ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาตราด เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอัมพล หันทยุงผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นางลัดดา ท่าพริกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ, บริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินฯ0861475615
3นางสาวสุดคนึง ไชยสิทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน, กลุ่มอำนวยการ0813153121
4นายวิชชา ครุปิติรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มเทคโนโลยี0897485229
5นางบูรณ์นรา กณิกนันต์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศฯ0894561901
6นายบรรจง ศรีตะนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษนบ.,ศษ.บ.,พบ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการผอ.กลุ่มอำนวยการ0831134933
7นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0891404550
8นายรณกฤต ยอดศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล0817616750
9นางกรวรรณ บุญฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน0897480735
10นางสมใจ วัฒฐานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาโรงเรียนพระราชทาน089703883
11นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร0860223503
12นางเสน่ห์ บุญชูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯสื่อและเทคโนโลยี่0863250399
13นายพิมล ท่าพริกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายสำเริง รองในเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางจงกล ม่วงทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ /อาเซียน0819831060
16นางสุณีย์รัตน์ วีระสุนทรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ /ภาษาอังกฤษ0861414965
17นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลักสูตร /ปฐมวัย0847386060
18นางธัญญา ฉายศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดผล / o-net / NT086312884
19นางสุพัตรา เรืองขจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพ / สังคม / รร.คุณธรรม0894996391
20นางสะใบแพร มากต่ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานเลขาฯ/คณิตศาสตร์/ประชารัฐ0814862511
21นางสาววราภรณ์ คณฑานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่0851518605
22นางอุษณีย์ สวนศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
23นางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏินักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม กลุ่มนโยบายและแผน
24นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดีนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0894055455
25นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บำนาญ0868836190
26นางนารถฤดี จามลิกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จ่ายเงินผ่านส่วนราชการ0892447970
27นางจิราพร ทองภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0897524998
28นางสุนีย์ สัมมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง/การกำหนดตำแหน่ง0889288817
29นายวิฑูรย์ บุญสินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0863475208
30นางปรางค์สุมาลย์ พรหมทำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง/การกำหนดตำแหน่ง0897534378
31นางธัญลักษณ์ เมืองยศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จถือจ่าย0868470208
32นางกิจนา เมืองซองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ0879963575
33นางสุชีรา นามเกียรตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการวท.บ., บธ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอาคารสถานที่0892442276
34นางปิยมน สินธุสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนงานและโครงการ0898332033
35นางกาญจน์ชฎา รมยานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานลูกเสือ0897522755
36นางเสาวรี สามารถกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสภานักเรียน/การรับนักเรียน/สิ่งแวดล้อม/ขยะ0847916592
37นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาทุน0896029424
38นายจิรวัฒน์ สุเมธวรรณนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกิจการพิเศษ0843625245
39นางสุภาพร คงคาสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเอกสารหลักฐานทางการศึกษา080574566
40นางวาทินี พุกนุชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด0649151925
41นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานข้อมูล และ ธุรการ0892441796
42นางเสาวลักษณ์ หอมแพนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการธุรการกลุ่มอำนวยการ0898431629
43นางนภัสสร สิงห์เขียวพนักงานราชการ ปฏิบัติการบริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ
44นายบำเด็จ โคตรชัยไม่กำหนด --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
45นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียวลูกจ้างประจำ มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
46นายสมพงษ์ รอดวงษ์ลูกจ้างประจำ มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
47นายรุ่งอรุณ สุขกะสิไม่กำหนด --มัธยมต้นนักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
48นางสาวบุษยรังษี จิตอารีย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
49นายไพรินทร์ นิโรภาสไม่กำหนด --มัธยมต้นบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการธุรการ