ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศิวะ ทาทรายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนโยบายฯ/กลุ่มบริหารงานบุคคล0918494838
2นายบุญเพชร วันนารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ/กลุ่มบริหารการเงินฯ/กลุ่มส่งเสริมจัดการฯ0912910090
3นางสาวกรุณา ภิรมย์ธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศฯ0813628705
4นางสรรัตน์ อัธยาตมวิทยานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0817070809
5นายเอนก ยังให้ผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ0819478005
6นางสาวอรทัย เศวตกิตติรัตน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0804430103
7นายสมพงษ์ บุหงาเกษมสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน0813842214
8นางสาวจินดา ถวิลหานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานหน่วยตรวจสอบภายใน0898314502
9ว่าที่ร.ต.อรพงษ์ อาษาเอื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0831164423
10นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0876040471
11นางเตือนใจ ดวงละม้ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0882130717
12นางปรียานุช ศุขบุญมากศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815756698
13นางวีรยา ทองเกลี้ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0853987650
14นายธนกร ทองเลิศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0982784105
15นางมุกดา อามาลีนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869433160
16นางพัชรา บุรีเทศน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815720830
17นายสงครามชัย ดาบจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางณัฐนิช เขียวพอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0819057749
20นางเบญจา พันธุ์ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0813981325
21นางปิ่นเพชร แช่มช้อยนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0890993409
22นางสาวพิมลดา จินตนานักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์
23นางสาวรฐา วิภาสหิรัญกรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0935365549
24นางทิพาภรณ์ ขลิบศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819827262
25นางสาวลาวัลย์ กิตติธรรมโมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868197027
26นางอิสริยารักษ์ มหาโยธีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868222924
27นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0816848093
28นางสาวนวลจิต หอมหวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0868191206
29นางเพชรดา มากคุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0896027129
30นางวัชรินทร์ ยังให้ผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0909758244
31นางประทุม ทองน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0814344571
32นางรุจี คังคายะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0814343631
33นางกฤษณา อินธิมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0863761772
34นางสาวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0885597815
35นางกฤษณา กันทัดนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร0617727193
36นางสาวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0898978736
37นางพีรญา ภานุมาสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0928254914
38นางจุฬาภรณ์ ทัศพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0875411781
39นางจีระภา ยิ้มศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0818795939
40นางอรทัย ลีลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0894043157
41นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0865055839
42นางวีณา เสถียรพักตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817615245
43นางศศิกัญญา วงศ์แสนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ0917394949
44นายพรเทพ ศรีชาติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0862333718
45นางสาววันวิสา ปัญญาใสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0845994914
46นางมณฑาทิพย์ แข็งสาริกิจเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
47นางอังสนา ศรีประเสริฐเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0813775386