ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 4
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายชัชวีร์ อึ่งผิวไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
2นางสาวพิชญ์สิณี เลี้ยวสุขแสงไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
3นางสาวกัญญลักษณ์ คุณชินท์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
4นางสาวจันทร เจริญพรไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
5นางสาวโชติรส สุขชูศรีไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ0840804094
6นางสาวนภาพร ยอดชมภูไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0993438869
7นางสาวเนตรนภา สวากัลป์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0854159076
8นางสาววรินทร สุวรรณไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9นางสาวการต์นภัส คชพงษ์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0969169519
10นางสุดารัตน์ เอื้อสัจจผลไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
11นางสาวกิตติยา ขรณีย์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
12นางสาวนภาภรณ์ สุขสวัสดิ์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
13นางสาวขวัญใจ พูนสะผลไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
14นางสุชาดา บรรจงไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0627152299
15นางสาวชญานิศ ไชยชิตไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล0865474199
16นายบุญญฤทธิ์ ศรีเมืองไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
17นางสาววัชรี สงวนธนวิทย์ไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
18นายธีระพงศ์ ภูมิโมไนยไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0955064951
19นางสาวพรชนก เครือโชติไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0922489088
20นายณภัทร ทองธรรมชาติไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผน0801112009
21นายรชฏพงศ์ นุชนาคาไม่กำหนด --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นายอภิพรรธ์ หนูโส๊ะรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
23นายสำเริง ตาสว่างรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0835856109
24นายชนวรรชฏ์ พรหมประสาธน์รองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0972808501
25ว่าที่ร้อยที่หญิงวีระพร แฉล้มเขตต์นักวิชาการเงินและบัญชี --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26นางสาวพิสุทธิวิมล นันทะวงศ์นักวิชาการเงินและบัญชี --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นางสาวกันต์กมล สุวรรณ์รงค์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0865207246
28นางสาวแก้วตา ไพรงามนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
29นางสาวปาริชาติ วัดแก้วนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคล
30นางขวัญประไพ วิชญคุปต์นักวิชาการศึกษา --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
31นางสุพิชญา แสนวิชัยเจ้าพนักงานธุรการ --บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0841691685
32นางเพชราภรณ์ อยู่นานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล086-0552724
33นางสุนันทา วิชัยขัทคะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ087-9995815
34นางสาวกัญญาลักษณ์ กุลโสภิตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน081-8132023
35นายสุรพล สุวรรณแสงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา086-9084190
36นางศรัญญา จุลทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0817506919
37นางสาวสุพัตรา เมืองบุญชูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล081-8448860
38นายนิคม กกขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล083-2233350
39นายวิชัย พึ่งบุญไทยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล081-9482131
40นางกอบแก้ว สังข์ทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศ ติดตามและประเมินผล081-4591089
41นายไสว เปรมปรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล089-1471484
42นายธัญพิสิษฐ์ หอมหวลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล080-6614321
43นายอภิชาต พุทธเจริญศึกษานิเทศก์ เชียวชาญวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล0866880540
44นางเพ็ญศรี ศิริวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0813960836
45นางสาวดารินทร์ บุญฤกษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารการเงินและสิทรัพย์081-7334123
46นางสาวอารี กระจับเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล089-5294714
47นายเชาวลิตร บัวสารนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0837982522
48นางสาววิสาขา เบ้าทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา084-5187477
49นางสาวสุปรียา มั่งมีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา087-6830514
50นางสาววีรวรรณ ทรงต่อศรีสกุลนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0865474414
51นางสาวลำภู สัพโสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0898127645
52นายสุชาติ ภู่เกลี๊ยะไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0842192902
53นายพจน์ จันทบูรณ์ไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0817569226
54นางสาวสุชาดา เหมือนแก้วไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ0873421766
55นายต่อสกุล คณากัณฑ์ไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0983053753