ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.มัธยมศึกษา เขต 7
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายอำนาวยพร ทรัพย์คงผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กลุ่มอำนวยการ0983089265
2นายปรัชญา สมบูรณ์ทรัพย์ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มบุคคล กลุ่มนโยบายและแผน0813639941
3นายสุรชาติ เครือศรีผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0819404569
4นายเลิศศักดิ์ พรหมประเสริฐรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศศ.บบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มอำนวยการ,กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์0813770117
5นางธัญชนก ก้อนเงินนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.บผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการวางแผนกำกับดูแลมอบหมายงาน เร่งรัดติดตามการปฏิบัติงานของข้าราชการในกลุ่ม0843626806
6นายประทีป วงศ์สว่างศิรินักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0878198449
7นางสาวพรทิพย์ บรรจุนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนงานแผนงานและโครงการ0896617914
8นางสาวไปรยา ไฝ่เจริญมงคลนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายใน0898915039
9นางกมลรัตน์ อ่อนเจริญนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษคบ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน0952089599
10นางสาวสายรุ้ง ปรางจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บหน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบภายใน0890959377
11นางหทัยทิพย์ บัวอ่องศึกษานิเทศก์ ชำนาญการค.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯดำเนินการจัดทำแผนนิเทศ ติดตาม และประเมินผลระบบบริหาร และการจัดการศึกษาของ สพม.70884402323
12นายณรงค์พจน์ มีสรลักษณ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯนิเทศติดตามกำกับสถานศึกษาในการจัดทำผลการเรียนเฉลี่ย(ZGPA)0816113211
13นางประนอม เสือคุ้มนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบริหารธุรกิจวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ตรวจสอบรายการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของ สพม.7 เพื่อดำเนินการจ่ายเงินงบประมาณฯ0856981475
14นางสัมฤทธิ์ ศรีสัมฤทธิ์นักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ0898136544
15นางสาวธนาภรณ์ ผาสุขนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0894571301
16นางบุญเรือง พงษ์ประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการศศ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล0861570987
17นางสาวอาภากร บุญรัตนศิลป์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลจัดทำหลักสูตรการฝึกอบรมประชุมพัฒนาให้ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ037216500ต่อ16
18นางรักชนก ไผ่สุขนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0846292941
19นายวาสนา คำพันธ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0894816370
20นางสาวจันทร์เพ็ญ อ้วนตรงต้นนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0818634155
21นางมนัณญา กองศักดิ์ดานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจัดทำแผนพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร0818628590
22นางชวนพิศ โพธิ์หมื่นทิพย์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตาม งานเลขานุการ0814294440
23นางณัฐวีร์ ห้วยทรายนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน0819702185
24นางสาวสุรฉัตร จันทร์เอนนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0924290404
25ว่าที่ณัชฌาวรรณ ปัญญาดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0972208487
26นางสาวลักขณา ปากพลีนอกพนักงานราชการ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางสาวเมลินี ทวีผลลูกจ้างประจำ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล0613978109
28นางสาวทัศนีย์ รักษาชื่อลูกจ้างชั่วคราว --วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา0624199312
29นางสาวภรณ์ทิพย์ ยืนยงค์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0922839288
30นายสง่า ศิริปัญญารักษณ์ลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการอาคารสถานที่0822147398
31นางสาวจุฑารัตน์ พิราชานักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการบริการงานทั่วไป ฝ่ายผู้บริหาร0982789151