ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชนาธิป สำเริงผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ. ศษ.ม. Ph.D.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0 2523 3348 ต่อ 105
2นายวิรุฬห์ แสงงามรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการวท.บ. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0 2523 3348 ต่อ 118
3นางเกศรินทร จิตรสิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
4นางพวงเพชร แสงส่องนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 0
5นางนพวรรณ แสงจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0 2523 3348 ต่อ 107, 108, 117
6นางสาวลักขณาวรรณ ภู่สารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0 2523 3348 ต่อ 110
7นางตวงรักษ์ รับพรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
8นางสาวศรีบังอร พัวพงษ์ไพโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0 2523 3348 ต่อ 115
9นางจิตสุภา อนุรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
10นางสายชล จั่นทองคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
11นางสาวกัตติกา สกุลสวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.บ. ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
12นางสาวไอลดา คล้ายสำริดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
13นางสาวนฤมล ธนสีลังกูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
14ว่าที่ร้อยตรี นันทเดช โชคถาวรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
15นางสาวพิไลภรณ์ ตระกูลพันธุ์เลิศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 0
16นางภาวนา มหาวัตรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 0
17นางบุญส่ง ทองระย้านักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0 2523 3348 ต่อ 107, 108, 117
18นางพัชรี เรืองรุ่งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0 2523 3348 ต่อ 107, 108, 117
19นางใกล้รุ่ง อุทัยศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0 2523 3348 ต่อ 109, 114, 119
20นางณัฐกานต์ อนันตโทนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0 2523 3348 ต่อ 109, 114, 119
21นางกมลภา วงศ์เหลืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0 2523 3348 ต่อ 109, 114, 119
22นางพิมพ์ลพัส มงคลภคบัณฑิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล0 2523 3348 ต่อ 109, 114, 119
23นางเสมอใจ ธิไชยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0 2523 3348 ต่อ 110
24นางอรณิช ลีลาไวนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0 2523 3348 ต่อ 110
25นายอรรถพงศ์ สุขสมนิตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน0 2523 3348 ต่อ 110
26นางประภาพรรณ วุฒิเอกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
27นางรัชฎาพร ไชยรสนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
28นางโศภาวรรณ แจ้งพุ่มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
29นางอรพิน มีวิชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
30นายวัลลภ ชาวหวายสอนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0 2523 3348 ต่อ 106, 113
31นายเกรียงไกร พุทไธวัฒน์นายช่างเทคนิค ชำนาญงานวศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 123
32นางทิพรัตน์ คงเมืองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0 2523 3348 ต่อ 112, 120, 122
33นางวันเพ็ญ คำจันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 0
34นางวัลลภา สายสุวรรณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 0
35นางสมปอง มีสมมนต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0 2523 3348 ต่อ 109, 114, 119
36นางกรรณิกา เถาปฐมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0 2523 3348 ต่อ 110
37นางวันทนา สุขษาสุณีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0 2523 3348 ต่อ 111 , 121
38นางหัทยา ทองสุขเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0 2523 3348 ต่อ 107, 108, 117
39นายชัยวัฒน์ วงศ์กวนลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 123
40นายจินดา แย้มเนตรลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 123
41นายธงชัย เอี่ยมเสริมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 123
42นายการุญ การสมธรลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 123
43นายพงษ์เอก สิงห์น้อยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 123
44นางบุษบา กันเกษพิมพ์ลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 0
45นางพรพรรษา ทัศนศรีลูกจ้างประจำ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0 2523 3348 ต่อ 0