ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 6
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษรผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร081 323 4926
2นายสิทธิชัย เวศสุวรรณรองผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางอุรารักษ์ สุขสวัสดิ์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(สาขาพละศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0931243919
4นายวัชระธรรม จอมสืบศึกษานิเทศก์ ชำนาญการรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯส่งเสริมพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา0836862223
5นางกัญจนา เทพสัตรานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ระบบบัญชี0868226284
6นายวรวุฒิ รัตนบริรักษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาควบคุมกำกับติดตามงานส่งเสิรมการจัดการศึกษา0817030720
7นางดวงดาว มาลยทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0892281018
8นายณภัทร ศรีละมัยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.(วัดผลการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้0818289212
9นางสาวสุปราณี สงวนงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯวัดและประเมินผลการศึกษา0814411685
10นางยุพา ประจงจัด (รก.ผอ.กลุ่ม)นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานบริหารทั่วไป0801750122
11นางจันทิมา เทศนานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(รัฐประศาสนศาสตร์)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง038517280
12นางจินดาวรรณ บรรหารบุตร (รก.ผอ.กลุ่ม)นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ. (การประถมศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลพัฒนาบุคลากร0814349187
13นางสาวนภาพร สะมัน (รก.ผอ.กลุ่ม)นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ., กศ.ม. (บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0892036069
14นางสาวทัดดาว ผิวผันเจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติการบธบ. (การตลาด)หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ0887478705
15นางอรัญญา พูลเกษมเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0850929231
16นายปัญญา คลังมนตรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายธีร์ชนินทร์ แจ่มจำรัสศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0899498922
18นางสาวชยากานต์ เปี่ยมถาวรพจน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางนภาวดี บุตรน้ำเพ็ชรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานวัดผล ภาษาไทย ปฐมวัย ประถมศึกษา0877192293
20นางสาวศิริเพ็ญ สกุลวลีธรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการค.บ.(คอมพิวเตอร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานทะเบียนหลักฐานการศึกษา, งานส่งเสริมการจัดการศึกษานอกระบบฯ0850470499
21นางสาวณัฐินี บุญสถาพรพงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0974193965
22นางอังค์ริสา เขี่ยวจัทร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0869066941
23นายส่งเสริม ช่วยทองนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0869275706
24นางนันทนา อนันตรกิตตินักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0861098694
25นายธนภัทร คำสุขนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0859777129
26นางอุไรวรรณ อินทะสะนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานส่งเสริมกิจการนักเรียน0815646524
27นางอรษา ล้อคำลูกจ้างประจำ ชำนาญงานศศบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการงานเลขานุการ038517280
28นายวิทวัส กลับประทุมลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ ฝ่ายผู้บริหาร0991583220
29นายสมภพ แดดภู่ลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0874897629
30นายวุฒิชัย จันทร์น้อยลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0969831341
31นางสาวน้ำผึ้ง ศรีบัวไม่กำหนด --บริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0878350928
32นางสาวชลิดา พุ่มประเสร็ฐลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร0824673548
33นางสาววรัชายา ศรีลาศักดิ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0895444430
34นางสาววิชชุตา เนียมเปรมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0990818276
35นายกิตติคุณ เนาวโอภาสลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0983214108
36นางสาวปิยฉัตร เพชรจิตต์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0926976688
37นางธนภรณ์ รัตนาพรประดิษฐ์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0928942892
38นางสาวสุมนรัตน์ สุทธิคันสนีย์ลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868152355
39นางสาวฐิติมา เตียวหยินลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0868213941
40นายกฤษฎา แจ่มทิมลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0816149508
41นางสาวรัชนี บุญมาเลิศลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0859192720
42นางสาวสุพิชฌาย์ ทองแก้วลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0991877117
43นางสาวนันท์นภัส องคเรืองรัตนาลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0945636336
44นางสาวนภัส ธรรมไพศาลลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0907352421
45นายณัฐวัฒน์ แก้วศรีพนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0807215624
46นางสาวพีรดา นิยมพานิชลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0989843297
47นางสาวทิพรัตน์ ทองสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0956755256
48นายพิทักษ์ เทพกุญชรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0825774527
49นางสาวสิทธิญา หอมทอง พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0841008723
50นางคนึงนิจ น่วมเจริญลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0850863714
51นางสาวเบญจวรรณ ภูมีลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล0917236214
52ว่าที่ร.ต.รังสรรค์ อินทโชติลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป นโยบายและแผน0811564490
53นายนคร เทพกุญชรลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษา0866084409
54นางทองสุขตา ยิ้มอิ่มลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0890161246
55นางราตรี ดิสริยะกุลลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0868187916