ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเต็ม เสืออ่วมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารสำนักงาน
2นางสาวนิอร ศรีสุนทรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา090-8979729
3นายเกษม เนียมสันเทียะรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน/กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา083-5439889
4นายคมน์บูรณ์ ธัญญหเสถียรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดอำเภอเมืองชลบุรี092-0128692
5นายอุดม มัตโนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/บริหารงานบุคคล/บริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-6356376
6นางสาวสุนันท์ ไชยพิพัฒนขจรนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ089-5017374
7นางยุภาภรณ์ พึ่งเจียมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์087-1449101
8นายพุฒิพร อุ่นเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม. / น.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล086-3662988
9นางสาวเฉลียว บุญขลิบนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-0822102
10นางอัมพร สาระพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มตรวจสอบภายใน081-3993085
11นายพิทักษ์ แพทย์ผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-5568262
12นางสาวสุริยา ขมสนิทศึกษานิเทศก์ เชี่ยวชาญพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
13นายไกรวุฒิ ฤทธาภรณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์085-0872297
14นางสาวลักษมีกานต์ เที่ยงพิมลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวสายสุรีย์พร เวหะชาติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-4048898
16นางประภาศรี พิทอนวอนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-8154050
17นางสาวรัตนอาภา อัตโตหิศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวทบ.(อุตสาหกรรมเกษตร)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาไทย, ประกันคุณภาพ0959265156
18นางปัตถมา บุญทนาวงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา งานยานพาหนะ ควบคุมภายใน081-9494966
19นางพัสนีย์ อุ้ยตานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจัดเวรยาม089-4015006
20นางสุดารัตน์ ศรประดิษฐ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานสวัสดิการ087-2419131
21นางระวิพรรณ กมลวิจิตรเกษมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการศึกษาพิเศษ086-8277045
22นางปราณี เปรมศิริสกุลนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์081-9836005
23นางสาวศุภร ใบใหญ่นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บำเหน็จ บำนาญ ค่ารักษาพยาบาล ช่วยการศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน081-6865433
24นางสมใจ พงศ์กล่ำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำบัญชี ปรับปรุงและปิดบัญชี081-9833009
25นางสมหญิง บุญลิขิตนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน086-8184441
26นางกอบกุล ทองนาคนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บรรจุ ย้าย โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา081-7612958
27นางธัชชญา ประจันตะเสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลทำแผนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กิจกรรมวันครู099-3983222
28นายชัชพล วุฒวิชญานนันต์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลข้อมูลอัตรากำลัง
29นางนันทิยา เดโชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ086-6627273
30นางปาริชาติ สินทรัพย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว เครื่องราชอิสริยาภรณ์089-2517980
31นางอรุณศรี สมานมิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล081-9491389
32นางจันทนา ขจรพิสิฐศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนประวัติ081-7816013
33นางลดาวัลย์ เนื่องคำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานฝึกอบรม089-7477729
34นางรำแพน เปมายนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ085-0582859
35นางศีตลา ฐิติธรรมจริยานิติกร ชำนาญการน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสืบสวนสอบสวนทางวินัย081-1580007
36นางสาวจิตรลัดดา พรหมฉลวยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน081-4119003
37นางสาวอัจฉรา ทรงธรรมบวรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล082-2095891
38นายพณธยา ธรรมพิทักษ์พงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาณหมวดค่าที่ดินฯ089-0938779
39นางสาวพิรดา เฉลิมศรีภิญโญรัชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล086-8107677
40นางสาววรรณา แขกปัญญานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณหมวดค่าตอบแทนฯ081-3361345
41นายสมพร หร่ายเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-3770452
42นางนพภัสสร โกสินทรจิตต์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลนักเรียน/ยาสพติด089-2455775
43นางสาวสุภาพร เอื้อพิพัฒน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,รป.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการรับนักเรียน087-6041888
44นางสุรพิน ธรรมพิทักษ์พงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานสุขภาวะนักเรียน080-1056262
45นางรุ่งทิพย์ โกสินทรจิตต์นักวิชาการศึกษา --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางสาวแสงรัตน์ โกศลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานหน้าห้องผู้อำนวยการ087-6027775
47นางนิฎฐา ทองแสงธรรมเจ้าพนักงานธุรการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศ
48นายเอกชัย อุ้ยตาลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์089-8041500
49นายประเสริฐ ประสนิทลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์086-1500344
50นายชวรัฐ การุณลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์081-9835465
51นายประยงค์ หงษ์สถิตย์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-9833405
52นายสมพงษ์ เนื่องจำนงค์ลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์089-9934543
53นายเดชา คงเผ่าพงษ์ลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารและบริเวณรอบๆ085-6974603
54นายเกรียงศักดิ์ มั่นคงลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการดูแลอาคารและบริเวณรอบๆ080-1028773