ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษานนทบุรี
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธีระวัฒน์ วรรณนุชผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0630829979
2นายมานะ พุ่มบัวรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางนาฎธยาน์ รอดสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารจัดการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา0935593974
4นางสาวณัฐภัสสร โชติสุตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารจัดการกลุ่มอำนวยการ0897793223
5นางสมพิศ จาตุรันตานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา0819072083
6นางสาวรัชดาพร บุบผานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนควบคุมกำกับติดตามดูแลช่วยเหลือให้คำปรึกษา0819605182
7นางวรรณา ลีละตานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาคุณภาพการศึกษา0814029122
8นางมลิวัลย์ วุฒิเกตุนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารจัดการกลุ่มการเงินและสินทรัพยผื0816265335
9นางสาวน้ำทิพย์ ศรีสัจจารักษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0895151023
10นางภษพอน ประภาไม่กำหนด ชำนาญการพิเศษกศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนคุณธรรม0898569956
11นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศ0817196410
12นายคู่บุญ ศกุนตนาคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษานิเทศ0895049460
13นางสาวทอฝัน เมธีปฏิภานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศการศึกษา0814922762
14นางสาวนิตยา อนัทนวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการประชุมต่าง ๆ0934539632
15นายฐิติพันธ์ อรัญสถิตถาวรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่ ยานพาหนะ0890780498
16นายนายศุภกิตติ์ บมสระน้อยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการหัวหน้างานธุรการ งานมาตรฐานสำนักงานเขต0934476623
17นางสาวกมลลักษณ์ ลอยพูนนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธื0810303410
18นางสาวณิชกัณจน์ อุรเคนทร์เนตรนักวิชาการเงินและบัญชี เชียวชาญวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0944535565
19นางสาวศศิธร เพ็งแป้นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0819420796
20นางปราณี สุขจิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0898010181
21นางกำไร รักแจ้งนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารกพ 7.0820956429
22นางเพลินทิพย์ หินเทานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ./ขออนุญาตไปต่งประเทศ0892004740
23นายอรดาวัลย์ รัตนจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล บรรจุแต่งตั้ง0957422117
24นายกิตติศัพท์ พ้องเสียงนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติการ0866613132
25นายประโยชน์ มณีรัตน์นิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติการ0833652617
26นางสาวเพ็ญศรี จันทร์ว่องกิจนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารติดตามงบประมาณ จัดสรงบดำเนินงาน0830551309
27นางสาวอุไร อุปถัมภ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ(งบดำเนินงาน)0837856772
28นายปัญกฤช เดชากรพรรธน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ (งบลงทุน)0819823626
29นายพิพิธ เรืองสมบัตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน , ข้อมูลสารสนเทศ0865588613
30นายปัฐน์ธินันต์ ผางจันทร์ดานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0822296287
31นายพันธ์ธนนันต์ หุตะกมลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0813614605
32นางสาวพชรมมณฑ์ รินลานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษา0632091863
33นางสายไหม ดาบทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษษ0982758918
34นางสุกัลยา เนียมแตงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในพัสดุ, เบิกจ่ายเงินลูกจ้าง0838114476
35นายอาทิตย์ พลตรีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ0880615559
36นางสาวสาววิณี ประกาลังเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ งานบุคคล0931011312