ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นางเตือนใจ รักษาพงศ์ผู้อำนวยการ สพท. เชียวชาญบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร0922626229
2นายประสงค์ แย้มศิริรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ / กลุ่มบริหารงานการเงินฯ/กลุ่มส่งเสริมฯ
3นายวุฒิชัย บุญหล่ำรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
4นางสาวดวงนภา ขาวสุขรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารงานงบประมาณ/นิเทศติดตามและประเมินผล/พัฒนาครู
5นางสาวพิมพ์วิภา บำรุงทรัพย์นักจัดการงานทั่วไป --บริหารจัดการ สพท. อำนวยการ
6นายศุภกร มรกตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์032-232969
7นางสาวญาณินี สมประดีนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม อำนวยการอำนวยการ032-232969
8นายศักดิ์ณรงค์ ธีระธรรมาภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษศศ.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
9นางสาวสมบูรณ์ สุขทวีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษค.บ.ผู้อำนวยการกลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
10นางวรรณวิภา สุนันธรรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุมนโยบายและแผน032-232969
11นางสาวสุภค แซ่เฮงศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานศาสตร์พระราชาฯลฯ
12นางสาวนันทดา เฟื่องไกรศรีศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
13นายธีรวัฒน์ ดวงใจดีศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
14นางจิจจิมา เนียมกันศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหาร
15นางสาวชูขวัญ อินทรชัยศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
16นางลักขณา โตงามศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
17นายเสถียร แพนทิศศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
18นางสุจิตรา วงศ์รสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน086-7642808
19นางสาวศมน ขำมาลัยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการบธ.ม.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานงบประมาณ
20นางจุฬา ดำรงค์สกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผนงานนติดตาม ประเมินผลและรายงาน032-232969
21นางสุภัทรา จิตร์เพ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์032-232969
22นางสาวกฤตยา จำปาจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์032-232969
23นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
24นางนุจรี ทีสะเกตุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ032-232969
25นางกอบแก้ว เกตุเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-232969
26นางพิมาลมาศ ขำวาจานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ตรวจสอบภายในงานตรวจสอบภายใน032-232969
27นางขวัญจิต แก้วพริ้งนักวิชาการพัสดุ ชำนาญการพิเศษศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์งานพัสดุ032-232969
28นางสุนีย์นาฏ เรืองรัตน์สุนทรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
29นางจินตนา ตระกูลศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
30นางสาวเปรมจิต ลิ้มประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
31นางอุไร วรครบุรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
32นางสาววลัญช์จุฑา ณ บางช้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน032-232969
33นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-232969
34นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-232969
35นางละลิดา สาลีวัฒนผลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-232969
36นางสาวแสงเดือน ทองแขวนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ032-232969
37นางสุภาพร สินนอกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
38นางแววดาว คูเม้งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน032-232969
39นายวีระ เดือนฉายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-232969
40นางอรุณ ชุ่มมะโนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-232969
41นางจันทรา โม่มาลาเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ฝ่ายผู้บริหาร
42นายจิรมิตร พิมพ์เลิศลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรง032-231071
43นายชลอ เทพสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์032-231071
44นายวินัย อินทร์อ่อนลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง032-231071
45นางสาวชนันท์วัลย์ ชาติอุดมโภคินศึกษานิเทศก์ --บริการงานทั่วไป นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
46นางกันยา เลาห์ประเสริฐสิทธิ์นักจัดการงานทั่วไป --บริการงานทั่วไป อำนวยการ
47นางสาวกัลยา ใจอ่อนนักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการบริการงานทั่วไป บริหารงานบุคคล
48นางสาวชนม์พิชชา เลี้ยงเชวงวงค์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษบริการงานทั่วไป บริหารงานการเงินและสินทรัพย์