ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา061 595 3268
2นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0892466224
3นางสาวไพลิน ศรีสอ้านนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0813775089
4นางน้ำอ้อย ไกรชิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยะฐานะ0982657129
5นางกำไร นาคประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0899898001
6นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0879136838
7นางดลใจ แสงบุญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0909733903
8นางสาวศุภากรณ์ เตโชชัยวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานวัดผล0817904621
9นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาสื่อและนวัตกรรม0860964567
10นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน0896947764
11นางสาวกชกร นิ่มแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม0892680983
12นางสกุลพร ทองไพจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน0954371390
13นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน0817704138
14นางรวีฐภัสร์ แก้วพิทักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0956859904
15นางจินตนา นิมาแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818622324
16นางสาวอารีย์รักษ์ ศรีติมงคลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0819324164
17นางวิภา โนรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0850822557
18นางสาวจรัสศรี แสงมรกตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0871328833
19นางประภัสสร เณรศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0897156169
20นายสหพัฒน์ สุขพาณิชพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0843591291
21นางสาวศุภนิดา จิยดาวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ0897275654
22นางศศิอุษา เพ็งมากนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0896488983
23นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0868417085
24นางนฤมล สินเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817826095
25นางเสาวรส สร้อยทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0813402330
26นางปียานุช อรรคบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0900764713
27นางสาวบุญทิพย์ บุญยะพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0819454175
28นางสาวสุธิดา ศิริสาครเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0868388744
29นางชนัญชิดา น้อมวัฒนะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการเงิน0868458041
30นางฐิติรัตน์ จันทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0931271252
31นางสาวปรินดา บุญรัตน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานอ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0894440807
32นางมณฑา รุ่งแสงลูกจ้างประจำ --ป.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ รับส่งหนังสือ0815779228
33นายสุชาติ ศรีเจริญลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการ / เอกสาร0800142727
34นายสมสุข เกษมสุขลูกจ้างประจำ --ม.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการ ,รับ ส่งเอกสาร0894059990
35นายสมิง แดงเจริญลูกจ้างประจำ --น.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0896677754
36นายอุดม สิงห์ภิรมย์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ0816645885
37นายมานพ ดุลยะเฮงลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0897477427
38นางกัญศลักษณ์ วิโรจนุปถัมภ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ0813994977
39นายวรยุทธ อินทรชิตลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0915160315
40นายธงชัย พัดทองลูกจ้างประจำ --ป.7บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานเอกสาร ดูแลอาคาร0868242777