ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นาย - ว่าง - ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเกษม พูลสงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสิงหา ซื่อสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มยโยบายและแผน
4นายสำเริง แสงทันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นายสมบัติ เนตรสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นางสาวสุธัญญา วาดเขียนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
8นางสาวจริน โพลงเงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
9นางศรัญญา นาคยศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางสาวสุพิฌาย์ เลาหะพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางกฤติยา สมปองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางปาหนัน บัวโฮมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายปัญญา เต๊งชัยภูมิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายพิศิษฐ์ พันธุ์ดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางปราณี คำแท้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางณัฐชนกภรณ์ กมลสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
18นางสาวพรทิพย์ วัติเรกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
19นางณัฐกานต์ วัฒนเวชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
20นางพนัชกร แปลงศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
21นางปสุตา สุษฎาพงษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
22นางสาวกรองเพชร เหล่าหล้านักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเทตโนโลยี
23นางวราภรณ์ สำลีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24นางสาวสโรชา เกตุแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25นางสมหมาย ศรีกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26นางจิรัฏฐิติ เทพทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นายดาวรุ่ง แย้มอุทัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28นางอรชา อิ่มละมัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางอุรุชา แจ้งศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางสาวเตือนใจ จุลละครินทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางสุณี พึ่งแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางนิพา พงษ์สมถ้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายจ.อ.วิชา รอดแดงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางสาวดาวเรือง นิมิตจิตภักดีนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
36นางวัชรี ศรแก้วนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
37นางสาวเพ็ญพร จงจิรวงศานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
38นางสาวมะลิ นาคก้อนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
39นางสาววรรณพร โยธานารถนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
40นางลมัย ศรีเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
41นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ
42นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางวาสนา พรมเสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางสาวพาณี ทองนิลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
46นางชนินทร พันธุ์หล้าเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
47นางธมนวรรณ ลักษณะโภคินเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
48นางสุขใจ ธนพงษ์ล้ำเลิศเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
49นางพยอม รุ่งสัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
50นางทวีทรัพย์ สินปรีดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
51นางเพลินพิศ เอี่ยมสมรเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
52นางดรุณีวรรณ อารีรอบลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
53นายพยนต์ ฉำมากลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
54นายโกมล เบ้าเทศลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นายสุรเดช ม่วงจีนลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นายนพดล ชุรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
57นายสมคิด เชื้อหงษ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
58นายถาวร ตลับเงินลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
59นายสมเกียรติ คชประดิษฐ์ลูกจ้างประจำ --ปวส.นักการภารโรง อำนวยการ
60นายไพศาล สัพัญญูลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ