ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสมศักดิ์ ทองเนียมผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารการกำกับ ดูแล ควบคุมบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด086-6048750
2นายสุรชาติ มานิตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ., กศ.ม., D.P.A.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของกลุ่มอำนวยการ,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์,กลุ่มบริหารงานบุคคล081-3400804
3นางสมพร ฤทธาภรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษก.ศ.ฐ, ศศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารการกำกับ ดูแล ควบคุมบริหารจัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดและควบคุม กำกับการปฏิบั081-3008022
4นางมลิวัลย์ เจริญสว่างรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษคบ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล งานกลุ่มอำนวยการ086-1390551
5นางธนนันท์ คณะรมย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิจัย พัฒนา ส่งเสริม ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลการศึกษา198-2527145
6นางจารุรัตน์ เพชรกำเนิดนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บบริหารจัดการ สพท. บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ081-7828053
7นางสาวณัฐณิชา ม่วงมีเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0909914180
8นายวรศักดิ์ วัชรกำธรศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.บ. , กศ.ม.,D.P.A.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯบริหารจัดการ ควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแล ประเมินผลและนิเทศการปฏิบัติราชการของศึกษานิเทศก์081-8627410
9นายบรรเจิด สายกระซิบนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการควบคุม กำกับ ตรวจสอบและกลั่นกรองการดำเนินงาน การวิเคราะห์งาน081-9493915
10นางสาวนงลักษณ์ เนียมท้วมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษคบ. ,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลควบคุม กำกับ ติดตาม ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานการบริหารบุคคล086-9079937
11นางสุนีย์ แก้วอุไรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ, กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบ กลั่นกรองการดำเนินงาน วิเคราะห์งานในกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-8596912
12นางสาวอารี กังสานุกูลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ., กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานในกลุ่มตรวจสอบภายใน089-7540005
13นายเริงศักดิ์ คันศรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ,กศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผล086-7093246
14นายจาฤภณ ศรีวิรัญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.ศศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา087-9409424
15นางน้ำค้าง โตจินดาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ., กศ.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวิจัย พัฒนา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา ประเมิน ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษ098-2784912
16นางอัจฉรา เงินราษฎร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ., คม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขานุการคณะกรรมากรติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพม.18096-5424964
17นางเพ็ญศรี เต็มนุชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หัวหน้ากลุ่มงานการเงิน085-0421181
18นางบุศรา วงษ์มานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง083-3573200
19นายธีรทัศน์ ทางทองนิติกร ชำนาญการศษ.บ, นบ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลงานนิติกร085-6349450
20นางสาวกาญจนา ศรีสุวงศ์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานรป.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานการเงินและสินทรัพย์หัวหน้ากลุ่มงานบัญชี084-7256680
21นางสาวอรอุษา อาษาไชยนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานประสานงาน080-7444885
22นางพจนา ขาวสะอาดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพ089-9349575
23นางสาวเสาวนี หนูฤทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี084-0827997
24นางรุจนี ด้วงชรานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. , ศศม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง082-0023443
25นางชลธิชา เลียดประถมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ., รป.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ งานอัตรา086-1567417
26นางโสภา สร้อยสนนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มงาน089-1220511
27นางสาวภาริณี วัฒนะภาราดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนหัวหน้ากลุ่มงานนโยบายและแผน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศีกษา089-0958278
28นางพรเพ็ญ สันติกันต์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนหัวหน้ากลุ่มวิเคราะห์งบประมาณ081-2089106
29นางสาวมนทิรา วุฒิสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ., กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนหัวหน้ากลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล086-7036111
30นางสาวกัลยกร ศุภวุฒินักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา089-9889670
31นางเครือวัลย์ จำจดนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน085-8464482
32นางสาวสุภาภรณ์ นฤภัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลย้ายข้าราชการ094-4968813
33นางสาวจรวยพร จำสุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเงินเดือน จ่ายตรงเงินเดือน090-9867439
34นายสมภพ มหาคีตะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการนบ., รปม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติกร งานเลขานุการผู้อำนวยการ087-1284640
35นางสาวศรีพรรณ ชมภูหมุดนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน089-8524840
36นางกนกพร วงศ์อัมพรพิชญ์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ098-8283689
37นางอริยา ไตลังคะเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการในกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล095-8696964
38นางสาวศตพร รัตนะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ., บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานธุรการ