ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุพรรณ หารธุจิตผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์/กลุ่มบริหารงานบุคคล/กลุ่มนโยบายและแผน081-5574014
2นางช่อชะบา ชื่นบานรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม/กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ กลุ่มอำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา085-0969796
3นายศุภกิจ อินทรวิเศษศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี0868263699
4นายจิตรกร มาแก้วศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศม.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม กลุ่มสาระปฐมวัย0817812563
5นางศิริรัตน์ สุขสันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ สิ่งแวดล้อม0946195691
6นางอนงค์รัตน์ พงศ์พินทุกาญจน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและบัญชีถือจ่าย081-7543849
7นางสาวขวัญใจ พิมพ์บัวนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ./ป.บัณฑิตผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานการเงิน บัญชี และพัสดุ086-6126497
8นางสาวภัสลภา ทำเนาว์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล0993955858
9นางเทียมจันทร์ สุขศิรินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.บ/กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน081-9821521
10นางวิไล โตสมบุญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีหน่วยตรวจสอบภายใน081-4424150
11นางประเพียร ฐิตทวีวัฒน์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์081-4049299
12นายนาวี เวทวงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ/งานอาเซียน0819451201
13นายธนพล แสนยานุภาพศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0923273741
14นางดรุณจิต ม่วงมงคลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม./ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯภาษาไทย0814963940
15นางนิสรา สิมพรักษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผลประเมินผล ข้อมูล NT และ RT0867826979
16นางอรวรรณ เยาวกรณ์ศึกษานิเทศก์ --กศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา0895440479
17นายไพฑูรย์ เจริญประโยชน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์083-6088685
18นายปัญญา สุขศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์089-9349400
19นางสาวอังคณา ปรีชานันท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ/งานอาเซียน081-9497559
20นางมัจฉา กุนาคำศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดและประเมินผล0818686839
21นางบุญณิศา มะสิโกวาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯก.ต.ป.น0952534383
22นางสาวศิริกาญจน์ ชุติมามารคศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตรการศึกษาพิเศษ กระบวนการเรียนรู้งานวิจัย0874801344
23นางสาวกฤษณา ถนัดเอื้อนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการคำรับรองการปฏิบัติราชการ,มาตรฐานเขต086-6639232
24นางกมลชนก วรเวชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการ086-8497829
25นางรจนา ทับจันทร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาอาหารกลางวัน0824737855
26นางสาวธัญญ์สร ขอบชิตนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ./ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0655835474
27นางสาวเจนจิรา หรัญรัตย์นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์ ข่าวสารข้อมูล เว็ปไซด์ สพป.ระยอง เขต 1086-8830385
28นางขวัญชนก ธนกิจสุขสกุลนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0965591539
29นางสาวทอแสง ศิริสวัสดิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี081-9963436
30นางสมลักษณ์ สกุลเจริญสิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน089-2444743
31นางสาวอรัชฎา ธูปหอมนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอกคศ./เครื่องราชย์/083-4266601
32นางศิรินันท์ ณรงค์ใยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา แต่งตั้ง ย้าย086-1499573
33นางสุปวีณ์ สุวรรณพิทักษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม./บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ0898340570
34นางสุมลฑา นักบุญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกพ.7081-5769839
35นางเพ็ญนภา คงฤทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเลื่อนขั้นเงินเดือน081-9838519
36นางวรณัฎฐ์ จิตต์ละอองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหา081-3183820
37นางสาวนันทพร บัณฑิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวิทยฐานะ081-7592672
38นางพชรพร ธรรมพชรนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0835889363
39นายวิรัตน์ เผือกวิเศษนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลดำเนินการทางวินัยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา081-6888045
40นางบงกช อาจองค์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ./ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086-8191367
41นางธัญจิรา พาริกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ089-4968624
42นางวัลลภา จันทรพิทักษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย0992159175
43นางสาวฉอ้อน เกษรศิรินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./วท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษารักษาการผู้อำนวยการกลุ่ม089-7483265
44นางสาวพัสน์นันท์ จิตต์ศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาลดอุบัติเหตุบนท้องถนน0876727681
45นายอานนท์ ช่อทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0828404545
46นางสาวมยุรี สิงห์โตนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการรัฐศาสนศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการสอบวิชานานาชาติ นักเรียนเรียนรวม งานลูกเสือ โปรแกรม School MIS0615929449
47นางพิมพ์ใจ พานิชเจริญนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089-2243623
48นางสาวณัฏฐศศิ โคตรวิบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการว.ท.บ./กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0657795167
49นางเสาวลักษณ์ ทองสุกนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา0931399954
50นางลัดดา คำเสมอนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการค.ม./ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน081-9960721
51นางสาวสุภารี ราชติกาเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ0895513225
52นางสาวทิพาพร พุทธิระเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานน.ศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานธุรการ กลุ่มอำนวยการ081-4282170
53นางศิริพร อาจปักษาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าพนักงานธุรการ081-5758072
54นางมณีรัตน์ เสาวะตันเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานธุรการ กลุ่มนโยบายและแผน083-5980787
55นางพิศมัย ชวนะลิขิกรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5894954
56นางสาวภควรินทร์ ธันยพัฒน์โสภาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบช.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0984561545
57นายวิชาญ สุวัฒนพิเศษเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานเบิกเงินสวัสดิการ,งานบำนาญ0815903430
58นางรำไพ เผด็จตะคุเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานศศ.บ./ศศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงิน0817239990
59นางพรสวรรค์ สนั่นเครื่องเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0859833234
60นางสาวมานัส มั่นศรีลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา087-0457467
61นางสมปอง ไกรลพลูกจ้างประจำ --ศศ.บบริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการ (หน้าห้องผอ.สพป.ระยองเขต 1)081-3467308
62นายไชยา ขวัญนครลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้089-4022193
63นายรุด แจ่มฉายลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0969369536
64นายคำพอง เที่ยงธรรมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์087-1482095
65นายสามารถ ทองปลั่งลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์/รถตู้089-7531179