ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวทิวา ยานไกลรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร086-3757673
2นายสมชาย อรุญธัญญารองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.บริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน039-321088
3นายอารักษ์ วนิชอาภาพรรณ์รองผู้อำนวยการ สพท. --ค.บ.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา084-3622894
4นางพัฒนรัตน์ มณฑลอนันต์ธรรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา080-5999640
5นางสาวสมพร อุระเกตุนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศบ., กศม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน039-321599
6นางสาวบุญสิตา ดีวัฒนานนท์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ --หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเทคโนโลยีสารสนเทศฯ089-4039221
7นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์061-5856376
8นางสาวอัญชัญ ชูช่วยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0825074974
9นางนันทวรรณ คอนหน่ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์097-3585379
10นายสุทธิ สุวรรณปาลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศฯ ติดตาม08-9099-5206
11นางมลฑา นักเสียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์086-0766865
12นางสมพร พรหนองแสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์081-549-7189
13นายสุรพล เย็นเจริญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์087-0445460
14นางสาวสกุลยา ผลบุญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์085-9627277
15นางขวัญฤดี ไชยชาญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ดวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์093-3241019
16นางสาวปัทมา พันธุศิรินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานงาน (กลุ่มอำนวยการ)0-3932-1088
17นางจุไรรัตน์ สินทรัพย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ,ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป086-7948849
18นางอ้อมใจ ผดุงโกเศตร์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศบ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์081-3638061
19นางสาวสุนทรี ประคองศรีนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการนักประชาสัมพันธ์081-7592045
20นางเสาวภา พลคิดนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป) ,ปวค.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลประชาสัมพันธ์087-1416821
21นางสาวณัฐชยา ยั่งยืนนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี095-4437424
22นางสาวนลินรัตน์ อามะตันตรีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี081-8619984
23นางสุปราณี ภูทะศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี089-0965620
24นางนวลศรี ทรงสุวรรณนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี089-0947237
25นายร.ท.พินิจพงศ์ ชนะสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารวิยฐานะและอัตรากำลัง086-5593691
26นายเมธี มะโนกิจนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุุคคล080-9089908
27นายสมนึก ตันชัยนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลผองกลุ่มบุคคล089-2441139
28นายอธิวัฒน์ มากบุญนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.ศวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาบุคลากร091-7819150
29นางสาวปัทมา พวงสมบัตินักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุุคคล083-7099726
30นายจักรินทร์ กสิกรรมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการการจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาบุคลากร096-9164181
31นายพินิจ ลิปปานนท์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุุคคล081-2910224
32นางนภาพร ทองนวลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การบริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนักทรัพยากรบุคคล087-7821199
33นางสุภาวดี อ่องโอภาสนิติกร ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร08-1983-7746
34นางอุมาพร จรัลทรัพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.(การจัดการคุณภาพ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม081-7716052
35นางเมษา ศรีสดนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนโรงเรียนขนาดเล็ก089-8354987
36นางรัตนา สวัสดิ์ภักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา089-8290265
37นางสาวพจนารถ แก้วมณีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ0-3933-2316
38นางสาวนิชาพัฒน์ ธนพลผโลทัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา09-8965-5597
39นางชุติกาญจน์ พูนชัยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5789891
40นางสาวกันย์สินี ชัยวุฒิรัฐนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา098-5406026
41นางสาวฉวี ศิริการนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าพนักงานธุรการ 5089-0919463
42นางสาวสุภาวดี เมธานิมิตพงศ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการ/งานเอกสาร อำนวยการอำนวยการ093-9519164
43นางกนกวรรณ วงษ์จันทร์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)บริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคลงานธุรการ082-2110951
44นายจรอง สุดสงวนลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์089-545-0427
45นายศุภเกษม ภิรมย์รื่นลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์098-436-9825