ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประพฤทธิ์ บุญอำไพรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งา่นการเงินและบัญชี0819462302
2นายสวรรค์ เจริญทัพนักวิชาการเงินและบัญชี --ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและบัญชี0891330017
3นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0897945358
4นางสาวยุวดี วิวัฒนปฐพีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.บ.,ศษ.บ.ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ091 7456699, 099 2541993 025934413 ต่อ 203
5นางพิมพ์ใจ กองช่างนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0864076239
6นางสุรัสวดี จันทรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0893129670
7นายบัณฑิต แกล้วกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานบุคคล0851613776
8นางเขมิกา อารีญาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวอมรัชญา ชินศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางณัฐนันท์ หอมชื่นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898912750
12นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางอมรรัตน์ งามบุญสร้างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
15นางสลิลทิพย์ บรรยงคนันท์นักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางสาวนันทนา แสงจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0819013870
17นางศิริญญา แก้วเงินลาดนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0863638035
18นางภัทรลดา ราษฎร์นิยมนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0819013870
19นางสาวปนิตา เช็กนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
20นางสาวนุสรา ลำใยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล-0853571081
21นางอารีย์ ชมสุทธานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร02 5934413 ต่อ 305,306
22นางสุกัญญา แกล้วกล้านักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
23นางสาวกัณทิมา ลือกิจนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นายนภาดล ศรีดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นายวรชัช โอภาสปุุญญานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางกมลพีรญา วงศ์ชัยณิชชกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางสาวพัทธ์วิรา พัฒนอัศพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0906475356
28นางสาวประไพ รุจิฉายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
29นางสาวอลิสา ลบเลิศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
30นางสาววีรวรรณ บุญฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานจัดสรรงบประมาณ ติดตาม02-5816047
31นางกิตติ์ชญาห์ โมรานักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางสาวสิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางประทิน เย็นทรวงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ0897960581
34นางสาวสมใจ แก้วเมตตานักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา-0890459268
35นางช่อลดา ทองผิวนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ0866207055
36นายสวัสดิ์ สว่างอารมณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบ0813088977
37นางนิตยา โทนทองเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ0896705755
38นางสาวอรทัย หล่อสันติสุขเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ ข้อมูล ติดคาม-
39นางสาวอลิสรา ต่ายทองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นายบัณฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ30870185305
41นายสุวิทย์ พันธ์ขาวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0898128177
42นายชาตินันต์ สามคุ้มพิมพ์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า0841552643
43นายรัฐภูมิ นุชนาคาลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0999539366
44นายณัฐภัทร ทองธรรมชาติลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0848896134
45นายณัฐพล เจ็งสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0900826752
46นางรัตนา ประกอบลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0830628056
47นางสาวสาลิกา ศรีโพธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0981153358
48นางสาวฌัลลิกา ยอดกันหาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
49นางสาวทิพพา บุษราคัมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0856615148
50นางสาวปวีณรัตน์ บุญญาเบญจศีลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0886363259
51นายสุขสันต์ ตวงโชคดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานด้าน ICT0876699939
52นายจำลอง เกษมรัตน์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างสี0880132247