ข้อมูลบุคลากร(ข้าราชการและลูกจ้าง) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง
สพท.ประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
ที่ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่งระดับ/วิทยฐานะวุฒิ(แบบย่อ)หน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย งานที่รับผิดชอบดูแลโทร.สำนักงานและเคลื่อนที่
1นายประหยัด สุขขีผู้อำนวยการ สพท. --บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหาร
2นายประสงค์ แย้มศิริรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษบริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนิเทศฯ / กลุ่มบริหารงานการเงินฯ/กลุ่มส่งเสริมฯ
3นายณัฐภัทร อินทร์อ่อนรองผู้อำนวยการ สพท. ชำนาญการพิเศษกศ.บ., ศศ.ม.บริหารจัดการ สพท. ฝ่ายผู้บริหารกลุ่มนโยบายและแผน032-232969
4นางวรรณวิภา สุนันธรรมนักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ./ค.ม.ผู้อำนวยการกลุ่ม นโยบายและแผนกลุมนโยบายและแผน032-232969
5นางสาวสุภค แซ่เฮงศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน ฝ่ายผู้บริหารงานศาสตร์พระราชาฯลฯ
6นายเสถียร แพนทิศศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
7นางลักขณา โตงามศึกษานิเทศก์ --หน.กลุ่มงาน/งาน นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
8นางสุจิตรา วงศ์รสนักวิเคราะห์นโยบายและแผน --หน.กลุ่มงาน/งาน นโยบายและแผน086-7642808
9นายศุภกร มรกตศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ., ค.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์032-232969
10นางสุภัทรา จิตร์เพ่งศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์032-232969
11นางสาวกฤตยา จำปาจันทร์ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษศษ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯศึกษานิเทศก์032-232969
12นางสาวกรรณิการ์ บุญถนอมศึกษานิเทศก์ --วิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
13นางวรรดี โพล้งน้อยนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ032-232969
14นางอรัญญา อัฑฒพงษ์นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ032-232969
15นางนุจรี ทีสะเกตุนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการกลุ่มอำนวยการ032-232969
16นายเชียง เดชธนูนักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีตรวจสอบถายใน032-232969
17นางนิตย์ แก่นน้อยนักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ032-232969
18นางสาวศิริรัตน์ เนียมทรัพย์นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-232969
19นางกอบแก้ว เกตุเพชรนักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-232969
20นางพิมาลมาศ ขำวาจานักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการศึกษาทางไกลและไอซีทีงานตรวจสอบภายใน032-232969
21นายศักดิ์ณรงค์ ธีระธรรมาภรณ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
22นางอุไร วรครบุรีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
23นางสาวเปรมจิต ลิ้มประเสริฐนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
24นางสุนีย์นาฏ เรืองรัตน์สุนทรนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการรป.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
25นางจินตนา ตระกูลศักดิ์นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
26นางสาวสมบูรณ์ สุขทวีนักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
27นางสาวญาณินี สมประดีนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน032-232969
28นางสาววลัญช์จุฑา ณ บางช้างนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน032-232969
29นางขวัญจิต แก้วพริ้งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน032-232969
30นางจุฬา ดำรงค์สกุลนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนงานนโยบายและแผน032-232969
31นางสาวจิรวรรณ สันติภูมิโพธานักวิชาการศึกษา ชำนาญการกศ.บ., ศษ.ม.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-232969
32นายพีระ อัฑฒพงษ์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-232969
33นางสาวจันทนา ไตรรงค์วิจิตร์นักวิชาการศึกษา ชำนาญการศษ.บ.,ศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-232969
34นางละลิดา สาลีวัฒนผลนักวิชาการศึกษา ชำนาญการค.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม ส่งเสริมการจัดการศึกษาส่งเสริมการจัดการศึกษา032-232969
35นางสาวจารุมา จีรวรรณเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯกลุ่มนืเทศ ติดตามและประเมินผล032-232969
36นางสาวแสงเดือน ทองแขวนเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานบธ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม อำนวยการอำนวยการ032-232969
37นางสุภาพร สินนอกเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานศศ.บ.วิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานบุคคลบริหารงานบุคคล032-232969
38นางแววดาว คูเม้งเจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม นโยบายและแผนนโยบายและแผน032-232969
39นายวีระ เดือนฉายเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-232969
40นางอรุณ ชุ่มมะโนเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี อาวุโสวิชาการ/จนท.กลุ่ม บริหารงานการเงินและสินทรัพย์บริหารงานการเงินและสินทรัพย์032-232969
41นางกาญจนา ผิวอ่อนเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร นิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ
42นางสาวนฤมล บุญเลอสันต์เจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร ส่งเสริมการจัดการศึกษา
43นางสาวดารารัตน์ แตงสุขเจ้าพนักงานธุรการ --บริการ/งานเอกสาร พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา032-232969
44นายจิรมิตร พิมพ์เลิศลูกจ้างประจำ --บริการ/งานเอกสาร อำนวยการนักการภารโรง032-231071
45นายสมพงษ์ จามจุรีลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์032-231071
46นายสุนทร สุพรธรรมลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์032-231071
47นายจรีย์ จันทามฤตลูกจ้างประจำ --ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์032-231071
48นายชลอ เทพสวัสดิ์ลูกจ้างประจำ --ค.บ.ขับรถยนต์/รถตู้ อำนวยการพนักงานขับรถยนต์032-231071
49นายวินัย อินทร์อ่อนลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง032-231071
50นายเสนาะ สุจริตลูกจ้างประจำ --นักการภารโรง อำนวยการนักการภารโรง032-231071