ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุพรรณ หารธุจิตผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มนโยบายและแผน081-5574014
2นางช่อชะบา ชื่นบานรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม/กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา085-0969796
3นายจิตรกร มาแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม กลุ่มสาระปฐมวัย0817812563
4นายอภิวัฒน์ เพิกอาภรณ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
5นายอภิชัย จันปุ่มลูกจ้างชั่วคราว --บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
6นางดรุณจิต ม่วงมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาไทย0814963940
7นางสาวขวัญใจ พิมพ์บัวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ป.บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานการเงิน บัญชี และพัสดุ086-6126497
8นางสาวภัสลภา ทำเนาว์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0993955858
9นางสาวอรัชฎา ธูปหอมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาครูและบคลากร083-4266601
10นางเพ็ญนภา คงฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผู้อำนวยการกลุ่ม081-9838519
11นางสาวฉอ้อน เกษรศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./วท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม089-7483265
12นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการว.ท.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานสารสนเทศ และ ไอซีที0657795167
13นางลัดดา คำเสมอนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการค.ม./ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน081-9960721
14นายนาวี เวทวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ/งานอาเซียน0819451201
15นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรการศึกษาพิเศษ กระบวนการเรียนรู้งานวิจัย0874801344
16นางนิสรา สิมพรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผลประเมินผล ข้อมูล NT และ RT0867826979
17นางอรวรรณ เยาวกรณ์ศึกษานิเทศก์ --กศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา0895440479
18นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์083-6088685
19นางบุญณิศา มะสิโกวาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯก.ต.ป.น0952534383
20นางกมลชนก วรเวชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ086-8497829
21นางสาวกฤษณา ถนัดเอื้อนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรองการปฏิบัติราชการ,มาตรฐานเขต086-6639232
22นางสาวธัญญ์สร ขอบชิตนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0655835474
23นางสมลักษณ์ สกุลเจริญสิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน089-2444743
24นางสาวทอแสง ศิริสวัสดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081-9963436
25นางขวัญชนก ธนกิจสุขสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0965591539
26นางศิรินันท์ ณรงค์ใยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา แต่งตั้ง ย้าย086-1499573
27นางสุปวีณ์ สุวรรณพิทักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม./บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ0898340570
28นางสุมลฑา นักบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกพ.7081-5769839
29นางวรณัฎฐ์ จิตต์ละอองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา081-3183820
30นางสาวนันทพร บัณฑิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ081-7592672
31นางสาวเจนจิรา หรัญรัตย์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน086-8830385
32นางพชรพร ธรรมพชรนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0835889363
33นายวิรัตน์ เผือกวิเศษนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา081-6888045
34นางวัลลภา จันทรพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย0992159175
35นางบงกช อาจองค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086-8191367
36นางธัญจิรา พาริกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ089-4968624
37นางพิมพ์ใจ พานิชเจริญนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-2243623
38นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลดอุบัติเหตุบนท้องถนน0876727681
39นางสาวมยุรี สิงห์โตนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรัฐศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการสอบวิชานานาชาติ นักเรียนเรียนรวม งานลูกเสือ โปรแกรม School MIS0615929449
40นายอานนท์ ช่อทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0828404545
41นางสาวสุภารี ราชติกาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ0895513225
42นางสาวทิพาพร พุทธิระเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานน.ศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ081-4282170
43นางศิริพร อาจปักษาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ081-5758072
44นางมณีรัตน์ เสาวะตันเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน083-5980787
45นางสาวภควรินทร์ ธันยพัฒน์โสภาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0984561545
46นายวิชาญ สุวัฒนพิเศษเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกเงินสวัสดิการ,งานบำนาญ0815903430
47นางรำไพ เผด็จตะคุเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ./ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0817239990
48นางพรสวรรค์ สนั่นเครื่องเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0859833234
49นางพัทธนันท์ โพธิ์ชัยแก้วเจ้าพนักงานธุรการ --การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานธุรการกลุ่ม , เบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล0968101688
50นางสาวมานัส มั่นศรีลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา087-0457467
51นางสาวสุภัสสร กิ่งมะทาลูกจ้างชั่วคราว --การจัดการทั่วไปบริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการ0835846839
52นายรุด แจ่มฉายลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0969369536
53นายไชยา ขวัญนครลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้/ถ่ายเอกสาร089-4022193
54นายสามารถ ทองปลั่งลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้089-7531179
55นายชาญชัย บิ้งเดชลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้/ทำความสะอาดรอบ ๆ อาคาร
56นายพรต ศิริทรัพย์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถ และทำความสะอาดรอบ ๆ อาคาร0868330921
57นางกรรณิการ์ ล่วงพ้นลูกจ้างชั่วคราว --ม.3บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาดอาคาร089 752 0449
58นายบุญยงค์ อินเผือกลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม
59นางสวง ภูธนะกูลลูกจ้างชั่วคราว --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาดอาคาร089 934 692
60นายเทวัญ คงสมบัติลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการยาม