ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษาปราจีนบุรี นครนายก
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายกฤษ ละมูลมอญผู้อำนวยการ สพท. เชี่ยวชาญพิเศษปร.ดบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารทุกกลุ่มงาน0819765610
2นางสาวบุณยกุล หัตถกีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษปร.ดบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารทุกกลุ่มงาน0806445558
3นายโอฬาร ขยัการนาวีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0845826234
4นางธัญชนก ก้อนเงินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ0994659453
5นางระเบียบ หัสดีพงษ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0875573256
6นายประทีป วงศ์สว่างศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล0878198449
7นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษน.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา0994142291
8นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน0814294440
9นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0955131878
10นางสาวไปรยา ไผเจริญมงคลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0898915039
11นายปัญจพัฒน์ พัฒน์ญานนท์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวท.บ.,กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่่มงานพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา0936195561
12นายอาทิตย์ พัดขุนทดศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0614064645
13นางสาวณิชาภา ปรือทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0923685525
14นางมัทนา ดวงกลางศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0809202474
15นางรจนา เทียนจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0878039117
16นางสาวเบญจวรรณ พันธะพุ่มมีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0622391635
17นางสาวเมธิศา ธรรมศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0946326595
18นางสาวบุปผา สวัสดิ์ผลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0613914644
19นางสาวชนาพร เคลือบคล้ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0957593367
20นางสาวชนาพร เคลือบคล้ายนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0957593367
21นายฮารอวี จะปะกิยานักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0831936082
22นางสาวสุพัตรา สอนเถื่อนนักวิชาการคอมพิวเตอร์ --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0909820815
23นางธัญณภักษ์ สายทองสุขศิรินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0871297345
24นางสาวธนาภรณ์ ผาสุขนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0894571301
25นางสัมฤทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0898136544
26นางบุญเรือง พงษ์ประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0982719566
27นางสาวศรุดา จันทร์เอนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการร.ปบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0656484771
28นายเจษฎา อาชามงคลวาณิชนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0936936154
29นางสาวจันทร์เพ็ญ อ้วนตงต้นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0818634155
30นางรัชนก ไผ่สุขนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0846292941
31นายวาสนา คำพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0897816370
32นางณัฐวีร์ ห้วยทรายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศศบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0819702185
33นางสาวจุฑารัตน์ พิราชานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0924626961
34นางมนัณญา กองศักดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0818628590
35นางสาวศุภวรรณ โคกกระชายนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0824967772
36นายสายรุ้ง ปรางจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0890959377
37นางสาวณัชณวรรณ ปัญญาดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0978802427
38นางสาวประนอม สดศรีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน0639874165
39นายสง่า ศิริปัญญาลักษณ์เจ้าพนักงานธุรการ ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0852466478
40นายทินภัทร ฮะวังจูพนักงานราชการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร0996570083
41นายกฤษดา อ้วนตงต้นพนักงานราชการ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ0942897562
42นางสาวบุษบา ศิลาผองลูกจ้างประจำ --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0924500016
43นายชัยรัตน์ วิสาสะลูกจ้างชั่วคราว --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0636956122
44นางสาวสุกัญญา มาตเลี่ยมลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0979976765
45ว่าที่ร้อยตรีหญิงกชกรณ์ นาคคล้ายลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0943257921
46นางสาวสุธิดา ศรีจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ0845624434
47นางสาวเจตนริน คำจันทร์ลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0944785535
48นางสาวพิกุล ไสวทองลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0611596661
49นางสาวณัชปภา จินเจือลูกจ้างชั่วคราว ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0806289580
50นางสาวยุพิณ ชินวงศ์ลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0929917627
51นางสาวพิจิตตรา ทองคำแสงลูกจ้างชั่วคราว ---วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0870407806
52นางสาวชนิกานต์ ธนาทรัพย์พูนทวีลูกจ้างชั่วคราว --ทล.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0936161564
53นางสาวผกามาศ อยู่ดีลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0638790798
54นางสาวพัชฎาภา เปรมวินัยลูกจ้างชั่วคราว --รป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนธุรการ0835548402
55นางสาวสุวนันท์ วรานนท์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาธุรการ0972794831
56นายพงศ์ศิริ กองภูเขียวลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที0936461564
57นายจักรชัย แซ่เตียวลูกจ้างชั่วคราว --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการ0877368849
58นายศิริศักดิ์ พิมพ์กิจพนักงานราชการ --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0811419958
59นายรุ่งธรรม เปียผึ้งลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป อำนวยการ0631415684
60นางสาวบุษราภรณ์ คงเขียนลูกจ้างชั่วคราว --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการ0973406347