ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประกิจ พุ่มพฤกษ์ผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายสายยนต์ สุวรรณเกตุรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายสุชีพ ช่วยแก้วรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางสาวเพชรไทย เย็นแย้มศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
5นายพงษ์ศักดิ์ สว่างไสวนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
6นางสาวพรพิมล แจ่มกระจ่างนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นางคนึง พันธุ์เจริญนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
8นายคำแหง แก้วจุฑามณีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร
9นางผุสดี ระโหฐานนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนวิเคราะห์งานงบประมาณ
10นางสมพร คำพานุชนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
11นางสาวนภาพร โนรีนุนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
12นางสาวณธิชา กองวิเศษนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
13นายระวิสิทธิ์ สุระเสนนิติกร ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
14นางสาวอรอนงค์ ยุทธวิธีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงาน0878342255
15นางสาวนุสสรี มีเชาว์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานข้อมูลสารสนเทศ0871449906
16นางจีระนันท์ แก้วยศชัยภัทรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษา
17นายสุทธิศักดิ์ ตันงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางวรรณา วรศักดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
19นางสาวปริญญา บรรดาพิพม์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
20นางนภาภรณ์ อากาศศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสาวอัญชลี โคตรตาศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางณัฎฐานิชกาญ เวทโรจณรัตย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
23นายธรรมนูญ ล้อมทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นายวีรกรณ์ ศรีธัญรัตน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
25นางสาวสุพัตรา ทองอยู่ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางจารุณี มาพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
27นางวรรณคณา พิมพ์ภูราชนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
28นางสาวเกษแก้ว สว่างไสวนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
29นางสาวจุฑารัตน์ สุนทรสัจจะศิลป์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
30นางสาวอนงค์นาฎ หน่วยแก้วนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
31นายนาวิน อินทรโคตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
32นางสาวธีราภรณ์ ดอกศรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
33นางพิกุลทอง สว่างแจ้งนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
34นางสาวอรพรรณ เดชอนันทวิทยานักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางสาวรัตนา อุกำแพงนิติกร ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
36นางอัชณา สิงห์สวัสดิ๋นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
37นางสาวจริยา ฉิมมากูรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
38นางสาวประภาภรณ์ บ้วเรืองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวประคอง โสดานักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
40นางสุณีย์ เลือดไทยเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
41นายเชิดชัย เพลาวันเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร