ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบูรพา พรหมสิงห์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.09-9174-7171
2นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.บ.,ค.ม.(การบริหาร การ ศึกษา)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล0867970315
3นายดิเรก โรจน์ปานรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม. (ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0836034100
4นางศิริรัตน์ ปรีชาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ. (การประถมศึกษา), กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม กลุ่มสาระภาษาไทย รักการอ่าน และงานเลขานุการกลุ่ม089-2400347
5นายกนก คล้ายมุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คบ. (ดนตรีศึกษา),ศศ.ม.(ดนตรี)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-8535262
6นายสุเทพ สภาพอัตถ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), ค.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มอำนวยการ086-5124891
7นายสุเทพ มะลิวัลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษน.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0815861091
8นายสมจิตร์ หามนตรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม., (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มนโยบายและแผน091-7354838
9นางสุชานรี แสนทวีสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), คม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-4414671
10นายเกริกฤทธิ์ พ่วงสมจิตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานเอกชน0837024987
11นางชมาภรณ์ ศรีสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,(การจัดการ), ค.บ. (ประถมศึกษา), ค.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับ ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยตรวจสอบภายใน089-7606401
12นางสาววลี ชุมพรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการประชาสัมพันธ์0897691865
13นางรุจิเรข พุ่มวันเพ็ญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบช.บ., ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง, งานวิทยฐานะ085-1799180
14นายสมจิต สิงห์ทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม), ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา093-5591451
15นางพัชรา สัยยะนิฐีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การช่วยราชการ การลาออกจากราชการ081-4990326
16นางสาวอุไรวรรณ วงษ์แหยมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห๋และพัฒนานโยบายทางการศึกษา084-6494254
17นางจินตนา ขันธพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(วิทยาการจัดการ) ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089-4151270
18นายวิเชียร จั่นบำรุงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ-เนตรนารี, งานกีฬา, งานแนะแนวการศึกษา, งานสิ่งแวดล้อม094-5531322
19นางธนนันท์ ทองศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการพิเศษ, งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา092-6533494
20นายวัชระ ทองนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา, ศษ.ม. การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ080-9365676
21นางขนิฏฐา ทองเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตร ปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ค่านิยม 12 ประการ098-2514047
22นางสาวอุษา วีระสัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศษ.บ., กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลทางการศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา081-7015389
23นางสมใจ นรินทร์นอกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(เทคโนฯ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการศึกษาปฐมวัย, เศรษฐกิจพอเพียง, งานอาชีพ099-1865559
24นางศิริพร พงษ์แตงศึกษานิเทศก์ --ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ089-2155798
25นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., คม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพการศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ081-3643369
26นางพินิจ แสงอรุณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.(คณิตศาสตร์), ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนประชารัฐ, DLTV, DLIT, โรงเรียนขนาดเล็ก081-8065701
27นางสาวนภาพร สิทธาวัฒนาเดชานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป095-2464915
28นางสาวฐาปนา มกรนันทน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน/งานสวัสดิการ096-2454654
29นางสาวจำลอง สัมมาตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการ, งานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา, สรรหาและเลือกคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)081-6991990
30นางเตือนใจ สุขสมศักดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.(คหกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ-เบิกจ่ายงบลงทุนค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง, สร้างรหัสผู้ขาย, จองเงินเบิกจ่ายเงินในระบบ e-GP089-5376816
31นางณัฐฑิตา ธนรัชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), ค.ม. (บริการการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำทะเบียนคุมเงินทดรองราชการ, อนุมัติวางฎีกาเบิกเงินค่าจ้างนักการภารโรง ค่าจ้างพี่่เลี้ยงเด็กพิการ085-8083403
32นางภาริณี แซ่วุ่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.,(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี0891281653
33นางจินตนา ภาคไพศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เงินยืมราชการ087-7136331
34นางสาวเนาวรัตน์ สุขสัมฤทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน กบข. เขียนเช็ค จ่ายเช็ค087-1177201
35นางสาวนงลักษณ์ นิลบดีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(รัฐศาสตร์),บธ.บ. (บริหารทั่วไป), ศษ.บ. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ดำเนินการเรื่องราชพัสดุ การขอใช้ การรื้อถอน การจำหน่าย, จัดทำรายงานการเงินในระบบ G-FMIS091-0287226
36นางกุลกาณ อุทศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการและครูบุคลากรทางการศึกษา, งานคัดเลือกและสอบแข่งขัน080-7662642
37นางสาวภวริศา สมานหมู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ. (การประถมศึกษา), กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลจัดทำข้อมูลพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ, จัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ085-9137129
38นางสุชีรา พงษ์สังข์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี098-2816648
39นางสาวมยุรี สีลำเนานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ, อัตรากำลัง063-1878925
40นางจันทร์วิไล ไกรสมภาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนบ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน, บัญชีถือจ่าย084-6494604
41นางอุดมลักษณ์ จุฑาเกตุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน งานระบบอิเล็คทรอนิคส์ กคศ. 16087-5289269
42นางภิรมย์ งามสงวนปรีชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสรรหาพนักงานราชการ จัดทำข้อมูลระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)089-9003979
43นายสายชล สงวนทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการพัฒนาฝึกอบรม ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา089-0763131
44นายวิชา บุญครอบนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, สืบสวนข้อเท็จจริง, สอบสวนความรับผิดทางละเมิด, การดำเนินการทางวินัย081-8240467
45นายกันตวีร์ พรหมทองรักษ์นิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, สืบสวนข้อเท็จจริง, สอบสวนความรับผิดทางละเมิด, การดำเนินการทางวินัย093-8486281
46นางธิดา ห่วงศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0818598256
47นางรุ่งรัชนี จุลโลบลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. (บริหารการจัดการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห๋และพัฒนานโยบายทางการศึกษา081-3844255
48นางนิสากรณ์ สุภาพจน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน085-1746225
49นางณัฎฐ์สุมน นันทิชาธนาศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน061-8589977
50นางศรันยา หอมประเสริฐนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0813737128
51นางวรนุช โลมาแจ่มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสุขภาพอนามัยนักเรียน, การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน, โครงการเกษตรเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน089-0717794
52นางพจมาน มีระลึกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,ศึกษาวิเคราะห์ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา090-9439535
53นางน้องนุช อมาตย์สมบัตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0838464184
54นางสาวมณี สุขสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน094-9514154
55นางประภัสสร เปรมไสยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. (ธุรกิจการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง, บันทึกการรประชุมสภากาแฟ086-7508464
56นางรุ่งรัตน์ เราเจริญศิลป์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ090-4294207
57นางกาญจนา ฉุยกำเหนิดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.,(การจัดการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ, การขอพระราชทานเพลิงศพ, การขออนุญาตไปต่างประเทศ089-5281323
58นางสมศรี กระแสขันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0866123040
59นางณัฐพร ไตรวัยเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานคบ. (สังคม), ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายงบดำเนินการของสำนักงาน, ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์, จำหน่ายพัสดุชำรุด081-7942031
60นางศิริรัตน์ ปรีชาครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษค.บ. (ประถมศึกษา), กศ.บ. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการศึกษาพิเศษ, พัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย, โครงการพัฒนานักเรียนที่มีปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้089-2400347
61นางสาวทอฝัน เมธีปฏิภานครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโรงเรียนคุณธรรม, โรงเรียนสุจริต, โรงเรียนวิถีพุทธ081-4922762
62นางสาวทิพวรรณ กุฎีพันธ์ครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0818997015
63นางสาวจารุวรรณ ปัทมากรครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญงานศษ.บ (บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อำนวยการ0897611070
64นางอัมพร สุขพร้อมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลรับ-ส่งหนังสือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์, ควบคุมวันลา, เบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มงานบริหารบุคคล062-3389973
65นางสาวจุฑามาศ ตรีศัพท์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสารบรรณกลุ่ม094-3243344
66นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑาลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสารบรรณกลุ่ม081-9488533
67นางสาวดารณี แซ่จึงลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประสานงาน/ประชาสัมพันธ์097-2319362
68นางสาวภัทรภา ทรงโภคลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-ส่งหนังสือกลุ่ม, ดูแลห้องพัสดุ, ทำทะเบียนคุมพัสดุสำนักงาน, ทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน089-0628934
69นางสาวธนาภรณ์ แซ่จึงลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา088-5976673
70นางสาวณัฐลักขณา พุทธิพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาสารบรรณกลุ่ม, ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา, ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา087-4054412
71นายสุธี สุวรรณภาพลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-9945318
72นายมณี ทรัพย์ผลลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087-0039191
73นายบัญชา พิศาภาคลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์ ทำความสะอาดด้านหลังห้องประชุมใหญ่061-2495288
74นายประมวล เนื่องอุทัยลูกจ้างประจำ --คอมพิวเตอร์ศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ089-0280865
75นายสมาน บุญประกอบลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์087-0155465
76นางสาวกมลพร ทองผิวเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช. ปวส. บธ.บ.คอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0982565153
77นางสาวนพรัตน์ แจ่มกฐินลูกจ้างชั่วคราว --มัธยมศึกษาปีที่ 6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาดสำนักงาน086-1233875
78นางทับทิม ทรัพย์วัดลูกจ้างชั่วคราว --ป.6บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาดสำนักงาน0861299916
79นายพรรณชา เกียรติไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --ประถมศึกษาปีที่ 4บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการรักษาความปลอดภัย093-9914470
80นายธนกฤต คำเปล่งลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการรักษาความปลอดภัยและดูแลต้นไม้ในสำนักงาน096-0168857