ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 17
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายสุรชาติ มานิตย์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายพิทยุตม์ กงกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงาน สพม.17086-1474381
3นางสาวสุกัญญา ชาญพนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานติดตาม0812912389
4นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษา
5นางสุริศา ริมคีรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานเลขานุการคณะกรรม0925365249
6นายสุเมธ บรรเทาวงษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ08-4388-4939
7นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(บัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ พิจารณา เสนอแนะการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ0881971761
8นางวิภา สะอาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล กลั่นกรองงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานวางแผนอัตรากำลัง0810061440
9นางสาวลาวัลย์ เฟื่องประยูรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนศึกษาวิเคราะห์ เพื่อกำหนดนโยบายและแผนการศึกษาในขอบเขตที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษารับผิดชอ081-6522084
10นางชิดชนก ไชยพงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีควบคุม กำกับ ตรวจสอบ พิจารณา เสนอแนะการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ083-1170911
11นายก้องธรรม มิตรดำรงค์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการM.E.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสาร0918896098
12นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-3777402
13นางจุฑาทิพ ค้าผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะและกำหนดตำแหน่ง งานพัฒนา0853626815
14นางพิมพ์จุฑา จั่นสังข์ศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน081-9824319
15นางสาวนันทยา เศรษฐจิตต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การวัดและการประเ089-2534530
16นางสดใส ดุลยาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามด้านเทคโนโลยีการสอน0892449478
17นางสาวศิรินัคมน ศิริมณีวัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศก์ติดตาม0947828356
18นางบังอร ควรประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษรป.ม.(นโยบายสาธารณะ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม0909262402
19นางสาวสายทิพย์ วสุธรสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตาม ภาษาไทย ประกัน097-0628245
20นางสาวชลกิตย์ วงศ์คชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษM.Ed.TESLวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามภาษาอังกฤษ0830716964
21นางสาวเบญจวรรณ จิ๊ดชังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นิเทศ0931644159
22นางสาวจริยา ทายศรีนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคาร สถานที่ พาหนะ0848631992
23นายชัยสิทธิ เนรมิตนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
24นายคณิต ขลิรัมย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนระบบเทคโลยีของกลุ่มงาน0850060968
25นายชัยสิทธิ เนรมิตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการคอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสาร0819821288
26นางสาวยุรดา วังเปรมนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0969346236
27นางสาวมะลิ ผดุงสมบัตินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศิลปศาสตร์บัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกเงินประเภทเงินงบประมาณ, เงินนอกงบประมาณ, เงินทดรองราชการ0818653114
28นางสาวประไพพักตร์ วังเปรมนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การจัดซื้อจัดจ้าง บันทึก- ปรับปรุงรายการสินทรัพย์
29นางสลักจิตต์ สิงขุดรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาบุคลากร0863213480
30นางนิตย์รดี ใจอาษานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0933595424
31นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0863177995
32นางสมพร วงษ์ชัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0899337478
33นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษนิติศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติการ0897911189
34นางรื่นฤดี เกตุโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย089-7508400
35นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา0815506103
36นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา0853887674
37นายณรงค์ พิริยะกิตติการนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน-
38นายณรงค์ พิริยะกิตติการนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0824657789
39นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสานการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม0655363988
40นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.การตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0860474222
41นายสุพจน์ แสงงามนักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาดูแลเด็กด้อยโอกาส0852266989
42นายวิเชียร นักเสียงนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษคบ.สังคมศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน งานกีฬา นันทนาการ0865231715
43นางสาวบงกช พูลเกษมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0843629183
44นางนริศรา วิสพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0897531365
45นางสุณิสา นิยมศิลป์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม0854384749
46นางสุนันทา จิตต์แก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร การประเมินความพึงใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา086-3470018
47นางสาววันทนีย์ เอี่ยมสอาดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จ่ายเงินประเภทเงินงบประมาณ จ่ายเงินนอกงบประมาณ จ่ายเงินทดรองราชการ0928315567
48นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกรลูกจ้างประจำ --วท.บ.(คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการการตรวจสอบควบคุม และการรายงานวันลา ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา080-5758184