ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกฤษฎิ์อธิป ชุตินธรากรผู้อำนวยการ สพท. --คม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร0956426535
2นายพิทยุตม์ กงกุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารงาน สพม.17086-1474381
3นางสาวทิวา ยานไกลรองผู้อำนวยการ สพท. --กศ.บ.คณิตศาสตร์บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร086-3757673
4นางสาวบุณยกุล หัตถกีรองผู้อำนวยการ สพท. --ปร.ด.การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร0806445558
5นางสาวสุกัญญา ชาญพนานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นโยบายและแผนงานติดตาม0812912389
6นางสุริศา ริมคีรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม. (การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานเลขานุการคณะกรรม0925365249
7นายสุเมธ บรรเทาวงษ์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.เทคโนโลยีทางการศึกษาผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ08-4388-4939
8นางนวลนภา ณรงค์พัฒนกิจนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.(บัญชี)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ควบคุม กำกับ ตรวจสอบ พิจารณา เสนอแนะการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ0881971761
9นางวิภา สะอาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลตรวจสอบ ควบคุม กำกับ ดูแล กลั่นกรองงาน ให้คำปรึกษา แนะนำ ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานวางแผนอัตรากำลัง0810061440
10นางชิดชนก ไชยพงษ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีควบคุม กำกับ ตรวจสอบ พิจารณา เสนอแนะการปฏิบัติงานและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกลุ083-1170911
11นายก้องธรรม มิตรดำรงค์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการM.E.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสาร0918896098
12นางสาวพรทิพย์ พึ่งฝั่งนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง081-3777402
13นางจุฑาทิพ ค้าผลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะและกำหนดตำแหน่ง งานพัฒนา0853626815
14นางสาวสายทิพย์ วสุธรสกุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตาม ภาษาไทย ประกัน097-0628245
15นางสาวเบญจวรรณ จิ๊ดชังศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามผลการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี นิเทศ0931644159
16นางอภิญญา สุวรรณทรัพย์ศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.คณิตศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม และนิเทศก์ติดตาม
17นางสาวชลกิตย์ วงศ์คชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษM.Ed.TESLวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริม พัฒนา และนิเทศติดตามภาษาอังกฤษ0830716964
18นางสาวจริยา ทายศรีนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคาร สถานที่ พาหนะ0848631992
19นายชัยสิทธิ เนรมิตนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
20นายคณิต ขลิรัมย์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนระบบเทคโลยีของกลุ่มงาน0850060968
21นายชัยสิทธิ เนรมิตรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการคอ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีดูแลระบบสารสนเทศและการสื่อสาร0819821288
22นายนริทธิ์ สุขอำไพจิตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0863177995
23นางสลักจิตต์ สิงขุดรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหาบุคลากร0863213480
24นางสมพร วงษ์ชัยนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการรป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ0899337478
25นางนิตย์รดี ใจอาษานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0933595424
26นายสหชัย บุญสินนิติกร ปฏิบัติการนิติศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารนิติกร0908986811
27นายณัชรัณ ภู่ระหงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษนิติศาสตรบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานนิติการ0897911189
28นางรื่นฤดี เกตุโชตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา งานวิเคราะห์งบประมาณรายจ่าย089-7508400
29นางสาวดรุณี ชวาลารัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.การบริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน งานบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษา0815506103
30นางสาวจรินทร์ทิพย์ ทองคำนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บ.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศ งานจัดการประชุมคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา0853887674
31นายณรงค์ พิริยะกิตติการนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0824657789
32นางสาวสุนันทา สถิตธำมรงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษาและประสานการศึกษากับศาสนาและวัฒนธรรม0655363988
33นางสาวปิยวรรณ เกิดเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.การตลาดวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0860474222
34นางสาวบงกช พูลเกษมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน0843629183
35นางนริศรา วิสพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศศ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน0897531365
36นางสุณิสา นิยมศิลป์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.การจัดการทั่วไปวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตาม0854384749
37นางสุนันทา จิตต์แก้วเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเผยแพร่และให้บริการข้อมูลข่าวสาร การประเมินความพึงใจในการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา086-3470018
38นางสาววันทนีย์ เอี่ยมสอาดเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงานบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จ่ายเงินประเภทเงินงบประมาณ จ่ายเงินนอกงบประมาณ จ่ายเงินทดรองราชการ0928315567
39นายสุรสิทธิ์ รัตนนิกรลูกจ้างประจำ --วท.บ.(คอมพิวเตอร์)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการการตรวจสอบควบคุม และการรายงานวันลา ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นที่การศึกษา080-5758184