ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 5
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายธวัช แซ่ฮ่ำผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.087-9692506
2นายชูเกียรติ บุญรอดรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.099-4956192
3นางสุภา สดับธรรมเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.บริหารจัดการ สพท. บริหารงานบุคคลขอมีบัตรข้าราชการ099-4929366
4นางนันทพร มั่นทัพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรการศึกษา083-0065185
5นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารทั่วไป086-3977497
6นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีระบบงานไอซีที089-6140085
7นางสาวเกศกัญญา อยู่สุขนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ086-8911765
8นางอรุณี กลับดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบัญชีถือจ่าย081-8518954
9นางสาวญาณิศา แสงสว่างนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากร089-1616073
10นางสาวอุสา กลับหอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน089-6442686
11นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาคุณภาพการศึกษา086-3533627
12นางพิศมัย สีแตงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน085-6017420
13นางชิวาภรณ์ รัตนศีลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขานุการ ก.ต.ป.น.091-8868692
14นางจตุพร บรรจงแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม089-5497392
15นางหัทยา เข็มเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรสถานศึกษา085-1288992
16นายธงชัย ศรีทาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร0874044003
17นางสาวประชุมพร ปานเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรภาษาอังกฤษ Boot camp087-0833350
18นางสาวแคทธียา แสงดาวเทียนศึกษานิเทศก์ --กศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผล080-5681004
19นายอิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธ์ทางการศึกษา086-1285511
20นางสาวสุพิชญา พันธ์ุฉนวนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อ-นวัตกรรม085-4237399
21นางสาวสุนทรี จันทร์สำราญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกัน082-1993078
22นางสาวนุชรี ด้วงสีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป082-4941692
23นางบุณยนุช ธรรมสะอาดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-8514739
24นางปาณิสรา ตุลพันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน081-8890967
25นายกฤษณะ เพิ่งสงเคราะห์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลคัดเลือกบรรจุแต่งตั้ง089-6094133
26นางกัลยา สุทธิสุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ081-7571366
27นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา089-8065848
28นางศุภรดา โภคอนันต์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทะเบียนประวัติ ก.พ.7081-8529868
29นางนัยนา กันภัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาบุคลากร081-8394986
30นางสาวพรรณทิพา ตรีธนะนิติกร ชำนาญการน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร099-7956951
31นางสาวอุไรภรณ์ พุฒหอมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน081-8909438
32นางสาวขนิษฐา อัศวพรไพบูลย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม083-2791591
33นางวัญชุรี ธูปบูชากรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบลงทุน095-5274645
34นางสาวกิตญดา ศิริมาตย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ082-2369783
35นางกมลชนก ศรีภักดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจการพิเศษ081-9476092
36นางริญดา สุวรรณอ่อนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลนักเรียน0803639649
37นางรุ่งนภา กลับทองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลนักเรียน081-5639706
38นางฐิติรัตน์ ถาวรณาลูกจ้างชั่วคราว --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ การเงิน094-6244199
39นางสาวมินตรา กันเกตุลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บัญชี การเงิน082/0872508
40นางสาวปิยพร สุขปรีดาลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน084-4600666
41นางทัชชา เรือนงามลูกจ้างชั่วคราว --บริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ธุรการการเงิน089-5300443
42นางพิชชากรณ์ คุ้มมณีลูกจ้างชั่วคราว --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ/งานเอกสาร089-8017983
43นางสาวธีราพร เกตุสำราญลูกจ้างชั่วคราว --วท.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม/ธุรการกลุ่ม086-0634282
44นางสาวชนิกานต์ บุญเรืองลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานนักจิตวิทยา/ธุรการกลุ่ม0957161486
45นายเอกรินทร์ ศุภนครลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานธุรการ/งานเอกสาร084-1620480
46นางสาวนันท์สภัส ปลิวมาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.ม.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม085-6647444
47นายสุชีพ วันอังคารพนักงานราชการ ชำนาญการพิเศษศศ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการวันลา ธุรการกลุ่ม083-0331614
48นางสาวมัญชุสร สอนจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ/งานเอกสาร088-4624684
49นายวัชรกิจ วิหาระธรรมเมลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการสารบัณกลาง / ธุรการ086-7943111
50นายวินัย ขำศรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ/ช่างไฟฟ้า081-6296757
51นายประเมิน กลมปั่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ/ช่างไฟฟ้า081-8531753
52นายชนินทร์ ชูแก้วลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ/ช่างไฟฟ้า061-4266311
53นายณัฎฐพงษ์ มานะโสภากุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการหน้าห้อง ผอ.สพม. 5 /ธุรการ098-3532692
54นายยงยุทธ อู่คชสารลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรง ดูแลอาคาร สถานที่089-0137927
55นางมะยม สาลี่ลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้านสำนักงาน080-7991887