ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาตราด เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางลัดดา ท่าพริกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน, บริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินฯ0861475615
2นายวิชชา ครุปิติรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มเทคโนโลยี0897485229
3นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0860223503
4นางสุชีรา นามเกียรตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวท.บ., บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0892442276
5นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0891404550
6นางจิราพร ทองภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0897524998
7นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี0909755716
8นางกรวรรณ บุญฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0881978956
9นางสมใจ วัฒฐานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089703883
10นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0894055455
11นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้(ปฐมวัย)0847386060
12นายสำเริง รองในเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(ศิลปะและภาษาไทย)0936561996
13นางธัญญา ฉายศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มวัดผลและประเมินผลการศึกษา(การงานอาชีพฯ)0868312884,0944067997
14นางจงกล ม่วงทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจักการศึกษา(ภาษาต่างประเทศ)0819831064
15นายพิมล ท่าพริกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(สังคมและภาษาไทย)0861580760
16นางเสน่ห์ บุญชูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(สุขศึกษาและพลศึกษา)0863250399
17นางสุพัตรา เรืองขจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(สังคมศึกษา)0894996391
18นางสะใบแพร มากต่ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา(คณิตศาสตร์และการงานอาชีพฯ)0972707697
19นายวิเศษ พึ่งประยูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้(วิทยาศาสตร์และพัฒนาผู้เรียน)0923982552
20นางสาววราภรณ์ คณฑานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่0851518605
21นางอุษณีย์ สวนศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรก.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ039-522816
22นางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏินักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม กลุ่มนโยบายและแผน
23นางวลัยพร พุทธิปรางค์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ0816540262
24นายชลพษร ลัดดาโชตินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารการเงิน0892514994
25นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บำนาญ0868836190
26นางนารถฤดี จามลิกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ งบลงทุน0892447970
27นางธัญลักษณ์ เมืองยศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0868470208
28นางปรางค์สุมาลย์ พรหมทำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง/การกำหนดตำแหน่ง0897534378
29นางสุนีย์ สัมมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0889288817,0890985064
30นายวิฑูรย์ บุญสินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0863475208
31นางกิจนา เมืองซองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ0879963574,0957958148
32นางปิยมน สินธุสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนงานและโครงการ0898332033
33นางกาญจน์ชฎา รมยานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0897522755
34นางเสาวรี สามารถกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสภานักเรียน/การรับนักเรียน/สิ่งแวดล้อม/ขยะ0847916592
35นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุน0896029424
36นายจิรวัฒน์ สุเมธวรรณนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกิจการพิเศษ0843625245
37นางสุภาพร คงคาสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน080574566
38นางวาทินี พุกนุชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด0649151925
39นางเสาวลักษณ์ หอมแพนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและสินทรัพย์0898431629
40นางสาวกันย์สินี เจนจบเขตต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0992456199
41นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล และ ธุรการ0892441796
42นางสาวรัชนี คงสมฤกษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการอนุปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0890964788
43นางนภัสสร สิงห์เขียวพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ039-522816
44นายสมพงษ์ รอดวงษ์ลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
45นายบำเด็จ โคตรชัยลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
46นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียวลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
47นายรุ่งอรุณ สุขกะสิลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นนักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง039-522816
48นางสาวบุษยรังษี จิตอารีย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา039-522816
49นายไพรินทร์ นิโรภาสลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการธุรการ039-522816