ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารทุกกลุ่มงาน086-1096474
2นายภิญโญ อิ่มอุไรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,คม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ และกลุ่มนโยบายและแผน081-7623340
3นายภาณพ แจ้งพลอยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการศษ.บ.,คม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์089-5428887
4นางกาญจนา นิยมนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.,ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้084-7791515
5นายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-3779320
6นางอังสุนี โกษาคารนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-4087486
7นางสาวอรสา สมัครสมานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล087-1316852
8นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวท.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน098-9769386
9นางสาวดรุณี วัฒฐานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน089-0939698
10นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,มธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน081-5570815
11นายลอย เต่าทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานโรงเรียน ICU, ร.ร.ขนาดเล็ก098-3342985
12นางดารณี คำภาพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป084-0790260
13นายประพฤติ จิตรสมานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเน็จและทะเบียนประวัติ083-6006328
14นางสุภาภรณ์ อุ้ยนองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงิน089-2486386
15นางวันเพ็ญ ประคองธรรมนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-0999701
16นางวรรณากร นวลสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานเลื่อนขั้นเงินเดือน และถือจ่าย081-9403189
17นางจันระวี จิตรสมานนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลากร087-4975734
18นางสาวพรทิพา ภูเลื่อนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวบ.บ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตาม ประเมินผล และรายงาน086-6573031
19นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม., กศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานสารสนเทศ094-7954795
20นางพัชรนันท์ โชตน์ศรีวรสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ086-3356125
21นางวนิดา ปราเวชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา086-5653584
22นางอารยา ศรีพญานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบช.บ.,ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงานตรวจสอบภายใน089-8330791
23นางสาวลำใย ป้องหมู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ0819456997
24นางศันสนีย ประดิษฐศิลป์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์083-1197823
25นางชนาภัท โจณะสิทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงิน089-1170223
26นางสาวสุชาดา สัจจากุลนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารบัญชี083-6417484
27นางสาวกมลวรรณ แจ้งดีนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์081-7117320
28นางสาววิสา บัวหลวงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ089-0650140
29นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา089-9330046
30นางสุชาดา ชยางคานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน081-9407900
31นางกันญา ลือพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ081-0495775
32นางสาวสากล เภรีกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ081-7237957
33นางสาวกิติมา บุญมณีชัยกุลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงาน ตรวจสอบภายใน087-7484606
34นายอภิชาติ เสาวรสลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-9402391
35นายสัมฤทธิ์ นิยมผลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์086-3437930