ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายยรรยงค์ เจริญศรีผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายทรงสิทธิ์ ศิลปธารากุลรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ.(วิทยาศาสตร์) ป.บัณฑิตบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
3นางช่อทิพย์ อินแสนศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ. (ภาษาไทย), ศษ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
4นางสุนันท์ อยู่พงษ์พิทักษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษค.บ.(บริหารโรงเรียน)ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการ
5นางสาวอารีย์ อินทรวงศ์นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการวท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
6นางใจทิพย์ สังขวุฒินักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การจัดการทั่วไป),กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
7นางสุดารัตน์ กุลวิศรุตนักทรัพยากรบุคคล เชี่ยวชาญพิเศษนศ.บ.(โฆษณา), นศ.ม.(การสื่อสารมวลชน)ผู้อำนวยการกลุ่ม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
8นางนาตยา เกตุกลิ่นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษวทบ.(ชีววิทยา) กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผน
9นางภิญญาอัญญ์ สุขผลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ.(วิทยาศาสตร์)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
10นางสาววันทนา จันทมณีนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษบธ.บ.(การบริหารทั่วไป),กศ.ม.(การบริหารการศึกษา)ผู้อำนวยการกลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีที
11นางสาวจริยา สุธาพจน์ศึกษานิเทศก์ ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
12นางอรวรรณ แสงทองศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ032323385
13นางสาวศุภากร ทองน้อยศึกษานิเทศก์ ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
14นายบุญประคอง โคตรพัฒน์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.(วิทยาศาสตร์ทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
15นางวัลนิภา สุวรรณสอาดนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการวิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
16นางนงนุช โพธิพันธุ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
17นางชัญญา เรืองตระกูลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการคบ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
18นางลำยอง เพิ่มพูลนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
19นางดวงตา เข็มทองนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
20นางศภัษษร ชินบุตรนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
21นางสาวเนตรนารี สรรสมนักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
22นางจินดาพร คำประดิษฐ์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
23นางสาวจันทรา สาครนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
24นางพิมาลา คุ้มมาลัยนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
25นางวีณา อ่อนนางามนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.(คหกรรมศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์
26นางสาวอรุณศรี สุขนิรันดร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป),ศษ.บ.(ประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
27นางวิมล สมตัวนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
28นางวันเพ็ญ สังข์ทองนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
29นางปนิดา สะอาดยวงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษรป.บ.(บริหารรัฐกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
30นางสาวอาทิตา คุ้มเสาร์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ. การอนุบาลศึกษาวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
31นายถกล ภู่เด่นดวงนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.(ประวัติศาสตร์,รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
32นางจิตตินันท์ ถาวรพานิชนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ. (การจัดการทั่วไป) ค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
33นางกำเนิด จันทราศรีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน032-326013
34นางสาวชยาภร สารีรัตน์นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
35นายถิระวัฒน์ บุญประสพนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณเ032-326013
36นางพิศมัย พงษ์พานักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามฯ032-326013
37นางพิมพ์สิริ สหเกียรตินักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานติดตามและประเมินผล
38นางปาริชาติ อิ่มดวงนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานงบประมาณ032-326013
39นางสาวเบญจมาศ หลงสมบุญนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษางานกิจการนักเรียน092-5857954
40นางรุ่งอรุณ สว่างดีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษศษ.บ. (บริหารการศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
41นางมนิษา อรุณเนตรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษานักวิชาการศึกษา
42นางอาภรณ์ มุ่งเมืองนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการศศ.บ.(รัฐศาสตร์)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางวัจนา ชาสิงห์แก้วนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.(ภาษาอังกฤษ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
44นางจันทนา โฉมศรีนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
45นางปิยการย์ ครุฑเหิรนักวิชาการศึกษา ชำนาญการศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
46นางสาวศศิธร แสงสุวรรณนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบริหารธุรกิจบัณฑิตวิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน082-0224737
47นางสาวอมรรัตน์ อุนาภีร์นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการบธ.บ. (บริหารธุรกิจ)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายใน
48นางจันทนา ไหมทองนักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษศศ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในเจ้าพนักงานพัสดุ 5เจ้าพนักงานพัสดุ 6
49นางสาววลัยพรรษ อินทรภิรมย์เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานคบ. (การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
50นางรุ่งอรุณ แก้วสว่างเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ. (การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
51นางพัสตราภรณ์ พิบูลรัตนากุลเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.(การจัดการทั่วไป)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคล
52นางฏิณตณัฐ เจริญวงษาเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษา
53นางจิราภรณ์ บุญประกอบเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการ
54นางอรสา พึ่งวันเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานค.บ.(การประถมศึกษา)วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผน
55นางสาวณัฏฐ์กาณณ์ เกตุคำเจ้าพนักงานพัสดุ ชำนาญงานบธ.บ.การบริหารธุรกิจ (การบัญชี)วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์เจ้าพนักงานพัสดุ 5
56นายจำเนียร ชะตารุ่งลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
57นายจำลอง ทองแดงลูกจ้างประจำ --ค.บ.(อุตสาหกรรมศิลป์)ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
58นายภิญโญ สว่างดีลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
59นายโกศล หิรัญรัตน์ลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
60นายอาทิตย์ ชะแลวรรณลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
61นายสุพจน์ วันดีลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
62นายณรงค์ ปัญญาธงชัยลูกจ้างประจำ ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์พนักงานขับรถยนต์
63นายบุญเลิศ เฟื่องฟุ้งลูกจ้างประจำ ค.บ.(การประถมศึกษา)นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
64นายศรันวิชญ์ เอี่ยมสอาดลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
65นายประจักษ์ สารพัตรลูกจ้างประจำ บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง
66นายสมบัติ สุขเกษมลูกจ้างประจำ --บริการ/ดูแลอาคาร อำนวยการนักการภารโรงนักการภารโรง