ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษานนทบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางธรรมพร แข็งกสิการผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการสำนักงานเขตฯ02-5950531-4,084-180-9270
2นายชูฌาณ พีรชัยเดโชรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางดุจดาว โตบางป่ารองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารนิเทศติดตามและประเมินผล
4นางเพ็ญจา เสมอเหมือนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หลักสูตรและการสอนผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์02-5838318,085-8052539
5นางสุมาลี ลิ่มเจียสหพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวท.บ. (จิตวิทยา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป02-5950531-4 ,084-7675678
6นางสวาท ก่อเจดีย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(บริหารธุรกิจ)ศศ.ม (การประเมินการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน นโยบายและแผน02-5950531-4,084-1399398
7นางสาวิตรี พันธ์พานิชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (เศรษฐศาสตร์การคลัง)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา02-5838318,086-7114447
8นางจินตนา จำปาทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน่วยตรวจสอบภายใน02-5838318,081-9144194
9นายผดุงศักดิ์ วิศิษฏ์วุฒิกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม. (วัดผลการศึกษา)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์02-5838318,084-6556221
10นางพรรณรส ศิระธนารัณฑ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อำนวยการ งานบริหารทั่วไป02-5950531-4,083-8523434
11นางณภาภัช รัตนชัยเดชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ. (การบริหารทั่วไป)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0868905638
12นางสาวพรทิพย์ บุตรคีลีมาลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป),ศศ.ษ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0858768684
13นายก้องทภพ แก้วศรีนิติกร ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,น.บ. (นิติศาสตร์)หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0994262922
14นางนภสกร ผ่องอำไพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางณิฐากร อิ่มสะอาดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม งานสิ่งแวดล้อม0949485175
16นางภิญญาพัชญ์ สมานพันธ์สกุลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์) ค.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการประชาสัมพันธ์02-5950531-4,0814221725
17นางสาวอาภรณ์ พัฒนาภรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์02-5950531-4,086-8412206
18นางสาวดวงพร เธียรประดิษฐ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสินทรัพย์02-5950531-4,0870499995
19นางวรรณรัชต์ ธำรงค์ประสิทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน02-5950531-4,080-6174449
20นางณสิตา อรัญยะพันธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(อุตสาหกรรมการบริหาร)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน02-5950531-4,0898257530
21นางกัญณัฏฐ์ ศิริวัฒนมงคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน นโยบายและแผน02-5950531-4,0889956146
22นางประทีป สังข์แก้วนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน02-5950531-4 ต่อ 22-24,089-4950180
23นางสาววรรณวิษา อารีวโรดมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ025950531-34
24นายณัฐพงษ์ สีเหลืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการอ่านเขียน RT ศิลปะ ภาษาไทย IEP online0623539322
25นางสาวจิตรวี วงษ์ดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ025950531-34
26นางสาวกนกวรรณ บุญอิ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นายปัญจภูมิ หลาบคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผล โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ โครงการเพศวิถี0922621988
28นางณัฐภรณ์ แก้วพิทักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามและประเมินผล วิทยาศาสตร์ PISA วัดและประเมินผล0863562567
29นางศิริวิภา สุหร่ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนขนาดเล็ก NT สังคมศึกษา0869091728
30นางปริยานุช จุลพรหมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
31นางเพทาย บุญเด่นนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ อำนวยการ02-5950531-4,081-6897956
32นางสาวสุพัฒตรา คงสัมฤทธิ์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการการตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์02-5838318,0814386883
33นางณฐมน สินธุสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,081-6653852
34นางพิมพ์สิริ ตะเพียนทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0890793737
35นางนิตย์ณรัตน์ โพธิ์ประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. บริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร02-5950531-4,0839046338
36นางสาวชไมพร บูรณพลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรบ.(การปกครอง)รม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจการนักเรียน0624347008 02-5950531-34
37นางอภิรดี ด่อนสิงหะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.เลขานุการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ02-5950531-4,0850465740
38นางรัตนา เหมะรัชตะเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี02-5950531-4,089-6892246
39นางจินตนา จั่นประดับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและพัสดุ02-5950531-4,0851169301
40นางสาวจันทนา ศรีพราหมณ์เวชชเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวช.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี02-5950531-4,081-3732726
41นางสาวชนิกานต์ พาลเสือพนักงานราชการ --วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาคลีนิกวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา0874627362
42นางพิมพิกา ด่อนสิงหะลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีดชั้น 302-5950531-4,0851255709
43นางสาวชินธัญญา บำรุงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหารพนักงานพิมพ์ดีด หน่วยตรวจสอบภายใน
44นางสาวศรสวรรค์ โชควิเศษชัยสิทธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นายพันศักดิ์ บุญช่วยลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน02-5950531-34 0830225796 0918191378
46นายชินวัชร์ วิเชียรเลิศลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาตอนปลาย(ม.ศ.5)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์02-5950531-4,0846365176
47นายเอกราช คำผุยลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0902617032
48นายวิริยะ ตรีชัยยุทธลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขัยรถยนต์0647369323
49นายณัฏฐศักย์ สกุลพลวันลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการงานเอการกลุ่มอำนวยการ
50นางสาวพัชร์นันทน์ ธรรมพิชัยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
51นายรักพูม สุนทรสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล
52นายณรงค์ ภู่พันธ์ลูกจ้างชั่วคราว --คุรุศาสตร์บัณฑิตบริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานดูแลระบบเครือข่าย
53นางสาวสุจิตรา จงบุญเจือลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นางสาวสมจิตร มะณีเนตรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร ฝ่ายผู้บริหารแม่บ้าน0846601136
55นายกฤษณะ เอี่ยมผ่องลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
56นางสาววัชรินทร์ ศิวิมลพาณิชย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน