ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพรหมินทร์ ศรีหมื่นไวยผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 10942985666
2นางประภา สมาคมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ., กศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0899309448
3นายสมคิด พานิชสงเคราะห์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.บริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0819409350
4นางประไพจิตร์ เสียงสุวรรณนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0892466224
5นางสาวไพลิน ศรีสอ้านนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0813775089
6นางน้ำอ้อย ไกรชิตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยะฐานะ0982657129
7นางกำไร นาคประเสริฐนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม ประเมินผลและรายงาน0899898001
8นางสาวจินต์จุฑา เหลืองอ่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.,บธ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0879136838
9นางดลใจ แสงบุญนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0909733903
10นางสาวศุภากรณ์ เตโชชัยวุธศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหารงานวัดผล0817904621
11นางสาวกชกร นิ่มแสงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานนิเทศติดตาม0892680983
12นางสาวศศิณัฐ หงษ์ภู่ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญกศ.บ. , ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน0817704138
13นางสกุลพร ทองไพจิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน0954371390
14นายอำนวย เวศวงศ์ษาทิพย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.,ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนวัตกรรมและสื่อการเรียนการสอน0896947764
15นายณรงค์ จุนเจริญวงศาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,กศ.ม.(เทคโนโลยีทางการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาสื่อและนวัตกรรม0860964567
16นางรวีฐภัสร์ แก้วพิทักษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0956859904
17นางจินตนา นิมาแสงนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0818622324
18นางสาวอารีย์รักษ์ ศรีติมงคลนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0819324164
19นายสหพัฒน์ สุขพาณิชพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0843591291
20นางสาวจรัสศรี แสงมรกตนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0871328833
21นางประภัสสร เณรศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0897156169
22นางสาวศุภนิดา จิยดาวัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบำเหน็จความชอบ0897275654
23นางวิภา โนรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบุคคล0850822557
24นางศศิอุษา เพ็งมากนิติกร ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลนิติกร0896488983
25นางสาวสุดารัตน์ มณีอินทร์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน0868417085
26นางนฤมล สินเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817826095
27นางกฤษณี จอนเทศนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานวิเคราะห์งบประมาณ0813048876
28นางปียานุช อรรคบุตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0900764713
29นางเสาวรส สร้อยทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0813402330
30นางสาวบุญทิพย์ บุญยะพันธ์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0819454175
31นางสาวสุธิดา ศิริสาครเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0868388744
32นางชนัญชิดา น้อมวัฒนะเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานการเงิน0868458041
33นางฐิติรัตน์ จันทรเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0931271252
34นางสาวปรินดา บุญรัตน์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานอ.ศศ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานการเงินและบัญชี0894440807
35นายสุชาติ ศรีเจริญลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการบริการ / เอกสาร0800142727
36นางมณฑา รุ่งแสงลูกจ้างประจำ --ป.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ รับส่งหนังสือ0815779228
37นายสมสุข เกษมสุขลูกจ้างประจำ --ม.3บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานบริการ ,รับ ส่งเอกสาร0894059990
38นายอุดม สิงห์ภิรมย์ลูกจ้างประจำ --ม.6บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานธุรการ0816645885
39นายสมิง แดงเจริญลูกจ้างประจำ --น.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0896677754
40นายมานพ ดุลยะเฮงลูกจ้างประจำ --ม.6ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0897477427
41นางกัญศลักษณ์ วิโรจนุปถัมภ์เจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการงานธุรการ0813994977
42นายธงชัย พัดทองลูกจ้างประจำ --ป.7บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการงานเอกสาร ดูแลอาคาร0868242777
43นายวรยุทธ อินทรชิตลูกจ้างประจำ --ปวช.บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการขับรถยนต์, บริการงานทั่วไป0915160315