ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางธรรมพร แข็งกสิการผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการสำนักงานเขตฯ02-5950531-4,084-180-9270
2นายชูฌาณ พีรชัยเดโชรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางเพ็ญจา เสมอเหมือนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์02-5838318,085-8052539
4นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวท.บ. (จิตวิทยา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป02-5950531-4 ,084-7675678
5นางบุษบา พรหมพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์02-5950531-4 ,0814034485
6นางสวาท ก่อเจดีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารธุรกิจ)ศศ.ม (การประเมินการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน นโยบายและแผน02-5950531-4,084-1399398
7นางสาวิตรี พันธ์พานิชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา02-5838318,086-7114447
8นางจินตนา จำปาทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน02-5838318,081-9144194
9นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม. (วัดผลการศึกษา)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์02-5838318,084-6556221
10นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการ งานบริหารทั่วไป02-5950531-4,083-8523434
11นางณภาภัช รัตนชัยเดชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบริหารทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0868905638
12นางสาวพรทิพย์ บุตรคีลีมาลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป),ศศ.ษ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0858768684
13นายก้องทภพ แก้วศรีนิติกร ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,น.บ. (นิติศาสตร์)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0994262922
14นางกาญจนา มะเดื่อทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา02-5838318,089-8223858
15นางนภสกร ผ่องอำไพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ค.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการประชาสัมพันธ์02-5950531-4,0814221725
17นางสาวอาภรณ์ พัฒนาภรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์02-5950531-4,086-8412206
18นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์02-5950531-4,0870499995
19นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน นโยบายและแผน02-5950531-4,0889956146
20นางณสิตา อรัญยะพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริหาร)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน02-5950531-4,0898257530
21นางวรรณรัชต์ ธำรงค์ประสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน02-5950531-4,080-6174449
22นางประทีป สังข์แก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน02-5950531-4 ต่อ 22-24,089-4950180
23นางเครือวัลย์ นวลขาวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา02-5950531-4,086-8463567
24นางฉวีวรรณ พรหมเมศร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ025950531-34
25นางปริยานุช จุลพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางสาววรรณวิษา อารีวโรดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ025950531-34
28นางสาวจิตรวี วงษ์ดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ025950531-34
29นางสาวบุษรา วงษ์ทองดีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ02-5950531-4,0897476821
30นางเพทาย บุญเด่นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ อำนวยการ02-5950531-4,081-6897956
31นางสาวสุพัฒตรา คงสัมฤทธิ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์02-5838318,0814386883
32นางณฐมน สินธุสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,081-6653852
33นางนิตย์ณรัตน์ โพธิ์ประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. บริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0839046338
34นางพรทิพย์ อุ่นใจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ค.บ. (นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,085-1382563
35นางพิมพ์สิริ ตะเพียนทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0890793737
36นางสาวชไมพร บูรณพลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรบ.(การปกครอง)รม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจการนักเรียน0624347008 02-5950531-34
37นางสาววาสนา แผลงศรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอำนวยการ02-5950531-4,0816479023
38นางอภิรดี ด่อนสิงหะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.เลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ02-5950531-4,0850465740
39นางรัตนา เหมะรัชตะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี02-5950531-4,089-6892246
40นางจินตนา จั่นประดับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและพัสดุ02-5950531-4,0851169301
41นางสาวจันทนา ศรีพราหมณ์เวชชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี02-5950531-4,081-3732726
42นายเด่นชัย กลัดเล็กลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาตอนต้น(ม.ศ.3)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการลูกจ้างประจำ02-5950531-4,0813134357
43นายวรวิทย์ วรวิชชากรลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 302-5838318,0837871415
44นางพิมพิกา ด่อนสิงหะลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 302-5950531-4,0851255709
45นางสาวชินธัญญา บำรุงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารพนักงานพิมพ์ดีด หน่วยตรวจสอบภายใน
46นางสาวศรสวรรค์ โชควิเศษชัยสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
47นายพันศักดิ์ บุญช่วยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน02-5950531-34 0830225796 0918191378
48นายชินวัชร์ วิเชียรเลิศลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ.5)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์02-5950531-4,0846365176
49นายธวัชชัย บัวพ่วงลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
50นายณัฏฐศักย์ สกุลพลวันลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานเอการกลุ่มอำนวยการ
51นายจีรนันท์ สังขารีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานขับรถยนต์0931405597
52นางสาวพัชร์นันทน์ ธรรมพิชัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
53นายรักพูม สุนทรสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
54นายณรงค์ ภู่พันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --คุรุศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานดูแลระบบเครือข่าย
55นางสาวสุจิตรา จงบุญเจือลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
56นายกฤษณะ เอี่ยมผ่องลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
57นางสาววัชรินทร์ ศิวิมลพาณิชย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน