ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวทิวา ยานไกลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร086-3757673
2นายสมชาย อรุญธัญญารองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน039-321088
3นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธรรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080-5999640
4นางสาวสมพร อุระเกตุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศบ., กศม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน039-321599
5นางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเทคโนโลยีสารสนเทศฯ089-4039221
6นายสุทธิ สุวรรณปาลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศฯ ติดตาม08-9099-5206
7นางมลฑา นักเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-0766865
8นางสาวสกุลยา ผลบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์085-9627277
9นางขวัญฤดี ไชยชาญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์093-3241019
10นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์061-5856376
11นางสมพร พรหนองแสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-549-7189
12นางสาวอัญชัญ ชูช่วยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0825074974
13นางนันทวรรณ คอนหน่ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์097-3585379
14นางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์081-3638061
15นางจุไรรัตน์ สินทรัพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ,ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป086-7948849
16นางสาวปัทมา พันธุศิรินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน (กลุ่มอำนวยการ)0-3932-1088
17นางสาวสุนทรี ประคองศรีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์081-7592045
18นางเสาวภา พลคิดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ,ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์087-1416821
19นางสาวณัฐชยา ยั่งยืนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี095-4437424
20นางสุปราณี ภูทะศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี089-0965620
21นางสุมัชฌภัค พงษาวดารนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ด้านการเบิกเงิน09-5954-6336
22นางสาวนลินรัตน์ อามะตันตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี081-8619984
23นางนวลศรี ทรงสุวรรณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี089-0947237
24นายร.ท.พินิจพงศ์ ชนะสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารวิยฐานะและอัตรากำลัง086-5593691
25นายจักรินทร์ กสิกรรมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาบุคลากร096-9164181
26นายเมธี มะโนกิจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุุคคล080-9089908
27นายอธิวัฒน์ มากบุญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.ศวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาบุคลากร091-7819150
28นายสมนึก ตันชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลผองกลุ่มบุคคล089-2441139
29นายพินิจ ลิปปานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุุคคล081-2910224
30นางสาวปัทมา พวงสมบัตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุุคคล083-7099726
31นางนภาพร ทองนวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การบริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล087-7821199
32นางสุภาวดี อ่องโอภาสนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร08-1983-7746
33นางอุมาพร จรัลทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.(การจัดการคุณภาพ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม081-7716052
34นางเมษา ศรีสดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนโรงเรียนขนาดเล็ก089-8354987
35นางสาวกันย์สินี ชัยวุฒิรัฐนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา098-5406026
36นางชุติกาญจน์ พูนชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5789891
37นางสาวนิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-8965-5597
38นางสาวฉวี ศิริการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5089-0919463
39นางสาวสุภาวดี เมธานิมิตพงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ093-9519164
40นางกนกวรรณ วงษ์จันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ082-2110951
41นายจรอง สุดสงวนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-545-0427
42นายศุภเกษม ภิรมย์รื่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์098-436-9825