ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชูชาติ แก้วนอกผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์0818661416
2นายกอบกิจ สิทธิธนกานต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มศึกษานิเทศฯ0894393734
3นางปภาภรณ์ ศรีแพทย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ0814384932
4นายสุรชัย ศิริสุทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักจัดการทั่วไป0890369781
5นางจุฑามาศ ศิริสุทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0869010844
6นางสาวพิมพ์ใจ เสือประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร(ว)0860284633
7นางภาวรีย์ วงศ์วราภัทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0891061804
8นางผกามาศ พรหมวิชิตกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน0863866138
9นายยอดยิ่ง ทองรอดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0907208835
10ว่าที่ร้อยเอกศศวรรธน์ ขรรค์ทัพไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0811222488
11นางฐิติญารัตน์ มีไมตรีจิตต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
12นางอุษา สังข์น้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0878296990
13นางนงลักษณ์ ศรีสังข์แก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0818507988
14นางสาวคณาพร คมสันศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ. ค.ม. ค.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0817935382
15นางลาวัลย์ ตรีเนตรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์-
16นางปรียา แจ่มคล้ายนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนักจัดการงานทั่วไป0815504311
17นางณัฐนิช สอาดพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักจัดการทั่วไป0817223113
18นางอุทุมพร สินธุสอาดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจัดการงานทั่วไป0860957108
19นางพรฤดี มารศรีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์0891991515
20นายยุติธรรม สุขปลั่งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์0849404995
21นางรุ่งรัศมี อารีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี-
22นางกันยา คงสงนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0813087483
23นางบุญล้อม สิทธิบุญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จนท.บริหารงานการเงินและบัญชี0849126231
24นางสาววิวาวรรณ เนตรทิพวัลย์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บ.,รศ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุ(ว)0868935584
25นางสุจิรา สหวงศ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0892129025
26นางสาวสุภัทรา มงคลเพ็ชรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0878215769
27นายพินิจ แสงจันทร์วิบูลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0866254027
28นางจุรีรัตน์ สุขปัญญานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0819200251
29นางทิพาพร เอี่ยมนุ้ยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.,ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0812568328
30นางวิรยา ติ๊บกันเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0898173868
31นางกมลธรรม นิ่มเฉลิมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร(ว)0846451671
32นางมาลินี ผุดผ่องนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0892026816
33นางสาวกัณทิมา ทรงสกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร(ว)0897657172
34นายชนพัฒก์ อยู่คงนิติกร ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสืบสวนและสอบสวนวินัยข้าราชการครู0993653692
35นางสาวบุณยวีร์ อดิศัยเดชรินทร์นิติกร ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0863019185
36นางกนกวรรณ อ่อนตานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0922755797
37นางทัศน์กมล รักไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0846638316
38นางนงคราญ เรืองนุ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0840215167
39นางลำพูล เกิดปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0868865820
40นางอุไร แก้วสุพรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0816662659
41นางปรางมาศ สุขล้อมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน0849334515
42นางสุภาภรณ์ สันธนะวิทย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0890344287
43นางทิพพา เพชรน้อยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0851527705
44นางสาวจุรีพร วัฒนอมาตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0813456063
45นางรดา บุญพิทักษ์กิจนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0814925001
46นางอรทัย หอมเนียมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนางานบุคคล0815529517
47นางสาวพัฒนฉัตร ทองคำเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ0906467211
48นางหิรัญ เปรมพงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ0895041970
49นางสายธานี มากสุขเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ0812573387
50นางสาวนุกูล ดุลยะสิทธิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0894858907
51นางสาวสาวิณี สุริหารเจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงานศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ0844487097
52นายเทวินทร์ ทองมีนายช่างโยธา ปฏิบัติงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนายช่างโยธา0892181709
53นางสาวรัทธยาน์ พรหมสมบัติลูกจ้างประจำ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ0869911212
54นางธัญยธรณ์ ศรีเสาวลักษณ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0814234731
55นายวรสิทธิ์ ศรีคำม้วนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0816587421
56นายณรงค์ เดฟาลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0897694371
57นายเมธา เกตบุตรลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0879743022
58นายนิเวศน์ เหมมหาลาภลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0861008116
59นางนันท์นภัส แดงประทุมลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง-
60นางมินตรา สาลีลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0890791359
61นายบุญเลิศ เนียมพันธ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0847360280
62นายวิลาศ ดีสอนลูกจ้างประจำ --ม.3นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง0818442883
63นางกาหลง ทับนิลลูกจ้างประจำ --ม.6นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง027565175