ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรอ่วมรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2นายประพฤทธิ์ บุญอำไพรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งา่นการเงินและบัญชี0819462302
3นายวิเชียร วาพัดไทยรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
4นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0897945358
5นางพิมพ์ใจ กองช่างนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0864076239
6นางสาวอมรัชญา ชินศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางสาวนันทนา แสงจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0819013870
8นายบัณฑิต แกล้วกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานบุคคล0851613776
9นางศิริญญา แก้วเงินลาดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0863638035
10นายสุมิตร์ ตันติยวงศ์นิติกร --หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
11นางสุรัสวดี จันทรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0893129670
12นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางณัฐนันท์ หอมชื่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898912750
15นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางสุนิสา รักแผนนักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
17นายพันธ์เทพ มูลเหลานักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18นางเวทวิภา ศรีอัมพรนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
19นางสาวนาตยา ชิราพรนักวิชาการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
20นางภัทรลดา ราษฎร์นิยมนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0819013870
21นางสุกัญญา แกล้วกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
22นางอารีย์ ชมสุทธานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร02 5934413 ต่อ 305,306
23นางสาวนุสรา ลำใยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล-0853571081
24นายนภาดล ศรีดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางกมลพีรญา วงศ์ชัยณิชชกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นายวรชัช โอภาสปุุญญานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นายเชษฐา สายสุนทรนิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางสาวอลิสา ลบเลิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
29นางสาวปนิตา เช็กนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นางสาววีรวรรณ บุญฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานจัดสรรงบประมาณ ติดตาม02-5816047
31นางสาวประไพ รุจิฉายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีICT
32นางประทิน เย็นทรวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ0897960581
33นางกิตติ์ชญาห์ โมรานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวสิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
35นางสาวสมใจ แก้วเมตตานักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา-0890459268
36นางช่อลดา ทองผิวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ0866207055
37นายสวัสดิ์ สว่างอารมณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบ0813088977
38นายรัฐภูมิ นุชนาคาเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0999539366
39นางสาวจุฑามาส รุ่งเรืองเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
40นางนิตยา โทนทองเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ0896705755
41นางสาวอรทัย หล่อสันติสุขเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน--
42นางสาวอลิสรา ต่ายทองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นายบัณฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ30870185305
44นายสุวิทย์ พันธ์ขาวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0898128177
45นายชาตินันต์ สามคุ้มพิมพ์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า0841552643
46นายณัฐพล เจ็งสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0900826752
47นายณัฐภัทร ทองธรรมชาติลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0848896134
48นางสาวฌัลลิกา ยอดกันหาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
49นางสาวปวีณรัตน์ บุญญาเบญจศีลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0886363259
50นายสุขสันต์ ตวงโชคดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานด้าน ICT0876699939
51นายจำลอง เกษมรัตน์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างสี0880132247