ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นาย ผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.,น.บ.,กศ.ม.,ษศ.ด.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายเรือง จันทพันธ์รองผู้อำนวยการ สพท. ศษ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารผช.ผอ.ปจ.สระแก้วรอง ผอ.สพท.
3นางสาวน้ำฝน ประทีปเด่นนักวิชาการเงินและบัญชี --บธ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชีนักวิชาการเงินและบัญชี
4นางสาวละออ จรรยานักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วท.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุ่มนโยบายและแผน
5นายสาคร โห้วงศ์นักวิชาการศึกษา --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา(ว)นักวิชาการศึกษา (ว)
6นางศิริลักษณ์ ห้องทองคำนักวิชาการศึกษา --กศ.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษานักวิชาการศึกษา
7นายรัชวุฒิ มั่นคงโชคดีนักวิชาการตรวจสอบภายใน --ค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.บริหารงานการเงินและบัญชี
8นายสากล พรหมศิริเดชศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
9นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
10ว่าที่ร.ต.วีระศักดิ์ มลิจารศึกษานิเทศก์ ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
11นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษปร.ด.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มงานวัดประเมินผลทางการศึกษา09-2246-6620
12นางสาวปราณี คงพิกุลศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
13นางศิริพร จินดาพงษ์นักจัดการงานทั่วไป --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
14นางณภัทร วงศ์สวัสดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการหน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคล
15นางสาวกุลญา คชสีห์นักทรัพยากรบุคคล --วท.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคลนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล
16นายประเสริฐ ปรคนธรรพ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.บริหารงานการเงินและบัญชีจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
17นางสาววนิดา ทองเกลี้ยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
18นางสมพิศ สุวรรณชัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --กศ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานติดตามประเมินผลและรายงานนักวิชาการศึกษา
19นางบุญตา ศรีวรวิบูลย์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ฝ่ายผู้บริหาร
20นางสาวอรวรรณ พิมพ์พระธรรมศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นางสีไพล พรหมศิริเดชศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นางรองรัตน์ ศิริศึกษานิเทศก์ --ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
23นางศรีไพร วรสุขศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางทิพย์วรรณ สุวรรณศึกษานิเทศก์ --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
25นางสาวกรองทอง วันสวัสดิ์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
26นางประไพ ฉายอรุณศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
27นางนิธิวดี ป่าหวายศึกษานิเทศก์ --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
28นางนงนุช สมมิตรศึกษานิเทศก์ --กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
29นางสาวสิริวรรณ เอี่ยวศิรินักจัดการงานทั่วไป --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
30นายรุ่งตะวัน อุลหัสสานักประชาสัมพันธ์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
31นางสาวอรวรรณ ลิ้มธงชัยนักวิชาการพัสดุ --ศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์นักวิชาการพัสดุนักวิชาการพัสดุ
32นายวรัญญู บัวอินทร์นักทรัพยากรบุคคล --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบุคลากรบุคลากร
33นางวนิดา ด่านระงับนักทรัพยากรบุคคล --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
34นายสมชาติ ช่วงเปียนิติกร --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
35นางสาวแววตา ทองเกลี้ยงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
36นายจีระวัฒน์ ปัสสากุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วท.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนจนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
37นางสาวกาญจนา ขุนทองนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --ค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
38นางสาวทัศนีย์ เข็มเพชรนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
39นางสาวปรรณภัส บัวไขนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
40นางสาวลออ แก้วศรีนักวิชาการศึกษา --รป.บ.,กศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
41นางสาวธิติมา สุขชมนักวิชาการศึกษา --กศ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในนักวิชาการศึกษา3
42นางอร่ามศรี พราวศรีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี --ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
43นายบุญเชิด นรมาตย์เจ้าพนักงานพัสดุ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
44นางสาวศสิธร พูนเพิ่มเจ้าพนักงานพัสดุ --ปวส.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
45นางสาวแสงเดือน สุขหนองบึงเจ้าพนักงานธุรการ --ปวส.บริการ/งานเอกสาร อำนวยการ
46นางสาวปราณี ศรีสอนดีเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
47นายไพฑูรย์ วารุกะกุลลูกจ้างประจำ บริการ/งานเอกสาร อำนวยการพนักงานพิมพ์ดีพนักงานพิมพ์ดีด
48นายวรกาล ธัญญากิจลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
49นายสมศักดิ์ บัวสายลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
50นายสิทธิชัย พรหมธิดาลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
51นายอภิชัย ประจันตะเสนลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์