ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมานพ ษมาวิมลผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการเขตพื้นที่ (บริหารจัดการ สพท.)0845796663
2นายวินัย วรัชยานยนต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการบริหารเขตพื้นที่ดูแลกลุ่มนิเทศตืดตามและประเมินผล/กลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา0898019416
3นายไกรสิทธิ์ เกษีรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ.บริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มนิเทศ/งาน ICT0812901170
4นายนวพล ทัศนศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ กลุ่มบริการการเงินและสินทรัพย์0625622708
5นายชนม์ พานิชชอบรองผู้อำนวยการ สพท. ค.บ.,ค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรีผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดลพบุรี
6นางมาลี สืบกระแสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม./ป.ตรี/ป.โท/ป.เอกผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารกลุ่มนิเทศ/นิเทศกลุ่มภาษาต่างประเทศ/สังคม081-9478655
7นางภาวนา นันทศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิติ (บธ.ม.)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-9017663
8นางสาววันเพ็ญ เกตุจิ๋วนักทรัพยากรบุคคล ค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 8 วบุคลากร 8 ว
9นายกุลจิตต์ รัชดาศิวะกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0891889049
10นางภาสิณี มาตยานุมัตย์นักวิชาการศึกษา --คบ.,ศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนักวิชาการศึกษา7ว.
11นางศรีวิภา สมัครการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ./ศศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้/งานนโยบายทางการศึกษา0863364820
12นางสาววิจิตรา เจือจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.,กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานการประกันคุณภาพในสถานศึกษา087-1203982
13นายณัฐศักดิ์ จันทร์ผลศึกษานิเทศก์ --ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ 8080-2093085
14นางสาวภคจิรา จันทร์แดงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการนศ.บ,ศบ.มหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์0897428356
15นางสาววรัญญา ฤทธิ์บำรุงนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.,คม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวิทยาฐานะ0897447233
16นางสุทิน ราชสารนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ0860401477
17นายบำรุง สุระเวชนิติกร ชำนาญการพิเศษคบ.,น.บ.,ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานวินัยและนิติกร0890305222
18นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0899017675
19นางสาววัฒมพร คงสมบุตรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ036421681
20นายสหรัฐ คงมานะนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.อ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ0970594689
21นางบังอร เทียนสุวรรณนักวิชาการศึกษา --ค.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษนักวิชาการศึกษา 7ว.
22นางชมัยพร อยู่พิทักษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน0929514134
23นางเบ็ยจมาศ อินทร์ฤทธิ์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารสื่อการเรียนการสอน0898150296
24นางสุนทรี ศุภลักษณหิรัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./ศบ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0819482438
25นางชลธิชา กัณฐโรจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบช.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0814959887
26นางวารุณี รักงานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานบริหารการนิเทศ0830335915
27นายสมพงษ์ เพชรหมื่นไวยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา/กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขด้วยวาจาและการศึกษา0854061016
28นายวิบูลย์ ศรีโสภณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม./คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย0895502766
29นางสาวสิริกร กระสาทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนางานวิชาการ0863381905/0817805927
30นางนิตยา ทับพุ่มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯการจัดการศึกษาปฐมวัย/งานประกันคุณภาพการศึกษา0942168785
31นางสาวไพเราะ ยนต์ประเสริฐนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.,รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการสวัสดิภาพ,งานยานพาหนะ,อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย0892437306
32นางอรทัย อภิบาลปฎมรัฐนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับ-จ่าย เงินทุกประเภท เบิก-จ่าย ค่าการศึกษาบุตร0819915934
33นางสาวยุวดี พรรณกุลบดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชีสำนักงานเขต0819471594
34นางสาวศิริพร ชื่นแช่มนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0813023582
35นางธีนิดา จันทนนักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5นักพัฒนาทรัพยากรบุคคล 5
36นางประครอง แก้วดวงเล็กนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน085 1110073
37นางศิริลักษณ์ สายสินธุ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.,ค.อ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล,งานวิเคราะห์งบประมาณ0956691647
38นางดารนี โพธิ์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานป้องกันและแก้ไขปัญหาต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา0927979166
39นางสุนทรี เหมือนเพ็ชร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมนักเรียน ด้านกีฬา คัดเลือกเด็กดีเด่น0922728045
40นางมาลี ธัมสกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศบ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน0866687602
41นางสุมลรัตน์ ปล่องทองนักวิชาการศึกษา --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ 5
42นางสุวรรณ์ สุจริตจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0890635526
43นางพรพิมล พูลพละนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานจัดตั้งโรงเรียนเอกชน งานวิชาการโรงเรียนเอกชน/งานแนะแนว งานคุณธรรม งานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา0818892251
44นางศรีวิภา สมัครการนักวิชาการศึกษา ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 7ศึกษนิเทศก์ 7
45นางสุนินทา แก้วคำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานด้านเอกสาร การจัดการทั่วไป0816638686
46นางอภิษฎา ปิ่นงามเจ้าพนักงานธุรการ --ปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเจ้าหน้าที่ธุรการ 5เจ้าหน้าที่ธุรการ 4
47นางสุฑาทิพย์ ฉิมสง่าเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลธุรการกลุ่ม0935361651
48นางปรีมน ชื่นชีพเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการสารบรรณกลาง สพป.ลบ.1 งานประสานงาน,อื่นๆ0816278051
49นางยุภา โต๊ะเิงินเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ,อื่นๆ08135850318
50นางสาววันเพ็ญ ซองศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่ม0870535339
51นางอรัญญา ทรัพย์สุทธิ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการ/งานสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและบุคลากรการศึกษา ข้าราชการบำนาญ0811336871
52นางสาวบุณยวันต์ อ่อนน่วมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายเงินเดือน0865269786
53นางสาวอารี นาคาเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ. ,ป.บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน(ค่าใช้สิย)0871166299
54นางสาวพยุง กล่ำเพ็ชร์เจ้าพนักงานพัสดุ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่พัสดุ 5เจ้าหน้าที่พัสดุ 5
55นางสาวสุจิตรา มั่นสัตย์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานรัฐศาสนศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้างของเขตและโรงเรียน0822359715
56นางกรรณิการ์ สาเข้มลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาดูแลระบบเครือข่าย0625814663
57นายสุชาติ อ่อนสันทัดลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0927707525
58นางทิพาภรณ์ โสภณลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0955459715
59นางธนิตา เรืองทองลูกจ้างชั่วคราว --ปวช.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898073785
60นางสาวธนวรรณ สุทธิประภาลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0617743903
61นางสาวอรอนงค์ แก้วนิลลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0871218215
62นางธิดารัตน์ ธัมสกุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริม0968988001
63นายไกรสร ลาสุดีลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน0802020773
64นายศุภฤกษ์ แสงหิรัญลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการยานพาหนะและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย086-1249420
65นายสมบูรณ์ ทรัพย์ศิริลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ0894157185
66นายสมบัติ ทรัพย์ศรีเกื้อกูลลูกจ้างประจำ --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการยานพาหนะและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย0879366664
67นายสมชาย ภูสุวรรณ์ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0871218825
68นายมนัส ปั้นสอาดลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้0918814051
69นายประสิทธิ์ นวลรักษาลูกจ้างชั่วคราว --ป.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-9873841
70นายจรัญ มานิโชลูกจ้างประจำ ปวช.นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
71นายสุชาติ ทินสกุลลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานปวส.3นักการภารโรง อำนวยการอาคารสถานที่ทั้งในและนอกอาคารรวบๆสำนักงานๆ0861369592
72นางกชพรรณ พุกาธรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่มนโยบายและแผน/ช่วยงานติดตามประเมิน0896959264
73นายเสนีย์ ศรีดีลูกจ้างชั่วคราว --ป.ตรีบริการงานทั่วไป อำนวยการอาคารสถานที่/ระบบโสตทัสนูปกรณ์ห้องประชุม/อำนวยความสะดวกกลุ่มอำนวยการ0844256561/0864196952
74นางมณีรัตน์ รสอังลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการทำความสะอาดทั่วไป ด้านเอกสารให้บุคลากรในเขต0806642431
75นายฝัก ใจร้ายพนักงานราชการ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการทำความสะอาด086-0026555
76นายชารี สาเข้มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานรักษาความปลอดภัย0868109224