ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาชัยนาท
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวลออ วิลัยผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญรป.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานบริหาร089-1448346
2นางทัศณี แก้วทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, กลุ่มบริหารงานบุคคล087-2064889
3นางลักษณ์ประไพ หนูพรหมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ081-9535613
4ว่าที่พันตรี สมเกียรติ แก้วทองรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผน081-7408695
5นายองอาจ พินทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานเลขานุการฯ, กลุ่มสาระภาษาไทย, รร.ประชารัฐ, รร.ดีประจำตำบล089-5656989
6นายปราโมทย์ เลขะวัฒนะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานจัดระบบบริหารสำนักงาน งานยานพาหนะ091-0308998
7นางสาวกิ่งดาว บุญสรณะนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี081-0385634
8นางสาววาสนา นิยมธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกำกับ ดูแล กลุ่มนโยบายและแผน089-9612326
9นางพรรณี บุญถึงนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด สพป.081-9736049
10นางสาวพิมพ์ชญา พงษ์พิศาลชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0809461426
11นางรพีพร ปรุงสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรม,สาระภาษาไทย, ค่านิยม 12 ประการ, DLTV,DLIT087-3168496
12นายอนันต์ศักดิ์ มาทัพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯโครงการเศรษฐกิจพอเพียง,สาระการเรียนรู้สังคมฯ/การงานฯ, กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน0940581718
13นางสาวประพิมภา ปลายนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง081-0432611
14นางสาวภัสฑิรา แขนอกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบ และงานทะเบียนประวัติ098-9266659
15นางสาวสายชล ภูไทยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน086-2070608
16นางสาววนรัตน์ วิริยะธรรมรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรปฐมวัย/STEN ปฐมวัย/รร.คุณธรรม สพฐ./รร.สุจริต0833319195
17นางธนรรพร ทาสวิงนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ และงานจัดระบบบริหารสำนักงานเขตพื้นที่081-9737517
18นางพัฒน์นรี จันทร์ผลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานช่วยอำนวยการ งานประสานงาน งานสวัสดิการ งานบริหารความเสี่ยง081-8879970
19นางธัญวรัตน์ พุฒแย้มนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่, บริหารงานทั่วไป081-7858362
20นางชุติมา โพธิเรืองนักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติงานศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการ ผอ.สพป.ชัยนาท092-3839935
21นายฉัตรฑพงศ์ เพชรบูรณินนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการทล.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ0634469069
22นางจรรยาศรี ทิพนีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินยืมโครงการต่าง ๆ บำนาญ ค่าใช่จ่ายเดินทาง082-2329040
23นางสาวกมลวรรณ แจ้งดีนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (บธ.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน และพัสดุ081-7117320
24นางสาวพีรันธร เกตุกรุดนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี061-5365636
25นางมนทิตา สาดสินนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี089-8605643
26นางสมหมาย วิบูลย์ชัยสิทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เงินเดือน และค่าจ้างประจำ086-2133713
27นางดาวเรือง ตาคำนิลนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน และพัสดุ0815318124
28นางเบ็ญจาวรรณ ตุ่มเงินนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-8563132
29นางสาวเฉลิมศิริ กลิ่นเกษรนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง084-8188331
30นางสุกัญญา มิ่งใยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร081-3797581
31นางชนิตา อินทร์เรืองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-9623533
32นางเจฎษรา ปานพรหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร089-7033294
33นางบุณย์สิตา ทองลอยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นลูกจ้างประจำ,พนักงานราชการ, เสนอขอเครื่องราช ข้อมูลภาครัฐ087-5870646
34นางสาวปกิตตา สุวรรณวัฒนานิติกร ชำนาญการน.ม. นิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย และนิติกร0819848473
35นายเจริญชัย บินชัยนิติกร ปฏิบัติการนิติศาสตร์ (น.บ.)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัย091-0254526
36นางสาวสมาภรณ์ แสงภู่นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนการจัดสรรงบประมาณ โรงเรียนขนาดเล็ก094-9569391
37นางเสาวนีย์ พินทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนงาน โครงการ ค่าตอบแทน089-2680067
38นางอินทิรา บูระณานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานสารบรรณ, ICT089-4600240
39นางวีนัส เปรมทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานอนามัยนักเรียน เอกสารหลักฐานทางการศึกษา เพศศึกษา เอดส์086-9373085
40นางสาวกาญจนา บุญเพ็งนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา086-2045635
41นางสุดใจ เกิดอันนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานแนะแนวการศึกษา082-1712480
42นางสาธิตา ชาตะรูปะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส. (บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ081-7276709
43นางธนัตติภรณ์ จากทัพเนตรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานอ.ศศ.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสารบรรณ082-1709097
44นางสาวพรรัตน์ นาคพรมเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจในสังกัด สพป.085-5383185
45นางสาวนภาพร เทียมทองเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม080-5066848
46นางสาวสุพัตรา สอนเถื่อนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.ม. การจัดการบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ สารบรรณ090-9820815
47นางสาวมนพัทธ์ พูลทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ สารบรรณ081-5266481
48นางวราภรณ์ บุญเกตุเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผนธุรการ งานสารบรรณ0872021608
49นายชนพัฒน์ ตั้งสกุลมงคลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวท.บ.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ สารบรรณ งานยาเสพติด089-4396080
50นายปัญญา ทัพบุรีเจ้าพนักงานพัสดุ --ปวส.บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเบิกจ่ายพัสดุ ทะเบียนรับ-ส่งหนังสือ084-5060897
51นางสาวกมลวรรณ ชูเกษรพนักงานราชการ --บธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการอาคารสถานที่, งานยานพาหนะ,งานช่วยอำนวยการ,งานจัดระบบบริหาร, งาน ICT089-9588569
52นางสาราพรรณ ศรีเดชลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสารบรรณกลุ่ม086-4007848
53นางสาวรัชฎา แพงคำลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ-ส่งหนังสือสารบรรณกลาง, เบิกค่าส่งไปรษณีย์084-5567663
54นางสาววิษา แสงทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เอกสารเบิกจ่ายระบบการจัดเก็บงบเดือน/ทะเบียนคุมงบเดือนฯ086-9727063
55นางสาวสาวินี อินคล้ายลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษาทะเบียนการศึกษา/ศึกษานอกระบบ/กีฬา/นิเทศสัมพันธ์/แหล่งเรียนรู้085-3853632
56นายสมชาย ภู่เจริญศักดิ์ลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลรถยนต์หมายเลขทะเบียน 757 ชัยนาท087-2041375
57นายสัมฤทธิ์ มณีรอดลูกจ้างประจำ --ม.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลรับผิดชอบรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นบ. 1565 ชัยนาท084-3693910
58นายสรรเสริญ เกตุจิ๋วลูกจ้างประจำ --ปวช. (ช่างเชื่อม)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการดูแลรถยนต์ หมายเลขทะเบียน นบ. 753 ชัยนาท081-2849170
59นายสุเทพ มณฑาลูกจ้างประจำ --ปวส.(การจัดการทั่วไป)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ หมายเลขทะเบียน บง.543 ชัยนาท084-5747174
60นายไพศาล ฉิมโห้ลูกจ้างประจำ --ปวช.(เกษตรกรรม)นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง ดิจิตอล ส่งไปรษณีย์081-7401080
61นางสาวอาฑิตยา นุสสระไม่กำหนด --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการแม่บ้าน ดูแลอาคารสถานที่
62นายธงชัย แก้วสุขลูกจ้างชั่วคราว --ปวช. ช่างกลโลหะบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม ดูแลอาคารสถานที่086-3086057
63นายสุรชัย ระวิงทองลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม ดูแลอาคารสถานที่083-0627749