ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาระยอง เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางอำพัย อุดมพฤกษชาติรองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร--
2นายประจิม มงคลสุขรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร--
3นางสาวอุมา ศรีชัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.,ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ-
4นางปานรดา สิริบุญบันดาลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร-
5นางสาววัลลภา รักษ์สังข์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษรป.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา-
6นางสาวประภา กำเหนิดเพชรนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษค.บ., ศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน-
7นางสาวฮุสนา เงินเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
8นางจำรัส มีลาภศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
9นางฉันทนา รัตนพลเสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
10นางอัจฉรา วิมลเกียรติศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
11นางปัญชลีย์ ปราณีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
12นายพิภพ ป้องปัดโรคานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการอำนวยการ
13นางสาวพิชชนาภา เมธวันนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการค.ม. (การบริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ--
14นางแสงเดือน วงษ์มณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.คอมพิวเตอร์ศึกษาหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล-
15นางกันยารัตน์ ศรีเนตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานประกันคุณภาพการศึกษา/กลุ่มสาระภาษาไทย0804539661
16นางธนวันต์ เฟื่องนิภากรณ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ-
17นางสาวสุลัดดา เฟือยคำนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18นางสัจจาพร โพโสภานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์-
19นางสาวพนิดา คุ้มคงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคค
20นางเยาวดี เฉลียวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากร
21นางสาวรังสิยา พานทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคค-
22นายธงชัย เกิดมีนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร
23นายสยาม นำเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
24นางสุปราณี ปรมสกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศบ.. คบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา-
25นางสาวพินิตา เอี๊ยบกงไชยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา-
26นางรัชนี สิงห์เจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา-
27นางสาวอลิสา คชารัตน์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ
28นางสาวพิไลพรรณ เสียงเลิศเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคค
29นางสาววิภาวดี เชิดชูพุ่มตระกูลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา
30นางสาวมณีพรรณ เชาว์กบินทร์เจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
31นางสาวชนกนาถ ธรรมสนิทไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
32นางสาววรรณวิมล ดอกไม้ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ
33นายสิทธิพงศ์ เสน่ห์ไม่กำหนด --บริการ/งานเอกสาร นโยบายและแผน--
34นายสรศักดิ์ กรวยทองไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการอำนวยการ
35นายพลกฤต แสงพลอยไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์-
36นายตะวัน แพทย์รักษาไม่กำหนด --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการอำนวยการ
37นางสาวแววตา มาตรหมายไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ
38นางไพเราะ ดวงสุขประเสริฐไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการอำนวยการ
39นางสาวผกาวดี ผสมทรัพย์ไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป อำนวยการอำนวยการ
40นางสาววิลาวรรณ คงกระจ่างไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานธุรการ
41นางสาวลักขณา คล้ายคลึงไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ