ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายนิพนธ์ นนธิผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษมบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (บริหารจัดการ สพท.)0867233372
2นายไกรสิทธิ์ เกษีรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มนิเทศ/งาน ICT0812901170
3นางภาวนา นันทศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิติ (บธ.ม.)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-9017663
4นางสาววันเพ็ญ เกตุจิ๋วนักทรัพยากรบุคคล ค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 8 วบุคลากร 8 ว
5นางสาวภคจิรา จันทร์แดงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการนศ.บ,ศบ.มหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์0897428356
6นางสาววรัญญา ฤทธิ์บำรุงนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.,คม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวิทยาฐานะ0897447233
7นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0899017675
8นางสาววัฒมพร คงสมบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ036421681
9นางบังอร เทียนสุวรรณนักวิชาการศึกษา --ค.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนักวิชาการศึกษา 7ว.
10นางชมัยพร อยู่พิทักษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0929514134
11นางเบ็ยจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารสื่อการเรียนการสอน0898150296
12นางชลธิชา กัณฐโรจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบช.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0814959887
13นางสาวไพเราะ ยนต์ประเสริฐนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.,รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการสวัสดิภาพ,งานยานพาหนะ,อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย0892437306
14นางอรทัย อภิบาลปฎมรัฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่าย เงินทุกประเภท เบิก-จ่าย ค่าการศึกษาบุตร0819915934
15นางสาวยุวดี พรรณกุลบดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชีสำนักงานเขต0819471594
16นางสาวศิริพร ชื่นแช่มนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0813023582
17นางธีนิดา จันทนนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
18นางประครอง แก้วดวงเล็กนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน085 1110073
19นางศิริลักษณ์ สายสินธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ค.อ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล,งานวิเคราะห์งบประมาณ0956691647
20นางสุนทรี เหมือนเพ็ชร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนักเรียน ด้านกีฬา คัดเลือกเด็กดีเด่น0922728045
21นางดารนี โพธิ์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหาต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา0927979166
22นางมาลี ธัมสกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศบ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน0866687602
23นางสุมลรัตน์ ปล่องทองนักวิชาการศึกษา --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
24นางพรพิมล พูลพละนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานจัดตั้งโรงเรียนเอกชน งานวิชาการโรงเรียนเอกชน/งานแนะแนว งานคุณธรรม งานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา0818892251
25นางสุนินทา แก้วคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานด้านเอกสาร การจัดการทั่วไป0816638686
26นางอภิษฎา ปิ่นงามเจ้าพนักงานธุรการ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
27นางสุฑาทิพย์ ฉิมสง่าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0935361651
28นางปรีมน ชื่นชีพเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง สพป.ลบ.1 งานประสานงาน,อื่นๆ0816278051
29นางสาวบุณยวันต์ อ่อนน่วมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน0865269786
30นางอรัญญา ทรัพย์สุทธิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ/งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคลากรการศึกษา ข้าราชการบำนาญ0811336871
31นางสาวอารี นาคาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ. ,ป.บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน(ค่าใช้สิย)0871166299
32นางสาวพยุง กล่ำเพ็ชร์เจ้าพนักงานพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
33นางสาวสุจิตรา มั่นสัตย์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานรัฐศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างของเขตและโรงเรียน0822359715
34นางทิพาภรณ์ โสภณลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0955459715
35นางธนิตา เรืองทองลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898073785
36นายมนัส ปั้นสอาดลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0918814051
37นายสมชาย ภูสุวรรณ์ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0871218825
38นายศุภฤกษ์ แสงหิรัญลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการยานพาหนะและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย086-1249420
39นายจรัญ มานิโชลูกจ้างประจำ ปวช.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
40นางกชพรรณ พุกาธรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน0896959264
41นายฝัก ใจร้ายพนักงานราชการ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด086-0026555
42นายชารี สาเข้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0868109224