ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นาย ดำเนิน เพียรค้าผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผอ.สพป.สระบุรี เขต 108-1966-2322
2นายเกษม พูลสงค์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสิงหา ซื่อสัตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มยโยบายและแผน
4นายสำเริง แสงทันรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นางสาวแหวนไพลิน เย็นสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
6นางปสุตา สุษฎาพงษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
7นางสาวสงกรานต์ ปทุมาสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
8นางสาวสุธัญญา วาดเขียนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
9นางนิพา พงษ์สมถ้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
10นางวัชรี ศรแก้วนิติกร ชำนาญการน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
11นางสาวลลิตา ศรีสวัสดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ
12นางสาวจริน โพลงเงินนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
13นางศรัญญา นาคยศนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
14นางกฤติยา สมปองศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวสุพิฌาย์ เลาหะพานิชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายพิศิษฐ์ พันธุ์ดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายสมบัติ เนตรสว่างศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางปราณี คำแท้ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางณัฐชนกภรณ์ กมลสุขนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
20นางสาวพรทิพย์ วัติเรกนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
21นางณัฐกานต์ วัฒนเวชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
22นางพนัชกร แปลงศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางสาวกรองเพชร เหล่าหล้านักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเทตโนโลยี
24นางวราภรณ์ สำลีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25นางสมหมาย ศรีกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26นางจิรัฏฐิติ เทพทองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
27นางสาวสโรชา เกตุแก้วนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
28นายดาวรุ่ง แย้มอุทัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
29นางอรชา อิ่มละมัยนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
30นางสาวเตือนใจ จุลละครินทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางอุรุชา แจ้งศรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางสุพิชชา ศรีวิจิตรวรกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
33นางสุณี พึ่งแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นายจ.อ.วิชา รอดแดงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางสาวดาวเรือง นิมิตจิตภักดีนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
36นางสาวเพ็ญพร จงจิรวงศานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
37นางสาวมะลิ นาคก้อนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
38นางสาววรรณพร โยธานารถนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
39นางลมัย ศรีเมืองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
40นางจรัสพักตร์ ชูพิพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางวาสนา พรมเสนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
42นางสาวพาณี ทองนิลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาวเบญจมาศ กลิ่นหอมนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
44นางชนินทร พันธุ์หล้าเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
45นางธมนวรรณ ลักษณะโภคินเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
46นางสุขใจ ธนพงษ์ล้ำเลิศเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นางพยอม รุ่งสัมพันธ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
48นางทวีทรัพย์ สินปรีดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
49นางเพลินพิศ เอี่ยมสมรเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
50นางดรุณีวรรณ อารีรอบลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
51นายสุรเดช ม่วงจีนลูกจ้างประจำ --ศศ.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
52นายพยนต์ ฉำมากลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
53นายสมคิด เชื้อหงษ์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
54นายถาวร ตลับเงินลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
55นายโกมล เบ้าเทศลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ
56นายสมเกียรติ คชประดิษฐ์ลูกจ้างประจำ --ปวส.นักการภารโรง อำนวยการ
57นายไพศาล สัพัญญูลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการ