ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาลพบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายต่อศักดิ์ บุญเสือผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญศษ.บ. / กศ.ม. / ค.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.สพป.ลบ.208 1866 0796
2นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.(สังคมศึกษา) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/กลุ่มอำนวยการ08 1852 4866
3นางรัชนี คำศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร/การจัดวางระบบควบคุมภายใน/คำรับรองการปฏิบัติราชการ/มาตรฐาน สพท./ยุทธศา08 1666 5078
4นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) / ค.บ. / ศศ.ม.(รัฐศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล /วางแผน ควบคุม กำกับ ดูแล นิเทศ ติดตาม การปฏิบัติงานของกลุ่มบริหารงานบุคคล08 9900 7380
5นายอนุรัฐ ทิมวัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(เกษตรศาสตร์) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนรก.ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน08 6607 6146
6นางสาวปรางทอง ตรีพงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) / คม.(หลักสูตรและการสอน)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในหน.หน่วยตรวจสอบภายใน ทำแผน ตสน. ตรวจสอบระบบการเงิน บัญชี พัสดุ ฯ08 6617 6016
7นางสาวภัทรพร เกตุเกิดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) / ศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯO-NET/ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมฯ/KM ฯลฯ08 6129 5904
8นายไพโรจน์ วังบรรพ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(สังคมศึกษา) / กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพภายใน/ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้08 5904 2225
9นางอรวรรณ ป้อมดำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษครุศาสตร์บัณฑิต ค.บ./ค.ม./คุรุศาสตร์ดุษฏีบัณฑฺิต ค.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมการศึกษาพิเศษ ผู้ด้อยโอกาส/วิจัยทางการศึกษา/พัฒนาคุณภาพการศึกษา08 0936 1358
10นางชุลีพร สุระโ่ชติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ชีววิทยา) / ศศ.ม.(เทคโนโลยีการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร/เศรษฐกิจพอเพียง/การพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้08 2199 7959
11นางสาวนงค์เยาว์ หลาวเพ็ชรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเลขานุการ ผอ.สพป.ลบ.2/ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาฯลฯ/ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน08 9242 1424
12นางสาวลำเพย กลิ่นไทยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้จ่ายเงิน เบิกเงินผ่านระบบ GFMIS08 9885 1691
13นางศลิษา ล้วนดีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิก-จ่ายเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ นำส่งเงิน กบข. เบิกค่าครองชีพชั่วคราวข้าราชการ08 9535 3562
14นางสาวอัญชลี เกิดเล็กนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป) / กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานพัฒนาบุคลากร / การไปราชการ / งานฝึกอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา08 9538 5571
15นางกมลรัตน์ ชุนดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ บัญชีถือจ่าย จ.18 / กพ.7(ช่วยราชการ สพป.อ่างทอง)08 1794 7664
16นางวินุช อินจงใจนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลสรรหา แต่งตั้ง ย้าย บรรจุ ครู และมาตรา 38 ค.(2)08 9742 4892
17นางสาววันทนา เจริญรัตนตระกูลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ. / ป.บัณฑิต(การบริหารการศึกษา) / ศษ.ม.การบริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายเรียนฟรี 15 ปี/รายงานผลการดำเนินงานฯ/แผนจัดชั้นเรียนรายปี/ดูแลระบบ e-MES08 1816 1350
18นางกรรษพร กระตุดนาคนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาหน.กลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา/ลูกเสือ/การรับนักเรียน06 2265 6539
19นางบุณณดา หรุ่นเลิศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การจัดการทั่วไป) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด / ฉก.ชน.08 8329 3166
20นางสมมาตร เพียรชนะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่้วไป) / ศษ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสาระสังคม / งานอาเซี่ยน08 9215 7611
21นางสาวสุจินดา เนตร์ศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(ชีววิทยา) / กศ.ม.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา/ส่งเสริมพัฒนาการจัดการศึกษาตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ฯลฯ08 9809 5507
22นายวิชา ทำเพียรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(พละศึกษา) / กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหน.กลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา08 1572 1857
23นางสาวสุกัญญา สมสิงห์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.(การตลาด) / ป.โท รัฐศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานจัดระบบบริหารฯ,มาตรฐานเขตพื้นที่ เขตสุจริต08 2198 3197
24นางสาวสุวกัญจน์ หงษ์สิงห์ทองนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.การบริหารธุรกิจ (การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/การควบคุมภายใน/เวรยามรักษาสถานที่ราชการ09 3329 2908
25นายพชร ลิ้มไธสงนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิทยาศาสตร์บัณฎิต สาขาเวชนิทัศน์ (วทบ.เวชนิทัศน์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ของ สพป.ลพบุรี เขต 209 6886 5626
26นายปรีชา ขุนจันทร์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์)/วท.ม.(การจัดการเทคโลโลยีสารสนเทศ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนระบบคอมพิวเตอร์ สพท.และโรงเรียน/ICT /ระบบ Video Conference/DLTV08 1613 0721
27นางสาวจุฑารัตน์ ปลื้มมะลังนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินฯ08 2878 8639
28นางสาวชนิดา วงษ์เนตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานค่ารักษาพบาบาล/ค่าเล่าเรียนบุตร08 7084 4901
29นางสาวศุภรดา งามวิลัยนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ลงข้อมูลตัดจ่ายในระบบ GFMIS/ขออนุมัติเบิกเงินค่าใช้สอย/อนุมัติการรับ-นำส่งเงินในระบบ FGMIS08 2721 4406
30นางสาวพิณทิพย์ นวลจันทร์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การจัดซื้อ จัดจ้าง e-bidding/การเบิกจ่ายวัสดุ08 6209 8938
31นางลัคณาวรรณ วงษ์บุญมีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.(บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนขั้นเงินเดือนครูและบุคลากรทางการศึกษา/เครื่องราชอิสริยาภรณ์0 8385 9113
32นางสาวพัชรี นาเหมืองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ/งานพัฒนาบุคลากร/การขอเพิ่มวุฒิ เปลี่ยนแปลงชื่อ - สกุล08 8419 7176
33นางสาวฐิตารีย์ เกิดมาลัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป / บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ กพ.7/อัตรากำลัง /ข้อมูล 10 มิ.ย ครู-นักเรียน08 6751 8078
34นางอรอนงค์ เดชสนธินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการขอมีวิทยฐานะครู/การแต่งตั้งย้ายผู้บริหารสถานศึกษา/พนักงานราชการ ธุรการโรงเรียน08 9524 8544
35นายธีระวุฒิ หงษ์คำนิติกร ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ08 6583 1711
36นางวิมล เรืองงามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ/งานจัดทำและเสนอของบประมาณ/งานจัดสรรงบประมาณฯลฯ08 6797 1100
37นางอรัญญา อางอนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ/งานติดตามประเมินผล09 8269 1534
38นายวรวิน ชุนดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนโรงเรียนแม่เหล็ก/โรงเรียนขนาดเล็ก08 0966 6766
39นายศิริวัฒน์ ศิริวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา/การจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ/การจัดทำแผนปฏิบัติการฯ08 9236 8827
40นางสาวยุวณัฐ อำลานักวิชาการศึกษา ชำนาญการน.บ.(นิติศาสตร์บัณฑิต)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ08 6379 4691
41นางพีรดา มาพรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมสนับสนุนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา/งานทะเบียนหลักฐานการศึกษา/งานวิเทศสัมพันธ์08 3782 7693
42นางสาวธิมาภรณ์ สมทรงนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเลขาฯ ผอ.สพป.ลพบุรี เขต 208 7889 9203
43นางธมลณัฏฐ์ กลับภิรมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/งานกีฬา
44นายศรากร อาจสมบุญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวท.บ.(เทคโนโลยีเซรามิคส์) / ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกีฬา/โรงเรียนคุณธรรม08 9231 4075
45นางนพรัตน์ ตรงดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) / บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานธุรการกลุ่ม/ตสน.ตรวจสอบงานการเงิน บัญชี วิเคราะห์วางแผนฯลฯ08 1852 2691
46นางสายรุ้ง หงษ์คำดีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานการบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศฯ08 6126 2741
47นางภคพร ภู่แสนสอาดเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.(เลขานุการ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานุธุรการ รับ-ส่ง เอกสาร08 9089 7309
48นางสาวปัฐยา สมบัติวงค์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ/บัญชีถือจ่ายเงินเดือน/บัตรประจำต้วเจ้าหน้าที่ของรัฐ08 6122 4357
49นางสาวสมฤทัย เรืองงามเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการกลุ่ม08 6467 7944
50นางสาวนภาดา โพธิ์ศรีนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบธ.บ.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการกลุ่ม/งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย09 6965 6354
51นางธนิดา ไพรวรรณ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการธุรการกลุ่ม/งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย09 8551 7060
52นายจำเนียร ตะกรุดเงินลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานมัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์/รถตู้08 9994 1290
53นายสุรชาติ บุญอนันต์ลูกจ้างประจำ ปฏิบัติงานปวส.(คอมพิวเตอร์)บริการงานทั่วไป อำนวยการอาคารสถานที่/ช่างไฟฟ้า/ประปา/รับ-ส่งไปรษณีย์08 9243 1725