ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสิงห์บุรี
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิเชฐร์ วันทองผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญปร.ตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้อำนวยการ สพป.สิงห์บุรี081-727407
2นางจุฑาทิพย์ ด่านสกุลเจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน036-511417 ต่อ 1100
3นางสาวอนงค์ บุญเอี่ยมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
4นางสาววิมล อรัญปานนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายในระดับเขตพื้นที่การศึกษา/ระดับสถานศึกษา036-511417 ต่อ 1001
5นางสาวณฐมน ธนูศิลป์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารการศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประชาสัมพันธ์036-511417 ต่อ 1200
6นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิทยาศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ งานประกัน ภาษาอังกฤษ0871186995
7นางเยาวภา รัตนบัลลังค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.นิเทศการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวิจัย พัฒนา ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพฯ036-511417 ต่อ 1020
8นายวิจิตร บัวใหญ่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา036-511417 ต่อ 1020
9นางสาวภัทรรัตน์ แสงเดือนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผลและประเมินผล036511417
10นายพงศ์ณภัทร ดีดพิณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ0861335565
11นายสมชาย พวงโตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนวัตกรรม เทคโนโลยี DLTV/DLIT
12นายพรรษพล ดัดพิณศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษการประถมส฿กษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกัน0808383727
13นางศศิธร ครองศิลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานรับส่งงานในหน้าที่ของฝ่ายบริหาร,งานประชุมภายในภายนอกสำนักงาน036-511417 ต่อ 1200
14นางสาวคณิตฐา คำภาคนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานประชาสัมพันธ์0886166136
15นางฉวีวรรณ โจษจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.การโฆษณาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานระบบบัญชีและบัญชีคงค้าง036-511417 ต่อ 1100
16นางรัตนา ด้วงนารานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง036-5114171300,1400
17นางเบญญาภา เหมือนศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลแต่งตั้ง (ย้าย)บุคลากรทางการศึกษา/คัดเลือกข้าราชการฯ/ประเมินผลงานของบุคคล/ขอมีบัตร/หนังสือรับรอง ฯ036-5114171300,1400
18นางสุรินทร์ พวงทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร036-511417 ต่อ 1300,1400
19นางสุภา จันโทภาสนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ อ.ก.ค.ศ.036-511417 ต่อ 1200
20นางเอื้อนจิต ทองโตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา036-511417 ต่อ 1300,1400
21นางสาวธารทิพย์ แสงสว่างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล036-511417 ต่อ 1300,1400
22นางสายรุ้ง ชื่นชมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.คหกรรมศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนกศจ.036-511417 ต่อ 1200
23นางชนิภา เอี่ยมสุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งบประมาณ036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
24นางสาวสุขวรรณ ทองสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามประเมินผลและรายงานผล036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
25ว่าที่รอ.พงศกร พันแสงนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
26นายสุทธิ ชื่นชมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน/ข้อมูลสารสนเทศสถานสึกษาเอกชน036-511417 ต่อ 3400
27นางสาวสมปอง สักการะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด/ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน/งานความมั่นคงแห่งชาติ036-511417 ต่อ 3100,3300
28นางรุ่งทิพย์ กันภัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.การบัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กพิการ ด้อยโอกาส/แนะแนว/พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน036-511417 ต่อ 3100,3300
29นางภัณฑ์ทิชา อยู่เจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.ปฐมวัยวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางารนส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในด้านต่าง ๆ036-511417 ต่อ 3100,3300
30นางสาวบุศรินทร์ บุญรอดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.รัฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมการจัดการศึกษาเด็กท่มีความสามารถพิเศษ /สถานศึกษาพระราชทาน/ประชาธิปไตย/งานสภานักเรียนฯ036-511417 ต่อ 3100,3300
31นางบุญประกอบ ชีวะธรรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาการส่งเสริมการจัดการศึกษาในด้านต่าง ๆ /ประชาสัมพันธ์และประสานงานเชิงวิชาการ/ศิลปหัตถกรรม036-511417 ต่อ 3100,3300
32นายกฤษดา ดอกพุฒนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0854083259
33นางสาวนันทพร ศิริมาตร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานการจัดการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0636624197
34นางสาวณัฎฐ์นรินท์ ทองประสมเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0880444459
35นางชุติกาญจน์ บุญศรีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการปวช.พาณิชย์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ036-511417 ต่อ 2100 , 036-522923
36นางจารุชา มากพงษ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ036-511417 ต่อ 1100
37นายมานัส นกสีเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสศษ.บ.ประถมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารพัสดุและบริหารสินทรัพย์036-511417 ต่อ 1100
38นายเอกชัย ประสงค์รุ่งสว่างลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์036511417
39นายชัยรัตน์ สีดากุลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์063511417
40นายฉลอง ชูเชิดลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์063511417
41นายคารม วงษ์สนธิ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง036511417 ต่อ 1100
42นายวันชัย ย้มสินลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง036511417 ต่อ 1100
43นายบุญทรง กลับทองลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง036511417 ต่อ 1100