ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษาปทุมธานี
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางงามพิศ ลวากรผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.เขต0814526373
2นายนิคม กกขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่ม0832233350
3นางสุนันทา วิชัยขัทคะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่ม0879995815
4นางเพ็ญศรี ศิริวรรณนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีผอ.กลุ่ม0617121118
5ว่าที่ร.ต.หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่ม0825445922
6นางสาวแก้วตา ไพรงามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่ม0891728044
7นางสาวกัญญญาลักษณ์ กุลโสภิตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่ม0909610217
8นายสุรพล สุวรรณแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่ม086-9084190
9นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล081-8448860
10นางสาวเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0949985099
11นางเพชราภรณ์ อยู่นานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0860552724
12นางกอบแก้ว สังข์ทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผล081-4591089
13นายวัชรวิชย์ สิรภัทรวีรกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0925365939
14นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล080-6614321
15นางสาววณภิญา มูสิกะรักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0949985099
16นางขวัญประไพ วิชญคุปต์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08303424331
17นางสาววันเพ็ญ แตงงามนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีICT0839188945
18นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0937270202
19นางสาวดารินทร์ บุญฤกษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในบริหารการเงินและสินทรัพย์081-7334123
20นางสาววธิดา ปรีชานุกูลนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0898974995
21นางสาวปาริชาติ วัดแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0818676924
22นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0865207246
23นางสาวอารี กระจับเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล089-5294714
24นางสาวสุพัตรา หงอกชัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0863939736
25นางสาววชิราภรณ์ แพงทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน025933530
26นายปองพล ธวัลหทัยกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0823591218
27นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0865474414
28นางสาวลำภู สัพโสนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0898127645
29นายอาทิตย์ เงินมากนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0814485850
30นางสาววิสาขา เบ้าทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา084-5187477
31นางสาวขวัญหทัย แพฟืนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0926415464
32นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่ม0895287631
33นายชัชวีร์ อึ่งผิวลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่ม0912618286
34นายธีรภัทร์ แก้วภัคดีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชาสัมพันธ์0926572333
35นางสาวกัญญลักษณ์ คุณชินท์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่ม0944404657
36นายต่อสกุล คณากัณฑ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่ม0983053753
37นางสาวนภาพร ยอดชมภูลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่ม0993438869
38นางสาวกานต์นภัส คชพงษ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่ม0969169519
39นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่ม0615989359
40นางสาวเนตรนภา สวากัลป์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการกลุ่ม0854155907
41นายธีรพงศ์ ภูมิโมไนยลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0955064951
42นางสาวนภาภรณ์ สุขสวัสดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0925060244
43นางสาวขวัญใจ พูนสะผลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0859922858
44นางสาวชญานิศ ไชยชิตลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0865474199
45นางสุชาดา บรรจงลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0961738854
46นายณภัทร ทองธรรมชาติลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการกลุ่ม0801112009
47นายพจน์ จันทบูรณ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0817569266
48นายสุชาติ ภู่เกลี๊ยะลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0942192902
49นายสันติ ปฏิทินลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์ราชการ0979523623