ แสงภักดีพนักงานราชการ --ครุศาสตร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ0939979380
54นางสาวนิ่มนุช เกิดพร้อมพนักงานราชการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0851315689
55นางบุษบา พลเสนพนักงานราชการ --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ/ขอมีบัตรข้าราชการ0830396789
56นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะพนักงานราชการ --คบ. (5ปี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว0989570644
57นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ0610354122
58นายฤทธากร จตุรวงศ์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการ02 930 4490
59นางสาวกาญจนา เจริญยิ่งไม่กำหนด --การบริหารงานบุคคลบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ029304490 ต่อ 120
60นางสาวธนิตา ศิริปานไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ02 930 4490
61นางสาวธนิษา อินทวารีไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ02 930 4490
62นางสาวซูรีนา หะยีหามะไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ02 930 4490
63นางตรีเกศ ม่วงมิ่งสุขไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานธุรการ02 930 4490
64นางสุวัยยะห์ ระสิมะหะมิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ02 930 4490
65นางสาวนูรฮายาดี ยีหะมะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ02 930 4490
66นางสาวละอองตา บุญคงเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานธุรการ02 930 4490
67นางสาวชลธิชา เจริญสุขเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ02 930 4490
68นางสาวอุไร ลือเล่าลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการกล่มบริหารงานบุคคล0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
69นายประพจน์ เพ็งส้มไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0983758366
70นายคำรณ แสงถึกไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา0922637664
71นายวิทยาพณธ์ ฉิมอ่องพนักงานราชการ --พัฒนาสังคมบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0849332178
72นางวิมลพรรณ กระหม่อมทองไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดสำนักงาน0928502218
73นางสาวสุวิมล เทียกสีบุญไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดสำนักงาน0893758438