ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายดำหริ งิมสันเทียะผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางสาวกัลยาณี นรสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารงานบุคคล/0819942403
3นางสุชีรา มนัสตรงรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน
4นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
5ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัชรกร อาจบำรุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางสาวศจี จีระวุฒินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
9นางสาวจิรภา อ้วนล่ำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางสมลักษณ์ รู้แผนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.จิตรวิทยาการศึกษาพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
11นางสาวกานต์ยุภา ชุ่มสนิทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
12นางศิริมา ทรัพย์พาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคากร
13นางสาวพจนา ปัญจยุทธเวชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.บริหารโรงเรียนหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ
14นายประภัสร์ แสงดานิติกร --ค.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร (ว)นิติกร(ว)
15นางสมฤทัย วัฒนรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ
16นางสาวนาตยา ขันธบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
17นางวันวิสา ขันติวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล
18นางปรานี สุขอุดมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
19นางสุวนี มีแตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวเบญญาภา หลวงราชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
21นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางปรีชยา ยาวุธ ยาวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายทศพล วงษ์เนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการศึกษา
24นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
25นางจินตนา สุขพัทธีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
26นางสมทรง ทองนวลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน
27นางสาวสุพีชา ลำใยผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
28นางสาวหทัย สุทธิธรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางสาวสุพิชชา นิรังศรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางอารี ขันธบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางสาวจีรภา เฉลยกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นายธนศิริ ขำทับน้ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.พลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นายสุรพงษ์ เทียมมโนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
34นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวันนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ
35นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.พัฒนาชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางวิมล สุวัจนีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
37นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ
38นางปิยะรัตน์ บุญใช้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการการจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
39นางน้ำทิพย์ คงเกษมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
40นางปราณี มีชิตสมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ
41นางพนิดา สุดจะคอยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธูรการ
42นางกุลธิดา เจริญไทยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
43นางศิริรัตน์ เหลืองรัตนชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
44นางสายพิณ เที่ยงทัตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน
45นางนพวรรณ ส่งสวัสดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
46นางสาวลาวัลย์ รอดทองดีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ
47นางบุญสม มีกุศลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
48นายสำราญ วาริพินทุลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
49นายสมชาย สุดลอยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพพนักงานขับรถ
50นายรังสรรค์ นพวรรณ์ลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
51นายรุ่ง ผดุงกมลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
52นายบรรจง ศรีคำลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
53นายพิรา ราชสมบูรณ์ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
54นายสาโรจน์ ยิ้มนิลลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง082222222