ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมงคลชัย รัตนอ่อนรองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญค.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ , กลุ่มอำนวยการ081-708-0677
2นายสกล ไชยธงรัตน์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(ศษ.ม.)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน , กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา่093-3279781
3นางสุนันท์ ขลุ่ยนาคนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน096-1633816
4นางสาวจารึก สวนมาลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศ.บ.,ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-3479107
5นางสาวแววมณี จิตอารีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลและสารสนเทศ092 8861368
6นางสาวประไพวรรณ ธีระพงษ์วัฒนานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ./ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089 8932997
7นางสาววราพร ไตรยะสุทธิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร095-6078004
8นางสาวพัฒน์ชญา ทองแซมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต (เอกนาฏศิลป์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการศึกษาปฐมวัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ091-7762575
9นางสาวฤทัยรัตน์ บุญมาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ085-1967078
10นางสุทินี กรินทรากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ / ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขาฯ/กลุ่มสาระสังคมศึกษา/กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ(รร.ขยายโอกาส)096-6599793
11นางพณิตา กอนจันดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา084-1436598
12นางสาวพรพิมล ธนะศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ/กศ.ม การวัดผลการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาสือนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา089-8451606
13นางศศิชา คล้ายแจ้งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย081-2981585
14นางสาวสิริพร เมฆสุวรรณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกุล่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และงานวัดผล097-1404095
15นางสาวนวลฉวี คนเที่ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ/คม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลทางการศึกษา083-7187701
16นางทัศนีย์ เฉยสอาดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชุมผู้บริหารประจำเดือน/งานเลือกตั้งและสรรหาคณะกรรมการ3องค์คณะบุคคล086-8157402
17นางอารมณ์ คำยานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสวัสดิการ กองทุนสงเคราะห์089 4810062
18นางวาสนา แจ่มเจริญนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์087-5307575
19นายพันจ่าเอก เศวต อวยจินดานักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์/และงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ083-1239514
20นางกาญจนา ผิวผ่องนักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน089-05390966
21นางสาวจันทร์จิรา แป้นบัวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ข้าราชการบำนาญ089-4495545
22นางสาวสมพร แซ่เบ้นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุโรงเรียน081-4959079
23นางสาวสนธยา ผลหมู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081 8547643
24นางสาวพิมพ์ชนก ศิริอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน081-7432856
25นางลักขณา ขวัญยืนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์081 6348565
26นางขนิษฐา เอื้อนจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต(รป.บ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง087 9903250
27นายคมน์ รัศมีโรจน์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร080-2711740
28นางสาวลักษณา กุลสูงเนินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น087-9912005
29นางทัศนีย์ พันธุ์ซาวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาในระบบ089-4859575
30นางปฐมาภรณ์ พุฒพลายงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ(การจัดการทั่วไป),ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุนการศึกษา เศรษฐกิจพอเพียง กยศ.089 6701512
31นางศุกรรญา ทรัพย์สินนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานศิลปหัตถกรรมนักเรียน งานอนามัย งานโครงการอาหารกลางวัน สพฐ.086-0545730
32นางสาวคณิศร เลาหภารากรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา086-3828929
33นางลักษมี ลุประสงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาและส่งเสริมด้านการอุดหนุนกองทุนสงเคราะห์และสวัสดิการ089-7911478
34นางสาวนลินี รักสวนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณกลาง084-5579927
35นางสาวสุวรรณา วงศ์ประเสริฐเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0842053819
36นางสาววิรยา วงนอกพนักงานราชการ --ค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับคำปรึกษาและประสานงานเรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0972125498
37นางสาวธัญญรัตน์ ตรีชัยวิริยะกุลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ/งานประสานงาน/และงานที่ได้รับมอบหมาย083-2288864
38นายภควัฒน์ มูลดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการสารบรรณ090-9203417
39นายประกอบ ทับนิลลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/บำรุงรักษาทำความสะอาดรถยนต์และงานที่รับมอบหมาย086-6685899
40นายอภิชาติ น้ำผึ้งลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถตู้095-9543454
41นายสุวิทย์ วงศ์สุธีลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถตู้087-5034799
42นายปรีชา นาลาดลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการดูแล ซ่อมแซม ปรับปรุง ระบบไฟฟ้าของสพป.สป.2088 4702254
43นางธัญญานุช สดสายญาติลูกจ้างชั่วคราว --นักการภารโรง อำนวยการทำความสะอาดภายนอกและภายในสำนักงาน091-0859796
44นางสาวนงค์นุช บุญชัยเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ090-3370489
45นางสาวรุ่งทิวา ทนฤทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ080-1577042
46นายสมยศ บานชื่นเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการลูกเสือ086-8954291
47นางสาวชนัญชิดา เสียงสง่าลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ087-8347372
48นางสาวปาริฉัตร อยู่สุธาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานทะเบียนวันลา095-4947112
49นางสาวกชกร แก้วสกุลลูกจ้างชั่วคราว --ว.ท.บบริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานติดตาม สตผ.สพฐ.0848851944