ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 6
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081 323 4926
2นายสิทธิชัย เวศสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(สาขาพละศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0931243919
4นายวัชระธรรม จอมสืบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0836862223
5นางกัญจนา เทพสัตรานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบบัญชี0868226284
6นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาควบคุมกำกับติดตามงานส่งเสิรมการจัดการศึกษา0817030720
7นางดวงดาว มาลยทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0892281018
8นางสาวสุปราณี สงวนงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการศึกษา0814411685
9นายณภัทร ศรีละมัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(วัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0818289212
10นางยุพา ประจงจัด (รก.ผอ.กลุ่ม)นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป0801750122
11นางสาวพัชริกา สมฤทธิ์นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ0933203248
12นางจันทิมา เทศนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง038517280
13นางจินดาวรรณ บรรหารบุตรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. (การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0814349187
14นางสาวนภาพร สะมันนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0892036069
15นางสาวทัดดาว ผิวผันเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบธบ. (การตลาด)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ0887478705
16นางอรัญญา พูลเกษมเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0850929231
17นางสาวชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นายปัญญา คลังมนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางนันทนา อนันตรกิตตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0861098694
21นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธรแ (ปฏิบัติงานก.บุคคล)นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานทะเบียนหลักฐานการศึกษา, งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบฯ0850470499
22นางอุไรวรรณ อินทะสะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0815646524
23นางกุลจิรา พิธิยานุวัฒน์ (ไปช่วยราชการ ศธภ.3)เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวส.(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานรับส่งหนังสือ038517280
24นางอรษา ล้อคำลูกจ้างประจำ ชำนาญงานศศบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการ038517280
25นายสมภพ แดดภู่ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0874897629
26นายกิตติคุณ เนาวโอภาสลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0983214108
27ว่าที่ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0811564490
28นายนคร เทพกุญชรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0866084409
29นางราตรี ดิสริยะกุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0868187916