ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรมรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 2038474630-5
3นายภูเบศ พลชัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานอำนวยการ038474630-5
4นางพรรณนภา โกศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
5นางสุูธาทิพย์ วิริยะเกษามงคลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
6นายอัคคกฤต เชยชิตนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. , กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน038474630-5
7นางสาวนพวรรณ ง่วนยองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.บ. , ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา038474630
8นางสาวสมบูรณ์ เฉยพงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน038474630
9นางสาวสุรางค์ ปรีเปรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางอำภา ไม้งามนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ ศศ.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ038474630-5
11นางสาวสุกัญญา เทศมงคลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ , กศ.มหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
12นางสาวธนสร ดีศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนนโยบายและแผน038474630
13นางสาวอรุณรัตน์ เหลืองปัญญากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายวินัย กองสินศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศฯ038474630-5
15นางพรพินิจ เสืออ่วมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหลักสูตรและการสอนวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ038474630
16นางจรรยา เกตุพันธุ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคบ.วิทยาศาสตร์ทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศ038474630
17นางสาวสว่าง จันทุมมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0818637076
18นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์038474630
19นางพิมมาศ สกุลสุทธิวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ038474630
20นางรัชณี เพ็ชร์ศรีงามนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ038474630
21นางสาววรวรรณ ทองศิรินักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ในองค์กร0972518317
22นางกัญจนา เทพสัตรานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23นางกัญจนา เทพสัตรานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24นางสาววัชรินทร์ ชลวานิชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี038474630
25นางสาวอาภัสรา ตาละลักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26นางสาวภิรมย์ขวัญ ชมภูศรีนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ
27นางสาวชญานิศ มีแสงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานทะเบียนบุคลากร038474630-5
28นางสายใจ เหลืองอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
29นางสาววรรณา จิตต์ศิลป์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล038474630
30นางสาวศศิธร ใจหาญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นางสาวสุพิชฌาย์ อนุรักษ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการนิติศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นายประยุทธ ศรีบุญเรืองนิติกร ปฏิบัติการนิติศาสตร์/เศรษฐศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติการ
33นางณปภัช พลชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน
34นางสาวนวลพร สุวรรณนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน038474630-5
35นางศิริพร ฉลองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
36นางศิวพร สุขปั้นนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนส่งเสริมการจัดศึกษา038474630
37นางสาวจีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยงนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการบริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางสาวกฤษณา โยธินลักษมาณานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา038474630
39นายสุทธิรักษ์ สมอ่อนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวนิสารัชต์ ครองชนม์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานอำนวยการ0801030845
41นายธันนธร กุศลเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการ/งานเอกสาร อำนวยการระบบงานสารบรรณ และ งานอาคารสถานที่0848702607
42นายยงยุทธ รุ่งพงษ์พันธ์กุลลูกจ้างประจำ ป.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
43นายเฉลิมชัย ศรีสง่าลูกจ้างประจำ ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์