ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายดำหริ งิมสันเทียะผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางสาวกัลยาณี นรสิงห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหารงานบุคคล/0819942403
3นางสาวปุณญอุษา ผดุงหมายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4ว่าที่ร้อยตรีหญิง วัชรกร อาจบำรุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นางเสาวลักษณ์ ญาณสมบัติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางสมลักษณ์ รู้แผนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.จิตรวิทยาการศึกษาพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
7นางสมทรง ทองนวลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการดูแลรับผิดชอบกลุ่มอำนวยการ
8นางรัษฎาพร ณ วิพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
9นางสาวศจี จีระวุฒินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ภาษาไทยผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
10นางศิริมา ทรัพย์พาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคากร
11นางปรานี สุขอุดมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
12นางสาวจิรภา อ้วนล่ำนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
13นางสาวพจนา ปัญจยุทธเวชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.บริหารโรงเรียนหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ
14นางสมฤทัย วัฒนรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ
15นางสาวนาตยา ขันธบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
16นางวันวิสา ขันติวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล
17นางสุวนี มีแตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ
18นางสาวเบญญาภา หลวงราชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
19นางปรีชยา ยาวุธ ยาวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางสาวนิรา ขุนทองชมาตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางจินตนา สุขพัทธีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
22นางฐิติญาภรณ์ หาญเจริญวนะภูษิตนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
23นางสาวสุพีชา ลำใยผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล
24นางสาวจีรภา เฉลยกิจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
25นางสาวหทัย สุทธิธรรมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริหารรัฐกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
26นางสาวสุพิชชา นิรังศรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางอารี ขันธบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นายธนศิริ ขำทับน้ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.พลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นายสุรพงษ์ เทียมมโนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางสาวรุ่งสุรีย์ เทียมวันนักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และงบประมาณ
31นางปัทมารัตน์ สุทธิสงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.พัฒนาชุมชนวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
32นางวิมล สุวัจนีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน
33นางสาวพัชรินทร์ นิลพฤกษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ
34นางจุฑามาส เดชบุญเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ
35นางปิยะรัตน์ บุญใช้เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการการจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ
36นางน้ำทิพย์ คงเกษมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นางพนิดา สุดจะคอยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธูรการ
38นางกุลธิดา เจริญไทยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป
39นางศิริรัตน์ เหลืองรัตนชัยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
40นางสายพิณ เที่ยงทัตเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน
41นางนพวรรณ ส่งสวัสดิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน
42นางสาวลาวัลย์ รอดทองดีเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ
43นางบุญสม มีกุศลเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ
44นายสำราญ วาริพินทุลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
45นายสมชาย สุดลอยลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพพนักงานขับรถ
46นายรุ่ง ผดุงกมลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
47นายบรรจง ศรีคำลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
48นายรังสรรค์ นพวรรณ์ลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์
49นายพิรา ราชสมบูรณ์ลูกจ้างประจำ นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง
50นายสาโรจน์ ยิ้มนิลลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง082222222