ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารทุกกลุ่มงาน086-1096474
2นายภิญโญ อิ่มอุไรรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,คม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มนโยบายและแผนและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ081-7623340
3นายภาณพ แจ้งพลอยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการศษ.บ.,คม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับ ดูแล กลุ่มบริหารงานบุคคล กลุ่มอำนวยการ และกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์089-5428887
4นางกาญจนา นิยมนาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.,ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้084-7791515
5นายไพฑูรย์ โพธิพัฒน์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษกศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ081-3779320
6นางอังสุนี โกษาคารนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์081-4087486
7นางสาวอรสา สมัครสมานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล087-1316852
8นางสาวนฤณี อ่อนวงษ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา089-9330046
9นางใกล้รุ่ง พิริยะกิตติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวท.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน098-9769386
10นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.ม., กศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีกลุ่มงานสารสนเทศ094-7954795
11นางสาวดรุณี วัฒฐานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน089-0939698
12นางสาวนันทวรรณ ศศินิมิตนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,มธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน081-5570815
13นายศรัณยพงษ์ เนตรสมานนท์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.ม.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง096-8790561
14นายลอย เต่าทองศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานโรงเรียน ICU, ร.ร.ขนาดเล็ก098-3342985
15นางดารณี คำภาพันธ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษรป.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการกลุ่มงานบริหารทั่วไป084-0790260
16นายประพฤติ จิตรสมานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ083-6006328
17นางสาวนฤมล พร้อมพงศทรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์089-1388842
18นางสุภาภรณ์ อุ้ยนองนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงิน089-2486386
19นางวันเพ็ญ ประคองธรรมนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ089-0999701
20นางวรรณกร นวลสุวรรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานเลื่อนขั้นเงินเดือน และถือจ่าย081-9403189
21นายนาวี แหล่งสินนิติกร ชำนาญการน.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานกฎหมายและคดี087-5340592
22นายกำชัย เงินศรีสิทธิ์นิติกร ชำนาญการน.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลกลุ่มงานกฎหมายและคดี092-2519280
23นางพัชรนันท์ โชตน์ศรีวรสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ. , กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ086-3356125
24นางจันระวี จิตรสมานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน087-4975734
25นางสาวพรทิพา ภูเลื่อนนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวบ.บ.,ศศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน086-6573031
26นางวนิดา ปราเวชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา086-5653584
27นางอารยา ศรีพญานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบช.บ.,ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ตรวจสอบภายในกลุ่มงานตรวจสอบภายใน089-8330791
28นางสาวลำใย ป้องหมู่นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานอำนวยการ0819456997
29นางศันสนีย ประดิษฐศิลป์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์083-1197823
30นางชนาภัท โจณะสิทธิ์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารการเงิน089-1170223
31นางสาวกมลวรรณ แจ้งดีนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มงานบริหารพัสดุและสินทรัพย์081-7117320
32นางสาววิสา บัวหลวงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานสรรหา บรรจุ และแต่งตั้ง089-0650140
33นางกันญา ลือพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ081-0495775
34นางสาวสากล เภรีกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการพิเศษ081-7237957
35นางสุชาดา ชยางคานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มงานส่งเสริมกิจการนักเรียน081-9407900
36นายสัมฤทธิ์ นิยมผลลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์086-3437930
37นายอภิชาติ เสาวรสลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-9402391