ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวยผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 10942985666
2นางประภา สมาคมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0899309448
3นายสมคิด พานิชสงเคราะห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819409350
4นายพัฒนพงศ์ เสมานิตย์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0817617429
5นายสุขใจ ดวงประเสริฐศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตาม0854395454
6นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0892466224
7นางสาวไพลิน ศรีสอ้านนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0813775089
8นางน้ำอ้อย ไกรชิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยะฐานะ0982657129
9นางกำไร นาคประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0899898001
10นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0879136838
11นางดลใจ แสงบุญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0909733903
12นางสาวศุภากรณ์ เตโชชัยวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานวัดผล0817904621
13นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน0896947764
14นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน0817704138
15นางสกุลพร ทองไพจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน0954371390
16นายบุญโชติ แก้วแสนสุขศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประกันคุณภาพการศึกษา0868364729
17นางสาวกชกร นิ่มแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม0892680983
18นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาสื่อและนวัตกรรม0860964567
19นางจินตนา นิมาแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818622324
20นางรวีฐภัสร์ แก้วพิทักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0956859904
21นางสาวอารีย์รักษ์ ศรีติมงคลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0819324164
22นางประภัสสร เณรศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0897156169
23นางสาวศุภนิดา จิยดาวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ0897275654
24นางสาวจรัสศรี แสงมรกตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0871328833
25นายสหพัฒน์ สุขพาณิชพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0843591291
26นางวิภา โนรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0850822557
27นางศศิอุษา เพ็งมากนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0896488983
28นางนฤมล สินเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817826095
29นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0868417085
30นางกฤษณี จอนเทศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0813048876
31นางประภาวดี โกสิยารักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการคศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0813532222
32นางเสาวรส สร้อยทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0813402330
33นางปียานุช อรรคบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0900764713
34นางสาวบุญทิพย์ บุญยะพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0819454175
35นางสาวสุธิดา ศิริสาครเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0868388744
36นางชนัญชิดา น้อมวัฒนะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการเงิน0868458041
37นางฐิติรัตน์ จันทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0931271252
38นางสาวปรินดา บุญรัตน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานอ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0894440807
39นางสาวณัฐชนันท์ วงศ์กำ๓ูเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานอำนวยการ
40นางสาวกนกพร เมธีกุลเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและสินทรัพย์ ,อำนวยการ0813775089
41นายสุชาติ ศรีเจริญลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการ / เอกสาร0800142727
42นางมณฑา รุ่งแสงลูกจ้างประจำ --ป.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ รับส่งหนังสือ0815779228
43นายอุดม สิงห์ภิรมย์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ0816645885
44นายสมิง แดงเจริญลูกจ้างประจำ --น.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0896677754
45นายสมสุข เกษมสุขลูกจ้างประจำ --ม.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการ ,รับ ส่งเอกสาร0894059990
46นายมานพ ดุลยะเฮงลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0897477427
47นางกัญศลักษณ์ วิโรจนุปถัมภ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ0813994977
48นายวรยุทธ อินทรชิตลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0915160315
49นายธงชัย พัดทองลูกจ้างประจำ --ป.7บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานเอกสาร ดูแลอาคาร0868242777
50นายสมชาย จั่นเจริญลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0817611885