ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธวัช แซ่ฮ่ำผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.087-9692506
2นายชูเกียรติ บุญรอดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.099-4956192
3นางสุภา สดับธรรมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลขอมีบัตรข้าราชการ099-4929366
4นางนันทพร มั่นทัพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรการศึกษา083-0065185
5นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารทั่วไป086-3977497
6นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีระบบงานไอซีที089-6140085
7นางสาวเกศกัญญา อยู่สุขนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ086-8911765
8นางอรุณี กลับดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบัญชีถือจ่าย081-8518954
9นางสาวญาณิศา แสงสว่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากร089-1616073
10นางสาวอุสา กลับหอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน089-6442686
11นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาคุณภาพการศึกษา086-3533627
12นางพิศมัย สีแตงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน085-6017420
13นางสาวประชุมพร ปานเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรภาษาอังกฤษ Boot camp087-0833350
14นางหัทยา เข็มเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรสถานศึกษา085-1288992
15นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกัน082-1993078
16นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา086-1285511
17นางสาวสุพิชญา พันธ์ุฉนวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อ-นวัตกรรม085-4237399
18นางชิวาภรณ์ รัตนศีลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขานุการ ก.ต.ป.น.091-8868692
19นางสาวแคทธียา แสงดาวเทียนศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล080-5681004
20นายธงชัย ศรีทาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร0874044003
21นางจตุพร บรรจงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม089-5497392
22นายภิญโญ จูสีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร089-4943505
23นางสาวนุชรี ด้วงสีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป082-4941692
24นางบุณยนุช ธรรมสะอาดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-8514739
25นางปาณิสรา ตุลพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-8890967
26นายกฤษณะ เพิ่งสงเคราะห์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง089-6094133
27นางกัลยา สุทธิสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ081-7571366
28นางศุภรดา โภคอนันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ ก.พ.7081-8529868
29นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา089-8065848
30นางนัยนา กันภัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากร081-8394986
31นางสาวพรรณทิพา ตรีธนะนิติกร ชำนาญการน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร099-7956951
32นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน081-8909438
33นางวัญชุรี ธูปบูชากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบลงทุน095-5274645
34นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม083-2791591
35นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ082-2369783
36นางรุ่งนภา กลับทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลนักเรียน081-5639706
37นางริญดา สุวรรณอ่อนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลนักเรียน0803639649
38นางกมลชนก ศรีภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ081-9476092
39นางสาวพัชร์รัชฎ์ แสงมณีครู/ครูผู้ช่วย ชำนาญการพิเศษบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือนลูกจ้าง081-3794361
40นางสาวธัญญารัตน์ นระนวลลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกจ่ายสวัสดิการ ค่าสาธารณูปโภค089-0883796
41นางทัชชา เรือนงามลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการการเงิน089-5300443
42นางสาวมินตรา กันเกตุลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี การเงิน082/0872508
43นางสาวปิยพร สุขปรีดาลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน084-4600666
44นางฐิติรัตน์ ถาวรณาลูกจ้างชั่วคราว --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ การเงิน094-6244199
45นางพิชชากรณ์ คุ้มมณีลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ/งานเอกสาร089-8017983
46นางสาวธีราพร เกตุสำราญลูกจ้างชั่วคราว --วท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม/ธุรการกลุ่ม086-0634282
47นางสาวนิจกมล แดงดงลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานนักจิตวิทยา/ธุรการกลุ่ม091-0728928
48นายเอกรินทร์ ศุภนครลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานธุรการ/งานเอกสาร084-1620480
49นางสาวนันท์สภัส ปลิวมาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.ม.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม085-6647444
50นายสุชีพ วันอังคารพนักงานราชการ ชำนาญการพิเศษศศ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการวันลา ธุรการกลุ่ม083-0331614
51นายวัชรกิจ วิหาระธรรมเมลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการสารบัณกลาง / ธุรการ086-7943111
52นางสาวมัญชุสร สอนจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ/งานเอกสาร088-4624684
53นายวินัย ขำศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ/ช่างไฟฟ้า081-6296757
54นายประเมิน กลมปั่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ/ช่างไฟฟ้า081-8531753
55นายชนินทร์ ชูแก้วลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ/ช่างไฟฟ้า061-4266311
56นายณัฎฐพงษ์ มานะโสภากุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการหน้าห้อง ผอ.สพม. 5 /ธุรการ098-3532692
57นายยงยุทธ อู่คชสารลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง ดูแลอาคาร สถานที่089-0137927
58นางมะยม สาลี่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้านสำนักงาน080-7991887