ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายจำนงค์ สุดาเดชผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประพฤทธิ์ บุญอำไพรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งา่นการเงินและบัญชี0819462302
3นายสุรบัญชา วิชิตพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนดูแลรับผิดชอบกลุ่มแผนฯ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0883585475
4นางสาวศรีประภา สิมาจารย์ศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5นางพรทิพย์ ศีตะโกเศศนักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการนักวิชาการศึกษา0897945358
6นายสวรรค์ เจริญทัพนักวิชาการเงินและบัญชี --ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและบัญชี0891330017
7นางสาวยุวดี วิวัฒนปฐพีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.บ.,ศษ.บ.ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ091 7456699, 099 2541993 025934413 ต่อ 203
8นางพิมพ์ใจ กองช่างนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0864076239
9นายคงกฤช สว่างศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ ict0865081330
10นางสาวฌัลลิกา ยอดกันหาศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
11นางสาวจุฑามาศ รักษาสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
12นางรดีวันต์ ปิ่นแก้วเกียรติ์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
13นางเขมิกา อารีญาติศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
14นางสุรัสวดี จันทรกุลศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0893129670
15นางสาวรุ่งพิรุณ เสลากลางศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางณัฐนันท์ หอมชื่นศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0898912750
17นางอมรรัตน์ งามบุญสร้างศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวอมรัชญา ชินศรีศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางลำเพย สนธิศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0819315642
20นางสาวการะเกด โกสวัสดิ์นักจัดการงานทั่วไป --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
21นางสาวนันทนา แสงจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0819013870
22นางศิริญญา แก้วเงินลาดนักวิชาการพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและพัสดุ0863638035
23นางกมลพีรญา วงศ์ชัยณิชชกุลนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
24นายนภาดล ศรีดีนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวนุสรา ลำใยนักทรัพยากรบุคคล --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล-0853571081
26นางสุกัญญา แกล้วกล้านักทรัพยากรบุคคล ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 6 วบุคลากร 6 ว
27นางอารีย์ ชมสุทธานักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคลากร02 5934413 ต่อ 305,306
28นายบัณฑิต แกล้วกล้านักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0851613776
29นางสาววีรวรรณ บุญฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานจัดสรรงบประมาณ ติดตาม02-5816047
30นางสาวประไพ รุจิฉายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
31นางสาวพัทธ์วิรา พัฒนอัศพงศ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0906475356
32นางกิตติ์ชญาห์ โมรานักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
33นางมล.สิริลักษณ์ สุขสวัสดิ์นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางประทิน เย็นทรวงนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาวิชาการ0897960581
35นางสาวสมใจ แก้วเมตตานักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา-0890459268
36นางช่อลดา ทองผิวนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการ0866207055
37นายสวัสดิ์ สว่างอารมณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบ0813088977
38นางนิตยา โทนทองเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ0896705755
39นางสาวอรทัย หล่อสันติสุขเจ้าพนักงานธุรการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณ ข้อมูล ติดคาม-
40นางภัทรลดา ราษฎร์นิยมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0819013870
41นายบัณฑิต วิวัฒสวัสดินนท์ลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานธุรการ30870185305
42นางสาวพนิดา ฮุนนางกูรลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
43นายสุวิทย์ พันธ์ขาวลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0898128177
44นายชาตินันต์ สามคุ้มพิมพ์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการช่างไฟฟ้า0841552643
45นายรัฐภูมิ นุชนาคาลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0999539366
46นายณัฐภัทร ทองธรรมชาติลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0848896134
47นายณัฐพล เจ็งสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0900826752
48นางรัตนา ประกอบลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0830628056
49นางสาวธิติกาญจณ์ สุดโทลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0841487152
50นางสาวทิพพา บุษราคัมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0856615148
51นางสาวสาลิกา ศรีโพธิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0981153358
52นางสาวอรพลิน ดอกงามลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานด้านธุรการ/วิชาการ
53นางสาวปวีณรัตน์ บุญญาเบญจศีลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0886363259
54นายสุขสันต์ ตวงโชคดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานด้าน ICT0876699939
55นายจำลอง เกษมรัตน์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการช่างสี0880132247