ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายดำเนิน เพียรค้าผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวท.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหารการศึกษา0982764829
2นางสาวรัตนาภรณ์ ศรีสรวยรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผู้บริหารการศึกษา0818277745
3นางสาวชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการบริหารจัดการ สพท. นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0891188861
4นางสาวรุ่งฤดี อินทสรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงินและบัญชี0819457764
5นายปรีชา เดชะไชยนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.บ., ศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา0815595250
6นางสุพรทิพย์ ชิตรัฐถานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน085-6867279
7นายผดุงเกียรติ สมมิตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0878286771
8นางบัวบาง บุญอยู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0813492677
9นางนิตยา พรรณภักดีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.,ค.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0831160494
10นางสายสุนีย์ ไชยวงษ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0814369896
11นางสาวทิพย์วิมล รักษาสัตย์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ., ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการงานอำนวยการ0895390882
12นางประดับ เทพศักดิ์ดานักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์พัสดุ0861458384
13นางจริยา เคียรประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานบำเหน็จ ทะเบียนประวัติ0845424692
14นางสาวพิมพ์ลดา แสวงเงินนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง0891814231
15นายปรีชา ม่วงพรหมนิติกร ชำนาญการพิเศษน.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนิติกร0822584698
16นางเสาวภา ศรีมั่นคงธรรมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานนโยบายและแผน037213200
17นางสาวสธนา สำนักวังชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนกลุ่มงานติดตามและประเมินผล037213200
18นางวีณา แฃ่แต้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ0861558678
19นางสาวสิริมา อาศัยผลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ,ศษ.มหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษางานตาม พรบ.การศึกษาขั้นพื้นฐาน0871400283
20นางสาวธมกร ไทยญานุสรนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการค.บ.หน.ศูนย์/เครือข่าย นโยบายและแผนกลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศ0861442277
21นายมานพ เทพบุตรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการคม.การศึกษาพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานหลักสูตร0860003540
22นายอาทิตย์ สิงหธนานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาสื่อ099-0454996
23นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาสื่อ0877022397
24นางภัสราวรรณ์ เจนการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดผล089-4914163
25นางศุทธญาณ์ สุวรรณะศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0972743216
26นายวีรวิทย์ สิทธิภาณุพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวท.บ., กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานพัฒนาสื่อ0877022397
27นายกฤต เจนการศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ม.บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานประกัน095-4248962
28นางน้ำทิพย์ เพ็ชรกำจัดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0895429918
29นางศุภาวีร์ สิทธิภาณุพงศ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์0851480874
30นางสาวธนัชชา รินสันเทียะนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ0893751772
31นางกองแก้ว บุญเพ็งนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษบธ.บ.,ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0948503918
32นางศรันญา บัวแพนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์0817715678
33นางสาวโสภา คูสุวรรณ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การเงิน0633895198
34นางเพ็ชรี พาดีนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน
35นางสุพรรณี จ้อยสีดานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานอัตรากำลัง0988274463
36นางราตรี รอดประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานวิทยฐานะ0817119971
37นางธฤษวรรณ เวียงแก้วนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ0817633626
38นางเกษวลี ขำฉานักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนาบุคลการ0934454195
39นางสายฝน บุญยังนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานอัตรากำลัง086-1612262
40นางสุภาภรณ์ ทองไข่มุกด์นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลกลุ่มงานบำเหน็จและทะเบียนประวัติ089-4851736
41นางสาวชมนาด สังข์มงคลนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง0814290450
42นางอภิวัน ประสังสิตนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน สภานักเรียน แนะแนว0896900747
43นางโสภา ไวยโรจน์(คงเมือง)นักวิชาการศึกษา ชำนาญการร.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และงานทุนการศึกษา0820223473
44นางสาวศิริพร ชัยศิรินิรันดร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานการศาสนา ศิลปและวัฒนธรรม งานอนามัยและอาหารนักเรียน0896830440
45นางนภาพร สวัสดีเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานปวช.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการ0853997984
46นางสาวสินีนาฎ เจริญจิตต์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร0830824639
47นายนิรมิต เนื่องกำเหนิดลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มการเงิน
48นายธนู บุญเพ็งลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
49นายสมชาย นกน้อยลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการลูกจ้างประจำลูกจ้างประจำ
50นายโยธิน ประเสริฐสุขลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
51นายวิชาญ งามเจริญลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ089-5387197
52นายประภาส กลิ่นกมลลูกจ้างประจำ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานอัดสำเนานักการภารโรง