ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายดำหริ งิมสันเทียะผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางสาวกัลยาณี นรสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารงานบุคคล/0819942403
3นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัชรกร อาจบำรุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นางเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นางสาวศจี จีระวุฒินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
8นางสาวจิรภา อ้วนล่ำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
9นางสมลักษณ์ รู้แผนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.จิตรวิทยาการศึกษาพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
10นางสาวกานต์ยุภา ชุ่มสนิทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การประถมศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
11นางศิริมา ทรัพย์พาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคากร
12นางสาวพจนา ปัญจยุทธเวชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.บริหารโรงเรียนหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ
13นางสาวนาตยา ขันธบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
14นางสมฤทัย วัฒนรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ
15นางวันวิสา ขันติวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล
16นางปรานี สุขอุดมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
17นางสุวนี มีแตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวเบญญาภา หลวงราชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
19นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางปรีชยา ยาวุธ ยาวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางจินตนา สุขพัทธีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
22นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
23นางสมทรง ทองนวลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน
24นางสาวสุพีชา ลำใยผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
25นางสาวหทัย สุทธิธรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางสาวจีรภา เฉลยกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางสาวสุพิชชา นิรังศรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางอารี ขันธบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นายธนศิริ ขำทับน้ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.พลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นายสุรพงษ์ เทียมมโนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวันนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ
32นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.พัฒนาชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
33นางวิมล สุวัจนีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
34นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ
35นางปิยะรัตน์ บุญใช้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการการจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
36นางจุฑามาส เดชบุญเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ
37นางจุฑามาส เดชบุญเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ
38นางน้ำทิพย์ คงเกษมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
39นางพนิดา สุดจะคอยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธูรการ
40นางกุลธิดา เจริญไทยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
41นางศิริรัตน์ เหลืองรัตนชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
42นางสายพิณ เที่ยงทัตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน
43นางนพวรรณ ส่งสวัสดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
44นางสาวลาวัลย์ รอดทองดีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ
45นางบุญสม มีกุศลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
46นายรังสรรค์ นพวรรณ์ลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
47นายบรรจง ศรีคำลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
48นายรุ่ง ผดุงกมลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
49นายสมชาย สุดลอยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพพนักงานขับรถ
50นายสำราญ วาริพินทุลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
51นายพิรา ราชสมบูรณ์ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
52นายสาโรจน์ ยิ้มนิลลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง082222222