ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.บ.,ค.ม.(การบริหาร การ ศึกษา)บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลงานบริหารบุคคล0867970315
2นายกนก คล้ายมุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ คบ. (ดนตรีศึกษา),ศศ.ม.(ดนตรี)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา081-8535262
3นายสุเทพ สภาพอัตถ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), ค.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกำกับ ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มอำนวยการ086-5124891
4นายสมจิต สิงห์ทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ.(เทคโนโลยีและนวัตกรรม), ศศ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา093-5591451
5นางสาวอุไรวรรณ วงษ์แหยมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห๋และพัฒนานโยบายทางการศึกษา084-6494254
6นางสุชานรี แสนทวีสุขนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป), คม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากำกับ ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา086-4414671
7นางชมาภรณ์ ศรีสุขนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,(การจัดการ), ค.บ. (ประถมศึกษา), ค.ม. (บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในกำกับ ดูแล แนะนำ ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยตรวจสอบภายใน089-7606401
8นายสายชล สงวนทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(พัฒนาชุมชน)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลการพัฒนาฝึกอบรม ประชุมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา089-0763131
9นางพัชรา สัยยะนิฐีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง การช่วยราชการ การลาออกจากราชการ081-4990326
10นางรุจิเรข พุ่มวันเพ็ญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบช.บ., ศษ.บ.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง, งานวิทยฐานะ085-1799180
11นางจินตนา ขันธพัฒน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(วิทยาการจัดการ) ป.บัณฑิต (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ089-4151270
12นางธนนันท์ ทองศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป), ศศ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการพิเศษ, งานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา092-6533494
13นายวัชระ ทองนิลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ. ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา, ศษ.ม. การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนสุจริต โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนวิถีพุทธ080-9365676
14นางสาวเพ็ญพรรณ กรึงไกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., คม.(การวัดและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการประกันคุณภาพการศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ081-3643369
15นางสาวอุษา วีระสัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศษ.บ., กศ.ม.(การวัดผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลทางการศึกษา, กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์/สังคมศึกษา081-7015389
16นางศิริพร พงษ์แตงศึกษานิเทศก์ --ค.บ. (ภาษาอังกฤษ), การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ089-2155798
17นางขนิฏฐา ทองเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ. (การศึกษาปฐมวัย), ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตร ปฐมวัย บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ค่านิยม 12 ประการ098-2514047
18นางสาวจำลอง สัมมาตรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการ, งานมาตรฐานเขตพื้นที่การศึกษา, สรรหาและเลือกคณะกรรมการ (ก.ต.ป.น.)081-6991990
19นางสาวฐาปนา มกรนันทน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน/งานสวัสดิการ096-2454654
20นางสาวนภาพร สิทธาวัฒนาเดชานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานบริหารทั่วไป095-2464915
21นางสาวเนาวรัตน์ สุขสัมฤทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินเดือน ค่าจ้างประจำ เงินวิทยฐานะ ค่าตอบแทนรายเดือน กบข. เขียนเช็ค จ่ายเช็ค087-1177201
22นางภาริณี แซ่วุ่งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบช.บ.,(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี0891281653
23นางอุดมลักษณ์ จุฑาเกตุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ การเลื่อนขั้นเงินเดือน งานระบบอิเล็คทรอนิคส์ กคศ. 16087-5289269
24นางภิรมย์ งามสงวนปรีชานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสรรหาพนักงานราชการ จัดทำข้อมูลระบบบริหารงานบุคคล (HRMS)089-9003979
25นางสาวภวริศา สมานหมู่นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ. (การประถมศึกษา), กศ.ม. (การศึกษาผู้ใหญ่)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลจัดทำข้อมูลพิจารณาความดีความชอบลูกจ้างประจำ, จัดทำบัญชีถือจ่ายลูกจ้างประจำ085-9137129
26นางสาวมยุรี สีลำเนานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ, อัตรากำลัง063-1878925
27นางสุชีรา พงษ์สังข์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี098-2816648
28นางจันทร์วิไล ไกรสมภาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนบ.(นิติศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือน, บัญชีถือจ่าย084-6494604
29นางกุลกาณ อุทศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.การศึกษาปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานแต่งตั้ง ย้าย โอน ข้าราชการและครูบุคลากรทางการศึกษา, งานคัดเลือกและสอบแข่งขัน080-7662642
30นายวิชา บุญครอบนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, สืบสวนข้อเท็จจริง, สอบสวนความรับผิดทางละเมิด, การดำเนินการทางวินัย081-8240467
31นายกันตวีร์ พรหมทองรักษ์นิติกร ปฏิบัติการน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย, สืบสวนข้อเท็จจริง, สอบสวนความรับผิดทางละเมิด, การดำเนินการทางวินัย093-8486281
32นางนิสากรณ์ สุภาพจน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน085-1746225
33นางธิดา ห่วงศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0818598256
34นางรุ่งรัชนี จุลโลบลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม. (บริหารการจัดการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห๋และพัฒนานโยบายทางการศึกษา081-3844255
35นางณัฎฐ์สุมน นันทิชาธนาศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.(คอมพิวเตอร์ศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน061-8589977
36นางศรันยา หอมประเสริฐนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0813737128
37นางวรนุช โลมาแจ่มนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสุขภาพอนามัยนักเรียน, การพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน, โครงการเกษตรเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน089-0717794
38นางสมศรี กระแสขันธ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0866123040
39นางพจมาน มีระลึกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน,ศึกษาวิเคราะห์ส่งเสริม สนับสนุนและดำเนินงานเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา090-9439535
40นางน้องนุช อมาตย์สมบัตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0838464184
41นางประภัสสร เปรมไสยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. (ธุรกิจการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง, บันทึกการรประชุมสภากาแฟ086-7508464
42นางรุ่งรัตน์ เราเจริญศิลป์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ090-4294207
43นางสาวมณี สุขสวัสดิ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ. การจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสำนักงาน094-9514154
44นางสาวทิพวรรณ กุฎีพันธ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0818997015
45นางสาวจารุวรรณ ปัทมากรเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศษ.บ (บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์อำนวยการ0897611070
46นางณัฐพร ไตรวัยเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานคบ. (สังคม), ศศ.ม. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายงบดำเนินการของสำนักงาน, ทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์, จำหน่ายพัสดุชำรุด081-7942031
47นางสาวศศินา อารีจิตพานิชพนักงานราชการ --วท.บ. (จิตวิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา095-59241615
48นางอัมพร สุขพร้อมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลรับ-ส่งหนังสือระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์, ควบคุมวันลา, เบิกจ่ายพัสดุของกลุ่มงานบริหารบุคคล062-3389973
49นางสาวกุหลาบ สุพัฒฑาลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสารบรรณกลุ่ม081-9488533
50นางสาวจุฑามาศ ตรีศัพท์ลูกจ้างชั่วคราว --นิเทศศาสตร์ โฆษณาประชาสัมพันธ์บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานสารบรรณกลุ่ม094-3243344
51นางสาวดารณี แซ่จึงลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. คอมพิวเตอร์ศึกษาบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประสานงาน/ประชาสัมพันธ์097-2319362
52นางสาวภัทรภา ทรงโภคลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ. การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-ส่งหนังสือกลุ่ม, ดูแลห้องพัสดุ, ทำทะเบียนคุมพัสดุสำนักงาน, ทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน089-0628934
53นางสาวธนาภรณ์ แซ่จึงลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ. (พัฒนาชุมชน)บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการศึกษา088-5976673
54นางสาวณัฐลักขณา พุทธิพัฒน์ลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาสารบรรณกลุ่ม, ขออนุญาตซื้อแบบพิมพ์ทางการศึกษา, ขออนุญาตพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา087-4054412
55นายมณี ทรัพย์ผลลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ087-0039191
56นายสุธี สุวรรณภาพลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาปีที่ 6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-9945318
57นายประมวล เนื่องอุทัยลูกจ้างประจำ --คอมพิวเตอร์ศึกษาขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ089-0280865
58นายบัญชา พิศาภาคลูกจ้างประจำ --ปวช.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์ ทำความสะอาดด้านหลังห้องประชุมใหญ่061-2495288
59นางสาวกมลพร ทองผิวเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวช. ปวส. บธ.บ.คอมพิวเตอร์บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0982565153