ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษานครนายก
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิเชษฐ์ นนท์พละผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร095-621-9382
2นายนิรันดร์ ช่วยเจริญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการและบริหารการเงินและสินทรัพย์089-5016694
3นางกลอยสุข เมืองคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-6113818
4นางวาสิรินทร์ รัตนมาลีศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฯลฯ086-1456549
5นางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานข่าวสารทางราชการ เผยแพร่ จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ081-5771527
6นางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, จัดทำรายงานเงินรายได้แผ่นดิน, จัดทำรายงานประจำเดือน ฯล081-9328255
7นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มและวิเคราะห์จัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ081-3770346
8นายสุรัตน์ สุขสำราญนิติกร ชำนาญการพิเศษศษ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลงานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ฯลฯ089-6042003
9นางสาวนิพัชดา พวยอ้วนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานพัฒนาอัจฉริยภาพคณิต - วิทย์ โอลิมปิค, การแข่งขันคณิต-วิทย์ โอลิมปิค ฯลฯ089-8259513
10นางสาวกนกรัตน์ ศิริมากุลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ-086-371-8398
11นางอรัญญา สุธาสิโนบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯด้านภาษาไทย086-1454915
12นายโสภณ อั๋นบางไทรศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางชวนชื่น ทัศนาศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางสุชญา บำรุงกิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาการข้อสอบ,งานวัดผล089-8018432
15นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นายกิตติศักด์ แป้นงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา, งานส่งเสริม สนับสนุน087-8141000
17นางประภร พูลศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนา081-2957118
18นายบัญชา รัตนมาลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประเมินผลคุณภาพนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานอกเหนือจากการประเมินระดับชาติ ฯลฯ086-8234761
19นางสุบิน ณ อัมพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดปร089-2349664
20นางทวีพร คูสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ089-9365679
21นางธิดารัตน์ มีสาระภีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเขตสุจริต สถานศึกษาสุจริต086-8354320
22นางวารี เชื้ออาษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานและงานสรรหาคณะ อ.กศจ.และ กศจ.นครนายก081-7568799
23นางสาวรัชนี ประตูนินนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน วัสดุสำนักงานของ สพป.นย., จัดทำสำเนาระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ081-7433557
24นางสาวสุจิตตรา วงษ์เสงี่ยมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล, ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานสารบัญ086-1267118
25นางวยุรี สำเนียงเย็นนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเงินเดือน0814463355
26นางหัสสา กาหล่ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ฯลฯ085-9434520
27นางเนตรดาว ใจผ่องนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ อ.กศจ.และกศจ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฯลฯ086-5063780
28นางสาวศรกมล ระโหฐานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจำปี และที่เพิ่มเติมระหว่างปี ฯลฯ089-8851520
29นางวัชราพร นาคพุทธนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา081-3770793
30นายจักริน มณีนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ฯลฯ086-6686826
31นางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอกนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ089-7501249
32นางสาวนฤมล ปึกคมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5701039
33นางสาวชัญญา พรมอ่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ฯลฯ089-7431066
34นางวันประภา เนื่องจากจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษารับนักเรียน ยาเสพติด089-7470507
35นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็กนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0816961446
36นางสาววาสนา ฉิมพะวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0853648022
37นายอรรคพล พวยอ้วนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการรับ-ส่ง หนังสือทางระบบ AMSS087-1398873
38นางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบพนักงานราชการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการการออกเลขคำสั่ง,หนังสือส่ง, ประกาศ,หนังสือรับรอง ฯลฯ089-7505249
39นายพนม ธูปาดิลกลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์084-5661155
40นายสมมิตร คำเต็มลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์083-1976920
41นายพิชัย คำเต็มลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-4310208
42นายพินิจ นาคพุฒลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์037-313628 ต่อ 23
43นายตุ้ม ผาทองยุนลูกจ้างประจำ --บธ.บขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-4104522
44นายอโณทัย จากปล้องลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการช่างไม้ ชั้น 2081-5739709
45นางสาวจงรักษ์ วัลลาลูกจ้างชั่วคราว --ม.3นักการภารโรง อำนวยการทำความสะอาด085-1082096
46นายประชุม ศิริมหาลูกจ้างชั่วคราว --ป.4นักการภารโรง อำนวยการ-086-1510252
47นางสาวพรณภา พรหมศรลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขานุการ ผอ.เขต0850891262
48นายณรงค์ชัย นาคสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0856871886
49นายอุดม กองจันดาลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม อาคาร 1
50นางสาวนฤมล ไต่เมฆลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ065-7218944
51นางสาวอัญชิสา บุญอินทร์ลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการ086-3719893
52นายสุรัตน์ คงคาลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการยามอาคาร 2
53นางสาวณัฎฐพร ทองแดงลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี062-5852818
54นางสาววนิดา อะหมัดลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
55นางสาววนิดา เกรียงสกุลชัยลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0853608199
56นางสาวจุฑามาศ พรมอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บัญชีบริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57นางสาวธนิดา ป้อมเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานคอมพิวเตอร์0869474553
58นางณภาษร อ๊อกเวชะลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ0912751880
59นางสาวดวงพร สุขกายาลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป นโยบายและแผนธุรการ/ช่วยงานติดตามฯ0896018059
60นางสาวหนึ่งฤทัย จิตไธสงลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ/ช่วยงานนโยบายฯ0813572370
61นายวัชรพล สมานชมลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานงบประมาณ092-6829661
62นางสาวนิรมล พุทธปัญญาลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าพนักงานธุรการ092-4015577
63นายวัชรพล สุวรรณธาดาลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคอมพิวเตอร์061-5060327
64นางสาวนฤมล เรืองโสภาลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บัญชีบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0853442476
65นางทองคำ คำเต็มพนักงานราชการ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด