ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวรัตติมา พานิชอนุรักษ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพม.20 2930 4011
2นางสาวกนิษฐา ทองเลิศรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางสาวปราณี มงกุฎทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการควบคุม กำกับ กลั่นกรองงาน กลุ่มอำนวยการ0 2930 4490-2 ต่อ 107,108
4นางศิรินันท์ จิวตระกูลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ควบคุม กำกับ กลั่นกรองงาน ดำเนินการและเบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินอุดหนุน บำเหน็จบำนาญ0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
5นางสมสิริ จันทร์สว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนควบคุม กำกับ กลั่นกรองงาน และปฏิบัติหน้าที่งานเลขานุการ0 2930 4490-2 ต่อ 114
6นางยุพดี ดีอินทร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกำกับดูแลหน่วยตรวจสอบภายในและตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
7นายวีระศักดิ์ ศรีสังข์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
8นางสาวสุวรรณา จงจิตรไม่กำหนด --คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการกลุ่ม0935397595
9นางสาววิภาดา หวังเกษมไม่กำหนด --เศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล/ข้อมูลเงินเดือนของข้าราชการและลูกจ้างประจำในระบบเบิกจ่ายตรง0945540213
10นางสาวเสาวลักษณ์ แก้ววิลัยไม่กำหนด --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0937749933
11นางสาวนิ่มนุช เกิดพร้อมไม่กำหนด --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0851315689
12นางสาววริสรา การะพิทักษ์ไม่กำหนด --เศรษฐศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0969943587
13นายอนุศาสน์ ตาเสนไม่กำหนด --ศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติข้าราชการครู0949807771
14นางบุษบา พลเสนไม่กำหนด --บริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลขออนุญาตให้ข้าราชการไปต่างประเทศ/ขอมีบัตรข้าราชการ0830396789
15นางสาวภาวิณี ศิริเวชไม่กำหนด --คบ.ฟิสิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์0909211114
16นางสาวกนิษฐา ทุมกิจจะไม่กำหนด --คบ. (5ปี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว0989570644
17นางพิชญ์มณฑน์ ลีกำเนิดไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
18นางสาวสิริลักษณ์ วงศ์เพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัญฑิต (การสอนคณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0805496595
19นางสาวภัททิยา สุปินะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.(เคมี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา0932628919 / 0804508889
20นายนิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล / กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์0899664381
21นายพลพิพัฒน์ วัฒนเศรษฐานุกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคณะวิทยาศาสตร์ เอกวิชาฟิสิกส์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนรู้0958965653
22นางสาวชามาศ ดิษฐเจริญศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี / งานวัดผลและประเมินผล/กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานฯ0835445563
23นางสาวมาเรียม ซอหมัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา02 9304490 - ต่อ 120 - 122
24นางสาวณัฐสินี ภาณุศานต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.ดุริยางคศาสตร์(สากล)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี / งานวัดผลและประเมินผล0628863666
25นางสาวสุวิมล อินทปันตึศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
26นายกอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ศึกษานิเทศก์ --การศึกษาศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม พัฒนาสื่อฯ / กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ / งานประกันคุณภาพ0868972892
27นางสาวศุภิสรา เสือทองศึกษานิเทศก์ --ศศ.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ0851178191
28นางสุพัชร์ชญา วิสูญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0898442358
29นายสมหวัง สมานรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศบ. /ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
30นางสาวนันชรัตน์ เอี่ยมวรชัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน0 2930 4490-2 ต่อ 107,108
31นางขวัญเรือน โคกเสือนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสาน02 930 4490 - 92
32นางสาวชนัตพร ปลื้มปัญญานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป02 930 4490 - 92
33นางจีรานันท์ วรรณศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
34นางสมจิตร สืบอินทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุทุกประเภท0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
35นางมาลัย ผลดีนานานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี02 9304490 -2 ต่อ 109-110
36นางสาวบุณฑริกา กลางประพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการทล.บ.เทคนิคการพิมพ์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเครื่องราชอิสริยาภรณ์0956625697
37นายพงศกร พลเสนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการร.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวางแผนอัตรากำลัง0866298828
38นางสุภาวรรณ ผุดมากนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสรรหาบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ การย้าย แต่งตั้ง ปรับเปลี่ยนตำแหน่งลูกจ0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
39นางสุจิตรา อรุณสวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
40นางอรรธนิศา เกิดมีทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ / ลูกจ้างประจำ และดำเนินการจัดทำบัญชีถือจ่ายอัตราเงินเดือนฯ0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
41นางสาวฐาปนีย์ ทองเกิดนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร02 930 4490 - 92
42นางสาวนันทนา ภพพินิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณ0 2930 4490-2 ต่อ 114
43นางเกษแก้ว ชื่นรุ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 113
44นายเขมมชาติ วัฒนโสภณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ., วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
45นายสรายุทธ์ แก้วสลับนิลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล0 2930 4490-2 ต่อ 114
46นางอัญชลี เจริญสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ งานติดตามประเมินผล0 2930 4490-2 ต่อ 114
47นายสมชาย จิราพิพัฒนชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการเกี่ยวกับการขออนุญาตไปต่างประเทศ การขอมีบัตรประจำตัวฯ การออกหนังสือรับรอง0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
48นางปราณี ทองสืบสายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาดำเนินการจัดทำ และเก็บรักษาทะเบียนประวัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
49นายพิษณุ ทองสืบสายนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และจัดทำข้อมูลอัตรากำลังครูฯ0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
50นางวาสนา มูเนาวาเราะห์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานศศ.บ./ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/ส่งเสริมงานแนะแนวในสถานศึกษา/ส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม02 9304490 - ต่อ 117-118
51นางดลนพร โสรัจจะนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
52นางสาววณี พ่อค้านักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ., ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบการบริหารสถานศึกษา0 2930 4490-2 ต่อ 124
53นางสาวรัชวลี วรวุฒิเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการกศ.บ., ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกล่มนิเทศ ติดตามฯ0 2930 4490-2 ต่อ 120, 121, 122
54นางรอมะ เพ็งสะและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการเบิกเงินสวัสดิการ ค่ารักษาพยาบาล การศึกษา ค่าเช่าบ้าน0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
55นายบุญเกียรติ ชาติวิริยะกุลเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกงบลงทุน และงบดำเนินงานของโรงเรียน0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
56นางสาวภูษา จัดพลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ และเบิกงบดำเนินงานของสำนักงาน0 2930 4490-2 ต่อ 109, 110
57นางสาวปิยะวรรณ มีเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ0610354122
58นางสาวกาญจนา เจริญยิ่งไม่กำหนด --การบริหารงานบุคคลบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ029304490 ต่อ 120
59นางสาวรติพร จารุพันธ์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการ0656764750
60นางสาวปนัสยา สุวรรณ์ไม่กำหนด --ญี่ปุ่นธุรกิจบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล/กบข./ลาอุปสมบท0991456458
61นางสาวอุไร ลือเล่าลูกจ้างประจำ --ค.บ.บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารงานธุรการกล่มบริหารงานบุคคล0 2930 4490-2 ต่อ 115,116
62นายคำรณ แสงถึกไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา0922637664
63นายนันทสิทธิ์ จารุพันธ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0957504584
64นายลาเต็บ เนตรทองไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์0863317105
65นายศิริวัฒน์ บุญชไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานประชาสัมพันธ์02 930 4490 -2
66นายวิทยาพณธ์ ฉิมอ่องไม่กำหนด --พัฒนาสังคมบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0849332178
67นางวิมลพรรณ กระหม่อมทองไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดสำนักงาน0928502218
68นายประพจน์ เพ็งส้มไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการขับรถยนต์0983758366
69นางสาวสุวิมล เทียกสีบุญไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดสำนักงาน0893758438