ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพรชัย ดาวรรณารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ชีววิทยา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0861401099
2นายพงศ์สันต์ โตเจริญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(การสหกรณ์)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0882098430
3นายธงชัย นพฤทธิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม. การบริหารการศึกษาบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0892445868
4ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0818237453
5นายจักรพงษ์ แซ่คูรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหารจัดการ สพท.0861598237
6นางรัศมี มีเดชศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานวัดผลฯ-
7นางเปรมใจ อิฐอมรชัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
8นางนัฐพร วิเวกชาตินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป0869717070
9นายสยาม สุริยจันทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0813254998
10นายบัญหาญ เดชเฟื่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0818649976
11นางสาวฐิคารีย์ ไทยประเสริฐนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(อาหารและโภชนาการ)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0897456154
12นางนภา กู้กีรติกุลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0892447598
13นางสาวมะลิ ลือตระกูลประวัตินักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0899528000
14นางประภาพร มั่นเจริญศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
15นางพัชยา ซือมงกงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
16นางชญาภา อิ่มสำราญศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0811564878
17นางเพ็ญจันทร์ บุญเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0817823748
18นางสุชัญญา เกตุนวมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0871289547
19นายมาโนช โคมเดือนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(คณิตศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0861389566
20นางนงลักษณ์ โฉมศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0884422682
21นายพิชัย บุญเพ็งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(กาีรบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0890610616
22นายภควัต ตลับเพชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา0869054329
23นางสาวอนรรฆรียา หนุนชูนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบธ.บ.(บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ0861035147
24นางสาววารุณี ลิ้มสุขศิรินักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป0816830346
25นางลาวัณย์ เทพเสนานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.(บริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน0850043436
26นางคุณัญญา ใสสุกนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0838394464
27นางวรัชญา รักยศนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการศศ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี0831181599
28นางสาวบงกช สงกรานต์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี0898149895
29นางสาวกาญจนา รุณเกตุนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี0850861545
30นายนำพล รมพิพัฒน์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0818094159
31นางณิชาภา วิบูลย์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0817234750
32นางสมทรัพย์ สิงห์ขรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.(บัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0827139953
33นางอังสุมารินทร์ สืบสอาดนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0871414767
34นางสุมาลี สุริยะนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0843886584
35นางสาววราภรณ์ ชมเจริญนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบร.บ. (การบริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานบริหารงานบุคคล0815881419
36นายอดิศักดิ์ สงกรานต์นิติกร ชำนาญการพิเศษศศ.ม.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวินัยและนิติการ0840131158
37นางสาวมาเลียม จิตตมงคลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0818162355
38นางกิ่งแก้ว เดชเฟื่องนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0818615976
39นางชิดชญา ฆังคะรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0819968195
40นางฉวีวรรณ พุทธสุวรรณ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(ภูมิศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0817799357
41นางดรุณี ครองญาตินักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.(เคมี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0885809490
42นายเทวกร พึ่งพระบุตรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.บ.(สังคมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0875436840
43นางสาวภรัณยา ฤทธิ์ธารนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(ปฐมวัย)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0819832004
44นางพรธิภา เฉลิมสุขศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0817618719
45นางจินตนา กฐินทองนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0896881609
46นางสมัญญา ชิตสมบัตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (การบริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0899310815
47นางปรียาภรณ์ โอสถานนท์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0868205083
48นางนบชุลี เสาวนาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานรป.บ.(การบริหารงานราชทัณฑ์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการบริหารงานทั่วไป0815820567
49นางลัดดา เผือกพูลผลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0831182915
50นายไชยา สุขประเสริฐเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา0818625530
51นางภัททิรา ทรัพย์เย็นเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานปวส.(การตลาด)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารการเงินและบัญชี0868817560
52นายมนูญ ศรีนวลสกุลนีลูกจ้างประจำ --ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0890976276
53นายนพณัฐ บุญแก้วลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0843469324
54นายจรูญ โสมเมาลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0868376187
55นายฉลาด คุ้มวงศ์ลูกจ้างประจำ --ประถมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0848924944
56นายไพสันต์ กิมสือลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์0870550596
57นายนายคัมภีร์ ไกรล้อมบุญนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบริการงานทั่วไป นโยบายและแผน
58นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
59นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
60นางสาวนุช อ้อคำนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นางสาวทิราภรณ์ คงประสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
62นางสาวนีรนุช อุ่นแก้วเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบริการงานทั่วไป นโยบายและแผน
63นางสาวปวัณรัตน์ โคกกรวดเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน
64นางสาวปวีณรัตน์ บัวงามเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน
65นางสาวอามรรัตน์ เหลืองอร่ามเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
66นางสาวอรอนงค์ ัฃัยเดชเจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลธุรการ
67นางสาวดลนภัึส ชัยสิทธิ์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
68นายสุรศักดิ์ แพ่งสมบูรณ์ลูกจ้างประจำ --มัธยมปลายบริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป0868257218
69นายสังวาล นนทวัฒน์ลูกจ้างประจำ --ประถมปลายบริการงานทั่วไป อำนวยการบริการงานทั่วไป0866051264
70นางสาวจารุณี รักษาทรัพย์ลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานวทบ. (การบริหารธุรกิจเกษตร)บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ปฏิบัติงานธุรการและการเงิน0894004629
71นางสาวมุจลินท์ ชำนาญช่างลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ. เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลกลุ่มบริหารงานบุคคล0861540663
72นางสาวศุทราภัทร วรรณพิรุณลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
73นางสาวรัชนีพร เสนาไชยลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา
74นางสาวปาริฉัตร กิมสือลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
75นายสำรวน รักษาทรัพย์ลูกจ้างประจำ --มัธยมต้นบริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการบริการ/ดูแลอาคาร0894073750