ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาอ่างทอง เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมโน ชุนดีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหารงานสพป.อ่างทอง0890909933
2นายศรีรัตน์ รัตนราศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาบริหารจัดการงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0890319333
3นายสมปอง คงอ่อนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา0819477037
4นายนพปฎล บุญพงษ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานกลุ่มบริหารงานการเงินฯและกลุ่มนโยบายและแผน0818517876
5นายสมเกียรติ แก้วมณีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงานกลุ่มอำนวยการ0815150360
6นายโสรส มั่นดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0818524263
7นางมานพ มณีโชตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษป.บัณฑิต,ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป0861298731
8นางชลธิชา พงศ์ศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษพศ.บ.,กจ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0898010630
9นางนิทรา อุ่นทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล0891129103
10นางวิภา สาธิตะกรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0817537095
11นางจันทรา จันท์พันแจ้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ.,บธ.บ.,ศษ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0861365445
12นางสุฑาวรรณ สิริอัคคะโชตินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักประชาสัมพันธํ0826323382
13นายไตรรงค์ เฉวียงหงส์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0810522637
14นางสาวจีราภรณ์ รอดเชื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0916984225
15นางธัญญ์นรี จันทร์เดชาสิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ., ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ0985401445
16นายณรงค์ สังข์สอาดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0867640998
17นายเสนาะ อำไพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0899853964
18นางสุณี บุญเลิศนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป0945606129
19นางสาวกรวิภา แสงนาคนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป0615426552
20นางอังคณา อินท์สุวรรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศษบ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บันทึกบัญชีในระบบ GFMIS0818998949
21นางสาวสุภา พงษ์หวั่นนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการป.บัณฑิต,ศศ.บ.,วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี0812937459
22นางสายสุนีย์ ควรมิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษปว.ค.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการการเงินและบัญชี0881865145
23นางสาวอรุณี จึงสวัสดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี0812967021
24นางอรนุช ชูเทียนนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการปว.ค.,บธบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0892117479
25นางธัญญารัตน์ จันทร์แก้วนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษค.บ.,บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและพัสดุ0818525169
26นางธัมกร ธรณ์ภวัตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา085 060 1835
27นางสาวจงกล จิตร์สมพงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลื่อนขั้นเงินเดือนและบัญชีถือจ่าย0960968966
28นางกมลรัตน์ ชุนดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบัญชีถือจ่าย,เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ,งานระบบจ่ายตรง0817947664
29นางสาวนาถอนงค์ อ่อนจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุลากร089 805 6562
30นางนันทยา โสภณสรัญญานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0839877959
31นางสาวเจริญ วงษ์อ่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร0891663698
32นางสาวหทัยรัตน์ ลักษณะจินดานิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและงานนิติกร0830140148
33นางสาวปราณี อยู่สุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0891553238
34นางสาวอารีย์ บุญเสริมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0871258745
35นางสมคิด ชีระภากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0823568144
36นางเครือมาศ เจียรนัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ. , ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศและรายงาน0841389171
37นางไพฑูรย์ จิตใสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0947422998
38นางสาวบุบผา เพ็งอาทิตย์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0891291619
39นางสาวรัฐพร งามรุ่งโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0922682247
40นางดาวรุ่ง บุญถนอมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา08 9922 4847
41นางอรจิรา พุ่มพฤกษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0867833684
42นางสาวพิธาร จริยาปัญญาพรเจ้าพนักงานธุรการ --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดูแลการทำบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองและรับ-ส่งหนังสือ0953596542
43นางอรุณโรจน์ ปลัดขุนทองเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาดูแลการทำบัตรข้าราชการ หนังสือรับรองและรับ-ส่งหนังสือ0863778644
44นายวัชรชัย ลายตลับเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0863655079
45นางวนิดา อุดมวิชิตกุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและรายงาน0860308266
46นายสุรสิทธิ์ ภูแฉล้มเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและรายงาน0867530334
47นางสาวกัลยรักษ์ เรียบร้อยเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลและรายงาน0894569661
48นางวราภรณ์ บุญใสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส., บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่กลุ่มอำนวยการ0860962148
49นางกมลวรรณ ยี่สุ่นศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช., ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน0818516971
50นางอัมพรรณ หอมกรุ่นเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี0865607293
51นางสาวกนกรัตน์ ทองดีลูกจ้างประจำ --ปวส., บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีด0804362777
52นางสาวธนาพร ลักษณครลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่มบริหารงานการเงิน นำเสนองานของกลุ่ม/จัดเก็บเอกสาร/บันทึกข้อมูลลงระบบอิเล็กทรอนิกส์0628268266
53นายมนัส แย้มสรวลลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0890824447
54นายธีระ คงสมบูรณ์ลูกจ้างประจำ --ประถมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0817564743
55นายไชยยันต์ ลายตลับลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0812978375
56นายวสันต์ บุญบางลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0899048988
57นายเฉลิมวุฒิ ดีนุชลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด0918395744
58นางสาวกมลพรรณ สินนอกลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ กลุ่มการเงิน0926859593
59นางอุบล ปานพุ่มไม่กำหนด --ป.4บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารและบริเวณ สพป.0861296908
60นายชลอ อินพลาไม่กำหนด --ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการรักษาความปลอดภัย0875883123
61นายเสรี ใบบัวลูกจ้างประจำ --มัธยมศึกษาตอนต้นบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการเจ้าพนักงานอัดสำเนา และดูแลทำความสะอาดบริเวณ และห้องประชุม สพป.อ่างทองช่างสีช.4
62นายปรีดี วัฒนพันธุ์ลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาดอาคารและบริเวณ สพป.อ่างทอง099 0069674
63นายเอนก พูลเนตรลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยามรักษาความปลอดภัย0872005194