ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายบรรลุ ดารารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษค.บ.(ประวัติศาสตร์) , กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
2นายสุชิน พันธุมจินดารองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(คณิตศาสตร์),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารนโยบายและแผน
3นายสมพร พิลาสันต์รองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษวท.บ.(เกษตรศาสตร์),ศษ.บ.(บริหารการศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มงานอำนวยการ-
4นายชนิด ปาปะโลมรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ประถมศึกษา)บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
5นางจรรยา หันทยุงศึกษานิเทศก์ --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
6นายวิชิราวุธ กองเพชรนักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
7นายบุญนำ เกตุแก้วนักทรัพยากรบุคคล --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
8นางสาวสกาวรัตน์ ถาวรยิ่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
9นายวริทธิ์ จารุเกษมนักวิชาการศึกษา --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
10นางฐิติวรดา ผักไหมนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(ประถมศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
11นายฉันทการณ์ กุลพานิชนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
12นายณรงค์ สมบูรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์) ป.(บริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคล
13นางสาวจิราพร วงษ์อุดมนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(ประวัติศาสตร์-ภาษาไทย),ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนอาจารย์ 1ครู คศ.1
14นายบันลือ กันพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(ภาษาไทย), ค.ม.(ประถมศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกนิเทศก์ศึกษานิเทศก์
15นางภานุรังษี ทาประเสริฐนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษวท.บ. (จิตวิทยา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา
16นางนภสร สิงห์หัดชัยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การบัญชี)หน.กลุ่มงาน/งาน อำนวยการ
17นางวันเพ็ญ อรัญนักวิชาการพัสดุ --บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)หน.กลุ่มงาน/งาน บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
18นางพรรณวิภา เทพขามนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการการจัดการทั่วไปหน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยี0814025771
19นางสาวกวิตา ทะวาผักแว่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษค.บ.(บริหารการศึกษา), กศ.ม.(บริหารการศึกษา)หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน
20นางสาวพรสุภา แจ่มศรีศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(พลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
21นายนิพนธ์ พรมพิไลยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
22นายพสุ ขุนหาญนักจัดการงานทั่วไป ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการครู
23นางประคอง วิบูลย์กาญจน์นักจัดการงานทั่วไป ศศ.บ.(การบริหารทรัพยากรมนุษย์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการ 5เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
24นางนวพรรษ สุขสละนักจัดการงานทั่วไป บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
25นางสาวจตุพร จันทร์กระเทาะนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26นางพนาวรรณ กิตติวรรธโนทัยนักทรัพยากรบุคคล ค.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานธุรการเจ้าพนักงานธุรการ
27นางปริศนา เทพตะขบนักทรัพยากรบุคคล ศษ.บ.(อนุบาลศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บุคลากร 5บุคลากร 6 ว
28นางสุดจิตต์ ขาวเรืองนิติกร กศ.บ.(วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา),น.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7ว
29นางบุญญาพร ศิริภักดิ์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.(การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา061-1544599
30นายณพล ยะนินทรนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนแผนปฏิบัติการ0882864153
31นางสุมาลี เจตนะวิบูลย์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),ศษ.บ.(ประถมศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา-
32นางสาวสุภาวดี ตันติวัฒนากรนักวิชาการศึกษา กศ.บ.(ประถมศึกษา)กศ.ม.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 5ศึกษานิเทศก์
33นายไพบูลย์ ประเสริฐนักวิชาการศึกษา ค.บ.(ภาษาอังกฤษ),ค.ม.(หลักสูตรและการสอน)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
34นางพรดี เจริญสุขนักวิชาการศึกษา --ศศ.บ.(บรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
35นางสราวดี เพ็งศรีโคตรนักวิชาการศึกษา ค.บ.(ประถมศึกษา), กศ.ม.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกนิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
36นางวรรณา หันทยุงนักวิชาการศึกษา ศษ.บ.(ประถมศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
37นายปรีชา คงสมจิตรนักวิชาการศึกษา กศ.บ.(ชีววิทยา),กศ.ม.(ชีววิทยา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกนิเทศก์ศึกษานิเทศก์
38นางสาวฉัตรสุดา เกิดพิสุทธิ์นักวิชาการศึกษา กศ.บ.(เคมี),ศษ.ม.(วัดและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษาธิการอำเภอศึกษานิเทศก์
39นายเกรียงศักดิ์ เพ็งศรีโคตรนักวิชาการศึกษา กศ.บ.(พลศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
40นางสาวประเสริฐศรี ศรีวิลัยนักวิชาการศึกษา ค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป), ศศ.ม.(การสอนวิทยาศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
41นายชยาธิศ กัญหานักวิชาการศึกษา ค.บ.(สังคมศึกษา), กศ.ม.(บริหารการศึกษา),กศ.ด.(บริหารการศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
42นางวิจิตรา สุนทรวงศ์สกุลนักวิชาการศึกษา กศ.บ.(สุขศึกษา),กศ.ม.(บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ 6ศึกษานิเทศก์ 6
43นางสาวเพชรัษฎ์ แก้วสุวรรณนักวิชาการศึกษา วท.บ.(วัดผลการศึกษา), ศษ.ม.(วัดและประเมินผลการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาศึกษานิเทศก์ศึกษานิเทศก์
44นางสาวสุธาสินี ประจงใจนายช่างโยธา บธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางสาวนฤมล ประดับแก้วนายช่างโยธา ปวช.(พณิชยกรรม)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการเจ้าหน้าที่ธุรการเจ้าหน้าที่ธุรการ
46นายวุฒินันท์ เทศดีลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
47นายอารีย์ ทุมสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการนักการภารโรงพนักงานขับรถยนต์
48นายผล พงษ์พรมลูกจ้างประจำ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง