ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาอ่างทอง เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมงคล รุ่งสว่างผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงาน สพป.อ่างทอง0659539490
2นายสมเกียรติ แก้วมณีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0815150360
3นางเฉลียว เอี่ยมสกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0817053134
4นายสุชาติ ทองมารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มภารกิจ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0896779964
5นายโสรส มั่นดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารงานกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ0818524263
6นางมานพ มณีโชตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษป.บัณฑิต,ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ0861298731
7นางชลธิชา พงศ์ศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษพศ.บ.,กจ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898010630
8นางนันทยา โสภณสรัญญานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0839877959
9นางนิทรา อุ่นทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0891129103
10นางสาวหทัยรัตน์ ลักษณะจินดานิติกร ชำนาญการพิเศษนิติศาสตร์มหาบัณฑิต(น.บ.)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและงานนิติกร0830140148
11นางสาวอารีย์ บุญเสริมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานวิบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน0871258745
12นางสมคิด ชีระภากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0823568144
13นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0867833684
14นางจันทรา จันท์พันแจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.,บธ.บ.,ศษ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0861365445
15นางสาวกิติวรรณ กองสุผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาสื่อนวัตกรรมการนิเทศการศึกษา0922839615
16นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810522637
17นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0916984225
18นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหัวหน้างานหลักสูตร หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาไทย โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.0985401445
19นายณรงค์ สังข์สอาดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0867640998
20นางสาวสุประวีณ์ ทิพย์พิมลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการการจัดการทั่วไป (บธ.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการมาตรฐานสำนักงาน0924428877
21นางปริฉัตร เผยศิรินักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานวันสำคัญ งานเปิด-ปิดภาคเรียน0655932295
22นางสุณี บุญเลิศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป0945606129
23นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชตินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธํ0826323382
24นางอังคณา อินท์สุวรรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศษบ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS0818998949
25นางสาวสุภา พงษ์หวั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการป.บัณฑิต,ศศ.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0812937459
26นางสายสุนีย์ ควรมิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษปว.ค.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชี0881865145
27นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0812967021
28นางสาวสุพัตรา อวยชัยนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0625396654
29นางอรนุช ชูเทียนนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการปว.ค.,บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0892117479
30นางสาวชุติพร โดษะนันทน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0864149175
31นางสาวอภิญญา บุญประกอบนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0821975776
32นางสาวฐิติมา ชนะพาลนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเงินเดือน0800439126
33นางสาวอนุสสรา จ้นทนะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ0872755578
34นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง เงินเดือน บรรจุแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา089 805 6562
35นางสาวเจริญ วงษ์อ่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0891663698
36นายชัยรัตน์ คงมีนิติกร ชำนาญการนบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย กฎหมายและคดี0829993963
37นายจิรภัทร กุลบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา/ งานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา/ งานจัดตั้ง ยุบ รวม โรงเรียนขนาดเล็ก0885385298
38นางสาวปวีณา ฤทธิสนธ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิต (บช.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0877697559
39นางไพฑูรย์ จิตใสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0947422998
40นางสาวจงกล จิตร์สมพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานวิชาการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0960968966
41นางนพมาศ แจ่มกระจ่างนักวิชาการศึกษา --ศษ.บ.(จิตวิทยาและการแนะแนว)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักจิตวิทยานักเรียนในสังกัด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0870609493
42นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0891291619
43นายสุขเกษม พันธ์นานักวิชาการศึกษา ชำนาญการพช.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ลูกเสือ0860346485
44นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอาหารกลางวัน โรงเรียนพระราชทาน นักเรียนพระราชทาน0922682247
45นางสาวชลิดา ละม้ายพันธุ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน พัสดุและทรัพย์สิน รวมทั้งบริหารด้านอื่น ๆ0875160961
46นายอำนาจ เรืองรักษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานอาคารสถานที่/งานสาธารณูปโภค/แต่งตั้งกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน0861350601
47นางสาวกิตติยากร บุญอนันต์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการกลุ่ม0890908268
48นางสาวพรพิมล เวทยสุขุมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่ม งานระเบียนแสดงผลการเรียน0806685026
49นางวนิดา อุดมวิชิตกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและรายงาน0860308266
50นายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้มเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและรายงาน0867530334
51นางสาวกัลยรักษ์ เรียบร้อยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและรายงาน0894569661
52นางวราภรณ์ บุญใสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส., บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ0860962148
53นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช., ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน0818516971
54นางอัมพรรณ หอมกรุ่นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0865607293
55ว่าที่ร.ต.หญิง สตรีรัตน์ สีขมิ้นลูกจ้างชั่วคราว --อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (อศบ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0902340290
56นางสาวกนกรัตน์ ทองดีลูกจ้างประจำ --ปวส., บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด0804362777
57นายเฉลิมวุฒิ ดีนุชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด0918395774
58นางสาวกมลพรรณ สินนอกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ กลุ่มอำนวยการ0926859593
59นางสาวพิธาร จริยาปัญญาพรลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการการเงิน รับ-ส่งหนังสือ0953596542
60นายวัชรชัย ลายตลับลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0863655079
61นางสมฤดี รอดเสถียรลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล092 7340885
62นายมนัส แย้มสรวลลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการช่างสี ช4 ลูกจ้างประจำ0890824447
63นายธีระ คงสมบูรณ์ลูกจ้างประจำ --ประถมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0817564743
64นายไชยยันต์ ลายตลับลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0812978375
65นายวสันต์ บุญบางลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0899048988
66นายณัฐพงษ์ คำดีรักษ์ลูกจ้างชั่วคราว --ศิลปศาสตร์ การกีฬาบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารและบริเวณ สพป.อ่างทอง0929304975
67นายเอนก พูลเนตรลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0872005194
68นางอุบล ปานพุ่มลูกจ้างชั่วคราว --ป.4บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารและบริเวณ สพป.อ่างทอง0861296908
69นายชลอ อินพลาลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0875883123
70นายปรีดี วัฒนพันธุ์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารและบริเวณ สพป.อ่างทอง099 0069674