ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกำจัด คงหนูผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักงานการประถมศึกษาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2นางอรวรรณ แสงสุวรรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษPh.Dบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา02-5911301-4 ต่อ 110
3นายพีรากร บุนนาครองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษพบ.มบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา02-5911301-4 ต่อ 127
4นายสุชาติ เต่าสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษPh.Dบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษารองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 102-5911301-4
5นางจริยา สวนคล้ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล086-9928450
6นางศศิธร ดีเหมาะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล092-0017964
7นางสาวศิรืทิพพา ถ้ำเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโนบายและแผน093-4595292
8นางฐานิตา เปรมปรีดานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-8522565
9นางรัตน์สภา ตันตาปกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล089-2001114
10นางสุภลักษณ์ หาญสุรนันท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน02-5911301-4 ต่อ 125
11นางสาวนงนุช สุระเสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-6933351
12นางสาวนภสร เขียวสมอนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีนักวิชาการการเงินและบัญชีนักวิชาการการเงินและบัญชี
13นางอุไรวรรณ ภูเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล086-5639292
14นางสาวนุตอนงค์ ทัดบัวขำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-4230819
15นางสาวพรชนก คณาอนันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล091-0549547
16นางสาวนภัษมน เขียวนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตรการศึกษาระดับก่อยชนประถมศึกษา083-423-7464
17นางหัทยาพร สุภาสูรย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา081-856-9977
18นายณัฐพงษ์ พลหน่วยตระกูลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล พํมนากลุ่มสาระภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ/กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน085-239--3906,081-661-2206
19นางสาวอัมพร สงประชานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.,บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการผู้อำนวยการกล่มอำนวยการ081-8597951
20นางสาวยุพา ตันตินิพันธุ์กุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป085-1437177
21นายสมศักดิ์ คชฤทธิ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ, บธ.มหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธ์02-5911301-4 ต่อ 101
22นางฉลวย ฝั้นเต็มนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ081-9353654
23นางจุฑามาส ปัญหานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน0818871305
24นางวราภรณ์ ยอนถวิลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานแผนงานและโครงการ081-8467951
25นางศศิวิมล ปริญญาธนกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน089-6728561
26นางสาวณัฐริน เจริญเกียรติบวรไม่กำหนด ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพ081-825-9696
27นางสาวสาวิตรี จุ้ยทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน062-461-4198
28นางกิ่งเดือน ศรีชวโนทัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6ว
29นางโสภา ลอยหานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโนบายและแผน02-5911301-4 ต่อ 122
30นางวสนันทน์ เจริญอาจารีวงศ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา084-0128000
31นางสาวกชณิภา มาลีหวลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ค่ารักษาพยาบาล0655845945
32นางสาวเฌนิสา ฝูงดีนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานด้านบัญชี089-1797227
33นางพรเพ็ญ รุ่งอำไพนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์02-5911301-4 ต่อ 134
34นางบุษบง วรรณอารยันชัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการค.บ./ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์02-5911301-4 ต่อ 137
35นางศิริรัตน์ สิงห์ธนะนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ02-5911301-4 ต่อ 131
36นางสิริรัตน์ สังข์พวงทองนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชี081-3351996
37นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มภัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง02-5911301-4 ต่อ 106
38นางสาวกัณทิมา เนียมศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง090-8062628
39นางสาวรัศมี กิตชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคศ.บ.,คศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ02-5911301-4 ต่อ 106
40นายนาคินทร์ รัตนะวงค์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ0841038978
41นางรหัสวรรณ ระไวกลางนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง02-5911301-4 ต่อ 106
42นางสาวพิรุณ ปั้นบรรจงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวท.บ., วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล0865773681
43นางกอบแก้ว สังข์ทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโนบายและแผน086-5280791
44นางสาวศิริกุล กิจสมมารถนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโนบายและแผน086-9910724
45นางสาวปณิดา ภูห้องเพชรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ02-5911301-4 ต่อ102
46นางจารุ ฐิติสุริยารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการรับนักเรียน089-4005111
47นางสาวโรสนี จารงค์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา02-5911301-4 ต่อ 126
48นางสาวสุกัญญา เหลิมนุ้ยนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
49นางสาวสมศรี มาลีหวลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล02-5911301-4
50ว่าที่ชัยนาม น่วมจิตรครู/ครูผู้ช่วย --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาจารย์ 1 ระดับ 5อาจารย์ 1 ระดับ 5
51นายพรศักดิ์ กาละคำหาญลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
52นายสัมพันชพงษ์ ยังสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
53นายสุวรรณ ดาวกระจ่างลูกจ้างประจำ นักการภารโรง อำนวยการ