ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษานครนายก เขต -
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายพิเชษฐ์ นนท์พละผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารบริหาร095-621-9382
2นายเอกวัฒน์ ล้อสุนิรันดร์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มนโยบายและแผน081-7028758
3นายนิรันดร์ ช่วยเจริญรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มอำนวยการและบริหารการเงินและสินทรัพย์089-5016694
4นางกลอยสุข เมืองคำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกำกับดูแลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา087-6113818
5นางสุภาวดี สายรัตน์ศึกษานิเทศก์ เชียวชาญค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและงานนโยบาย จุดเน้น สพฐ สพฐ.081-8903808
6นางสาวศิริวรรณ แสงจันทร์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, จัดทำรายงานเงินรายได้แผ่นดิน, จัดทำรายงานประจำเดือน ฯล081-9328255
7นางอธิษฐาน เรียงศรีเจริญพรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษกศ.มผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลผู้อำนวยการกลุ่มและวิเคราะห์จัดทำแผนอัตรากำลังในสถานศึกษาและในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ081-3770346
8นายโสภณ อั๋นบางไทรศึกษานิเทศก์ --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวชุติมา เบ็ญจมินทร์ศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10นางอรัญญา สุธาสิโนบลศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯด้านภาษาไทย086-1454915
11นางสุชญา บำรุงกิจศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯพัฒนาการข้อสอบ,งานวัดผล089-8018432
12นางชวนชื่น ทัศนาศึกษานิเทศก์ --ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นายบัญชา รัตนมาลีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯประเมินผลคุณภาพนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษานอกเหนือจากการประเมินระดับชาติ ฯลฯ086-8234761
14นางสุบิน ณ อัมพรศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.มวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย, งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาหลักสูตรและการจัดปร089-2349664
15นางประภร พูลศิลป์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา, งานนิเทศ ติดตาม และประสานความร่วมมือในการพัฒนา081-2957118
16นายกิตติศักด์ แป้นงามศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ด.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา, งานส่งเสริม สนับสนุน087-8141000
17นายประเวช สุขประสงค์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเฉพาะด้าน: โรงเรียนวิถีพุทธ, งานส่งเสริม สนับสนุนการเสริม081-6638105
18นางณัฐกานต์ นวนสำเนียงศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศและการจัดกระบวนการเรียนรู้, งานส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการนิเทศของสำ089-9225167
19นางวาสิรินทร์ รัตนมาลีศึกษานิเทศก์ เชียวชาญศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานส่งเสริม สนับสนุน วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฯลฯ086-1456549
20นางทวีพร คูสุวรรณนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ฯลฯ089-9365679
21นางวารี เชื้ออาษานักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประสานและงานสรรหาคณะ อ.กศจ.และ กศจ.นครนายก081-7568799
22นางรุจีรัตน์ พิทักษ์ศิลป์นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานข่าวสารทางราชการ เผยแพร่ จัดส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ ฯลฯ081-5771527
23นายไพบูลย์ กุลบุตรนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการงานประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่083-1154551
24นางสาววรนันท์ชนก มิตรสันเทียะนักวิชาการพัสดุ ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ085-2764404
25นางสาวรัชนี ประตูนินนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์การจัดหา จัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุน วัสดุสำนักงานของ สพป.นย., จัดทำสำเนาระเบียบเกี่ยวกับงานพัสดุ081-7433557
26นางวยุรี สำเนียงเย็นนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเงินเดือน0814463355
27นางสาวสุจิตตรา วงษ์เสงี่ยมนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานกลุ่มบริหารงานบุคคล, ศึกษา วิเคราะห์ วางแผนจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบงานสารบัญ086-1267118
28นางหัสสา กาหล่ำนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการเลื่อนค่าจ้างลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ฯลฯ085-9434520
29นางวัชราพร นาคพุทธนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการกศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา081-3770793
30นางสาวอุษณีย์ ปากพลีนอกนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานพัฒนามาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯลฯ089-7501249
31นางสาวศรกมล ระโหฐานนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลการจัดทำบัญชีถือจ่ายเงินวิทยฐานะประจำปี และที่เพิ่มเติมระหว่างปี ฯลฯ089-8851520
32นางเนตรดาว ใจผ่องนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.,ศษ.บวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานเลขานุการ อ.กศจ.และกศจ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ฯลฯ086-5063780
33นายจักริน มณีนิติกร ชำนาญการน.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ฯลฯ086-6686826
34นายสุรัตน์ สุขสำราญนิติกร ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลงานส่งเสริมวินัยข้าราชการครูและบุคลากร ฯลฯ089-6042003
35นางสาวนฤมล ปึกคมนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา081-5701039
36นางสาวนิพัชดา พวยอ้วนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานพัฒนาอัจฉริยภาพคณิต - วิทย์ โอลิมปิค, การแข่งขันคณิต-วิทย์ โอลิมปิค ฯลฯ089-8259513
37นางธิดารัตน์ มีสาระภีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการคบ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเขตสุจริต สถานศึกษาสุจริต086-8354320
38นางวันประภา เนื่องจากจันทร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษารับนักเรียน ยาเสพติด089-7470507
39นางสาวชัญญา พรมอ่อนนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาการจัดการศึกษาเด็กพิการ เด็กด้อยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ฯลฯ089-7431066
40นางสาวเบ็ญจวรรณ ราชเล็กนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน0816961446
41นางสาววาสนา ฉิมพะวงษ์เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0853648022
42นายอรรคพล พวยอ้วนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการการรับ-ส่ง หนังสือทางระบบ AMSS087-1398873
43นางสาวธฤษวรรณ บุญประกอบพนักงานราชการ ปฏิบัติงานบธ.บ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการการออกเลขคำสั่ง,หนังสือส่ง, ประกาศ,หนังสือรับรอง ฯลฯ089-7505249
44นางสาวเพ็ญจิต ลักษณานุกูลลูกจ้างประจำ --คบ.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการรับ-ส่งหนังสือในกลุ่ม089-5412786
45นายพินิจ นาคพุฒลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์037-313628 ต่อ 23
46นายสมมิตร คำเต็มลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์083-1976920
47นายพนม ธูปาดิลกลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์084-5661155
48นายพิชัย คำเต็มลูกจ้างประจำ ---ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-4310208
49นายตุ้ม ผาทองยุนลูกจ้างประจำ --บธ.บขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์081-4104522
50นายอโณทัย จากปล้องลูกจ้างประจำ ---นักการภารโรง อำนวยการช่างไม้ ชั้น 2081-5739709
51นายณรงค์ชัย นาคสุขลูกจ้างชั่วคราว --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯงานธุรการ0856871886
52นางสาวพรณภา พรหมศรลูกจ้างชั่วคราว --ศศ.บ.บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯเลขานุการ ผอ.เขต0850891262
53นางสาวธันยนันท์ ดิษฐ์อ่วมลูกจ้างชั่วคราว --ทลบ.บริการงานทั่วไป อำนวยการเลขานุการ ผอ.เขต0923517995
54นางสาวพิราภรณ์ นนท์พละลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.บริการงานทั่วไป อำนวยการพิมพ์งานเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย/ลงพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย0818778133
55นายอุดม กองจันดาลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการยาม อาคาร 1
56นายสุรัตน์ คงคาลูกจ้างชั่วคราว ---บริการงานทั่วไป อำนวยการยามอาคาร 2
57นางสาววนิดา เกรียงสกุลชัยลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0853608199
58นางสาวอรสา สาตีลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์0824971702
59นางสาวจุฑามาศ พรมอ่อนลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บัญชีบริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
60นางสาววนิดา อะหมัดลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
61นางสาวธนิดา ป้อมเรืองลูกจ้างชั่วคราว --บธ.บ.บริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคลงานคอมพิวเตอร์0869474553
62นางสาวดวงพร สุขกายาลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.คอมพิวเตอร์ธุรกิจบริการงานทั่วไป นโยบายและแผนธุรการ/ช่วยงานติดตามฯ0896018059
63นางณภาษร อ๊อกเวชะลูกจ้างชั่วคราว --วท.บ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศ0912751880
64นางสาวหนึ่งฤทัย จิตไธสงลูกจ้างชั่วคราว --บธบ.บริการงานทั่วไป นโยบายและแผนงานธุรการ/ช่วยงานนโยบายฯ0813572370
65นางสาวนฤมล เรืองโสภาลูกจ้างชั่วคราว --ปวส.บัญชีบริการงานทั่วไป ส่งเสริมการจัดการศึกษางานธุรการ0853442476
66นางทองคำ คำเต็มพนักงานราชการ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการพนักงานทำความสะอาด