ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายทศพร ถือพุดซารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกษ.ม.,กศ.บ.,ป.บัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรอง ผอ.สพป.สป 2 ดูแลกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมฯ086-4128487
2นายวิฑูรย์ ชั่งโตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารงานกลุุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ089-7502843
3นางสุนันท์ ขลุ่ยนาคนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน096-1633816
4นางสาวจารึก สวนมาลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศ.บ.,ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-3479107
5นางวาริยา ทับจันทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษการศึกษาศาสตร์บัณฑิต(กศ.บ.)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน063-1425326
6นางสาวประไพวรรณ ธีระพงษ์วัฒนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ./ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089 8932997
7นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต (เอกนาฏศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ091-7762575
8นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ085-1967078
9นางสุทินี กรินทรากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ / ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขาฯ/กลุ่มสาระสังคมศึกษา/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(รร.ขยายโอกาส)096-6599793
10นางพณิตา กอนจันดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา084-1436598
11นางสาวพรพิมล ธนะศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ/กศ.ม การวัดผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา089-8451606
12นายธวัชชัย ภูนุชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อการเรียนการสอน087-8307171
13นางสาวนวลฉวี คนเที่ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ/คม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา083-7187701
14นางพเยาวนิตย์ โรจน์นุกูลวณิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศบ. ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขาฯ/กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์081-2559165
15นางอารมณ์ คำยานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสวัสดิการ กองทุนสงเคราะห์089 4810062
16นางทัศนีย์ เฉยสอาดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการ3องค์คณะบุคคล086-8157402
17นางวาสนา แจ่มเจริญนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์087-5307575
18นายพันจ่าเอก เศวต อวยจินดานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์/และงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ083-1239514
19นางกาญจนา ผิวผ่องนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน089-05390966
20นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ข้าราชการบำนาญ089-4495545
21นางสาวสมพร แซ่เบ้นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุโรงเรียน081-4959079
22นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน081-7432856
23นางสาวสนธยา ผลหมู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081 8547643
24นางลักขณา ขวัญยืนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์081 6348565
25นางขนิษฐา เอื้อนจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(รป.บ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง087 9903250
26นายคมน์ รัศมีโรจน์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร080-2711740
27นางสาวลักษณา กุลสูงเนินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น087-9912005
28นางอัญชลี นันท์จันทึกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน081-7102214
29นางแววมณี ฐาปนพงษ์ไพบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลและสารสนเทศ092 8861368
30นางภาณมาสก์ ศิวพันธพงศ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ , งานเลขานุการ ผอ.สพป. , รอง ผอ.สพป.099-8023050
31นางเกื้อกูล พิบูลย์สวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.การประถมศึกษา,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/แนะแนวฯ/กีฬา087-9363899
32นางปฐมาภรณ์ พุฒพลายงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ(การจัดการทั่วไป),ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุนการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง กยศ.089 6701512
33นางทัศนีย์ พันธุ์ซาวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาในระบบ089-4859575
34นางศุกรรญา ทรัพย์สินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานอนามัย งานโครงการอาหารกลางวัน สพฐ.086-0545730
35นางสาวคณิศร เลาหภารากรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา086-3828929
36นางลักษมี ลุประสงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ089-7911478
37นางสาวธัญญรัตน์ ตรีชัยวิริยะกุลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ/งานประสานงาน/และงานที่ได้รับมอบหมาย083-2288864
38นางสาวอรวลัย ไวยบุรีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ092-4747547
39นายภควัฒน์ มูลดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการสารบรรณ090-9203417
40นายแมนริด จิตจักรลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บันทึกข้อมูล084-2043279
41นายสุวิทย์ วงศ์สุธีลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถตู้087-5034799
42นายอภิชาติ น้ำผึ้งลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถตู้095-9543454
43นายประกอบ ทับนิลลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์และงานที่รับมอบหมาย086-6685899
44นายนิคม สามารถลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์091-7793294
45นายปรีชา นาลาดลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าของสพป.สป.2088 4702254
46นางธัญญานุช สดสายญาติลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการทำความสะอาดภายนอกและภายในสำนักงาน091-0859796
47นางสาวนงค์นุช บุญชัยเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ090-3370489
48นางสาวรุ่งทิวา ทนฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ080-1577042
49นายสมยศ บานชื่นเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการลูกเสือ086-8954291
50นางสาวชนัญชิดา เสียงสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ087-8347372
51นางสาวปาริฉัตร อยู่สุธาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานทะเบียนวันลา095-4947112