ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาตราด เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางลัดดา ท่าพริกรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน, บริหารงานบุคคล, กลุ่มบริหารงานการเงินฯ0861475615
2นายวิชชา ครุปิติรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา, กลุ่มส่งเสริมทางไกล,กลุ่มนิเทศ,กลุ่มอำนวยการ0897485229
3นางลัดดาวัลย์ วิเศษะภูติรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่ม ICT, กลุ่มอำนวยการ0817624270
4นายวิจิตร สัมโยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0860223503
5นางสุชีรา นามเกียรตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวท.บ., บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0892442276
6นางสาวสายสุนีย์ พลขันธ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0891404550
7นางจิราพร ทองภักดีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่แทนผอ.กลุ่มงานพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0897524998
8นายวัชระ เอี่ยมกุลวรพงษ์นิติกร ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี0909755716
9นางกรวรรณ บุญฤทธิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนผอ.กลุ่มนโยบายและแผน0881978956
10นางสมใจ วัฒฐานะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา089703883
11นางสุเพ็ญพัฒน์ ศรีดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน0894055455
12นางสาวผกายรัตน์ บริรักษ์ศุภกรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯหลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้(ปฐมวัย)0847386060
13นายสำเริง รองในเมืองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(ศิลปะและภาษาไทย)0936561996
14นางธัญญา ฉายศิริศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มวัดผลและประเมินผลการศึกษา(การงานอาชีพฯ)0868312884,0944067997
15นางชุติกาญจน์ มัดถาปะโทศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา0918176790
16นางจงกล ม่วงทิมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและจักการศึกษา(ภาษาต่างประเทศ)0819831064
17นายพิมล ท่าพริกศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(สังคมและภาษาไทย)0861580760
18นางเสน่ห์ บุญชูศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา(สุขศึกษาและพลศึกษา)0863250399
19นางสุพัตรา เรืองขจิตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(สังคมศึกษา)0894996391
20นางมาลิน จิตนาวสารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา(ภาษาไทย)0810008735,0864554562
21นางสาวรุ่งอรุณ สังวาลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0870914130
22นายวิเศษ พึ่งประยูรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้(วิทยาศาสตร์และพัฒนาผู้เรียน)0923982552
23นางสาวรุ่งทิวา หาดอ้านศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0639949119
24นางสะใบแพร มากต่ายศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผลและประเมินผลการศึกษา(คณิตศาสตร์และการงานอาชีพฯ)0972707697
25นางสาวสุวิมล โคกคานศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0981928236
26นางสาววราภรณ์ เอี่ยมกุลวรพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการจัดระบบบริหารสพป.ตราด0851518605
27นางอุษณีย์ สวนศรีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการรก.ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ039-522816
28นางสาวอังศุมาลย์ ชำปฏินักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม กลุ่มนโยบายและแผน
29นางวลัยพร พุทธิปรางค์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ0816540262
30นายชลพษร ลัดดาโชตินักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เบิกงาน,หนังสือรับรองสิทธิรักษา,ตรวจหลักฐานงบดำเนินงาน,ค่าตอบแทนวิทยากร0892514994
31นางวิไลวรรณ ไวทยะชัยวัฒน์นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บำนาญ0868836190
32นางนารถฤดี จามลิกุลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ งบลงทุน0892447970
33นางสุนีย์ สัมมานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลวางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง0889288817,0890985064
34นายวิฑูรย์ บุญสินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0863475208
35นางธัญลักษณ์ เมืองยศนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง0868470208
36นางปรางค์สุมาลย์ พรหมทำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลอัตรากำลัง/การกำหนดตำแหน่ง0897534378
37นางกิจนา เมืองซองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ/ทะเบียนประวัติ0879963574,0957958148
38นางปิยมน สินธุสารนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนงานและโครงการ0898332033
39นางอังควรา รมยานนท์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากิจกรรมพิเศษ,งานลูกเสือ,การศึกษาในระบบและนอกระบบ0897522755
40นางพรปวีณ์ เรืองโรจน์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมกิจการพิเศษ,ระดับทรัพยากรเพื่อการศึกษา,การศึกษาในระบบและนอกระบบ0896029424
41นายจิรวัฒน์ สุเมธวรรณนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกิจการพิเศษ0843625245
42นางสุภาพร คงคาสุวรรณนักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน080574566
43นางวาทินี พุกนุชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษายาเสพติด0649151925
44นางเสาวลักษณ์ หอมแพนเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการปวส.คอมพิวเตอร์วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและสินทรัพย์0898431629
45นางสาวกันย์สินี เจนจบเขตต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์จัดทำบัญชี,จัดทำงบเทียบยอด,จัดทำรายงานด้านบัญชี,ปิดบัญชี,0992456199
46นางชมพูนุช เสริมเสนาบุญเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.บัญชีวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงบประมาน และ ธุรการ0892441796
47นางสาวรัชนี คงสมฤกษ์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญการอนุปริญญาตรีวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0890964788
48นางนภัสสร สิงห์เขียวพนักงานราชการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการเลขานุการ0972021282
49นายบำเด็จ โคตรชัยลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
50นายสมพงษ์ รอดวงษ์ลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
51นายอุกฤษฎ์ สิงห์เขียวลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์039-522816
52นายรุ่งอรุณ สุขกะสิลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นนักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง039-522816
53นางสาวบุษยรังษี จิตอารีย์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯธุรการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา039-522816
54นายทนงศักดิ์ สิงห์เขียวลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นบริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป0628422225
55นายไพรินทร์ นิโรภาสลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นบริการงานทั่วไป อำนวยการทำบัญชีลงเวลา การลา ดูแลความสะอาดห้องประชุมคามทะเล0926161941