ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายมโน ชุนดีผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.(สังคมศึกษา) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/กลุ่มอำนวยการ08 1852 4866
3นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) / ค.บ. / ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล /วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล08 9900 7380
4นายอนุรัฐ ทิมวัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(เกษตรศาสตร์) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนรก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน08 6607 6146
5นางสาวภัทรพร เกตุเกิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) / ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯO-NET/ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ/KM ฯลฯ08 6129 5904
6นางอรวรรณ ไอยราภิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ./ค.ม./คุรุศาสตร์ดุษฏีบัณฑฺิต ค.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส/วิจัยทางการศึกษา/พัฒนาคุณภาพการศึกษา08 0936 1358
7นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพป.ลบ.2/ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯลฯ/ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน08 9242 1424
8นางสาวลำเพย กลิ่นไทยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้จ่ายเงิน เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS08 9885 1691
9นางศลิษา ล้วนดีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ นำส่งเงิน กบข. เบิกค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ08 9535 3562
10นางกมลรัตน์ ชุนดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ บัญชีถือจ่าย จ.18 / กพ.7(ช่วยราชการ สพป.อ่างทอง)08 1794 7664
11นางสาวอัญชลี เกิดเล็กนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) / กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร / การไปราชการ / งานฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา08 9538 5571
12นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. / ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) / ศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี/รายงานผลการดำเนินงานฯ/แผนจัดชั้นเรียนรายปี/ดูแลระบบ e-MES08 1816 1350
13นางบุณณดา หรุ่นเลิศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การจัดการทั่วไป) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด / ฉก.ชน.08 8329 3166
14นางกรรษพร กระตุดนาคนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาหน.กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา/ลูกเสือ/การรับนักเรียน06 2265 6539
15นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ชีววิทยา) / กศ.ม.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯลฯ08 9809 5507
16นางสมมาตร เพียรชนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่้วไป) / ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระสังคม / งานอาเซี่ยน08 9215 7611
17นางสาวสุกัญญา สมสิงห์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.(การตลาด) / ป.โท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานจัดระบบบริหารฯ,มาตรฐานเขตพื้นที่ เขตสุจริต08 2198 3197
18นายรัฐภูมิ รัศมีเวียงชัยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิทยาศาสตรบัณฑิต (สถิติ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชุมผู้บริหาร,คุมทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง ห้องประชุม,อาคารสถานที่,คณะกรรมการสถานศึกษา083-8694967
19นางสาวธนัทธรณ์ คุ้นมณีทิพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานควบคุมภายใน,งานบันทึกระบบ KRS, พรบ.ข้อมูลข่าวสาร, พรบ.อำนวยความสะดวก และงานที่ได้รับมอบหมาย098-4596541
20นายพชร ลิ้มไธสงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิทยาศาสตร์บัณฎิต สาขาเวชนิทัศน์ (วทบ.เวชนิทัศน์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ของ สพป.ลพบุรี เขต 209 6886 5626
21นายธีรภัทร เฉยแสงนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิศวกรรมบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีรับมอบหมายงานระบบคอมพิวเตอร์ งานระบบe-office งานระบบAmss ฯลฯ0979613723
22นางสาวจุฑารัตน์ ปลื้มมะลังนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ08 2878 8639
23นางสาววิริญจ์ดาว นุใหม่นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบัญชีบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์รับมอบหมายงานการเงินและบัญชี เบิกค่าเล่าเรียนบุตร ค่ารักษาพยาบาล ค่าเช่าบ้าน ค่าสาธารณูปโภค ฯลฯ0846128299
24นางสาวชนิดา วงษ์เนตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานค่ารักษาพบาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร08 7084 4901
25นางสาวสุชาวดี สมิตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบัญชีมหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินงบประมาณ , ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง , ค่าใช้สอย ฯลฯ0649563978
26นางสาวฐิตารีย์ เกิดมาลัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป / บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ กพ.7/อัตรากำลัง /ข้อมูล 10 มิ.ย ครู-นักเรียน08 6751 8078
27นางอรอนงค์ เดชสนธินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการขอมีวิทยฐานะครู/การแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา/พนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน08 9524 8544
28นางลัคณาวรรณ วงษ์บุญมีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา/เครื่องราชอิสริยาภรณ์0 8385 9113
29นายธีระวุฒิ หงษ์คำนิติกร ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ08 6583 1711
30นางอรัญญา อางอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ/งานติดตามประเมินผล09 8269 1534
31นายศิริวัฒน์ ศิริวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา/การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ/การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ08 9236 8827
32นายวรวิน ชุนดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนโรงเรียนแม่เหล็ก/โรงเรียนขนาดเล็ก08 0966 6766
33นางวิมล เรืองงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ/งานจัดทำและเสนอของบประมาณ/งานจัดสรรงบประมาณฯลฯ08 6797 1100
34นางสาวยุวณัฐ อำลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ08 6379 4691
35นางพีรดา มาพรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา/งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา/งานวิเทศสัมพันธ์08 3782 7693
36นางธมลณัฏฐ์ กลับภิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานกีฬา
37นายศรากร อาจสมบุญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิคส์) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกีฬา/โรงเรียนคุณธรรม08 9231 4075
38นางนพรัตน์ ตรงดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการกลุ่ม/ตสน.ตรวจสอบงานการเงิน บัญชี วิเคราะห์วางแผนฯลฯ08 1852 2691
39นางสายรุ้ง หงษ์คำดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศฯ08 6126 2741
40นางสาวปัฐยา สมบัติวงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ/บัญชีถือจ่ายเงินเดือน/บัตรประจำต้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ08 6122 4357
41นางสาวสมฤทัย เรืองงามเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม08 6467 7944
42นางสาวนภาดา โพธิ์ศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่ม/งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย09 6965 6354
43นางสาวเบญจมาศ มาภรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริหารธุรกิจบัณฑิตบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานรับ-ส่งเอกสาร ปฏิบัติงานสารบรรณ งานสารบรรณระบบต่าง ๆ การอนุญาตวันลาฯ ของสถานศึกษา ฯลฯ0894473461
44นายจำเนียร ตะกรุดเงินลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานมัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์/รถตู้08 9994 1290
45นายสุรชาติ บุญอนันต์ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานปวส.(คอมพิวเตอร์)บริการงานทั่วไป อำนวยการอาคารสถานที่/ช่างไฟฟ้า/ประปา/รับ-ส่งไปรษณีย์08 9243 1725