ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นาย ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,น.บ.,กศ.ม.,ษศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายพีระพงษ์ ไชยทองศรีรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นายเรือง จันทพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.ปจ.สระแก้วรอง ผอ.สพท.
4นายสุจินต์ ศรีสรวลศึกษานิเทศก์ --ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
5นายวุฒิศักดิ์ พรหมคชนักจัดการงานทั่วไป กศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
6นางสาวน้ำฝน ประทีปเด่นนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการเงินและบัญชี
7นางสาวละออ จรรยานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
8นายสาคร โห้วงศ์นักวิชาการศึกษา --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา(ว)นักวิชาการศึกษา (ว)
9นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำนักวิชาการศึกษา --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
10นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
11นายสากล พรหมศิริเดชศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13ว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ มลิจารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางสาวปราณี คงพิกุลศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
16นายธานินทร์ คังคายะนักจัดการงานทั่วไป ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
17นางศิริพร จินดาพงษ์นักจัดการงานทั่วไป --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
18นางสุริยา เลิศสกุลธรรมนักจัดการงานทั่วไป ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการนักวิชาการศึกษา(ว)นักวิชาการศึกษา(ว)
19นางณภัทร วงศ์สวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
20นางสาวกุลญา คชสีห์นักทรัพยากรบุคคล --วท.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
21นางพรรณี เจริญพจน์นักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
22นางโสภิต วณิชย์ถนอมนิติกร --ศษ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลครู ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคมครู ร.ร.วังน้ำเย็นวิทยาคม
23นายประเสริฐ ปรคนธรรพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
24นางสาววนิดา ทองเกลี้ยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
25นางสมพิศ สุวรรณชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงานนักวิชาการศึกษา
26นางพยอม ใจสะอาดนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
27นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
28นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
29นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
30นางทิพย์วรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
31นางประไพ ฉายอรุณศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
32นางรองรัตน์ ศิริศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
33นางมาลี พิณสายศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
34นางวรรณา แกมนิลศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
35นางชื่นจิตร์ เกิดแจ้งศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
36นางศรีไพร วรสุขศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
37นางสีไพล พรหมศิริเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
38นางสุติมา คำแฝงศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
39นางนงนุช สมมิตรศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
40นางนิธิวดี ป่าหวายศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
41นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิรินักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
42นายรุ่งตะวัน อุลหัสสานักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
43นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัยนักวิชาการพัสดุ --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุนักวิชาการพัสดุ
44นายวรัญญู บัวอินทร์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
45นางนัธนรินทร์ ปู่ชูนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
46นางวนิดา ด่านระงับนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
47นายสมชาติ ช่วงเปียนิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
48นายจีระวัฒน์ ปัสสากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
49นางสาวแววตา ทองเกลี้ยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
50นางสาวกาญจนา ขุนทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
51นางสาวลออ แก้วศรีนักวิชาการศึกษา --รป.บ.,กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
52นางสาวปรรณภัส บัวไขนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางสาวทัศนีย์ เข็มเพชรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
54นางสาวธิติมา สุขชมนักวิชาการศึกษา --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษา3
55นางอร่ามศรี พราวศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
56นายบุญเชิด นรมาตย์เจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
57นางสาวศสิธร พูนเพิ่มเจ้าพนักงานพัสดุ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
58นางสาวแสงเดือน สุขหนองบึงเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
59นางพิมพ์ชญา หิมะคุณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบริการ/งานเอกสาร บริหารงานบุคคล
60นางสาวปราณี ศรีสอนดีเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
61นายไพฑูรย์ วารุกะกุลลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีพนักงานพิมพ์ดีด
62นายสมศักดิ์ บัวสายลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
63นายวรกาล ธัญญากิจลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
64นายสิทธิชัย พรหมธิดาลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
65นายอภิชัย ประจันตะเสนลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์