ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมเกียรติ ชิดไธสงผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเล็ก ทาเพชรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ. , ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานบุคคล ,กลุ่มนโยบายและแผน08-1991-9816
3ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ. , กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารงานการเงินฯ,กลุ่มส่งเสริมฯ,กลุ่ม ICT09 3136 7054
4นางบัวคำ ตั้งสุวรรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา08-5482-4866
5นางสาวเอื้ออารี ท้วมเสมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-1947-5052
6นางสาววรรณา นาเจริญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,รป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ08-9616-7013
7นางวราภรณ์ ศรีภานุมาตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. , กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล08-17808710
8นางวัชรากร เคยบรรจงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ. ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา08-1875-3077
9นางนภาดา มณีรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.,ปวค. ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ09-2514-3945
10นางสาวสุพรรณี อภัยพิมพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.บ. ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข้อมูลสารสนเทศ08-6667-4350
11นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ค.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9183-3956
12นางสาวนิรมล วงษ์ธนสุภรณ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ,ปวค.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน08-1947-0682
13นางอรสา เรืองรองธรรมเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสปวส.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารงานพัสดุ08-9221-0746
14นางศิริรัตน์ คอยเกษมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., ศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา08-7915-3560
15นางสำเริง ถาวรทรัพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ , กศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษาวิเคราะหื วิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน08-9808-4852
16นางนิภาภรณ์ สุทธสิงห์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., ศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน , หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหลักสูตรการศึกษาพิศษ08-2121-7700
17นายดุสิต จันทร์ศรีศึกษานิเทศก์ เชียวชาญคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-6811-8940
18นางปาจรีย์ สังข์วงษาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ., ศษ.ม , ปร.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดและประเมินผล, สาระภาษาอังกฤษ08-9410-1703
19นายนนทิศักดิ์ ผาผายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.(การศึกษาปฐมวัย) , กศ.ม.(การศึกษาปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาหลักสูตรฯ08 8863 2583
20นายอนุรักษ์ ระย้าศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ. วทบ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผลการจัดการศึกษา08-1899-7622
21นางสาวณิชาภา โชคสุขสำราญนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-1623-6658
22นางกฤตวรรณ อินทโมรานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-9116-9859
23นางสมบูรณ์ บุญน้อมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-9409-4658
24นางสาวสุกัญญา หมั่นจิตร์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-9981-1333
25นางจารุณี วงษ์สง่านักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ บธ.บ (การจัดการทั่วไป , บัญชี) บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบัญชี08-6702-5080
26นางสาวสุวรรณี พืชสิงห์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ. (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ09-1414-0459
27นางสาวอุมาพร โพธิ์ไหมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6755-9514
28นางสาววงเดือน หนชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางอาทิตยา นาคมาลีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-5920-9129
30นางมาลี แก้วแววนามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ. , ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-1829-3743
31นางสาวศรัยพันธุ์ ทองเอมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางณัฏฐพัชร์ อิงโชติศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล08-6795-7738
33นางอารี จงอย่สุขสันต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ08-1947-6388
34นางสมปอง โฆษิตพลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ. , ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน08-6123-5015
35นางศิริวรรณ กิจนุสนธิ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ. ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ08-9786-0396
36นางณัฐนันท์ กาญจนาภรณ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. คม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนพิทกษ์สิทธิเด็กและเยาวชน0846555451
37นางการะเกต นิยมธรรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-1347-1220
38นางกชพร ศิริปรุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-7259-9241
39นางกรกนก ชุ่มใจศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-0665-0634
40นางรุจิกร วุฒิศาสตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการปวช. ,บธ.บ. ,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา08-5184-6588
41นางสำเนียง เขียวแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่ม09-8569-5639
42นางธนัชชา กีเนียเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. (ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ08-9409-6468
43นางสาวณภาทิพ บัวขำเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ08-2561-0303
44นางสาวปรียา อินทราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวท.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานบริหารการเงิน08-1948-5229
45นายสุชาติ กรกนกลูกจ้างประจำ --ม.ศ.5ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-3110-1011
46นายสมผาย กาญจนาลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-4337-6602
47นายเจียก ดีปัญญาลูกจ้างชั่วคราว --มศ.3ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ08-7014-1948
48นายชัยรัตน์ แย้มพรายลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ
49นายวีระ ชฎาจิตรลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ08-9242-3081