ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสุชีพ ช่วยแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสายยนต์ สุวรรณเกตุรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการบริหารจัดการ สพท. ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
5นางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่างนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
6นางคนึง พันธุ์เจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
7นายคำแหง แก้วจุฑามณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร
8นางผุสดี ระโหฐานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งานงบประมาณ
9นางวริศนันท์ วิริยะภคโชคนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นายพงษ์ศักดิ์ สว่างไสวนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
11นางสาวนภาพร โนรีนุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
12นางสาวณธิชา กองวิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
13นายระวิสิทธิ์ สุระเสนนิติกร ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
14นางสาวอรอนงค์ ยุทธวิธีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0878342255
15นางสมพร คำพานุชนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน
16นางสาวนุสสรี มีเชาว์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0871449906
17นางจีระนันท์ แก้วยศชัยภัทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
18นางนภาภรณ์ อากาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นายธรรมนูญ ล้อมทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางจารุณี มาพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวสุพัตรา ทองอยู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายสุทธิศักดิ์ ตันงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นางวรรณา วรศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางสาวปริญญา บรรดาพิพม์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวอัญชลี โคตรตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางณัฎฐานิชกาญ เวทโรจณรัตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นายวีรกรณ์ ศรีธัญรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
28นางสาวเพชรไทย เย็นแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์
29นางวรรณคณา พิมพ์ภูราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
30นางสาวเกษแก้ว สว่างไสวนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
31นางพิกุลทอง สว่างแจ้งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
32นางสาวธีราภรณ์ ดอกศรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33นางสาวอรพรรณ เดชอนันทวิทยานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
34นางสาวรัตนา อุกำแพงนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางสาวจริยา ฉิมมากูรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
36นางอัชณา สิงห์สวัสดิ๋นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางสาวประภาภรณ์ บ้วเรืองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางสาวจุฑารัตน์ สุนทรสัจจุศิลป์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวประคอง โสดานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
40นางสุณีย์ เลือดไทยเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นายเชิดชัย เพลาวันเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร