ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาตราด
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางช่อชะบา ชื่นบานผู้อำนวยการ สพท. --กศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางลัดดา ท่าพริกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน, บริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินฯ0861475615
3นายวิชชา ครุปิติรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมทางไกล,กลุ่มนิเทศ,กลุ่มอำนวยการ0897485229
4นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0860223503
5นางสุชีรา นามเกียรตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวท.บ., บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0892442276
6นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0891404550
7นางจิราพร ทองภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0897524998
8นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี0909755716
9นางกรวรรณ บุญฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0881978956
10นางสมใจ วัฒฐานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089703883
11นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0894055455
12นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้(ปฐมวัย)0847386060
13นางธัญญา ฉายศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มวัดผลและประเมินผลการศึกษา(การงานอาชีพฯ)0868312884,0944067997
14นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา0918176790
15นางจงกล ม่วงทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจักการศึกษา(ภาษาต่างประเทศ)0819831064
16นางสุพัตรา เรืองขจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(สังคมศึกษา)0894996391
17นางมาลิน จิตนาวสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(ภาษาไทย)0810008735,0864554562
18นางสาวสุวิมล โคกคานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0981928236
19นางสาวรุ่งอรุณ สังวาลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0870914130
20นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0639949119
21นางสะใบแพร มากต่ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา(คณิตศาสตร์และการงานอาชีพฯ)0972707697
22นางสาววราภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจัดระบบบริหารสพป.ตราด0851518605
23นางอุษณีย์ สวนศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรก.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ039-522816
24นางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏินักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม กลุ่มนโยบายและแผน
25นางวลัยพร พุทธิปรางค์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ0816540262
26นายชลพษร ลัดดาโชตินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกงาน,หนังสือรับรองสิทธิรักษา,ตรวจหลักฐานงบดำเนินงาน,ค่าตอบแทนวิทยากร0892514994
27นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บำนาญ0868836190
28นางนารถฤดี จามลิกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ งบลงทุน0892447970
29นางปรางค์สุมาลย์ พรหมทำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง/การกำหนดตำแหน่ง0897534378
30นางสุนีย์ สัมมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0889288817,0890985064
31นางธัญลักษณ์ เมืองยศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0868470208
32นางกิจนา เมืองซองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ0879963574,0957958148
33นางปิยมน สินธุสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนงานและโครงการ0898332033
34นางอังควรา รมยานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมพิเศษ,งานลูกเสือ,การศึกษาในระบบและนอกระบบ0897522755
35นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจการพิเศษ,ระดับทรัพยากรเพื่อการศึกษา,การศึกษาในระบบและนอกระบบ0896029424
36นายจิรวัฒน์ สุเมธวรรณนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกิจการพิเศษ0843625245
37นางสุภาพร คงคาสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน080574566
38นางวาทินี พุกนุชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด0649151925
39นางเสาวลักษณ์ หอมแพนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและสินทรัพย์0898431629
40นางสาวกันย์สินี เจนจบเขตต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำบัญชี,จัดทำงบเทียบยอด,จัดทำรายงานด้านบัญชี,ปิดบัญชี,0992456199
41นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาน และ ธุรการ0892441796
42นางสาวรัชนี คงสมฤกษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการอนุปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0890964788
43นางนภัสสร สิงห์เขียวพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ0972021282
44นายสมพงษ์ รอดวงษ์ลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
45นายบำเด็จ โคตรชัยลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
46นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียวลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
47นายรุ่งอรุณ สุขกะสิลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นนักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง039-522816
48นางสาวบุษยรังษี จิตอารีย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา039-522816
49นายไพรินทร์ นิโรภาสลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นบริการงานทั่วไป อำนวยการทำบัญชีลงเวลา การลา ดูแลความสะอาดห้องประชุมคามทะเล0926161941
50นายทนงศักดิ์ สิงห์เขียวลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นบริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป0628422225