ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายลิขิต ศรีวรมย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุบรรณ ลาสารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางวัชราภรณ์ พุฒิกรเมธากุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ., ศศ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0818123450
5นางศิริรัตน์ พักโพธิ์เย็นศึกษานิเทศก์ ชำนาญการผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
6นางพีรญา ภานุมาสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0928254914
7นางปิ่นเพชร แช่มช้อยนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0890993409
8นายเอนก ยังให้ผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ0819478005
9นางสาวนวลจิต หอมหวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0868191206
10นางเพชรดา มากคุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0896027129
11นางกฤษณา กันทัดนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มกฏหมายและคดี0617727193
12นางสาวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0898978736
13นางสาวจินดา ถวิลหานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานหน่วยตรวจสอบภายใน0898314502
14นางสาวกนกวรรณ ทองชาวกรุงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
15ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาฤดี กอผจญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
16นายศิริวัฒน์ ลำพุทธาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นางพัชรา บุรีเทศน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0815720830
18ว่าที่ร.ต.อรพงษ์ อาษาเอื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0831164423
19นางปรียานุช ศุขบุญมากศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815756698
20นางวีรยา ทองเกลี้ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0853987650
21นางมุกดา อามาลีนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869433160
22นางณัฐนิช เขียวพอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818043319
23นางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0819057749
24นางเบญจา พันธุ์ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0813981325
25นางสาวรฐา วิภาสหิรัญกรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0935365549
26นางทิพาภรณ์ ขลิบศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819827262
27นางสาวลาวัลย์ กิตติธรรมโมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868197027
28นางอิสริยารักษ์ มหาโยธีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868222924
29นางศศิกัญญา วงศ์แสนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0917394949
30นางวัชรินทร์ ยังให้ผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0909758244
31นางประทุม ทองน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0814344571
32นางกฤษณา อินธิมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0863761772
33นางสาวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0885597815
34นางจุฬาภรณ์ ทัศพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0875411781
35นางจีระภา ยิ้มศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0818795939
36นางอรทัย ลีลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0894043157
37นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0865055839
38นางวีณา เสถียรพักตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817615245
39นางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาววันวิสา ปัญญาใสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0845994914
41นางมณฑาทิพย์ แข็งสาริกิจเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นายพรเทพ ศรีชาติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0862333718
43นางสาวประภาเพชร ยงเพชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางอังสนา ศรีประเสริฐเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0813775386