ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาชลบุรี เขต 3
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายศิวะ ทาทรายรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ/กลุ่มนโยบายฯ/กลุ่มบริหารงานบุคคล0918494838
2นายบุญเพชร วันนารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ/กลุ่มบริหารการเงินฯ/กลุ่มส่งเสริมจัดการฯ0912910090
3นางสาวศรีวิน ธรรมรังรองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานกลุ่มนิเทศฯ0876040471
4นางพีรญา ภานุมาสนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานกลุ่มอำนวยการ0928254914
5นางปิ่นเพชร แช่มช้อยนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0890993409
6นายเอนก ยังให้ผลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานกลุ่มบริหารงานการเงินฯ0819478005
7นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล0816848093
8นางสาวนวลจิต หอมหวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษางานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0868191206
9นางกฤษณา กันทัดนิติกร ชำนาญการพิเศษน.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มกฏหมายและคดี0617727193
10นายสมพงษ์ บุหงาเกษมสุขนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานกลุ่มนโยบายและแผน0813842214
11นางสาวจินดา ถวิลหานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานหน่วยตรวจสอบภายใน0898314502
12นางพัชรา บุรีเทศน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0815720830
13ว่าที่ร.ต.อรพงษ์ อาษาเอื้อศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0831164423
14นางปรียานุช ศุขบุญมากศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0815756698
15นางวีรยา ทองเกลี้ยงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0853987650
16นางมุกดา อามาลีนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0869433160
17นางณัฐนิช เขียวพอศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0818043319
18นางสาวกฤติญา อาจวิชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางรุ่งรัตน์ พฤติวรพงศ์กุลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0819057749
20นางเบญจา พันธุ์ทองนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0813981325
21นางสาวรฐา วิภาสหิรัญกรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0935365549
22นางทิพาภรณ์ ขลิบศรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0819827262
23นางสาวลาวัลย์ กิตติธรรมโมนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868197027
24นางอิสริยารักษ์ มหาโยธีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868222924
25นางศศิกัญญา วงศ์แสนนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0917394949
26นางเพชรดา มากคุณนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0896027129
27นางวัชรินทร์ ยังให้ผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0909758244
28นางประทุม ทองน้อยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0814344571
29นางกฤษณา อินธิมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0863761772
30นางสาวสมรัตน์ เรืองอิทธินันท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0885597815
31นางรุจี คังคายะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0814343631
32นางสาวเฉลิมรัตน์ สันธนะวิทย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0898978736
33นางจุฬาภรณ์ ทัศพรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0875411781
34นางจีระภา ยิ้มศิลป์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0818795939
35นางอรทัย ลีลานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0894043157
36นางยอดขวัญ เหมือนพันธุ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0865055839
37นางวีณา เสถียรพักตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0817615245
38นางสาวณัฏฐนันท์ แดงเรียงรัมย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาววันวิสา ปัญญาใสเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0845994914
40นางมณฑาทิพย์ แข็งสาริกิจเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
41นายพรเทพ ศรีชาติเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0862333718
42นางสาวประภาเพชร ยงเพชรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางอังสนา ศรีประเสริฐเจ้าพนักงานพัสดุ อาวุโสศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0813775386